Uitgaven

10,74%
€ -12.047
x € 1.000
10,74% Complete

Inkomsten

8,85%
€ 10.044
x € 1.000
8,85% Complete

Saldo

158,96%
€ -2.003
x € 1.000

Programma 4 | Openbare ruimte

Uitgaven

10,74%
€ -12.047
x € 1.000
10,74% Complete

Inkomsten

8,85%
€ 10.044
x € 1.000
8,85% Complete

Saldo

158,96%
€ -2.003
x € 1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Een belangrijke pijler voor het behalen van de VANG-doelstellingen is de inzameling van oud papier. De inzameling van oud papier wordt nu voor een groot gedeelte gedaan door verenigingen en vrijwilligers. Samen met hen gaan wij zoeken naar mogelijkheden voor een nog doelmatigere inzamelstructuur. We onderkennen hierbij het financiële belang van de huidige inzamelstructuur voor de verenigingen.  Ook willen wij de bewustwording van afvalscheiding bij kinderen verder bevorderen. Wij gaan onderzoeken hoe wij in samenwerking met scholen en inzamelbedrijven hier een goede invulling aan gaan geven.

Op dit moment heeft Coevorden twee milieustraten zonder weegsystemen. Vooralsnog handhaven we dit. Maar in ons streven om aan de VANG doelstellingen te voldoen spelen de milieustraten een zodanig belangrijke rol dat heroverweging in de toekomst niet is uitgesloten.

In het kader van de klimaatverandering krijgen wij in 2020 - naast de aandacht die wij hebben voor biodiversiteit - ook meer inzicht in de maatregelen die voortkomen uit de stresstest. Deze maatregelen hebben niet alleen betrekking op wateroverlast, maar ook op waterberging, warmte en droogte.

In 2020 is er extra aandacht voor handhaving. Ondermijning, veiligheidsbeleid en zichtbaarheid zijn daarbij de speerpunten.

Voor wat betreft duurzaamheid verkrijgen wij in 2020 vooral inzicht in waar wij nu staan. Dit krijgen wij aan de hand van een nul-meting. Vervolgens beginnen wij met het bepalen van maatregelen die moeten leiden tot het halen van de doelstellingen.

Vanaf 2019 hebben wij een budget om knelpunten in de openbare ruimte om te lossen. De ervaringen uit 2019 leren dat dit budget in een behoefte voorziet en ruimtelijke ontwikkelingen in dorpen en wijken faciliteert. Ook in 2020 zetten wij deze middelen in om naast ons systematisch en rationeel beheer van de openbare ruimte knelpunten op te lossen die door inwoners worden ervaren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Duurzaam afvalbeheer

Terug naar navigatie - Duurzaam afvalbeheer

We stimuleren het scheiden van afval zo veel mogelijk en willen echt een gedragsverandering bij onze inwoners realiseren. We willen de  hoeveelheid (grof) huishoudelijk restafval per inwoner terugbrengen naar 100 kilo per jaar en het afvalscheidingspercentage verbeteren naar minimaal 75%. Om dit te kunnen realiseren is bewustwording op het gebied van afvalscheiding van groot belang. Om te komen tot een duurzaam afvalbeheer werken we aan de volgende resultaten.

Zo gaan we dat doen

Een prettig woonklimaat

Terug naar navigatie - Een prettig woonklimaat

Door extra inspanningen te verrichten op de inrichting van openbare wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen en openbare verlichting zetten we in op het verbeteren van het woonklimaat. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Zo gaan we dat doen

Een veilige woonomgeving

Terug naar navigatie - Een veilige woonomgeving

Voor het opstellen en het uitvoeren van ons integrale veiligheidsbeleid gaan wij in overleg met wijken en dorpen en maken waar mogelijk gebruik van hun visies. In het beleid zal de nadruk liggen op preventie. Ook handhaving heeft prioriteit daar waar de risico's of de ervaren overlast het grootst is. Ondermijning krijgt prominenter aandacht. 

 

Zo gaan we dat doen

Energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Energieneutraal in 2040

In 2040 willen wij een energieneutrale gemeente zijn. Dit is een grote opgave die wij integraal moeten aanpakken. In 2020 zullen een aantal onderzoeken van start gaan en worden zaken steeds concreter. Naar verwachting wordt de Regionale Energiestrategie steeds duidelijker, gaan wij een start maken met het proces rondom de warmtetransitievisie en werken wij verder aan een pilot voor een energieneutrale wijk of dorp.

 

Zo gaan we dat doen

Lasten programma 4

Terug naar navigatie - Lasten programma 4

Wij hebben de volgende uitgaven voor de openbare ruimte begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 2021 2022 2023
Lasten
Bovengrondse infrastructuur 3.433 3.460 3.353 3.375
Groen en landschap 780 778 676 676
Afvalverwijdering en -verwerking 3.941 3.941 3.941 3.941
Riolering 2.395 2.439 2.504 2.566
Milieu 211 186 185 185
Begraafplaatsen 286 286 284 284
Totaal Lasten 11.047 11.090 10.943 11.027