Uitgaven

3,77%
€ -4.235
x € 1.000
3,77% Complete

Inkomsten

1,3%
€ 1.471
x € 1.000
1,3% Complete

Saldo

219,35%
€ -2.764
x € 1.000

Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Uitgaven

3,77%
€ -4.235
x € 1.000
3,77% Complete

Inkomsten

1,3%
€ 1.471
x € 1.000
1,3% Complete

Saldo

219,35%
€ -2.764
x € 1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Sociaal-economische structuurversterking
Wij streven naar een gemeente waar het prettig werken, mooi wonen en goed leven is. Samenwerking in regionaal verband met onder meer ondernemers, onderwijs en medeoverheden via Dutch Techzone, en ook via de recent overeengekomen Regiodeal Zuid en Oost Drenthe is van groot belang voor Coevorden. Via de Regiodeal investeren wij de komende jaren verder in een aantrekkelijk vestigingsklimaat, met passend onderwijs, een bloeiende vrijetijdseconomie, goede bereikbaarheid van ook (zorg)voorzieningen en een blijvend aantrekkelijk woonklimaat. In 2020 zullen de eerste projecten worden opgepakt gericht op de thema’s werken, wonen en welzijn. Het wenkend perspectief voor 2030 is een regio met een uitstekende positie op het gebied van innovatieve industrie, waarbij het onderwijs goed aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt.

Coevorden Onderneemt
Het recentelijk vastgestelde economisch beleidsplan met een dynamische werkagenda kent vier thema’s op basis waarvan projecten worden opgepakt. Het gaat hierbij om de volgende vier thema’s: 

  • personeel van de toekomst;
  • ondernemersklimaat; 
  • fysieke ruimte en bereikbaarheid en; 
  • ondernemersdienstverlening.

Alle projecten gaan uit van gezamenlijkheid en samenwerking met het bedrijfsleven, Ondernemend Coevorden en andere ondernemersverenigingen.

Coevorden, culturele gemeente 2021-2022
Wij koesteren de verbondenheid in onze gemeente en de kracht van de gemeenschap. Het is belangrijk dat iedereen in onze gemeente zich onderdeel voelt van onze gemeenschap, en tegelijkertijd zichzelf kan zijn. Culturele activiteiten en een bloeiend verenigingsleven zijn hiervoor erg belangrijk.

Viering, Verhalen, Verbinding, Versterking
Het zijn van Culturele gemeente 2021-2022 verbinden wij aan de viering van het 350 jaar Ontzet van Coevorden. Activiteiten die samen met alle betrokkenen opgezet gaan worden, krijgen invulling aan de hand van de thema’s viering, verhalen, verbinding en versterking. Parallel aan de voorbereidingen voor het zijn van Culturele gemeente ontwikkelen wij volgens onze principes van verbindend besturen (ver)nieuw(end) kunst- en cultuurbeleid.

 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Goed onderwijs

Terug naar navigatie - Goed onderwijs

Doel van het voorschoolse- en onderwijsachterstandenbeleid is dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen op een zodanige manier dat zij hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een startkwalificatie en zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom zetten wij in op beleidsontwikkeling en implementatie nieuwe wetgeving Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) (2020). Door het wijzigen van de wetgeving in 2020 krijgen wij meer middelen tot onze beschikking.

Zo gaan we dat doen

Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

Terug naar navigatie - Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

Wij willen aan alle kinderen toegankelijk en bereikbaar onderwijs kunnen bieden door het in stand houden van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente, dan wel in samenwerking met andere gemeenten.

Zo gaan we dat doen

Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

Terug naar navigatie - Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

Wij verwachten veel van Dutch TechZone (DTZ); het belangrijke regionale samenwerkingsproject tussen onze gemeente en de gemeenten Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het rijk. Al sinds 2017 werken wij in dit samenwerkingsverband nauw samen met ondernemers en onderwijsinstellingen om onze regio te profileren als een regio die staat voor economische vitaliteit en excellent vakmanschap in met name de maakindustrie. De doelstelling is om in 2030 dé industriële hotspot van Nederland te zijn. Dit realiseren wij dit door een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. 

Zo gaan we dat doen

Versterken economische structuur

Terug naar navigatie - Versterken economische structuur

Wij voorzien in de behoefte van de ondernemers. Wij scheppen ruimte voor ondernemerschap en dragen bij aan een omgeving waar het prettig ondernemen en werken is. Wij werken op structurele wijze samen met bedrijven en onderwijs om de lokale sociaal economische structuur te versterken. Wij versterken de band met onze agrariërs. Wij onderzoeken hoe wij innovatieve of startende ondernemers zo goed mogelijk de ruimte kunnen geven. Ook ondersteunen en stimuleren wij bedrijven in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten in op kennis, inspiratie en innovatie en leggen de hiervoor nodige regionale en internationale verbanden.

Zo gaan we dat doen

Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Terug naar navigatie - Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Wij laten ontwikkelingen in de binnenstad van Coevorden bijdragen aan een betere verbinding tussen stad en buitengebied. Voor de  versterking van de toeristische- recreatieve sector is van belang om te blijven investeren in een goede toeristisch-recreatieve infrastructuur (wandelen en fietsen), maar ook een kwaliteitsimpuls van de verblijfsrecreatie/vakantieparken is noodzakelijk. Samen met ondernemers, andere partijen en andere gemeenten gaan wij de kansen en mogelijkheden verkennen. 

Zo gaan we dat doen

Een bloeiend cultureel leven

Terug naar navigatie - Een bloeiend cultureel leven

In het bestuursakkoord is een heldere ambitie voor kunst en cultuur geformuleerd. Wij investeren in een bloeiend cultureel leven met een sterke culturele infrastructuur die het aantrekkelijk(er) maakt om in onze gemeente te wonen, te werken en te verblijven. Met als ultiem moment de viering van 350 jaar Ontzet van Coevorden als Culturele gemeente van Drenthe in 2022. Halverwege 2019 is dit als speerpunt voor kunst en cultuur gemarkeerd. Wij zijn er van overtuigd dat het samen met de sector en samenleving toewerken naar het zijn van Culturele gemeente van Drenthe een impuls geeft aan onze ambitie.

Zo gaan we dat doen

Lasten programma 1

Terug naar navigatie - Lasten programma 1

Wij hebben de volgende uitgaven voor economie, onderwijs en cultuur begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 2021 2022 2023
Lasten
Kunst en cultuur 986 982 1.087 997
Onderwijs 1.330 1.330 1.330 1.330
Leerlingenvervoer 680 680 680 680
Recreatie en toerisme 434 484 446 456
Economische structuurversterking 805 565 565 372
Totaal Lasten 4.235 4.041 4.108 3.835