Uitgaven

28,44%
€ -31.905
x € 1.000
28,44% Complete

Inkomsten

0,7%
€ 794
x € 1.000
0,7% Complete

Saldo

2469,18%
€ -31.112
x € 1.000

Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Uitgaven

28,44%
€ -31.905
x € 1.000
28,44% Complete

Inkomsten

0,7%
€ 794
x € 1.000
0,7% Complete

Saldo

2469,18%
€ -31.112
x € 1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Coevorden verbindt, dat is onze bestuursstijl en ook de manier waarop wij als organisatie willen werken. De maatschappelijke opgaven waar wij voor staan zijn verschillend en vragen dus ook een verschillende rollen van ons. De ene keer nemen wij het initiatief een andere keer is dat de samenleving, zijn dat onze ondernemers of is dat een maatschappelijke partner. Het is belangrijk dat wij in een vroeg stadium onze rol kenbaar maken zodat wij samen aan de slag kunnen. Wij vinden het namelijk belangrijk om een betrouwbare samenwerkingspartner te zijn en samen te werken aan kansrijke initiatieven die een positief effect hebben op onze lokale samenleving.

In verbinding staan wij niet alleen als wij in gesprek zijn met belanghebbenden. Wij hebben diverse kanalen voor onze inwoners en ondernemers om in contact te komen met ons. Simpele online formulieren en online interactie maken onze dienstverlening sneller en gemakkelijker voor veel inwoners. Wij willen dat de vraag van de inwoner centraal staat, passend bij de vraag stemmen wij onze dienstverlening af. Zaken die gemakkelijk, simpel en snel kunnen moeten ook op die manier verlopen. Voor meer ingewikkelder vragen is persoonlijk contact vaak heel waardevol, daar willen wij de ruimte voor behouden. Werken aan dienstverlening is een continu proces; elk contact is een kans om de dienstverlening en het vertrouwen van inwoners te versterken. Elke medewerker voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van persoonlijke, gemakkelijke en betrouwbare dienstverlening. Deze dienstverlening moet toekomstgericht zijn en sluit aan op de uitgangspunten van Coevorden Verbindt.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Heel goed worden in Verbindend Besturen

Terug naar navigatie - Heel goed worden in Verbindend Besturen

In onze visie op onze rol als gemeente en vanuit de gedachte van verbindend besturen kiezen wij ervoor om per thema en per onderwerp onze rol te bepalen. Soms nemen wij het initiatief en soms komt het initiatief uit de samenleving. De ene keer zijn wij coördinerend of maken de uiteindelijke keuze, de andere keer ligt de coördinatie en de keuze meer in de samenleving. En vaak er ergens tussenin. Medewerkers schakelen tussen deze rollen. Ze weten de rol te vervullen als partner, beslisser, regisseur, expert, of kijken op afstand mee. Gericht op het realiseren van het initiatief en rekening houdend met individuele belangen en het algemeen, maatschappelijk belang. Gebiedscoördinatoren hebben een belangrijke rol in het signaleren, informeren, verbinden en soms zelfs regisseren van vraagstukken uit de samenleving. Aanbevelingen uit 'Buiten-Spel' bieden mogelijkheden om de verbinding en samenwerking nog beter vorm te geven. Vanuit het programma organisatieontwikkeling Samen Doen werken wij aan:

  • Rolbewustheid bij medewerkers; die van partner, regisseur, expert of juist op afstand;
  • Vraaggericht werken binnen de kaders van wet- en regelgeving en met de verantwoordelijkheid voor het algemeen belang;
  • Interne en externe samenwerking.

Zo gaan we dat doen

Passende dienstverlening

Terug naar navigatie - Passende dienstverlening

Wij zijn als gemeente de eerste overheid en willen nabij, toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar zijn voor iedereen, ook voor inwoners die minder digi-vaardig zijn. Een nabije, toegankelijke en gemakkelijk benaderbare overheid en een inclusieve samenleving sluiten aan bij Coevorden Verbindt, één van de speerpunten uit de strategische agenda.

Wat betekent dit voor onze dienstverlening? Hoe ziet goede dienstverlening er bij onze gemeente uit; ook als we, bijvoorbeeld vanuit wet- en regelgeving of vanuit het algemeen belang, niet meewerken aan een verzoek? Wat voor afspraken maken we over wat goede dienstverlening is? Hoe zetten we in op kanaalsturing, passend bij Coevorden Verbindt? Waar valt winst te behalen, met name als het gaat om het leveren van onze standaardproducten? In 2020 slaan wij een slag als het gaat om onze dienstverlening en om continue verbetering van dienstverlening te borgen in onze organisatie. 

Zo gaan we dat doen

Lasten programma 5

Terug naar navigatie - Lasten programma 5

Wij hebben de volgende uitgaven voor het bestuur en de ambtelijke organisatie begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 2021 2022 2023
Lasten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 3.096 3.094 3.099 3.099
Gemeenteraad en commissies 714 722 741 741
Burgemeester en wethouders 790 790 790 790
Bestuurlijke samenwerking 339 302 302 302
Burgerzaken 314 314 314 314
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 710 710 710 710
Bedrijfsvoering 25.943 26.104 25.936 25.921
Totaal Lasten 31.905 32.035 31.892 31.876