Uitgaven

35,55%

€ -39.884

x € 1.000
35,55% Complete

Inkomsten

10,34%

€ 11.733

x € 1.000
10,34% Complete

Saldo

2234,27%

€ -28.152

x € 1.000

Programma 2 | Werk, jeugd en zorg

Uitgaven

35,55%

€ -39.884

x € 1.000
35,55% Complete

Inkomsten

10,34%

€ 11.733

x € 1.000
10,34% Complete

Saldo

2234,27%

€ -28.152

x € 1.000

Bestuurlijke hoofdlijnen

Eind 2017 is het beleidsplan sociaal domein Samen Krachtig vastgesteld, waaraan nu samen met onze samenwerkingspartners en inwoners uitvoering wordt gegeven. In het bestuursprogramma ‘Ruimte om te doen’ is Samen krachtig als ons motto benoemd. We vinden meedoen en meetellen van groot belang. We stimuleren het nemen van de eigen verantwoordelijkheid door de inwoner zelf en versterken de kracht van de samenleving. Hierbij hebben wij aandacht voor de inwoner die zich niet zelf kan redden en soms niet ziet dat hij/zij ondersteuning nodig heeft. Dan nemen wij, veelal in samenwerking met andere partijen, zelf het initiatief.

In de strategische agenda is één van onze thema’s voor deze bestuursperiode ‘Voorkomen’. Binnen het thema zijn vier speerpunten benoemd, waarvan er drie  onderdeel zijn van dit programma, namelijk Gezondheid, Armoede en Laaggeletterdheid. Er is al een aantal concrete onderwerpen door ons benoemd in relatie tot deze speerpunten waar wij in de afgelopen periode, en ook de komende jaren, onze aandacht op richten. Veel van deze onderwerpen vragen om een lange adem, zoals het doorbreken van generatie-armoede en het taboe op laaggeletterdheid.

Voor de kosten in de jeugdhulp ontvingen wij in 2019 extra middelen en ook voor de komende twee jaren ontvangen wij hiervoor extra budget. Er worden verdere maatregelen genomen om in de toekomst binnen de beschikbare middelen onze taken in het sociaal domein te kunnen uitvoeren. De inzet op ‘Voorkomen’ en het inkoopproces voor de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2020 zijn daar onderdeel van. Het inkoopproces voor de jeugdhulp in 2019 heeft daar al aan bijgedragen.

We gaan werken met een programmatische aanpak om aan ‘Voorkomen’ een extra impuls te geven om onze doelstellingen binnen het sociaal domein te bereiken. Er is een verkenning gestart op welke onderwerpen meer preventief kan worden gewerkt. Dit doen we samen met professionals en op basis van ervaringen van inwoners. De aanpak vindt plaats in de wijken Tuindorp, Poppenhare en Lootuinen in de stad Coevorden waar de gemeente en partners al activiteiten (gaan) uitvoeren, onder andere in het kader van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe en Verbindend besturen. Onderdeel van het programma is om te leren voor de andere wijken en dorpen binnen de gemeente.

In deze bestuursperiode zijn middelen beschikbaar gesteld voor innovatie binnen het sociaal domein. We maken het mogelijk voor externe partijen en de uitvoerende teams in onze eigen organisatie om middelen voor innovatie aan te vragen.  Een voorwaarde voor het aanvragen van budget is dat de innovatie bijdraagt aan de doelstellingen in het sociaal domein.

Wat willen we bereiken?

Aanpakken laaggeletterdheid

We doorbreken het taboe op laaggeletterdheid en vergroten de taalvaardigheid van onze inwoners van jong tot oud waarbij wij onder andere het voorlezen willen stimuleren en het belang daarvan onder de aandacht willen brengen. We richten ons op het bestrijden en voorkomen. Brede bewustwording bij organisaties en instellingen en bij onze inwoners is daarvoor van belang. In 2020 willen we 4% van het aantal laaggeletterden, 124 inwoners, toeleiden naar een passend taaltraject.

Zo gaan we dat doen

Actief deelnemen aan de samenleving

We vinden het belangrijk dat onze inwoners actief deelnemen aan de samenleving. Door het verrichten van betaalde arbeid, vrijwilligerswerk en/of het geven van informele hulp. Onze ondersteuning is er op gericht dat meer inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt of die een arbeidsbeperking betaald werk hebben.

Veel verenigingen en stichtingen in onze gemeente kampen met hetzelfde probleem. Het werven en behouden van vrijwilligers. Daar komt nog bij dat de ‘traditionele’ vrijwilliger, die zich voor langere tijd in een bepaalde functie aan een vereniging verbindt, verdwijnt. We willen de verbinding tussen vrijwilligersvraag en –aanbod verbeteren.

Zo gaan we dat doen

Actieve deelname vergunninghouders

De invoering van de nieuwe Wet inburgering, waarvan de ingangsdatum is verschoven van 1 juli 2020 naar 1 januari 2021, wordt in 2020 voorbereid. De nieuwe wet heeft tot doel dat alle inburgeringsplichtigen zo snel en volwaardig mogelijk meedoen in de Nederlandse maatschappij. Het liefst via betaald werk. Een doel dat wij volledig onderschrijven en waar we de afgelopen jaren ook al hebben ingezet, zoals bijvoorbeeld het techniekproject voor vergunninghouders.

Zo gaan we dat doen

Doorbreken generatie-armoede

Een belangrijk deel van de armoede die in dit deel van het land bestaat, wordt al decennialang van generatie op generatie doorgegeven. Kenmerkend voor deze gezinnen is dat armoede zich niet beperkt tot het niet beschikken over voldoende geld, maar ook alle andere levensdomeinen raakt. Wij willen generatie-armoede bestrijden.  In het kader van de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe gaan we aan de slag om een structurele vermindering van dit maatschappelijke probleem te realiseren door samen met de gezinnen in een periode van drie jaar de ‘ingrediënten’ te vinden om deze generatie-armoede te doorbreken.

Zo gaan we dat doen

Innovatie

We willen innovatie in zorg en ondersteuning stimuleren en faciliteren.

Zo gaan we dat doen

Inspraak jongeren

We bevorderen en stimuleren de brugfunctie van de Jongerenraad tussen de gemeente en de jongeren in de gemeente.

Zo gaan we dat doen

Kinderen en jongeren groeien gelukkig, gezond en veilig op

Wij willen dat alle kinderen veilig, gezond en kansrijk zo thuis nabij mogelijk opgroeien. Wij vinden het belangrijk om in te zetten op beschermende factoren zodat kinderen hun schoolloopbaan ononderbroken afronden. Daarom zetten we actief in op voorkomen. We investeren in gezin, school, wijk en zorg en zorgen voor een goede verbinding om uiteindelijk de inzet van intensieve specialistische zorg te verminderen.

Zo gaan we dat doen

Onze ondersteuning is passend en toegankelijk

Medewerkers van Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) en medewerkers van de gemeente vormen samen ons gemeentelijk sociaal team dat als een netwerkorganisatie functioneert. Onze sociale teams zijn een belangrijk onderdeel in de keten van zorg en ondersteuning. De medewerkers hebben contacten met de organisaties op het gebied van zorg, welzijn, wonen en veiligheid binnen de gemeente, dit kunnen ook vrijwilligersorganisaties zijn. Vragen van inwoners komen via diverse kanalen bij de medewerkers van het sociaal team terecht, bijvoorbeeld via de huisarts, de woningbouwcoöperatie, een inwoner zelf, een vrijwilliger van Humanitas of een school, en ook via de gemeentelijke kanalen.  Samen met de inwoner wordt verkend welke oplossing het best passend is voor zijn/haar ondersteuningsvraag. Bij deze oplossingen wordt gestimuleerd om gebruik te maken van het eigen netwerk en de informele zorg die geboden kan worden. Hierbij zien wij erop toe dat deze informele ondersteuning niet overbelast wordt, zoals de ondersteuning door een mantelzorger. Uit recent onderzoek door het Steunpunt Mantelzorg in de gemeente Coevorden onder de bij hen geregistreerde mantelzorgers blijkt dat 35% van de mantelzorgers zich overbelast voelt. Het percentage werkende mantelzorgers is aanzienlijk gestegen. De combinatie werk en zorgen is een risico met betrekking tot overbelasting. Onze ambitie is om het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt te verminderen.

Wij vinden het van belang dat er aandacht is voor de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Niet elke inwoner ziet zelf zijn ondersteuningsvraag of kan deze aangeven. Dit betreft bijvoorbeeld inwoners met een psychische kwetsbaarheid, die langer thuis blijven wonen of  weer thuis komen wonen vanuit een beschermde woonvorm. Voor deze doelgroep is passende aandacht georganiseerd. We hebben adequate voorzieningen ingericht voor als er zich incidenten voordoen of thuis wonen niet langer mogelijk is. Uitgangspunt bij onze activiteiten zijn de wettelijke kaders: de zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor behandeling, de gemeente voor het meedoen in de samenleving en de aandacht voor de sociale en fysieke omgeving van de kwetsbare inwoner.

Zo gaan we dat doen

Stimuleren verenigingsleven

Samen met onze inwoners zetten wij ons ervoor in dat accommodaties in stand blijven en voldoen aan de huidige behoefte en vraag naar kwaliteit. Daarnaast hechten wij een groot belang aan een duurzame exploitatie. Wij versterken en innoveren samen met sport-, beweeg- en cultuuraanbieders en vrijwilligersorganisaties. De grote diversiteit vraagt om inclusief en vraaggericht handelen.  

Zo gaan we dat doen

Vitale inwoners

We vinden het van groot belang dat de gezondheidsverschillen die er nu zijn tussen hoog- en  laagopgeleiden in onze gemeente kleiner worden. De kwetsbare inwoners ervaren een minder gelukkig en gezond leven en leven 7 jaar korter. Samen met de inwoners verkennen we wat nodig is om een echte verandering teweeg te brengen in de manier van kijken naar zorg, welzijn, gezondheid, leefstijl en de manier waarop we dit in gezamenlijkheid uitvoeren. Deze ontwikkeling is al in gang gezet door de start van de pilot Gezond Coevorden, waar zorg- en maatschappelijke organisaties bij zijn aangesloten. Hierbij gaat het om het welzijn en het welbevinden van onze inwoners. Wij gaan daarbij meer inzetten op preventieve maatregelen. Dit is ook aangegeven door de zorgaanbieders, maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, mantelzorgers, scholen, werkgevers en inwoners die een rol hadden in de totstandkoming van het beleidsplan Samen Krachtig. Ook door de inzet van buurtsportcoaches versterken wij de uitvoering van de aanpak gezondheidsverschillen en stimuleren we een gezonde leefstijl.

Zo gaan we dat doen

Voorkomen van financiële problemen

Het kabinet heeft in 2019 een voorstel voor een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aan het parlement voorgelegd. De verwachting is dat deze wetswijziging in 2020 van kracht wordt. Vroegsignalering wordt daarmee een wettelijke taak van de gemeente. Wij kunnen dan vanuit een wettelijke grondslag inwoners met betalingsachterstanden benaderen. De wetswijziging faciliteert onder andere de uitwisseling van persoonsgegevens met woningbouwcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars met als doel vroegsignalering van schulden. De wetswijziging geeft ons veel meer mogelijkheden om vroegtijdig ondersteuning te bieden aan inwoners met (beginnende) schulden. Financiële problemen vormen vaak een basis voor meervoudige problematiek. Om deze reden is onze ondersteuning vooral gericht op het zoveel mogelijk wegnemen van stress bij inwoners die leven in armoede en/of met schulden. Daarnaast bieden wij gerichte en laagdrempelige financiële ondersteuning aan de minima in onze gemeente, en hebben daarbij bijzondere aandacht voor de kinderen die opgroeien in deze gezinnen. Wij stimuleren het gebruik van de Doe-Mee-Pas. Daarnaast zetten wij ons in om financieel gezond gedrag te bevorderen, in het bijzonder onder jongeren.

Zo gaan we dat doen

Lasten programma 2

Wij hebben de volgende uitgaven voor werk, jeugd en zorg begroot. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie 2020 2021 2022 2023
Lasten
Sport 964 976 976 975
Gezondheidszorg 578 578 466 466
Algemene voorzieningen 2.130 2.130 2.130 2.131
Preventie 1.177 1.177 1.177 1.177
Inkomen 12.976 12.976 12.976 12.976
Participatie 5.888 5.603 5.442 5.312
Individuele voorzieningen 16.171 16.319 15.657 15.657
Totaal Lasten 39.884 39.760 38.824 38.695