Leeswijzer

Leeswijzer

Planning- & Controldocumenten online te raadplegen 
Voor u ligt de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Deze Programmabegroting is, evenals onze andere Planning- & Controldocumenten, via financien.coevorden.nl te raadplegen en te downloaden. Deze documenten zijn de Kaderbrief, de Programmabegroting, de Halfjaarrapportage en het Jaarverslag. 

Voorheen stelden wij deze documenten beschikbaar aan de raad in PDF-formaat en publiceerden wij deze documenten op onze website https://www.coevorden.nl/financien. De P&C-documenten van de vorige bestuursperiode 2014-2018 blijven via de website beschikbaar.   

Basis voor deze Programmabegroting 
De basis voor de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 (hierna: ‘begroting’) die voor u ligt, is de Kaderbrief 2020. De kaderbrief is op 9 juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. In de kaderbrief hebben wij de bestuurlijke hoofdlijnen geschetst en actualiseerden wij het meerjarenperspectief. Op basis van deze uitgangspunten en op basis van ontwikkelingen die zich in de tussentijd hebben voorgedaan, hebben wij in de afgelopen maanden de begroting samengesteld. Ook de gevolgen van de septembercirculaire van het gemeentefonds hebben wij verwerkt in deze begroting.

Relatie met het bestuursprogramma en de strategische agenda 
De begroting is gebaseerd op de doelen die zijn geformuleerd in het bestuursprogramma 2018-2022 'Ruimte om te doen!' (november 2018). In de strategische agenda is focus aangebracht op de doelen aan de hand van vier thema's:
Aantrekkelijk Coevorden, Duurzaamheid,  Voorkomen en Coevorden Verbindt.

Actualisatie van documenten gerelateerd aan de begroting 
Gelijktijdig met de actualisatie van het meerjarenperspectief 2020-2023  hebben wij een aantal andere documenten, die een relatie hebben met de begroting, geactualiseerd. Het gaat hierbij om de belastingverordeningen, de nota reserves en voorzieningen en de nota financieel beleid. Deze documenten kennen een eigen procedure, maar worden gelijktijdig met de begroting ter vaststelling aan u voorgelegd. Omdat deze documenten een nauwe relatie hebben met de Programmabegroting, treft u deze documenten aan onder het tabblad 'Meer' aan de rechterkant van uw scherm.  

Wet- en regelgeving
Gemeentewet
In de gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad de begroting vaststelt in het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar. Het college van burgemeester en wethouders zendt de vastgestelde begroting binnen twee weken na  vaststelling, maar in ieder geval voor 15 november van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, aan het college van Gedeputeerde Staten.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
In de hoofdstukken II en III, de begroting en meerjarenraming met toelichtingen, van het BBV zijn diverse artikelen opgenomen met betrekking tot de vereisten over de begroting. De begroting is zodanig opgebouwd dat wij aan deze vereisten voldoen.  

De inhoud van de tegels
De begroting is opgebouwd uit een aantal hoofdstukken. Elk hoofdstuk staat onder een zogenoemde 'tegel'. Dit zijn de pictogrammen op de paarse tegels. Via de knop 'Home' bovenaan de website komt u altijd weer terug op de startpagina van de begroting. Via de knop 'Programma's' kunt u rechtstreeks naar andere hoofdstukken navigeren. 

Onder de tegels treft u de volgende informatie aan: 

 • Leeswijzer
  Op de pagina waar u nu bent, lichten wij de opzet en werking van de nieuwe online begroting toe. 

 • Aanbiedingsbrief 
  Onder deze tegel leest u de aanbiedingsbrief van ons college aan de gemeenteraad. 

 • Ontwikkelingen
  Onder deze tegel hebben wij onze ambities voor de jaren 2020-2023 opgenomen. De focus ligt op het jaar 2020. 

 • Tegels van de zes programma’s
  Onder deze zes tegels staan onze zes beleidsinhoudelijke programma’s. Elk programma bevat de volgende onderdelen: 

  - Bestuurlijke hoofdlijnen:
  - Beleidskaders: Wij benoemen de actuele visie- en beleidsdocumenten die kaderstellend en richtinggevend zijn voor ons beleid. Door op de titel van het document te klikken, opent het document in een nieuw venster; 
  - Doelstellingen: wat willen wij bereiken? Onze doelstellingen zijn afgeleid uit het bestuursprogramma 'Ruimte om te doen!' en de strategische agenda. 
  - Activiteiten: hoe gaan we onze doelstellingen realiseren? Door op deze activiteiten te klikken, opent een scherm met informatie over de activiteit. We geven meer informatie over de activiteit, welke portefeuillehouder verantwoordelijk is en als er een start- en einddatum aan de activiteit gekoppeld is, geven we dat ook aan. Bij activiteiten die in feite een continue proces zijn, staat geen start- en einddatum vermeld. 

  Wij sluiten elk programma af met een overzicht van de begrote uitgaven. Dit overzicht geeft invulling aan de vraag ‘Wat mag het kosten?’. Vanwege de diverse onderlinge relaties in onze begroting tussen onze doelen, activiteiten en middelen, over de programma's heen, vindt de inzet van middelen op eenzelfde wijze plaats. 

 • Financiële begroting
  Onder deze tegel nemen wij diverse financiële overzichten op, die gezamenlijk de financiële begroting vormen. Wij schetsen het financieel perspectief voor de jaren 2020 tot en met 2023. Het betreft bijvoorbeeld de actualisatie van het meerjarenperspectief, de invulling van de prijscompensatie, het meerjareninvesteringsprogramma, het verloop van de algemene reserve, ontwikkelingen en overige aanpassingen die tot financiële effecten in de begroting leiden. Ook presenteren wij onder deze tegel diverse verplichte overzichten in het kader van het BBV. Het betreft bijvoorbeeld een toelichting van de uitgangspunten in de begroting, een toelichting op incidentele baten en lasten, een recapitulatie van de programma’s inclusief een verschillenanalyse, en een geprognosticeerde begin- en eindbalans voor 2020 tot en met 2023.  

 • Paragrafen 
  Onder deze tegel nemen wij de bekende paragrafen op: 
  - Lokale heffingen
  - Weerstandsvermogen
  - Onderhoud kapitaalgoederen
  - Financiering
  - Bedrijfsvoering
  - Verbonden partijen
  - Grondbeleid  

 • Bijlagen 
  Onder deze tegel nemen wij de volgende overzichten op:
  1. Meerjarenbegroting per programma;
  2. Overzicht nieuwe investeringen; 
  3. Overzicht lopende investeringen;
  4. Reserves en voorzieningen;
  5. Taakvelden conform BBV, geraamde baten en lasten per taakveld; 
  6. Incidentele baten en lasten; 
  7. Begrotingssubsidies; 
  8. Verbonden partijen; 
  9. Beleidsindicatoren www.waarstaatjegemeente.nl.