Bijlagen

1. Meerjarenbegroting per programma

Programma 1

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Kunst en cultuur 844 1.073 986 982 1.087 997
Onderwijs 668 1.245 1.330 1.330 1.330 1.330
Leerlingenvervoer 682 680 680 680 680 680
Recreatie en toerisme 459 477 434 484 446 456
Economische structuurversterking 942 4.013 805 565 565 372
Totaal Lasten 3.594 7.488 4.235 4.041 4.108 3.835
Baten
Kunst en cultuur 78 125 124 104 194 4
Onderwijs 543 956 1.033 1.033 1.033 1.033
Leerlingenvervoer 3 4 4 4 4 4
Recreatie en toerisme 0 6 7 9 9 9
Economische structuurversterking 307 1.369 29 29 29 29
Totaal Baten 931 2.459 1.197 1.179 1.269 1.079
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.663 -5.029 -3.038 -2.862 -2.839 -2.755
Onttrekkingen
Kunst en cultuur 20 15 0 0 0 0
Onderwijs 0 81 0 0 0 0
Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0
Economische structuurversterking 488 2.357 274 31 31 20
Totaal Onttrekkingen 508 2.453 274 31 31 20
Stortingen
Onderwijs 0 0 0 0 0 0
Economische structuurversterking 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 508 2.453 274 31 31 20

Programma 2

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Sport 1.105 1.134 964 976 976 975
Gezondheidszorg 524 593 578 578 466 466
Algemene voorzieningen 1.939 1.983 2.130 2.130 2.130 2.131
Preventie 1.259 1.231 1.177 1.177 1.177 1.177
Inkomen 13.178 13.112 12.976 12.976 12.976 12.976
Participatie 5.973 6.298 5.888 5.603 5.442 5.312
Individuele voorzieningen 15.878 16.226 16.171 16.319 15.657 15.657
Totaal Lasten 39.856 40.577 39.884 39.760 38.824 38.695
Baten
Sport 61 50 0 0 0 0
Algemene voorzieningen 30 0 0 0 0 0
Preventie 0 0 0 0 0 0
Inkomen 12.431 11.710 11.468 11.468 11.468 11.468
Participatie 136 12 12 12 12 12
Individuele voorzieningen 439 308 253 253 253 253
Totaal Baten 13.097 12.079 11.733 11.733 11.733 11.733
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -26.759 -28.498 -28.152 -28.027 -27.091 -26.962
Onttrekkingen
Sport 39 305 0 12 12 12
Gezondheidszorg 60 0 0 0 0 0
Algemene voorzieningen 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 99 305 0 12 12 12
Stortingen
Sport 0 1.200 0 0 0 0
Algemene voorzieningen 0 1.000 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 2.200 0 0 0 0
Mutaties reserves 99 -1.895 0 12 12 12

Programma 3

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling 111 242 331 220 144 144
Wonen en leefomgeving 199 436 403 395 517 225
Bouwvergunningen 115 115 117 117 117 117
Grondexploitatie 3.670 4.119 4.218 3.903 4.808 3.536
Centrumplan Coevorden 671 963 439 435 431 428
Mobiliteit 252 69 83 57 57 57
Structuur en ontwikkelplannen 67 155 91 91 91 91
RSP 1.215 76 818 216 216 216
Vastgoed 7.432 6.300 5.084 5.365 4.977 5.270
Totaal Lasten 13.733 12.474 11.583 10.799 11.357 10.084
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling 33 99 99 99 99 99
Wonen en leefomgeving 91 80 52 44 175 169
Bouwvergunningen 1.118 823 839 839 839 839
Grondexploitatie 3.544 4.119 4.218 3.903 4.808 3.536
Mobiliteit 120 150 0 0 0 0
Structuur en ontwikkelplannen 42 87 88 88 88 88
RSP 499 160 160 160 160 0
Vastgoed 2.049 2.051 1.321 1.286 1.286 1.286
Totaal Baten 7.494 7.569 6.778 6.420 7.455 6.017
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.239 -4.905 -4.806 -4.379 -3.903 -4.066
Onttrekkingen
Ruimtelijke ontwikkeling 92 25 0 0 0 0
Wonen en leefomgeving 0 1.185 243 286 286 0
Grondexploitatie 388 0 0 0 0 0
Centrumplan Coevorden 230 435 0 0 0 0
Mobiliteit 173 0 0 0 0 0
Structuur en ontwikkelplannen 4 75 0 0 0 0
RSP 888 90 879 0 0 0
Vastgoed 1.824 637 95 338 0 124
Totaal Onttrekkingen 3.598 2.447 1.217 624 286 124
Stortingen
Ruimtelijke ontwikkeling 0 1.000 1.000 0 0 0
Wonen en leefomgeving 0 1.000 0 0 0 0
Grondexploitatie 262 0 0 0 0 0
Centrumplan Coevorden 94 0 0 0 0 0
Mobiliteit 120 150 0 0 0 0
Sport 0 1.000 0 0 0 0
RSP 384 378 426 137 137 0
Vastgoed 923 793 83 76 274 76
Totaal Stortingen 1.783 4.320 1.509 213 411 76
Mutaties reserves 1.815 -1.874 -292 411 -125 48

Programma 4

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Bovengrondse infrastructuur 4.427 5.000 3.433 3.460 3.353 3.375
Groen en landschap 1.140 1.549 780 778 676 676
Afvalverwijdering en -verwerking 3.471 3.609 3.941 3.941 3.941 3.941
Riolering 2.567 2.795 2.395 2.439 2.504 2.566
Milieu 15 157 211 186 185 185
Begraafplaatsen 295 285 286 286 284 284
Heffingen 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten 11.915 13.395 11.047 11.090 10.943 11.027
Baten
Bovengrondse infrastructuur 158 65 66 66 66 66
Groen en landschap 73 68 53 53 53 53
Afvalverwijdering en -verwerking 476 651 1.000 1.000 1.000 1.000
Riolering 1 163 1.000 43 108 170
Milieu 22 35 35 35 35 35
Begraafplaatsen 0 2 2 2 2 2
Heffingen 7.818 8.043 7.889 7.889 7.889 7.889
Totaal Baten 8.549 9.027 10.044 9.087 9.152 9.214
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.366 -4.369 -1.003 -2.003 -1.791 -1.813
Onttrekkingen
Bovengrondse infrastructuur 1.500 1.500 0 0 0 0
Groen en landschap 413 673 0 0 0 0
Riolering 0 0 0 0 0 0
Heffingen 65 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 1.978 2.173 0 0 0 0
Stortingen
Bovengrondse infrastructuur 0 0 0 0 0 0
Riolering 0 0 1.000 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 1.000 0 0 0
Mutaties reserves 1.978 2.173 -1.000 0 0 0

Programma 5

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 2.845 3.045 3.096 3.094 3.099 3.099
Gemeenteraad en commissies 632 685 714 722 741 741
Burgemeester en wethouders 1.002 778 790 790 790 790
Bestuurlijke samenwerking 204 360 339 302 302 302
Burgerzaken 376 337 314 314 314 314
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 661 760 710 710 710 710
Bedrijfsvoering 23.625 25.340 25.943 26.104 25.936 25.921
Totaal Lasten 29.344 31.305 31.905 32.035 31.892 31.876
Baten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 48 48 48 48 48 48
Gemeenteraad en commissies 12 0 0 0 0 0
Burgemeester en wethouders 171 106 110 110 110 110
Burgerzaken 639 508 428 437 327 327
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 50 50 0 0 0 0
Bedrijfsvoering 608 186 208 167 65 63
Totaal Baten 1.529 897 794 762 549 548
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -27.816 -30.408 -31.112 -31.273 -31.342 -31.329
Onttrekkingen
Bedrijfsvoering 170 166 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 170 365 0 0 0 0
Stortingen
Bedrijfsvoering 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 170 365 0 0 0 0

Programma 6

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting na wijzigingen 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
Financiering en dividend 36 36 -408 -132 247 371
Algemene uitkering gemeentefonds 0 50 0 0 0 0
Algemene baten en lasten 18 944 499 1.223 1.756 1.736
Heffing gemeentelijke belastingen 107 66 67 67 67 67
Saldo jaarrekening na bestemming -223 0 0 0 0 0
Inning gemeentelijke belastingen 134 42 117 117 117 117
Totaal Lasten 71 1.138 274 1.275 2.187 2.291
Baten
Financiering en dividend 1.240 1.636 377 657 1.030 1.156
Algemene uitkering gemeentefonds 55.387 58.693 60.433 61.080 60.533 60.359
Algemene baten en lasten 21 0 0 0 0 0
Heffing gemeentelijke belastingen 10.236 10.628 10.691 10.761 10.761 10.761
Inning gemeentelijke belastingen 91 55 55 55 55 55
Totaal Baten 66.974 71.012 71.556 72.554 72.379 72.331
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 66.903 69.874 71.282 71.278 70.193 70.041
Onttrekkingen
Algemene baten en lasten 0 5.693 9.870 186 0 0
Resultaat bestemming 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 0 5.693 9.870 186 0 0
Stortingen
Financiering en dividend 377 485 98 102 96 98
Algemene baten en lasten 2.960 4.000 10.667 2.000 2.000 2.000
Resultaat bestemming 1.325 97 0 0 0 0
Totaal Stortingen 4.662 4.582 10.765 2.102 2.096 2.098
Mutaties reserves -4.662 1.111 -895 -1.916 -2.096 -2.098

2. Overzicht nieuwe investeringen

Overzicht van de investeringen die wij in 2020 hebben gepland:

OVERZICHT VAN INVESTERINGSKREDIETEN
Bedragen x € 1.000
Categorie Omschrijving investering 2020 2021 2022 2023
RSP Stationsomgeving 2.725
Vastgoed IHP, 2020-2025 1.303 3.002
Riolering Vervanging en optimalisatie riolering 891 1.760 1.525 1.866
Pompen en gemalen 300 300 300 300
Bruggen Vervanging brug Klenckerweg 178
Vervanging brug Brinkstraat 112
Vervanging brug Verl.Hoogeveensevaart 111
Vervanging brug Ruimsloot 102
Openbare ruimte Openbare verlichting 428 428 428
Facilitair Bedoeking Raad- en Theaterzaal 35
Nieuw investeringskrediet:
Inrichting Hof van Coevorden 1.000
Tractie Zoutstrooier Stratos B35-30 AVCLN (S2B33559)* 50
Vervanging S2B32394, gladheidsbestrijdingsapp.* 45
Vervanging S2B32395, gladheidsbestrijdingsapp.* 45
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp.* 45
Nieuwe investeringskredieten:
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48 75
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95 95
VW Pickup - 6-VZF-67 80
Toro GM 4010S 90
Holder C270 90
Holder C370 90
VW Polo 30
Zoutstrooier Stratos 50-42 PCLN (S2B 34568) 60
Vacuumtank Noord 50
Nimos TW5 (38) 35
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60 55
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87 40
VW Transporter Pickup VJ-280-K 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K 50
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G 50
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G 40
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G 40
VW Transporter Gesloten VH-829-Z 35
VW Crafter Gesloten VH-828-Z 38
VG Haakarm HA-10 (ongekentekend) 28
Vacuumtank Zuid 50
Fendt 210 Vario 120
Fend5 210 Vario 120
Toro GM4010S 95
Toro GM4010S 95
Toro GM5910 120
Vervanging Hyundai 54-bz-vn 80
Totaal investeringen 4.127 7.177 2.803 2.246
* Doorgeschoven investeringen vanuit 2019

3. Overzicht lopende investeringen

Stand van zaken van de investeringen tot en met september.

Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk t/m september 2019 Restant
Tractie
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp. (doorgeschoven uit 2018) 45 - 45
Vervanging S2B32397, gladheidsbestrijdingsapp. (doorgeschoven uit 2018) 60 - 60
Opel Astra SW 10-GD-ZR 30 34 -4
VW Caddy 8-VSZ-75 30 27 3
VW Caddy 8-VSZ-85 30 27 3
John Deere 6330 / incl. Maaiarm Herder Grenadier JD 6330 240 265 -25
Maaiarm Herder Grenadier JD 6330 - - -
Zoutstrooier Stratos B35-30 AVCLN 50 - 50
Zoutstrooier Stratos B40-36 PCLN 50 - 50
Kipper Tompson TB45 45 45 -
Schliessing 480MXF 65 51 14
Rioned Multijet 150/75 (WP-FX-13) 45 42 3
Totaal tractie 690 491 199
Riolering
Riolering; reconstructie Wachtum 1.300 1.432 -132
Riolering; optimalisering Oosterhesselen 332 14 318
Riolering; Pompen en gemalen 2019 300 112 188
Riolering; Schoolstraat te Dalen 600 - -
Riolering; Vervanging en optimalisatie 2019 646 14 632
Totaal riolering 1.546 126 820
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting 428 225 203
Totaal openbare ruimte 428 225 203
Huisvesting
Kasteel 5 ontmoetingsplek 120 - 120
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen 265 - 265
Renovatie brandweerkazerne Zweeloo 135 96 39
Totaal huisvesting 400 96 304
Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster 700 525 175
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 380 10 370
Fietspaden Dalerallee en Dalerpeel 270 187 83
Vervanging brug Brugstraat 356 8 348
Totaal infrastructurele projecten 1.706 730 976
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem 300 100 200
Verduurzaming Drostenhal 102 - -
Werken beweegt; beeldschermsteun 50 46 4
Werken beweegt; flitswerkplek 60 - 60
Werken beweegt; belwerkplek 70 - 70
Totaal overige investeringen 582 146 334
RSP
RSP: stationsomgeving 15.180 10.200 4.980
RSP: stationsomgeving, bijdrage provincie -12.144 -12.144 -
Totaal RSP 3.036 -1.944 4.980
Totaal 8.388 -130 7.816

4. Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen 2020

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Naam reserve/voorziening Stand per Toevoeging Toevoeging Onttrekking Stand per
1-1-2020 rente tlv exploitatie tgv exploitatie 31-12-2020
Algemene reserves
Algemene reserve 20.432 11.667 1.203 30.896
Reserve verkoop aandelen Essent 8.667 0 0 8667 0
Totaal algemene reserves 29.099 0 11.667 9.870 30.896
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 109 2 111
Wegen 221 3 225
Vastgoed 1.033 15 83 25 1.106
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 129 2 131
Mobiliteit 904 14 918
Regio Specifiek Pakket (RSP) 464 5 426 879 15
Plopsaland 119 2 20 101
Kapitaallasten Hof van Coevorden 131 2 70 63
Dutch TechZone 313 5 254 64
Reserve grondexploitatie 2 0 2
Herstructureringsfonds 572 9 1.000 1.581
Innovaties zorg 857 13 870
Accommodaties in de samenleving 1.000 15 1.015
Regiodeal 814 12 243 583
Totaal bestemmingsreserves 6.668 98 1.509 1.491 6.784
Totaal reserves 35.768 98 13.176 11.361 37.680
Voorzieningen
Vordering op Attero 21 21
Rioleringen 1.551 1.000 551
Voorziening oud-wethouders 700 42 658
Voorziening 3e ww jaar 10 10
Totaal voorzieningen 2.282 0 0 1.042 1.240
Totaal Generaal 38.050 98 13.176 12.403 38.920

Overzicht reserves en voorzieningen 2021-2023

De meerjarige toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen die wij in de begroting hebben opgenomen, zijn als volgt. 

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN MEERJARIG
Bedragen x € 1.000
2021 2022 2023
Naam reserve/voorziening Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 1 januari Toevoeging rente 1,5% Toevoeging Onttrekking Stand 31 december
Algemene reserve
Algemene reserve 30.896 2.000 186 32.710 2.000 34.710 2.000 36.710
Totaal algemene reserve 30.896 2.000 186 32.710 2.000 34.710 2.000 36.710
Bestemmingsreserves
Stedelijke vernieuwing 111 2 112 2 114 2 116
Wegen 225 3 228 3 231 3 235
Vastgoed 1.106 17 76 280 919 14 274 1.206 18 76 124 1.177
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 131 2 12 121 2 12 111 2 12 101
Mobiliteit 918 14 932 14 945 14 960
Regio Specifiek Pakket (RSP) 15 0 137 152 2 137 291 3 294
Plopsaland 101 2 20 82 1 20 64 1 65
Kapitaallasten Hof van Coevorden 63 1 58 6 0 6 0 6
Dutch TechZone 64 1 11 54 1 11 43 1 44
Reserve grondexploitatie 2 0 2 0 2 0 2
Herstructureringsfonds 1.581 24 1.604 24 1.628 24 1.653
Innovaties zorg 870 13 883 13 896 13 910
Accommodaties in de samenleving 1.015 15 1.030 15 1.046 16 1.061
Regiodeal 583 9 286 306 5 286 25 0 25
Totaal bestemmingsreserves 6.784 102 213 667 6.432 96 411 329 6.609 98 76 136 6.647
Totaal reserves 37.680 102 2.213 853 39.142 96 2.411 329 41.320 98 2.076 136 43.357
Voorzieningen
Vordering op Attero 21 21 21 21
Rioleringen 551 43 508 108 400 170 230
Oud-wethouders 658 42 616 42 574 42 532
Voorziening 3e ww jaar 10 10 10 10
Totaal voorzieningen 1.240 0 0 85 1.155 0 0 150 1.005 0 0 212 793
Totaal Generaal 38.920 102 2.213 938 40.297 96 2.411 479 42.325 98 2.076 348 44.150

5. Taakvelden conform BBV

Overzicht taakvelden lasten 2020-2023

Bedragen x €1.000
Lasten 2020 2021 2022 2023
0-1 Bestuur
5. Bestuur en Organisatie -2.050 -2.021 -2.040 -2.040
0-10 Mutaties reserves
1. Economie, onderwijs en cultuur 0 0 0 0
2. Werk,jeugd en zorg 0 0 0 0
3. Ruimte en leefomgeving -1.509 -213 -411 -76
4. Openbare ruimte -1.000 0 0 0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -10.765 -2.102 -2.096 -2.098
Totaal 0-10 Mutaties reserves -13.274 -2.314 -2.506 -2.174
0-11 Res. van de rekening van baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-2 Burgerzaken
5. Bestuur en Organisatie -1.940 -1.959 -1.959 -1.959
0-4 Overhead
3. Ruimte en leefomgeving -356 -356 -356 -356
5. Bestuur en Organisatie -10.029 -9.985 -9.883 -9.882
Totaal 0-4 Overhead -10.385 -10.341 -10.239 -10.238
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 408 132 -247 -371
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -35 -35 -35 -35
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -149 -149 -149 -149
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen -499 -1.223 -1.756 -1.736
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
5. Bestuur en Organisatie -2.018 -2.048 -2.053 -2.053
1-2 Openbare orde en veiligheid
5. Bestuur en Organisatie -250 -250 -250 -250
2-1 Verkeer en vervoer
3. Ruimte en leefomgeving -901 -274 -274 -274
4. Openbare ruimte -3.429 -3.456 -3.348 -3.370
5. Bestuur en Organisatie -1.504 -1.677 -1.606 -1.583
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer -5.834 -5.406 -5.228 -5.227
2-4 Economische havens en waterwegen
4. Openbare ruimte -2 -2 -2 -2
3-1 Economische ontwikkeling
1. Economie, onderwijs en cultuur -762 -522 -522 -329
5. Bestuur en Organisatie -1.819 -1.839 -1.837 -1.837
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling -2.581 -2.360 -2.359 -2.166
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Economie, onderwijs en cultuur -14 -14 -14 -14
3-4 Economische promotie
1. Economie, onderwijs en cultuur -240 -283 -246 -255
4-1 Openbaar basisonderwijs
1. Economie, onderwijs en cultuur -15 -15 -15 -15
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1. Economie, onderwijs en cultuur -1.995 -1.995 -1.995 -1.995
5-1 Sportbeleid en activering
2. Werk,jeugd en zorg -964 -976 -976 -975
5-2 Sportaccommodaties
3. Ruimte en leefomgeving 0 0 0 0
5-3 Cult.presentatie, -productie en -partic.
1. Economie, onderwijs en cultuur -138 -134 -241 -151
5-4 Musea
1. Economie, onderwijs en cultuur -123 -123 -123 -123
5-6 Media
1. Economie, onderwijs en cultuur -726 -725 -724 -724
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1. Economie, onderwijs en cultuur -194 -200 -200 -200
4. Openbare ruimte -780 -778 -676 -676
5. Bestuur en Organisatie -2.494 -2.519 -2.517 -2.520
Totaal 5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.467 -3.497 -3.393 -3.397
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Werk,jeugd en zorg -2.750 -2.750 -2.750 -2.750
3. Ruimte en leefomgeving -26 -26 -25 -25
5. Bestuur en Organisatie -16 -16 -16 -16
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.792 -2.792 -2.791 -2.791
6-2 Wijkteams
2. Werk,jeugd en zorg -409 -409 -409 -409
6-3 Inkomensregelingen
2. Werk,jeugd en zorg -14.291 -14.243 -14.243 -14.243
6-4 Begeleide participatie
2. Werk,jeugd en zorg -5.023 -4.773 -4.573 -4.443
5. Bestuur en Organisatie -1.760 -1.777 -1.777 -1.779
Totaal 6-4 Begeleide participatie -6.783 -6.550 -6.350 -6.222
6-5 Arbeidsparticipatie
2. Werk,jeugd en zorg -1.451 -1.416 -1.455 -1.455
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
2. Werk,jeugd en zorg -1.119 -1.111 -1.107 -1.103
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
2. Werk,jeugd en zorg -6.280 -6.391 -6.327 -6.327
5. Bestuur en Organisatie -2.837 -2.863 -2.866 -2.869
Totaal 6-71 Maatwerkdienstverlening 18+ -9.118 -9.254 -9.194 -9.196
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-
2. Werk,jeugd en zorg -5.491 -5.585 -4.991 -4.995
6-81 Geëscaleerde zorg 18+
2. Werk,jeugd en zorg -131 -131 -131 -132
6-82 Geëscaleerde zorg 18-
2. Werk,jeugd en zorg -1.397 -1.397 -1.397 -1.397
7-1 Volksgezondheid
2. Werk,jeugd en zorg -578 -578 -466 -466
7-2 Riolering
4. Openbare ruimte -2.395 -2.439 -2.504 -2.566
7-3 Afval
4. Openbare ruimte -3.941 -3.941 -3.941 -3.941
5. Bestuur en Organisatie -1.676 -1.691 -1.693 -1.691
Totaal 7-3 Afval -5.617 -5.632 -5.635 -5.632
7-4 Milieubeheer
4. Openbare ruimte -211 -186 -185 -185
5. Bestuur en Organisatie -821 -789 -789 -789
Totaal 7-4 Milieubeheer -1.032 -975 -974 -974
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
4. Openbare ruimte -286 -286 -284 -284
8-1 Ruimtelijke ordening
3. Ruimte en leefomgeving -422 -311 -235 -235
5. Bestuur en Organisatie -1.981 -1.894 -1.895 -1.898
Totaal 8-1 Ruimtelijke ordening -2.403 -2.205 -2.130 -2.133
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
3. Ruimte en leefomgeving -4.218 -3.903 -4.808 -3.536
8-3 Wonen en bouwen
1. Economie, onderwijs en cultuur -30 -30 -30 -30
3. Ruimte en leefomgeving -5.661 -5.930 -5.660 -5.658
4. Openbare ruimte -3 -3 -3 -3
5. Bestuur en Organisatie -710 -710 -710 -710
Totaal 8-3 Wonen en bouwen -6.403 -6.672 -6.402 -6.400

Overzicht taakvelden baten 2020-2023

Bedragen x €1.000
Baten 2020 2021 2022 2023
0-1 Bestuur
5. Bestuur en Organisatie 110 110 110 110
0-10 Mutaties reserves
1. Economie, onderwijs en cultuur 274 31 31 20
2. Werk,jeugd en zorg 0 12 12 12
3. Ruimte en leefomgeving 1.217 624 286 124
4. Openbare ruimte 0 0 0 0
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 9.870 186 0 0
Totaal 0-10 Mutaties reserves 11.362 853 329 155
0-11 Res. van de rekening van baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
0-2 Burgerzaken
5. Bestuur en Organisatie 428 437 327 327
0-4 Overhead
5. Bestuur en Organisatie 117 117 34 32
0-5 Treasury
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 377 657 1.030 1.156
0-61 OZB woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 5.634 5.634 5.634 5.634
0-62 OZB niet-woningen
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 2.941 2.941 2.941 2.941
0-64 Belastingen overig
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 325 325 325 325
0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 60.433 61.080 60.533 60.359
0-8 Overige baten en lasten
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 0 0 0 0
1-1 Crisisbeheersing en brandweer
5. Bestuur en Organisatie 38 38 38 38
1-2 Openbare orde en veiligheid
5. Bestuur en Organisatie 24 24 24 24
2-1 Verkeer en vervoer
3. Ruimte en leefomgeving 160 160 160 0
4. Openbare ruimte 66 66 66 66
5. Bestuur en Organisatie 25 51 31 31
Totaal 2-1 Verkeer en vervoer 251 277 257 97
3-1 Economische ontwikkeling
1. Economie, onderwijs en cultuur 0 0 0 0
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
Totaal 3-1 Economische ontwikkeling 0 0 0 0
3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1. Economie, onderwijs en cultuur 29 29 29 29
3-4 Economische promotie
1. Economie, onderwijs en cultuur 7 9 9 9
6. Financiering en alg. dekkingsmiddelen 1.847 1.917 1.917 1.917
Totaal 3-4 Economische promotie 1.854 1.926 1.926 1.926
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1. Economie, onderwijs en cultuur 1.037 1.037 1.037 1.037
5-1 Sportbeleid en activering
2. Werk,jeugd en zorg 0 0 0 0
5-3 Cult.presentatie, -productie en -partic.
1. Economie, onderwijs en cultuur 19 0 90 0
5-6 Media
1. Economie, onderwijs en cultuur 105 104 104 4
5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
4. Openbare ruimte 53 53 53 53
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie
2. Werk,jeugd en zorg 0 0 0 0
3. Ruimte en leefomgeving 8 8 8 8
Totaal 6-1 Samenkracht en burgerparticipatie 8 8 8 8
6-2 Wijkteams
2. Werk,jeugd en zorg 0 0 0 0
6-3 Inkomensregelingen
2. Werk,jeugd en zorg 11.553 11.553 11.553 11.553
6-4 Begeleide participatie
2. Werk,jeugd en zorg 0 0 0 0
6-5 Arbeidsparticipatie
2. Werk,jeugd en zorg 12 12 12 12
6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)
2. Werk,jeugd en zorg 3 3 3 3
6-71 Maatwerkdienstverlening 18+
2. Werk,jeugd en zorg 165 165 165 165
7-2 Riolering
4. Openbare ruimte 4.406 3.449 3.514 3.576
7-3 Afval
4. Openbare ruimte 5.103 5.103 5.103 5.103
5. Bestuur en Organisatie 66 0 0 0
Totaal 7-3 Afval 5.169 5.103 5.103 5.103
7-4 Milieubeheer
4. Openbare ruimte 35 35 35 35
5. Bestuur en Organisatie 0 0 0 0
Totaal 7-4 Milieubeheer 35 35 35 35
7-5 Begraafplaatsen en crematoria
4. Openbare ruimte 382 382 382 382
8-1 Ruimtelijke ordening
3. Ruimte en leefomgeving 188 188 188 188
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
3. Ruimte en leefomgeving 4.218 3.903 4.808 3.536
8-3 Wonen en bouwen
3. Ruimte en leefomgeving 2.190 2.147 2.278 2.272

6. Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000
2020 2021 2022 2023
Programma en omschrijving Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Economie, onderwijs en cultuur
Dutch TechZone 252 11 11
Bestemmingsreserve Dutch TechZone 254 11 11
Versterken en uitdragen cultuuraanbod (ambitie 1-2019) 90
Subsidie Provincie voor cultuuraanbod (ambitie 1-2019) 90
Economische visie 182 182 182
Regiodeal 286 286 286
Regiodeal, onttrekking bestemmingsreserve 243 286 286
Ruimte en leefomgeving
RSP, storting in bestemmingsreserve 426 137 137
RSP, bijdragen derden 160 160 160
RSP, incidentele afschrijving 803
RSP, onttrekking bestemmingsreserve 879
Omgevingswet (ambitie 10-2019) 121
Vormen en voeden reserve Herstructureringsfonds (ambitie 15-2019) 1.000
Onttrekking algemene reserve voor Herstructureringsfonds 1.000
Kapitaallasten Hof van Coevorden, onttrekking reserve 70 58
Openbare ruimte
Gedeeltelijke vrijval voorziening riolering 1.000
Financiering en dekkingsmiddelen
Onttrekking algemene reserve t.b.v. ambities 2019 1.203 186
Storting gedeeltelijke vrijval voorziening riolering in alg.reserve 1.000
Vrijval algemene reserve aandelen Essent 8.667
Storting vrijgevallen reserve Essent in alg.reserve 8.667
Dekking ambities programmabegroting 2019 171 77
Overige baten en lasten onder € 50.000 102 25 77
Totaal incidentele baten en lasten 12.839 13.672 693 778 706 547 0 0

7. Begrotingssubsidies

Begrotingssubsidies volgens art. 4.23 lid 3 c (Awb)

In deze bijlage zijn de begrotingssubsidies als bedoeld in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb opgenomen. Dit zijn subsidies voor, voornamelijk, grotere instellingen die naar verwachting als enige in aanmerking komen voor de subsidie.
In die gevallen is het niet opportuun om een aparte subsidieregeling op te stellen. De wet stelt in dat geval als eis dat de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting worden vermeld.

Bedragen x € 1.000
Naam organisatie Subsidie
Icare Jeugdgezondheidszorg:
- Uniforme deel jeugdgezondheidszorg 432
- Lokaal Maatwerkdeel 94
Totaal Icare 526
Stichting Maatschappelijk Welzijn Coevorden 1.763
Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) (preventief jeugdwerk) 37
Inloopvoorziening GGZ Cosis 50
Stichting Humanitas (afdeling Coevorden) 18
Stichting Voedselbank Zuid-Oost Drenthe 5
Stichting Vakantievreugd 1
Stichting Tegen haar wil 4
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid 6
Invulhulp belastingen Coevorden 8
Vluchtelingenwerk Noord Nederland 50
Stichting Biblionet Drenthe 689
Stichting Toeristisch-Recreatief Coevorden 158
Stichting Geopark De Hondsrug 27
Stichting Dalen Promotie inzake Fiets4Daagse 6
Stichting Streekomroep ZO34! 18
Stichting Cultuurpodium Coevorden 128
Stichting Stedelijk Museum Coevorden 218
Stichting Ondernemend Coevorden 2

8. Verbonden partijen

Kaderstellende informatie verbonden partijen

Verbonden partij Wijze van deelneming Betrokkenen Bestuurlijk belang/bevoegdheid
1. Gemeenschappelijke regelingen
Recreatieschap Drenthe De deelnemers wijzen elk één lid en één De twaalf gemeenten in Drenthe en de De portefeuillehouder vertegenwoordigt
en één plaatsvervangend lid aan voor het Friese gemeente Ooststellingwerf. onze gemeente in het AB.
algemeen bestuur.
EMCO-groep De gemeenteraden van de deelnemers De gemeenten Emmen, Coevorden en De gemeenteraad heeft twee leden van het
benoemen de leden van het bestuur de Borger-Odoorn. college aangewezen als vertegenwoordiger
gemeente Emmen 4 leden; de gemeente in het AB.
Coevorden 2 leden; de gemeente
Borger - Odoorn 2 leden.
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Het college van burgemeester en wethouders De twaalf gemeenten in Drenthe. De portefeuillehouder in het college is
Drenthe (GGD) wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan aangewezen als vertegenwoordiger in het AB.
voor het algemeen bestuur.
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe De colleges van burgemeester en wethouders De provincie Drenthe en de twaalf gemeenten De portefeuillehouder in het college
(RUD) van de deelnemende gemeenten wijzen ieder in Drenthe. vertegenwoordigt het college in het
één lid van het algemeen bestuur aan. Zij algemeen bestuur.
wijzen tevens in ieder geval één vervangend
lid van het algemeen bestuur aan.
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) Het algemeen bestuur bestaat uit de De twaalf gemeenten in Drenthe. De burgemeester is lid van het algemeen
burgemeesters van de aan deze regeling bestuur en heeft één stem.
deelnemende gemeenten.
Bestuursacademie Noord-Nederland De raden van de deelnemende gemeenten De provincies Groningen, Friesland en Gezien de aard van de regeling zijn de
(BANN) kiezen uit hun midden één lid en één Drenthe, de Groningse, Friese en Drentse belangen gering.
plaatsvervangend lid van het algemeen gemeenten en de deelnemende
bestuur, de voorzitter daaronder begrepen. waterschappen.
De gemeentesecretaris is als gemeentelijk
vertegenwoordiger in het algemeen bestuur
aangewezen.
Euregio Enschede/Gronau Elke deelnemer wijst vertegenwoordigers 129 Nederlandse en Duitse gemeenten, De gemeenteraad heeft de burgemeester,
aan voor het algemeen bestuur. Het aantal is steden en (Land-)Kreise uit de deelgebieden een wethouder en een raadslid aangewezen
afhankelijk van de betaalde lidmaatschaps- Vechtdal, regio Twente, regio Achterhoek, als gemeentelijk vertegenwoordiger in het
bijdragen die gebaseerd zijn op de inwoners- de Landkreise Grafschaft Bentheim, Emsland algemeen bestuur.
aantallen. Wij hebben 3 vertegenwoordigers en Osnabrück, de steden Osnabrück en
in het algemeen bestuur. Münster en de Kreise in het Münsterland.
Eems Dollard Regio (EDR) Elke deelnemer wijst twee vertegen- Duitse en Nederlandse gemeenten, WGR- De gemeenteraad heeft de burgemeester
woordigers aan in de EDR-raad. regio's, Kamers vanKoophandel en overige en de portefeuillehouder financiën
publiekrechtelijke lichamen die de regeling aangewezen als lid van de EDR-raad.
hebben ondertekend.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Het bestuur bestaat uit een afvaardiging van De colleges van de gemeenten in Groningen De regio Zuidoost-Drenthe bestaat uit de
Vervoer Groningen en Drenthe de collegeleden van de deelnemers: en Drenthe en het dagelijks bestuur van het gemeenten Borger-Odoorn; Coevorden;
1 vertegenwoordiger per deelnemer per OV-bureau Groningen Drenthe. Emmen. Deze regio levert één vertegen-
regio en een vertegenwoordiger van het woordiger voor het bestuur.
OV-bureau.
2. Vennootschappen en coöperaties
GVZ Europark Coevorden-Emlichheim Aandeelhouder. Het betreft een GmbH naar De Samtgemeinde Emlichheim, de gemeente Drie leden van het college maken deel uit
GmbH Duits recht, waarvan de gemeente Coevorden, het district Grafschaft Bentheim, van de Aufsichtsrat respectievelijk de
medeaandeelhouder is. het land Niedersachsen en de Noordelijke de Gesellschafterversammlung.
Ontwikkelings-maatschappij.
N.V. Area reiniging Aandeelhouder. De gemeenten Coevorden, Emmen en Wij hebben een vertegenwoordiger in de
Hoogeveen. algemene vergadering van aandeelhouders
(AVA) met paritair stemrecht. Daarnaast
treden wij op als opdrachtgever. Binnen het
college is een functionele scheiding
aangebracht tussen de rol van aandeelhouder
en die van opdrachtgever. De burgemeester
vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Waterbedrijf Drenthe Aandeelhouder. De provincie Drenthe en de gemeenten in de De portefeuillehouder financiën.
Provincie Drenthe zijn aandeelhouder. vertegenwoordigt onze gemeente in de AVA.
N.V. Rendo holding Aandeelhouder. Daarnaast hebben wij met de Diverse gemeenten in Drenthe en Overijssel. De burgemeester vertegenwoordigt onze
groep kleine aandeelhouders tezamen het gemeente in de AVA.
recht een voordracht te doen tot benoeming
van één lid in de Raad van Commissarissen
van de N.V. Rendo Holding.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Aandeelhouder. Het rijk, de provincies en nagenoeg alle De burgemeester vertegenwoordigt onze
(BNG) Nederlandse gemeenten. gemeente in de AVA.
Deelnemingen verkoop aandelen Essent
Enexis Holding N.V. Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
gemeente in de AVA.
Publiek Belang Elektriciteitsproductie Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
B.V.(50% belang EPZ) gemeente in de AVA.
Verkoop Vennootschap B.V. Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
gemeente in de AVA.
Vordering op Enexis B.V. Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
gemeente in de AVA.
CBL Vennootschap B.V. Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
gemeente in de AVA.
CSV Amsterdam B.V. (voorheen Claim Aandeelhouder. Diverse provincies en gemeenten. De burgemeester vertegenwoordigt onze
Staat Vennootschap B.V.) gemeente in de AVA.

9. Beleidsindicatoren

Overzicht beleidsindicatoren

BELEIDSINDICATOREN WAAR STAAT JE GEMEENTE
Indicator Eenheid Jaar Waarde Coevorden
Programma 1. Economie, onderwijs en cultuur
Banen per 1.000 inw 15-65jr* 2018 656,4
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen* 2017 0,19
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen* 2018 31,6
Demografische druk % 2019 81,7%
Vestigingen per 1.000 inw 15-65jr* 2018 144,3
Functiemenging % 2018 47,9%
WOZ-waarde woningen 2014 € 191.000
WOZ-waarde woningen 2015 € 187.000
WOZ-waarde woningen 2016 € 185.000
WOZ-waarde woningen 2017 € 188.000
WOZ-waarde woningen 2018 € 192.000
Programma 2. Werk, jeugd en zorg
Werkloze jongeren % 2015 1,9%
Kinderen in uitkeringsgezin % 2015 6,44%
Niet sporters % 2016 57%
Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inw 15-65jr* 1e hj 2018 44,3
Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inw 18jr eo 2e hj 2018 35,1
Jongeren met delict voor rechter % 2015 0,86%
Jongeren met jeugdbescherming % 2e hj 2018 0,9%
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2e hj 2018 9,4%
Jongeren met jeugdreclassering % 2e hj 2018 0,3%
Netto arbeidsparticipatie % 2018 64,4%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar* aantal per 10.000 inwoners 2018