Sitemap

Sitemap

Jaarverslag 2019 Blz. 1  
Blz. 2  
Inleiding en leeswijzer Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Ter inleiding op het Jaarverslag 2019 Blz. 5  
Leeswijzer Blz. 6  
De inhoud van de tegels Blz. 7  
Samenvatting Blz. 8  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 9  
Financiën op hoofdlijnen Blz. 10  
Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur Blz. 11  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 12  
Economische structuurversterking Blz. 13  
Wat wilden wij bereiken en wat hebben wij daar voor gedaan? Blz. 14  
Bedrijventerreinen Blz. 15  
Centrumvisie Blz. 16  
Economische visie Blz. 17  
Dutch Techzone Blz. 18  
Glasvezel Blz. 19  
Leerlingenvervoer Blz. 20  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 21  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 22  
Kunst en cultuur Blz. 23  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 24  
Wat hebben wij daar voor gedaan? Blz. 25  
Onderwijs Blz. 26  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 27  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 28  
Recreatie en toerisme Blz. 29  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 30  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 31  
Wat heeft het gekost? Blz. 32  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 33  
Programma 2 | Werk, jeugd en zorg Blz. 34  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 35  
Preventie Blz. 36  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 37  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 38  
Algemene voorzieningen Blz. 39  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 40  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 41  
Individuele voorzieningen Blz. 42  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 43  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 44  
Participatie Blz. 45  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 46  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 47  
Inkomen Blz. 48  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 49  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 50  
Gezondheidszorg Blz. 51  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 52  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 53  
Sport Blz. 54  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 55  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 56  
Wat heeft het gekost? Blz. 57  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 58  
Programma 3 | Ruimte en leefomgeving Blz. 59  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 60  
Vastgoed Blz. 61  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 62  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 63  
Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 64  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 65  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 66  
Windmolens Blz. 67  
Molens Blz. 68  
Actualisatie bestemmingsplannen Blz. 69  
Omgevingswet Blz. 70  
Wonen en leefomgeving Blz. 71  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 72  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 73  
Grondexploitatie Blz. 74  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 75  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 76  
RSP Blz. 77  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 78  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 79  
Bouwvergunningen Blz. 80  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 81  
Wat hebben wij daar voor gedaan? Blz. 82  
Bentheimerpoort en Bogas (voormalig Centrumplan) Blz. 83  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 84  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 85  
Mobiliteit Blz. 86  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 87  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 88  
Structuur en ontwikkelplannen Blz. 89  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 90  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 91  
Wat heeft het gekost? Blz. 92  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 93  
Programma 4 | Openbare ruimte Blz. 94  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 95  
Bovengrondse infrastructuur Blz. 96  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 97  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 98  
Groen en landschap Blz. 99  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 100  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 101  
Afvalverwijdering en -verwerking Blz. 102  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 103  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 104  
Riolering Blz. 105  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 106  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 107  
Milieu Blz. 108  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 109  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 110  
Heffingen Blz. 111  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 112  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 113  
Wat heeft het gekost? Blz. 114  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 115  
Programma 5 | Bestuur en Organisatie Blz. 116  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 117  
Veiligheidsbevorderende maatregelen Blz. 118  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 119  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 120  
Gemeenteraad en commissies Blz. 121  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 122  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 123  
Burgemeester en wethouders Blz. 124  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 125  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 126  
Bestuurlijke samenwerking Blz. 127  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 128  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 129  
Burgerzaken Blz. 130  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 131  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 132  
Bedrijfsvoering Blz. 133  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 134  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 135  
Stimuleringsfonds dorpen en wijken Blz. 136  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 137  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 138  
Wat heeft het gekost? Blz. 139  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 140  
Programma 6 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen Blz. 141  
Bestuurlijke samenvatting Blz. 142  
Algemene uitkering gemeentefonds Blz. 143  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 144  
Algemene baten en lasten Blz. 145  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 146  
Heffing gemeentelijke belastingen Blz. 147  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 148  
Financiering en dividend Blz. 149  
Wat hebben wij gedaan? Blz. 150  
Wat heeft het gekost? Blz. 151  
Toelichting op de belangrijkste verschillen Blz. 152  
Financiën Blz. 153  
Inleiding Blz. 154  
Overzicht algemene dekkingsmiddelen Blz. 155  
Ter inleiding Blz. 156  
Reserves en voorzieningen Blz. 157  
Ter inleiding Blz. 158  
Overzicht toevoegingen Blz. 159  
Toelichting toevoegingen Blz. 160  
Overzicht onttrekkingen Blz. 161  
Toelichting onttrekkingen Blz. 162  
Overige toelichtingen Blz. 163  
Vennootschapsbelasting Blz. 164  
Stelpost onvoorzien Blz. 165  
Overhead Blz. 166  
Incidentele en structurele baten en lasten Blz. 167  
Structureel saldo Blz. 168  
Paragrafen Blz. 169  
Inleiding Blz. 170  
Lokale heffingen Blz. 171  
Inleiding Blz. 172  
Beleid Blz. 173  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 174  
Belastingopbrengsten Blz. 175  
Overzicht belastingtarieven Blz. 176  
Exploitatieoverzicht riolering Blz. 177  
Exploitatieoverzicht reiniging Blz. 178  
Kwijtschelding Blz. 179  
Gemeentelijke woonlasten Blz. 180  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 181  
Beleid Blz. 182  
Risicoprofiel Blz. 183  
Incidentele risico's Blz. 184  
1. N34 Blz. 185  
2. Europark Blz. 186  
3. Grondexploitaties Blz. 187  
4. Faillissement CQ Blz. 188  
5. Bijstelling accres gemeentefonds Blz. 189  
Structurele risico's Blz. 190  
6. Sociaal domein Blz. 191  
7. EMCO-groep Blz. 192  
8. Herijking gemeentefonds Blz. 193  
Weerstandscapaciteit Blz. 194  
Weerstandsvermogen Blz. 195  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 196  
Financiële kengetallen Blz. 197  
Signaleringswaarden Provincie Blz. 198  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 199  
Inleiding Blz. 200  
Gebouwen Blz. 201  
Groen Blz. 202  
Oeververbindingen Blz. 203  
Openbare verlichting Blz. 204  
Riolering Blz. 205  
Wegen Blz. 206  
Financiering Blz. 207  
Inleiding Blz. 208  
Saldobeheer en intern liquiditeitsbeheer Blz. 209  
Financieringsrisico's en rentebeheer Blz. 210  
Ontwikkelingen in 2019 Blz. 211  
Schatkistbankieren Blz. 212  
Renteresultaat Blz. 213  
Leningenportefeuilles Blz. 214  
EMU-saldo Blz. 215  
Ontwikkeling van de financieringspositie Blz. 216  
Herkomst en besteding middelen Blz. 217  
Bedrijfsvoering Blz. 218  
Inleiding Blz. 219  
ICT Blz. 220  
Informatiebeveiliging Blz. 221  
Gegevensbescherming Blz. 222  
Ontwikkelingen personeelsbeleid Blz. 223  
Arbobeleid Blz. 224  
Rapportage juridische procedures Blz. 225  
Intern controleplan Blz. 226  
Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid Blz. 227  
Personeelsbegroting Blz. 228  
Verbonden Partijen Blz. 229  
Inleiding Blz. 230  
Overzicht van verbonden partijen Blz. 231  
Grondbeleid Blz. 232  
Inleiding Blz. 233  
Beleid Blz. 234  
Prognoses Blz. 235  
Reserve en risico's Blz. 236  
Toelichting op projecten Blz. 237  
Jaarrekening 2019 Blz. 238  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 239  
Toelichting grondslagen Blz. 240  
Overzicht van baten en lasten Blz. 241  
Overzicht van baten en lasten Blz. 242  
Gerealiseerde baten en lasten per programma Blz. 243  
Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur Blz. 244  
Programma 2: Werk, jeugd en zorg Blz. 245  
Programma 3: Ruimte en leefomgeving Blz. 246  
Programma 4: Openbare ruimte Blz. 247  
Programma 5: Bestuur en organisatie Blz. 248  
Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen Blz. 249  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 250  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 251  
Overzicht van incidentele baten en lasten in 2018 Blz. 252  
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 253  
Structurele reservemutaties Blz. 254  
WNT-verantwoording 2019 Gemeente Coevorden Blz. 255  
Wet Normering Topinkomens Blz. 256  
Balans per 31 december 2019 Blz. 257  
Balans Blz. 258  
Toelichting op de balans Blz. 259  
Activa Blz. 260  
Vaste activa Blz. 261  
Financiële vaste activa Blz. 262  
Vlottende activa Blz. 263  
Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 264  
Overlopende activa Blz. 265  
Liquide middelen Blz. 266  
Passiva Blz. 267  
Vaste financieringsmiddelen Blz. 268  
Langlopende schulden Blz. 269  
Vlottende passiva Blz. 270  
Waarborgen en garanties Blz. 271  
Niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen Blz. 272  
Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 273  
Verantwoording Single Information Single Audit (SiSa) Blz. 274  
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 275  
Lasten Blz. 276  
Baten Blz. 277  
Controleverklaring Blz. 278  
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Blz. 279  
Bijlagen Blz. 280  
1. Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven Blz. 281  
Tabel Blz. 282  
2. Staat van reserves en voorzieningen Blz. 283  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 284  
3. Staat van opgenomen langlopende geldleningen Blz. 285  
Tabel Blz. 286  
4. Staat van gewaarborgde geldleningen Blz. 287  
Tabel Blz. 288  
5. Overzicht investeringskredieten Blz. 289  
Tabel Blz. 290  
6. Overzichten bouwgrondexploitatie Blz. 291  
Tabel Blz. 292  
7. Overzicht begrotingswijzigingen Blz. 293  
Tabel Blz. 294  
8. Verantwoording interbestuurlijk toezicht Blz. 295  
Tabel Blz. 296  
9. Indicatoren 'Waar Staat Je Gemeente' per voorjaar 2020 Blz. 297  
Overzicht indicatoren Waar Staat Je Gemeente per voorjaar 2019 Blz. 298  
10. Overzicht Verbonden Partijen Blz. 299  
Tabel Blz. 300  
Publicatiedatum: 29-05-2020

Inhoud