Ontwikkelingen

Inleiding

Ontwikkelingen in 2020-2023

Het jaar 2020 is het tweede kalenderjaar in de bestuursperiode 2018-2022. In het bestuursprogramma 'Ruimte om te doen!' hebben wij doelen opgenomen, die wij aan het eind van deze bestuursperiode willen bereiken. Jaarlijks bepalen we wat nodig is om deze doelen te bereiken. Onderstaand schetsen wij de ontwikkelingen die wij voor 2020 tot en met 2023 op ons af zien komen, waarbij wij de focus op 2020 hebben gelegd. De ontwikkelingen betreffen onder andere het intensiveren van bestaand beleid en het nader uitwerken van ambities uit de Programmabegroting 2019. Ook zien wij een aantal ontwikkelingen op ons afkomen, die het vermelden waard zijn, maar die wij nog niet financieel kunnen vertalen.

De ontwikkelingen die wij in onderstaande overzichten hebben opgenomen, maken geen deel uit van het financieel meerjarenperspectief in de Programmabegroting 2020 die voor u ligt. In het raadsvoorstel bij deze begroting hebben wij de besluitvorming over de ontwikkelingen separaat opgenomen. Dit biedt uw raad de gelegenheid om de behandeling van de begroting en de ontwikkelingen separaat te behandelen en hierover te besluiten. Wij beogen hiermee een duidelijke scheidslijn aan te brengen tussen bestaand beleid en het voteren van budgetten voor ontwikkelingen. Deze werkwijze is gelijk aan hoe wij in de Programmabegroting 2019 zijn omgegaan met de tegel 'Ambities'.

Autonome ontwikkelingen

1. Veiligheidsbevorderende maatregelen: waterputten voor de brandweer
De waterputten voor de brandweer zijn nodig voor de bevoorrading van de tankwagens, die de tankautospuit bevoorraad die aan het blussen is. De waterputten worden aangelegd op plekken waar te weinig mogelijkheden zijn om water te kunnen krijgen. Het betreft enkele nieuwe putten en vervanging van oude putten. Dit vraagt een jaarlijkse investering tot en met 2024. 

Financiële effecten 

ONTWIKKELINGEN MET EEN AUTONOOM KARAKTER
(Bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023
1. Waterputten voor de brandweer 39 62 47 47
Totaal 39 62 47 47

Combinatie van autonome ontwikkelingen en intensiveringen

De volgende twee ontwikkelingen betreffen intensiveringen van ons bestaande beleid, maar hebben ook deels een autonoom karakter in zich.

2. Dienstverlening: online dienstverlening
We werken de komende twee jaar toe naar een optimale online dienstverlening die blijvend in ontwikkeling is, aansluit op (veranderende) wensen en behoeften van inwoners, veilig is en voldoet aan wet- en regelgeving. Digitale ontwikkelingen gaan razendsnel. Inwoners verwachten van hun gemeente, als eerste overheid, dat ze ook daar snel en makkelijk online producten en diensten kunnen aanvragen. Tegelijkertijd is het bij uitstek een middel om in contact te komen met de samenleving en om ook online het gesprek met elkaar te voeren. We onderzoeken de mogelijkheden hiervoor; passend bij verbindend besturen. Voor 2020 worden de volgende concrete resultaten benoemd:

  • Herbouw van het complete systeem van de website; iets wat we in Dimpact-verband doen;
  • Uiterlijk op 23 september 2020 voldoet onze website aan alle eisen als het gaat om de toegankelijkheid van overheidswebsites zodat inwoners met visuele of auditieve beperkingen op een goede manier gebruik kunnen maken van de website. Europese regelgeving schrijft voor dat overheidswebsites die voor 23 september 2018 zijn gebouwd (gemeente Coevorden: oktober 2017) uiterlijk op 23 september 2020 aan deze eisen moet voldoen;
  • In 2020 slaan we een eerste slag  als het gaat om het aanbieden van producten en diensten via e-formulieren waardoor het voor inwoners, ook inwoners die minder digi-vaardig zijn, makkelijker wordt om online producten en diensten aan te vragen. Over twee jaar is tachtig procent van onze diensten en producten beschikbaar via e-formulieren;
  • Eind 2020 is alle informatie op onze website actueel. Om ervoor te zorgen dat dit blijvend is, maken we in 2020 een start met het vergroten van het online bewustzijn van onze organisatie.

Een optimale digitale dienstverlening die blijvend in ontwikkeling is, heeft tijd, aandacht en de juiste expertise nodig. We gaan in onze organisatie werken met een online team dat als opdracht krijgt om bovenstaande resultaten te bereiken. Eén van de rollen die noodzakelijk is in dit online team, maar we nu niet in huis hebben, is die van webmaster. Een webmaster heeft kennis van techniek, is verantwoordelijk voor het goed functioneren van onze online dienstverlening en heeft oog voor relevante trends.

3. Ambtelijke organisatie: opleidingskosten 
Een structurele ophoging van de beschikbare middelen voor opleidings- en ontwikkelkosten van medewerkers is nodig door een viertal trends. Als eerste zien we dat het steeds lastiger wordt om op de arbeidsmarkt de juiste medewerkers te vinden. Medewerkers met de gewenste capaciteiten en potentie. Dan is het belangrijk om je te onderscheiden en aansprekende arbeidsvoorwaarden te bieden. Ontwikkeling is hierin een arbeidsvoorwaarde die een win-win oplevert zowel voor de gemeente Coevorden als voor de potentiële medewerker. Bovendien is kenmerkend aan de nieuwe generatie werknemers dat zij meer hechten aan ontwikkelkansen dan aan salaris. Dit is een tweede trend wat vraagt om ruimte om hieraan tegemoet te komen. Eenmaal binnen is het belangrijk goede medewerkers te behouden. Een derde trend is de ontwikkeling van maatschappij en samenleving. Deze ontwikkelingen gaan steeds sneller en maken permanente organisatieontwikkeling nodig. Met extra ruimte voor opleiding- en ontwikkeling willen we jaarlijks organisatie ontwikkelingsactiviteiten financieren. De eerste jaren wordt specifiek ingezet op verbindend besturen en de aansluiting van de organisatie in de samenwerking met de samenleving. Een laatste trend is de digitalisering waardoor herhalende werkzaamheden verdwijnen en van medewerkers andere kennis en vaardigheden worden gevraagd. Wij stellen voor het budget voor opleidingskosten structureel te verhogen met  € 95.000 om invulling te kunnen geven aan deze ontwikkelingen. 

Financiële effecten 

ONTWIKKELINGEN MET AUTONOOM KARAKTER EN INTENSIVERING
(Bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023
2. Online dienstverlening 107 107 107 107
3. Opleidingskosten 95 95 95 95
Totaal 202 202 202 202

Intensivering van bestaand beleid

4. Kunst en cultuur: verhoging subsidie museum
Voor 2020 is er voor het Stedelijk Museum Coevorden in eerste instantie incidenteel een budget beschikbaar van maximaal € 218.200. Dit budget is gebaseerd op de begroting van het Stedelijk Museum voor het jaar 2020 (inclusief schoonmaak Arsenaal). Wij stellen een extra impuls van € 70.000 voor. Met deze impuls heeft het museum de mogelijkheid om een extra medewerker voor educatie, PR en communicatie in dienst te nemen. Naast meer focus op die gebieden zorgt het ook voor lastendrukvermindering voor bestuur en directie. Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op de kerntaken van het museum. Het effect hiervan is dat het museum door deze professionaliseringsslag beter op de kaart wordt gezet en de jeugd meer wordt betrokken bij de lokale geschiedenis. Wij verwachten dat het museum in 2020 een plan ontwikkelt en uitvoert om in de volgende jaren meer eigen inkomsten te genereren met als doel minder afhankelijk te worden van gemeentelijke subsidie.

5. Kunst en cultuur: verhoging bijdrage bibliotheken
In de kaderbrief 2020 en de Halfjaarrapportage 2019 informeerden wij uw raad over het feit dat de verrekening van de additionele inkomsten die wij ontvangen van de provincie onder druk staan. Dit is het gevolg van ontwikkelingen in de afgelopen jaren en dat blijkt dat de toekomstvisie te positief is ingestoken. Uit de gesprekken met de bibliotheek concluderen wij dat de bijdragen aan de bibliotheek verhoogd dienen te worden met € 100.000 om het huidige niveau van dienstverlening in stand te houden. De in de begroting opgenomen middelen zijn voor de bibliotheek onvoldoende. Vooralsnog is de door ons te ontvangen subsidie van de provincie van € 100.000 per jaar toegekend voor de jaren 2019 tot en met 2022 (met een begrotingsvoorbehoud voor de jaren 2021 en 2022). Deze tijdelijkheid is ook van toepassing op de extra subsidie aan Biblionet Drenthe.

6. Vieren 75 jaar bevrijding 
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. Ook in onze gemeente is vanuit diverse organisaties al aandacht voor het jubileumjaar en zijn zij zeer welwillend om hun bijdrage te leveren door het ontwikkelen van initiatieven. Stichting Garnizoensstad Vesting Coevordens speelt een coördinerende rol. Naast hun eigen programma verzamelen zij alle andere initiatieven om er zo voor te zorgen dat er gedurende het hele jaar in de hele gemeente verschillende activiteiten plaatsvinden in het kader van 75 jaar vrijheid. Nu investeren in de initiatieven, organisaties en samenwerkingsverbanden zorgt voor een positief effect in de voorbereiding en uitvoering van culturele gemeente. Het is om deze redenen van belang dat hiervoor in de gemeentelijke begroting 2020 een budget beschikbaar wordt gesteld van in totaal € 75.000. Een gedeelte van dit budget is cofinanciering van de € 29.000 die de provincie aan ons verleent voor lokale initiatieven die bijdragen aan het herdenken en het vieren van 75 jaar vrijheid in Drenthe. Per saldo vraagt dit een eenmalig budget in 2020 van € 46.000. 

7. Wonen en leefomgeving: beleidscapaciteit 
Op het gebied van wonen zien we op dit moment meerdere opgaven die deze collegeperiode opgepakt dienen te worden. Het gaat hierbij om  gemaakte afspraken in regionaal verband (Regiodeal), wettelijke vereisten (woonwagenbeleid) en de uitvoering van eerder vastgesteld beleid (woonvisie, prestatieafspraken corporaties en de invulling van het herstructureringsfonds). Om aan het geheel van alle opgaven invulling te geven is duidelijk dat er in de bestaande organisatie hiervoor onvoldoende (beleid)capaciteit aanwezig is. De uitbreiding met een structurele formatieplaats is nodig, in de vorm van een beleidsmedewerker wonen en leefomgeving, om onze opgaven op te pakken en doelstellingen te kunnen realiseren. De structurele formatieplaats vraagt een budget van € 113.000 vanaf 2020. 

8. Gezondheidszorg: gezondheid/leefstijl en bewegen/preventie         
In het kader van leefstijl en bewegen geven we invulling aan onze doelen om inwoners te bevorderen dat zij gezond leven en bewegen te stimuleren. In dat kader gaan we verder met het onderzoek naar het terugkeren van de buurtsportcoaches en de mogelijke implementatie ervan. We hebben als doel dat jong en oud met plezier (meer) gaan bewegen en leggen de nadruk op de kwetsbare doelgroepen. We geven invulling aan het besluit om JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) gemeente te zijn waarin we extra gaan inzetten op een gezonde jeugd en een gezonde omgeving. Ook gaan we samen met  verenigingen en andere (maatschappelijke) partners aan de slag met een lokaal sport- en gezondheidsakkoord. Deze intensiveringen vragen samen een structureel budget van € 168.000. 

Financiële effecten 

INTENSIVERING BESTAAND BELEID
(Bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023
4. Subsidie museum 70 70 70 70
5. Bijdrage bibliotheken 100 100 100
6. Vieren 75 jaar bevrijding 46
7. Beleidscapaciteit wonen en leefomgeving 113 113 113 113
8. Gezondheid, leefstijl, bewegen en preventie 168 168 168 168
Totaal 497 451 451 351

Nadere uitwerking bestaande ambities

9. Kunst en cultuur: culturele gemeente 2021-2022
In de Programmabegroting 2019 zijn reeds middelen beschikbaar gesteld voor het zijn van Culturele gemeente van Drenthe in 2021-2022. Het betreft hierin de cofinanciering van de provinciale bijdrage van € 90.000. Medio 2019 hebben wij van de provincie bericht ontvangen dat wij in het culturele seizoen 2021-2022 culturele gemeente zijn. De extra middelen om dit tot een succes te maken en onze gemeente op de kaart te zetten, zijn € 110.000 naast de reeds beschikbaar gestelde middelen en de provinciale bijdrage. Deze middelen zetten wij in voor de voorbereidingen (organisatie en communicatie) en programma-activiteiten. Wij stellen voor dit bedrag vooralsnog te begroten voor de jaren 2020 en 2021. De gemeentelijke bijdrage aan de viering van Culturele gemeente is afhankelijk van de invulling van het programma. In 2020 gaan wij starten met de voorbereidingen. Medio 2020 hebben we meer duidelijkheid over het programma, onze rol daarin en bijdragen van derden. Als een herverdeling van de middelen over de komende jaren en/of een extra impuls gewenst is, informeren wij u daarover in de Kaderbrief 2021 en/of de Halfjaarrapportage 2020.  

10. Kunst en cultuur: versterken en uitdragen cultuuraanbod
Het ambitieniveau op kunst en cultuur is hoog. De huidige beleidscapaciteit is ontoereikend om het vervolgproces op de heroriëntatie uit te voeren. De effecten van het huidige beleid (inclusief bezuinigingen) op de culturele sector en de relaties met de culturele sector zijn groot. Dat leidt tot de opgave om de basisinfrastructuur weer op orde te brengen en te houden, zodat een breed toegankelijk en bloeiend cultureel leven weer mogelijk wordt. Bovendien is er additionele beleidscapaciteit nodig in de voorbereiding van het zijn van Culturele Gemeente. Dit vraagt om een uitbreiding van onze formatie met een halve fte en de daarbij behorende kosten. Dit vraag een structureel budget van € 56.000. 

11. Recreatie en toerisme: vitale vakantieparken 
Onderzoekskosten  
In het project VVP Coevorden hebben wij onder andere als doel gesteld een andere bestemming te vinden voor de niet-vitale parken met als effect dat illegale situaties worden beëindigd,  sociaal-maatschappelijke problematiek wordt opgelost, (verdere) verpaupering wordt tegengegaan en dat aanwezige criminaliteit en ondermijning kan worden gestopt. In dit project komt het thema 'Voorkomen' uit onze strategische agenda naar voren. Aangezien wij nu niet (voldoende) in beeld hebben wat er allemaal achter die slagboom plaatsvindt, starten we met het in kaart brengen van de feitelijke situatie, vaststelling nul-situatie. Dit is nodig om te weten welke koers gevaren gaat worden. Wat is de huidige feitelijke situatie en hoe wordt de toekomst van het park gezien? Waar is draagvlak voor en is haalbaar? 
Met een aantal parken gaan wij aan de slag. Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een toezichthouder en een vergunningverlener. De capaciteit die hiervoor benodigd is, vraagt om een budget van € 29.000.  

Externe expertise
Het uitgangspunt van het project VVP is dat parken zelf een visie ontwikkelen en waar nodig expertise inschakelen. Gezien de beperkte expertise en financiële draagkracht van de verenigingen van eigenaren (VVE’s) lijkt dat niet haalbaar. Om in 2030 weer te kunnen spreken over vitale en zelfs excellerende vakantieparken vraagt dit de juiste expertise en capaciteit. Dit vraagt om middelen, zodat wij – daar waar nodig – deze expertise in te kunnen schakelen. Dit vraagt een bedrag van € 110.000. 

Wij merken bij dit project op dat het een langlopend project is, dat wij gaandeweg ook verder zullen ontwikkelen. Welke middelen dit in de toekomst nog zal vragen, is niet meerjarig in te schatten. Wij zullen hier jaarlijks bij de samenstelling van de Programmabegroting bepalen welke stappen in dit proces passend zijn en welke inzet dit vraagt.

12. Ruimtelijke ontwikkelingen: omgevingswet 
Het jaar 2020 is het laatste jaar vóór de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Met het dichterbij komen van de invoeringsdatum wordt steeds duidelijker wat er exact voor (en na) de invoeringsdatum moet gebeuren. Onze aanpak van de implementatie ontwikkelt zich dan ook gedurende de aanloop naar de invoering. In de afgelopen jaren hebben wij budgetten gevraagd op die momenten dat duidelijk was wat er nodig was voor de implementatie en welke budgetten daarbij benodigd waren. Voor 2020 hebben wij duidelijk dat we meer interne capaciteit nodig hebben om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. Het betekent ook dat we een deel van de invoeringsactiviteiten die ook later nog kunnen worden opgepakt, doorschuiven naar 2021 en 2022.

13. Openbaar groen: bosplantsoenen en bermbeheerplan
Bermbeheerplan
Een onderdeel van duurzaamheid is het bevorderen van de biodiversiteit. Door de bermen natuur technisch te gaan onderhouden wordt hierdoor voor een deel aan dit voornemen invulling  gegeven. Bloemrijke wegbermen geven een belangrijke impuls aan de overvloed en diversiteit van insecten, en daarmee biodiversiteit in het algemeen. Daarom krijgt ecologisch bermbeheer een steeds grotere rol in Drentse gemeenten. Ook in gemeente Coevorden is dit het geval.
Om meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en toepasbaarheid van natuur technisch bermbeheer hebben wij een bermbeheerplan opgesteld. Dit bermbeheerplan wordt u separaat aangeboden> Het bermbeheerplan adviseert op welke verschillende manieren wij de bermen kunnen onderhouden om de biodiversiteit te verhogen. Daarnaast geeft dit bermbeheerplan inzicht in de kosten die deze wijziging ten opzichte van het bestaande onderhoud met zich mee brengt. Doordat de invoering gefaseerd plaatsvindt, stellen wij voor het budget stapsgewijs toe te kennen; € 80.000 in 2020, € 110.000 in 2021, en € 140.000 vanaf 2022. Wanneer uw raad instemt met het voorstel van het bermbeheerplan, vraagt dit een investering in het materieel. Deze aanpassingen verwerken wij na besluitvorming in het meerjaren investerings programma en laten wij tot uitdrukking komen in de Halfjaarrapportage 2020. 

Snoeien en herstel biodiversiteit 
Om de biodiversiteit en de beheersing van de eikenprocessierups te stimuleren, willen wij inheemse (Drentse) struiken aanbrengen. De werkzaamheden combineren wij met snoeiwerkzaamheden. Wij gaan struiken uitdunnen en tegelijk nieuwe struiken planten. Dit gaan wij doen in bossingels en bosplantsoenen. De werkzaamheden verspreiden wij over de komende drie jaren en vragen een jaarlijks budget van € 161.000.  

14. Duurzaamheid
Aanjaagbudget duurzaamheid
De duurzaamheidsvisie wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 in proces gebracht. Hierna gaat de organisatie integraal aan de slag met de verdere vertaalslag en uitwerking van de visie. Het aanjaagbudget is bedoeld voor eventuele onderzoeken die in 2020 nodig zijn om operationele doelen op te kunnen stellen. Een voorbeeld hiervan in het lopende begrotingsjaar 2019 is de nulmeting op ons gemeentelijke vastgoed. Gepland voor 2020 staan in ieder geval de berekening van de co2 voetafdruk van de gemeentelijke organisatie en het opstellen van een Coevorden Duurzaamheid Index, waarin de wijze van duurzaamheidsmonitoring wordt vastgelegd. Het budget wordt ook ingezet voor acties ten aanzien van (interne) bewustwording. Wij stellen een budget van € 50.000 voor 2020 voor.

Regiefunctie warmtetransitie
Uiterlijk eind 2021 hebben alle gemeenten een transitievisie warmte opgesteld waarin het tijdspad vaststaat waarop wijken en dorpen van het aardgas afgaan. Voor wijken waarvan de transitie voor 2030 is gepland zijn de maatschappelijke kosten en baten en de integrale kosten voor de eindverbruikers bekend. Het is van belang dat deze keuzes geheel in de stijl van Coevorden Verbindt worden gemaakt. Inwoners, ondernemers en woningcorporaties willen ook graag weten welke alternatieve warmtevoorziening(en) het aardgas gaan vervangen in de gemeente Coevorden. Voorstel is om voor de jaren 2020, 2021 en 2022 0,5 fte beschikbaar te stellen zetten om de regie op dit complexe proces te houden. Dit vraagt jaarlijks € 40.000 tot en met 2022.

15. Toezicht en handhaving: beleidsplan VTH
Dit najaar hebben wij het het Beleidsplan VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 2019-2023 vastgesteld. De huidige formatie is niet toereikend om de VTH-taken te kunnen uitvoeren. Er is ondercapaciteit. Een formatiescan op basis van de werkomvang heeft dit bevestigd. De rekenkamercommissie heeft deze conclusie in haar rapport ook getrokken. Om alle taken te kunnen uitvoeren stellen wij voor om 4 fte structureel extra beschikbaar te stellen. Dit vraagt een structureel budget van € 406.000. In 2020 vraagt de uitbreiding van de uitrusting van de BOA's (buitengewone opsporingsambtenaren) een eenmalige investering van € 16.000. 

Voor het taakveld Bouwen en RO zijn de nu bekende gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging meegewogen en zijn we met de formatievraag aan de ondergrens gaan zitten van wat nodig. Met deze uitbreiding kan de organisatie op termijn voldoen aan de Wet VTH/kwaliteitscriteria en de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsverordening.

16. Mobiliteit: fietsnota en fietspaden
Dit najaar van 2019 komen wij met een voorstel voor de fietsnota met (uitvoerings)agenda. Op basis hiervan stellen wij voor om in 2020 te starten met onderzoeken en het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de van de fietskwaliteit op zowel hoofdfietsroutes, schoolroutes als recreatieve routes. 

In de fietsnota zullen wij voorstellen doen voor de schoolroutes Oosterhesselen-Sleen (1,0 km) en Sleen-Emmen (0,8 km). Wij onderzoeken wat er nodig is voor de realisatie van een (recreatieve) fietsverbinding Aelderholt en Schapendijk, onderzoeken een verbetering van de fietsroutes rondom de Nieuw Veste en gaan in BOCE-verband een verbeterplan opstellen voor de schoolroute Schoonoord-Emmen. Fietsoversteken over de Monierweg en de Krimweg gaan we veiliger maken. Wij zetten ons in om binnen het project Geeserstroom samen met partners de recreatieve fietsverbinding (3,8 km) te verbeteren. Bij het station Coevorden en HUB Zweeloo worden de fietsstallingen uitgebreid. We laten een bewegwijzeringsplan voor fiets opstellen. 

Het onderhoud van fietspaden wordt bekostigd uit het budget voor wegenonderhoud. Voor nieuwe toepassingen wordt, na onderzoek van de verbindingen, budget aangevraagd. Voor het ombouwen van bestaande fietspaden naar een kwalitatief betonfietspad houden we rekening met een investering van €120 - €150 per meter fietspad. Voor het realiseren van een nieuw fietspad houden we rekening met een investering van € 250-€ 300 per meter fietspad.

De kosten voor het onderzoek vragen in 2020 een budget van € 40.000. 

17. Huisvesting De Nieuwe Veste
In het door uw raad vastgestelde IHP stond een investering in de huisvesting van De Nieuwe Veste in fase 2 van het IHP (vanaf 2023) nog op p.m. In 2019 is de eerste verkenning naar mogelijke scenario's uitgevoerd. Het is een groot en complex vraagstuk waarvoor een gedragen en zorgvuldig plan nodig is. Om in 2020 tot verdere planvorming te komen, houden wij rekening met € 50.000 voor onderzoekskosten. Wij stellen voor deze kosten in 2020 ten laste van de stelpost vervangingsinvesteringen te brengen. 

Financiële effecten 

NADERE UITWERKING BESTAANDE AMBITIES
(Bedragen x € 1.000)
Nr. ambitie 2019 2020 2021 2022 2023
9. Culturele gemeente 2021-2022 1 55 55
10. Versterken en uitdragen cultuuraanbod 1 56 56 56 56
11. Vitale vakantieparken 4 139 p.m. p.m. p.m.
12. Omgevingswet 10 33 45 65
13. Openbaar groen p.m. 241 271 301 140
14. Duurzaamheid 20 90 40 40
15. Beleidsplan VTH 22 en p.m. 422 406 406 406
16. Fietsnota en fietspaden 13 40 p.m. p.m. p.m.
17. Onderzoekskosten De Nieuwe Veste p.m. 50
Totaal 1.126 873 868 602

Nieuwe ontwikkelingen

18. Uitbreiding capaciteit internationale samenwerking
Ons internationaal beleid richt zich op het bieden van meerwaarde in sociaaleconomisch opzicht voor Coevorden, onze bedrijven en inwoners. Op dit moment is de capaciteit onvoldoende om de kansen die we zien verder te kunnen brengen naar concrete resultaten en succesvolle projecten. Er is extra inzet nodig zodat we er in slagen de netwerken waarin we participeren ten volle te benutten en in het beleid beter te kunnen inspelen op de actualiteit door focus aan te brengen. Wij vragen daarvoor uitbreiding van de structurele capaciteit met 0,4 fte. De kosten hiervan zijn € 46.000. 

Financieel effect

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
(Bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023
18. Internationale samenwerking 46 46 46 46
Totaal 46 46 46 46

Dekking van deze voorstellen

Het financiële effect van bovengenoemde voorstellen bij de diverse ontwikkelingen bedraagt circa € 1,9 miljoen in 2020, dalend naar € 1,2 miljoen in 2022. Meerjarig is vrije begrotingsruimte aanwezig op de daarvoor ingestelde stelpost vrije begrotingsruimte. Het positieve begrotingsresultaat van de begroting die voor u ligt, voegen wij toe aan de stelpost. De totale omvang van de stelpost met vrije begrotingsruimte en de omvang van de ontwikkelingen in de komende vier jaren geven wij onderstaand weer. In het jaar 2020 is de vrije begrotingsruimte niet toereikend om de ontwikkelingen van dekking te voorzien.
Aanvullend op de inzet van de vrije begrotingsruimte, stellen wij voor om de stelpost vervangingsinvesteringen in te zetten ter dekking van de onderzoekskosten voor de fietspaden (ontwikkeling nr. 16) en de onderzoekskosten voor De Nieuwe Veste (ontwikkeling nr. 17).
Ook stellen wij voor om € 560.000 in te zetten vanuit de algemene reserve. Gezien de ontwikkeling van onze algemene reserve en de solvabiliteit vinden wij het verantwoord om eenmalig een bedrag uit de algemene reserve te onttrekken van € 560.000 om de ontwikkelingen in 2020 van dekking te voorzien. 

DEKKINGSVOORSTEL ONTWIKKELINGEN
(Bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023
Omvang pakket ontwikkelingen 1.910 1.634 1.614 1.248
Dekking
Stelpost vrije begrotingsruimte 1.260 1.634 1.614 1.248
Stelpost vervangingsinvesteringen, onderdeel mobiliteit 40
Stelpost vervangingsinvesteringen, regulier 50
Onttrekking algemene reserve 560
Totaal dekking 1.910 1.634 1.614 1.248

 

In de jaren 2021-2023 blijft er vrije begrotingsruimte op de stelpost aanwezig , die als buffer kan dienen voor incidentele en/of structurele tegenvallers en individuele raadsvoorstellen. Deze ruimte loopt op naar circa € 1 miljoen in 2023. 

 

VRIJE BEGROTINGSRUIMTE
(Bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023
Stelpost vrije begrotingsruimte 1.260 1.989 2.274 2.273
Inzet voor ontwikkelingen 2020-2023 1.260 1.634 1.614 1.248
Saldo 355 660 1.025

Indien u instemt met het voorstel om in 2020 eenmalig € 560.000 uit de algemene reserve te onttrekken, is het verloop van de algemene reserve in de komende jaren als volgt. 

VERLOOP ALGEMENE RESERVE
(bedragen x € 1.000)
2020 2021 2022 2023
Stand begin boekjaar 20.432 30.336 32.150 34.150
Toevoegingen 11.667 2.000 2.000 2.000
Onttrekkingen -1.763 -186 0 0
Stand eind boekjaar 30.336 32.150 34.150 36.150
Solvabiliteit 34% 37% 42% 46%

Overige ontwikkelingen

Ambities die wij nog niet financieel kunnen vertalen

19. Centrumvisie; ontwikkeling Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide
Ten behoeve van de uitvoeringsambitie is een kostenraming opgesteld. Deze raming is opgesteld om uw raad een indicatie te geven van de kosten die gemoeid gaan bij de realisatie van de in de visie opgenomen uitvoeringsambitie. Het doel van de kostenraming is inzichtelijk te maken dat een visie wordt aangenomen die daadwerkelijk, en in fases, gerealiseerd kan worden. De raming wordt uitgewerkt naar concrete uitvoeringsvoorstellen aan uw raad. 

De bedragen in de kostenraming zijn opgebouwd op basis van informatie van vergelijkbare situaties of basis van kengetallen. Voor de opbouw van de kostenraming is externe deskundigheid ingehuurd om een zo goed mogelijke indicatie te kunnen geven. Op dit moment is er nog geen sprake van een definitieve kostenraming. Nadat uw gemeenteraad instemt, start de volgende fase waarin de in de Visie Kasteelpark Coevorden beschreven maatregelen concreet worden uitgewerkt. Op basis van een goede uitwerking kan een heldere kostenraming en een goede aanbesteding plaats vinden. Ook wordt onderzocht of er baten en/of subsidies kunnen worden gerealiseerd of gevonden. Denk hierbij aan cofinanciering met Provincie, Rijk, Europa en de ondernemers en vastgoedeigenaren in onze binnenstad.

Op basis van een uitwerking van de maatregelen en het onderzoek naar baten en/of subsidies ontvangt u een separaat advies/adviezen voor dekking van de uitvoering van de benodigde maatregelen.

20. Vervolg Dutch TechZone vanaf 2021
De horizon van Dutch TechZone loopt tot en met het jaar 2020. Volgend jaar vindt een evaluatie van DTZ plaats. Wij weten dat de gewenste ontwikkeling van de sociaaleconomische infrastructuur in onze regio een langdurige en meerjarige aanpak nodig heeft. Ook is DTZ een belangrijke pijler voor de Regiodeal. Derhalve houden wij rekening met een volgende investering ook vanuit onze gemeente na de looptijd van het huidige DTZ-programma. 

21. Groot onderhoud gebouwen
In 2020 gaan wij onze meerjarenonderhoudsplanning actualiseren. Door een extern bureau worden de nieuwe verwachte kosten van ons kernbezit inzichtelijk gemaakt. De verwachte kosten voor het onderhoud van ons kernbezit voor de komende jaren wordt dan verwerkt in een meerjarenonderhoudsplanning. De uitvoering van de actualisatie van het meerjarenonderhoud staat los van het verduurzamingsonderzoek door Royal Haskoning DHV. De investeringen voortkomend uit het verduurzamingsonderzoek maken geen deel uit van de meerjarenonderhoudsplanning. De uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen worden waar mogelijk gecombineerd met en afgestemd op de uitvoering van het meerjarenonderhoud.

22. Duurzaamheidsmaatregelen gebouwen
In 2019 zijn wij gestart met een verduurzamingsonderzoek voor onze gebouwen. Door Royal Haskoning wordt een scan van onze gebouwen gemaakt en inzichtelijk gemaakt op welke wijze wij deze kunnen verduurzamen en tegen welke kosten. De uitkomsten hiervan zullen in 2020 bekend zijn. Daar waar mogelijk worden werkzaamheden gecombineerd en afgestemd op de uitvoering van het meerjarenonderhoud.

23. Aanpassingen klimaatadaptatie
Door klimaatverandering nemen de risico’s op wateroverlast, droogte, hitte en overstromingen toe. Vanuit het Delta Plan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is een landelijke strategie uitgerold om vanuit het 'weten, willen, werken' principe toe te werken naar maatregelen die gevolgen van klimaatverandering inzichtelijk maken, zodat de samenleving weerbaarder gemaakt kan worden voor die gevolgen. Via de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen geven we hier als regio invulling aan en werken we samen op, met ondersteuning vanuit de provincies Overijssel en Drenthe.

In het kader van het DPRA is er in 2019 een stresstest uitgevoerd en is er onderzoek verricht naar de gevolgen van het veranderen van het klimaat voor het gebied waarvan de gemeente Coevorden deel uitmaakt. Deze stresstest geeft inzicht in de gevolgen van de klimaatveranderingen voor het gebied van de Noordelijke Vechtstromen met betrekking tot droogte, overstroming, wateroverlast en hittestress.

De stresstest kan gezien worden als een eerste stap om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering in beeld te brengen. Dit onderdeel is nu gereed. Wij zullen uw raad informeren en gaan graag met u hierover in gesprek. Het vervolg is het voeren van een risicodialoog met inwoners, instellingen en bedrijven over de uitkomsten van de stresstest. In een volgende fase zullen eventuele gevolgen voor de openbare ruimte, bedrijven, agrarische  sector en natuur besproken worden en de financiële en economische consequenties inzichtelijk gemaakt worden.