Sitemap

Sitemap

Jaarverslag 2019 Blz. 1  
Programma’s Blz. 2  
Zoeken Blz. 3  
Bijlagen Blz. 4  
Sitemap Blz. 5  
Inleiding en leeswijzer Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Ter inleiding op het Jaarverslag 2019 Blz. 8  
Leeswijzer Blz. 9  
De inhoud van de tegels Blz. 10  
Samenvatting Blz. 11  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 12  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 13  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 14  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 15  
Economische structuurversterking Blz. 16  
Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij daar voor gedaan? Blz. 17  
Bedrijventerreinen Blz. 18  
Centrumvisie Blz. 19  
Economische visie Blz. 20  
Dutch Techzone Blz. 21  
Glasvezel Blz. 22  
Leerlingenvervoer Blz. 23  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 24  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 25  
Kunst en cultuur Blz. 26  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 27  
Wat hebben wij daar voor gedaan? Blz. 28  
Onderwijs Blz. 29  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 30  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 31  
Recreatie en toerisme Blz. 32  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 33  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 34  
Wat heeft het gekost? Blz. 35  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 36  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 37  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 38  
Preventie Blz. 39  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 40  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 41  
Algemene voorzieningen Blz. 42  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 43  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 44  
Individuele voorzieningen Blz. 45  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 46  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 47  
Participatie Blz. 48  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 49  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 50  
Inkomen Blz. 51  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 52  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 53  
Gezondheidszorg Blz. 54  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 55  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 56  
Sport Blz. 57  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 58  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 59  
Wat heeft het gekost? Blz. 60  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 61  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 62  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 63  
Vastgoed Blz. 64  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 65  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 66  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 67  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 68  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 69  
Windmolens Blz. 70  
Molens Blz. 71  
Actualisatie bestemmingsplannen Blz. 72  
Omgevingswet Blz. 73  
Wonen en leefomgeving Blz. 74  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 75  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 76  
Grondexploitatie Blz. 77  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 78  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 79  
RSP Blz. 80  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 81  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 82  
Bouwvergunningen Blz. 83  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 84  
Wat hebben wij daar voor gedaan? Blz. 85  
Bentheimerpoort en Bogas (voormalig Centrumplan) Blz. 86  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 87  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 88  
Mobiliteit Blz. 89  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 90  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 91  
Structuur en ontwikkelplannen Blz. 92  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 93  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 94  
Wat heeft het gekost? Blz. 95  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 96  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 97  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 98  
Bovengrondse infrastructuur Blz. 99  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 100  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 101  
Groen en landschap Blz. 102  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 103  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 104  
Afvalverwijdering en -verwerking Blz. 105  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 106  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 107  
Riolering Blz. 108  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 109  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 110  
Milieu Blz. 111  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 112  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 113  
Heffingen Blz. 114  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 115  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 116  
Wat heeft het gekost? Blz. 117  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 118  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 119  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 120  
Veiligheidsbevorderende maatregelen Blz. 121  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 122  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 123  
Gemeenteraad en commissies Blz. 124  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 125  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 126  
Burgemeester en wethouders Blz. 127  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 128  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 129  
Bestuurlijke samenwerking Blz. 130  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 131  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 132  
Burgerzaken Blz. 133  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 134  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 135  
Bedrijfsvoering Blz. 136  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 137  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 138  
Stimuleringsfonds dorpen en wijken Blz. 139  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 140  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 141  
Wat heeft het gekost? Blz. 142  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 143  
Programma 6 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen Blz. 144  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 145  
Algemene uitkering gemeentefonds Blz. 146  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 147  
Algemene baten en lasten Blz. 148  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 149  
Heffing gemeentelijke belastingen Blz. 150  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 151  
Financiering en dividend Blz. 152  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 153  
Wat heeft het gekost? Blz. 154  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 155  
Financiën Blz. 156  
Inleiding Blz. 157  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 158  
Ter inleiding Blz. 159  
Reserves en voorzieningen Blz. 160  
Ter inleiding Blz. 161  
Overzicht toevoegingen Blz. 162  
Toelichting toevoegingen Blz. 163  
Overzicht onttrekkingen Blz. 164  
Toelichting onttrekkingen Blz. 165  
Overige toelichtingen Blz. 166  
Vennootschapsbelasting Blz. 167  
Stelpost onvoorzien Blz. 168  
Overhead Blz. 169  
Incidentele en structurele baten en lasten Blz. 170  
Structureel saldo Blz. 171  
Paragrafen Blz. 172  
Inleiding Blz. 173  
Lokale heffingen Blz. 174  
Inleiding Blz. 175  
Beleid Blz. 176  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 177  
Belastingopbrengsten Blz. 178  
Overzicht belastingtarieven Blz. 179  
Exploitatieoverzicht riolering Blz. 180  
Exploitatieoverzicht reiniging Blz. 181  
Kwijtschelding Blz. 182  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 183  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 184  
Beleid Blz. 185  
Risicoprofiel Blz. 186  
Incidentele risico's Blz. 187  
1. N34 Blz. 188  
2. Europark Blz. 189  
3. Grondexploitaties Blz. 190  
4. Faillissement CQ Blz. 191  
5. Bijstelling accres gemeentefonds Blz. 192  
Structurele risico's Blz. 193  
6. Sociaal domein Blz. 194  
7. EMCO-groep Blz. 195  
8. Herijking gemeentefonds Blz. 196  
Weerstandscapaciteit Blz. 197  
Weerstandsvermogen Blz. 198  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 199  
Financiële kengetallen Blz. 200  
Signaleringswaarden Provincie Blz. 201  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 202  
Inleiding Blz. 203  
Gebouwen Blz. 204  
Groen Blz. 205  
Oeververbindingen Blz. 206  
Openbare verlichting Blz. 207  
Riolering Blz. 208  
Wegen Blz. 209  
Financiering Blz. 210  
Inleiding Blz. 211  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 212  
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 213  
Ontwikkelingen in 2019 Blz. 214  
Schatkistbankieren Blz. 215  
Renteresultaat Blz. 216  
Leningenportefeuilles Blz. 217  
EMU-saldo Blz. 218  
Ontwikkeling van de financieringspositie Blz. 219  
Herkomst en besteding middelen Blz. 220  
Bedrijfsvoering Blz. 221  
Inleiding Blz. 222  
ICT Blz. 223  
Informatiebeveiliging Blz. 224  
Gegevensbescherming Blz. 225  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 226  
Arbobeleid Blz. 227  
Rapportage juridische procedures Blz. 228  
Intern controleplan Blz. 229  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 230  
Personeelsbegroting Blz. 231  
Verbonden Partijen Blz. 232  
Inleiding Blz. 233  
Overzicht van verbonden partijen Blz. 234  
Grondbeleid Blz. 235  
Inleiding Blz. 236  
Beleid Blz. 237  
Prognoses Blz. 238  
Reserve en risico's Blz. 239  
Toelichting op projecten Blz. 240  
Jaarrekening 2019 Blz. 241  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 242  
Toelichting grondslagen Blz. 243  
Overzicht van baten en lasten Blz. 244  
Overzicht van baten en lasten Blz. 245  
Gerealiseerde baten en lasten per programma Blz. 246  
Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur Blz. 247  
Programma 2: Werk, jeugd en zorg Blz. 248  
Programma 3: Ruimte en leefomgeving Blz. 249  
Programma 4: Openbare ruimte Blz. 250  
Programma 5: Bestuur en organisatie Blz. 251  
Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 252  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 253  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 254  
Overzicht van incidentele baten en lasten in 2018 Blz. 255  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 256  
Structurele reservemutaties Blz. 257  
WNT-verantwoording 2019 Gemeente Coevorden Blz. 258  
Wet Normering Topinkomens Blz. 259  
Balans per 31 december 2019 Blz. 260  
Balans Blz. 261  
Toelichting op de balans Blz. 262  
Activa Blz. 263  
Vaste activa Blz. 264  
Financiële vaste activa Blz. 265  
Vlottende activa Blz. 266  
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 267  
Overlopende activa Blz. 268  
Liquide middelen Blz. 269  
Passiva Blz. 270  
Vaste financieringsmiddelen Blz. 271  
Langlopende schulden Blz. 272  
Vlottende passiva Blz. 273  
Waarborgen en garanties Blz. 274  
Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen Blz. 275  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 276  
Verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 277  
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 278  
Lasten Blz. 279  
Baten Blz. 280  
Controleverklaring Blz. 281  
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Blz. 282  
Bijlagen Blz. 283  
1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 284  
Tabel Blz. 285  
2. Staat van reserves en voorzieningen Blz. 286  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 287  
3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 288  
Tabel Blz. 289  
4. Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 290  
Tabel Blz. 291  
5. Overzicht investeringskredieten Blz. 292  
Tabel Blz. 293  
6. Overzichten bouwgrondexploitatie Blz. 294  
Tabel Blz. 295  
7. Overzicht begrotingswijzigingen Blz. 296  
Tabel Blz. 297  
8. Verantwoording interbestuurlijk toezicht Blz. 298  
Tabel Blz. 299  
9. Indicatoren 'Waar Staat Je Gemeente' per voorjaar 2020 Blz. 300  
Overzicht indicatoren Waar Staat Je Gemeente per voorjaar 2019 Blz. 301  
10. Overzicht Verbonden Partijen Blz. 302  
Tabel Blz. 303