Uitgaven

11,67%
€ -13.092
x € 1.000
11,67% Complete

Inkomsten

7,05%
€ 7.995
x € 1.000
7,05% Complete

Saldo

404,56%
€ -5.097
x € 1.000

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

11,67%
€ -13.092
x € 1.000
11,67% Complete

Inkomsten

7,05%
€ 7.995
x € 1.000
7,05% Complete

Saldo

404,56%
€ -5.097
x € 1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Bestuurlijke hoofdlijnen

Een goede infrastructuur is de basis die ontwikkelingen voor een aantrekkelijke binnenstad mogelijk maakt. Deze werkzaamheden verlopen volgens planning. Er is onder andere een begin gemaakt met de herinrichting van de centrumstraten, de tunnel bij het stationsgebied wordt in 2020 in gebruik genomen en met de herinrichting van het stationsgebied wordt in 2020 gestart.

Ook in het jaar 2020 gaan wij op een pragmatische manier bijdragen aan de doelstellingen van de Woonvisie. Dit betekent dat initiatieven voor woningbouw die bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente niet belemmerd worden door de Woonvisie.

Goede bereikbaarheid van onze dorpen zal ook in 2020 aandacht blijven vragen. De verdubbeling van de N34 en de aansluitende zuidelijke ontsluitingsweg komen in 2020 in uitvoering. De verdubbeling van de N34 vraagt ook op andere plaatsen extra aandacht voor ons gemeentelijke wegennet. Denk hierbij aan Erm en Dalen, maar ook de extra onvoorziene belasting als gevolg van gewijzigde verkeersstromen. Tevens zal de fietsnota in 2020 in uitvoering gaan.

In 2020 kan een groot deel van onze gemeente gebruik maken van het glasvezelnetwerk.

2020 is het laatste jaar voor invoering  van de omgevingswet. We maken in ieder geval de basis op orde door onze werkprocessen en ICT ondersteuning aan te passen. Daarnaast zal het opstellen van de omgevingsvisie in 2020 de basis leggen voor de implementatie van de omgevingswet.  

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een aantrekkelijke binnenstad

Terug naar navigatie - Een aantrekkelijke binnenstad

Wij streven naar het realiseren van een mooie uitnodigende binnenstad, een binnenstad waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door wat Coevorden te bieden heeft.
De drie doelstellingen van het Programma Binnenstad gaan over versterken van eigenheid, aanpak van winkelstraten en een uitvoeringsprogramma dat wij samen met onze partners Centrummanagement Coevorden en Domesta oppakken.
Voor dit programma is het betrekken en inspireren van onze inwoners, ondernemers en andere partijen een belangrijke pijler voor succes.
Met een nieuwe inrichting voor de stationsomgeving (RSP) wordt bovendien bijgedragen aan een aantrekkelijke binnenkomst van onze binnenstad.

Zo gaan we dat doen

Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Terug naar navigatie - Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Het bereiken van een goed woon- en leefklimaat pakken wij samen met onze woonpartners, de dorpsbelangenverenigingen en de wijkverenigingen van Coevorden op. Daarbij is de Woonvisie onze leidraad en streven wij naar een gezonde spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Er blijft ruimte voor goede nieuwbouwplannen die kwalitatief een aanvulling zijn op de bestaande woningvoorraad. Het initiatief voor het ontwikkelen van nieuwbouwplannen kan zowel bij ons als bij de lokale gemeenschap liggen. Naast aandacht voor het kwantitatieve evenwicht op de woningmarkt, hebben wij aandacht voor de grote opgave in de bestaande woningvoorraad om kwalitatieve verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en langer thuis wonen door te voeren. Ook willen wij het goed wonen binnen onze gemeente bereikbaar maken voor alle doelgroepen, zo ook voor de lagere inkomens.

Zo gaan we dat doen

Goede digitale bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Goede digitale bereikbaarheid

Wij geven ruimte aan en ondersteunen goede initiatieven op het gebied van snel internet in het buitengebied door het bewonersinitiatief dat daarvoor is gestart te faciliteren.

Zo gaan we dat doen

Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Terug naar navigatie - Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Wij werken aan een goede invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. Wij voldoen (in ieder geval) aan de wettelijke verplichtingen, maar gebruiken de invoering van de wet vooral om een aantal onderliggende doelstellingen te realiseren:

  • meer afwegingsruimte; eigen ruimte voor het afwegen van de wenselijkheid van een initiatief of ontwikkeling;
  • transparantere regelgeving; onze inwoners en initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn;
  • snellere besluitvorming; kortere procedures en meer afstemming en participatie aan de voorkant van plannen en initiatieven;
  • integrale benadering; we maken een omgevingsvisie waarin alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving in onderling verband worden meegenomen.

Zo gaan we dat doen

Lasten programma 3

Terug naar navigatie - Lasten programma 3

Wij hebben de volgende uitgaven voor ruimte en leefomgeving begroot.

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 2021 2022 2023
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling 331 220 144 144
Wonen en leefomgeving 403 395 517 225
Bouwvergunningen 117 117 117 117
Grondexploitatie 4.218 3.903 4.808 3.536
Centrumplan Coevorden 439 435 431 428
Mobiliteit 83 57 57 57
Structuur en ontwikkelplannen 91 91 91 91
RSP 818 216 216 216
Vastgoed 5.084 5.365 4.977 5.270
Totaal Lasten 11.583 10.799 11.357 10.084