Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarverslag 2019
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 4 Inleiding
     1. Blz. 5 Ter inleiding op het Jaarverslag 2019
    2. Blz. 6 Leeswijzer
     1. Blz. 7 De inhoud van de tegels
   2. Blz. 8 Samenvatting
    1. Blz. 9 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 10 Financiën op hoofdlijnen
   3. Blz. 11 Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 12 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 13 Economische structuurversterking
     1. Blz. 14 Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij daar voor gedaan?
     2. Blz. 15 Bedrijventerreinen
     3. Blz. 16 Centrumvisie
     4. Blz. 17 Economische visie
     5. Blz. 18 Dutch Techzone
     6. Blz. 19 Glasvezel
    3. Blz. 20 Leerlingenvervoer
     1. Blz. 21 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 22 Wat hebben wij gedaan?
    4. Blz. 23 Kunst en cultuur
     1. Blz. 24 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 25 Wat hebben wij daar voor gedaan?
    5. Blz. 26 Onderwijs
     1. Blz. 27 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 28 Wat hebben wij gedaan?
    6. Blz. 29 Recreatie en toerisme
     1. Blz. 30 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 31 Wat hebben wij gedaan?
    7. Blz. 32 Wat heeft het gekost?
    8. Blz. 33 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   4. Blz. 34 Programma 2 | Werk, jeugd en zorg
    1. Blz. 35 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 36 Preventie
     1. Blz. 37 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 38 Wat hebben wij gedaan?
    3. Blz. 39 Algemene voorzieningen
     1. Blz. 40 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 41 Wat hebben wij gedaan?
    4. Blz. 42 Individuele voorzieningen
     1. Blz. 43 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 44 Wat hebben wij gedaan?
    5. Blz. 45 Participatie
     1. Blz. 46 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 47 Wat hebben wij gedaan?
    6. Blz. 48 Inkomen
     1. Blz. 49 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 50 Wat hebben wij gedaan?
    7. Blz. 51 Gezondheidszorg
     1. Blz. 52 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 53 Wat hebben wij gedaan?
    8. Blz. 54 Sport
     1. Blz. 55 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 56 Wat hebben wij gedaan?
    9. Blz. 57 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 58 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   5. Blz. 59 Programma 3 | Ruimte en leefomgeving
    1. Blz. 60 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 61 Vastgoed
     1. Blz. 62 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 63 Wat hebben wij gedaan?
    3. Blz. 64 Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 65 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 66 Wat hebben wij gedaan?
     3. Blz. 67 Windmolens
     4. Blz. 68 Molens
     5. Blz. 69 Actualisatie bestemmingsplannen
     6. Blz. 70 Omgevingswet
    4. Blz. 71 Wonen en leefomgeving
     1. Blz. 72 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 73 Wat hebben wij gedaan?
    5. Blz. 74 Grondexploitatie
     1. Blz. 75 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 76 Wat hebben wij gedaan?
    6. Blz. 77 RSP
     1. Blz. 78 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 79 Wat hebben wij gedaan?
    7. Blz. 80 Bouwvergunningen
     1. Blz. 81 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 82 Wat hebben wij daar voor gedaan?
    8. Blz. 83 Bentheimerpoort en Bogas (voormalig Centrumplan)
     1. Blz. 84 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 85 Wat hebben wij gedaan?
    9. Blz. 86 Mobiliteit
     1. Blz. 87 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 88 Wat hebben wij gedaan?
    10. Blz. 89 Structuur en ontwikkelplannen
     1. Blz. 90 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 91 Wat hebben wij gedaan?
    11. Blz. 92 Wat heeft het gekost?
    12. Blz. 93 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   6. Blz. 94 Programma 4 | Openbare ruimte
    1. Blz. 95 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 96 Bovengrondse infrastructuur
     1. Blz. 97 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 98 Wat hebben wij gedaan?
    3. Blz. 99 Groen en landschap
     1. Blz. 100 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 101 Wat hebben wij gedaan?
    4. Blz. 102 Afvalverwijdering en -verwerking
     1. Blz. 103 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 104 Wat hebben wij gedaan?
    5. Blz. 105 Riolering
     1. Blz. 106 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 107 Wat hebben wij gedaan?
    6. Blz. 108 Milieu
     1. Blz. 109 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 110 Wat hebben wij gedaan?
    7. Blz. 111 Heffingen
     1. Blz. 112 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 113 Wat hebben wij gedaan?
    8. Blz. 114 Wat heeft het gekost?
    9. Blz. 115 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   7. Blz. 116 Programma 5 | Bestuur en Organisatie
    1. Blz. 117 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 118 Veiligheidsbevorderende maatregelen
     1. Blz. 119 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 120 Wat hebben wij gedaan?
    3. Blz. 121 Gemeenteraad en commissies
     1. Blz. 122 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 123 Wat hebben wij gedaan?
    4. Blz. 124 Burgemeester en wethouders
     1. Blz. 125 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 126 Wat hebben wij gedaan?
    5. Blz. 127 Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 128 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 129 Wat hebben wij gedaan?
    6. Blz. 130 Burgerzaken
     1. Blz. 131 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 132 Wat hebben wij gedaan?
    7. Blz. 133 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 134 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 135 Wat hebben wij gedaan?
    8. Blz. 136 Stimuleringsfonds dorpen en wijken
     1. Blz. 137 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 138 Wat hebben wij gedaan?
    9. Blz. 139 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 140 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   8. Blz. 141 Programma 6 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen
    1. Blz. 142 Bestuurlijke samenvatting
    2. Blz. 143 Algemene uitkering gemeentefonds
     1. Blz. 144 Wat hebben wij gedaan?
    3. Blz. 145 Algemene baten en lasten
     1. Blz. 146 Wat hebben wij gedaan?
    4. Blz. 147 Heffing gemeentelijke belastingen
     1. Blz. 148 Wat hebben wij gedaan?
    5. Blz. 149 Financiering en dividend
     1. Blz. 150 Wat hebben wij gedaan?
    6. Blz. 151 Wat heeft het gekost?
    7. Blz. 152 Toelichting op de belangrijkste verschillen
   9. Blz. 153 Financiën
    1. Blz. 154 Inleiding
    2. Blz. 155 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 156 Ter inleiding
    3. Blz. 157 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 158 Ter inleiding
     2. Blz. 159 Overzicht toevoegingen
     3. Blz. 160 Toelichting toevoegingen
     4. Blz. 161 Overzicht onttrekkingen
     5. Blz. 162 Toelichting onttrekkingen
    4. Blz. 163 Overige toelichtingen
     1. Blz. 164 Vennootschapsbelasting
     2. Blz. 165 Stelpost onvoorzien
     3. Blz. 166 Overhead
     4. Blz. 167 Incidentele en structurele baten en lasten
     5. Blz. 168 Structureel saldo
   10. Blz. 169 Paragrafen
    1. Blz. 170 Inleiding
    2. Blz. 171 Lokale heffingen
     1. Blz. 172 Inleiding
     2. Blz. 173 Beleid
     3. Blz. 174 Kwijtscheldingsbeleid
     4. Blz. 175 Belastingopbrengsten
     5. Blz. 176 Overzicht belastingtarieven
     6. Blz. 177 Exploitatieoverzicht riolering
     7. Blz. 178 Exploitatieoverzicht reiniging
     8. Blz. 179 Kwijtschelding
     9. Blz. 180 Gemeentelijke woonlasten
    3. Blz. 181 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 182 Beleid
     2. Blz. 183 Risicoprofiel
     3. Blz. 184 Incidentele risico's
     4. Blz. 185 1. N34
     5. Blz. 186 2. Europark
     6. Blz. 187 3. Grondexploitaties
     7. Blz. 188 4. Faillissement CQ
     8. Blz. 189 5. Bijstelling accres gemeentefonds
     9. Blz. 190 Structurele risico's
     10. Blz. 191 6. Sociaal domein
     11. Blz. 192 7. EMCO-groep
     12. Blz. 193 8. Herijking gemeentefonds
     13. Blz. 194 Weerstandscapaciteit
     14. Blz. 195 Weerstandsvermogen
     15. Blz. 196 Ratio weerstandsvermogen
     16. Blz. 197 Financiële kengetallen
     17. Blz. 198 Signaleringswaarden Provincie
    4. Blz. 199 Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 200 Inleiding
     2. Blz. 201 Gebouwen
     3. Blz. 202 Groen
     4. Blz. 203 Oeververbindingen
     5. Blz. 204 Openbare verlichting
     6. Blz. 205 Riolering
     7. Blz. 206 Wegen
    5. Blz. 207 Financiering
     1. Blz. 208 Inleiding
     2. Blz. 209 Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer
     3. Blz. 210 Financieringsrisico's en rentebeheer
     4. Blz. 211 Ontwikkelingen in 2019
     5. Blz. 212 Schatkistbankieren
     6. Blz. 213 Renteresultaat
     7. Blz. 214 Leningenportefeuilles
     8. Blz. 215 EMU-saldo
     9. Blz. 216 Ontwikkeling van de financieringspositie
     10. Blz. 217 Herkomst en besteding middelen
    6. Blz. 218 Bedrijfsvoering
     1. Blz. 219 Inleiding
     2. Blz. 220 ICT
     3. Blz. 221 Informatiebeveiliging
     4. Blz. 222 Gegevensbescherming
     5. Blz. 223 Ontwikkelingen personeelsbeleid
     6. Blz. 224 Arbobeleid
     7. Blz. 225 Rapportage juridische procedures
     8. Blz. 226 Intern controleplan
     9. Blz. 227 Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
     10. Blz. 228 Personeelsbegroting
    7. Blz. 229 Verbonden Partijen
     1. Blz. 230 Inleiding
     2. Blz. 231 Overzicht van verbonden partijen
    8. Blz. 232 Grondbeleid
     1. Blz. 233 Inleiding
     2. Blz. 234 Beleid
     3. Blz. 235 Prognoses
     4. Blz. 236 Reserve en risico's
     5. Blz. 237 Toelichting op projecten
   11. Blz. 238 Jaarrekening 2019
    1. Blz. 239 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 240 Toelichting grondslagen
    2. Blz. 241 Overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 242 Overzicht van baten en lasten
     2. Blz. 243 Gerealiseerde baten en lasten per programma
     3. Blz. 244 Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur
     4. Blz. 245 Programma 2: Werk, jeugd en zorg
     5. Blz. 246 Programma 3: Ruimte en leefomgeving
     6. Blz. 247 Programma 4: Openbare ruimte
     7. Blz. 248 Programma 5: Bestuur en organisatie
     8. Blz. 249 Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen
     9. Blz. 250 Gebeurtenissen na balansdatum
    3. Blz. 251 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 252 Overzicht van incidentele baten en lasten in 2018
    4. Blz. 253 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
     1. Blz. 254 Structurele reservemutaties
    5. Blz. 255 WNT-verantwoording 2019 Gemeente Coevorden
     1. Blz. 256 Wet Normering Topinkomens
    6. Blz. 257 Balans per 31 december 2019
     1. Blz. 258 Balans
    7. Blz. 259 Toelichting op de balans
     1. Blz. 260 Activa
     2. Blz. 261 Vaste activa
     3. Blz. 262 Financiële vaste activa
     4. Blz. 263 Vlottende activa
     5. Blz. 264 Uitzettingen korter dan één jaar
     6. Blz. 265 Overlopende activa
     7. Blz. 266 Liquide middelen
     8. Blz. 267 Passiva
     9. Blz. 268 Vaste financieringsmiddelen
     10. Blz. 269 Langlopende schulden
     11. Blz. 270 Vlottende passiva
     12. Blz. 271 Waarborgen en garanties
     13. Blz. 272 Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen
    8. Blz. 273 Single Information Single Audit (SiSa)
     1. Blz. 274 Verantwoording Single Information Single Audit (SiSa)
    9. Blz. 275 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 276 Lasten
     2. Blz. 277 Baten
   12. Blz. 278 Controleverklaring
    1. Blz. 279 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
   13. Blz. 280 Bijlagen
    1. Blz. 281 1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven
     1. Blz. 282 Tabel
    2. Blz. 283 2. Staat van reserves en voorzieningen
     1. Blz. 284 Staat van reserves en voorzieningen
    3. Blz. 285 3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen
     1. Blz. 286 Tabel
    4. Blz. 287 4. Staat van gewaarborgde geldleningen
     1. Blz. 288 Tabel
    5. Blz. 289 5. Overzicht investeringskredieten
     1. Blz. 290 Tabel
    6. Blz. 291 6. Overzichten bouwgrondexploitatie
     1. Blz. 292 Tabel
    7. Blz. 293 7. Overzicht begrotingswijzigingen
     1. Blz. 294 Tabel
    8. Blz. 295 8. Verantwoording interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 296 Tabel
    9. Blz. 297 9. Indicatoren 'Waar Staat Je Gemeente' per voorjaar 2020
     1. Blz. 298 Overzicht indicatoren Waar Staat Je Gemeente per voorjaar 2019
    10. Blz. 299 10. Overzicht Verbonden Partijen
     1. Blz. 300 Tabel
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap