Financiën

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze tegel 'Financiën' bevat diverse financiële overzichten en toelichtingen op het jaar 2019. Deze informatie is programma-overstijgend en maakt daarom geen onderdeel uit van de zes beleidsinhoudelijke programma's. U treft op deze pagina onder andere een toelichting op de reserves, de stelpost onvoorzien, overhead en vennootschapsbelasting aan. 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Ter inleiding
Wij maken onderscheid tussen algemene en specifieke dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van andere dekkingsmiddelen doordat zij vrij zijn in te zetten. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de programma’s één tot en met zes. De belangrijkste algemene dekkingsmiddelen zijn:
• de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
• inkomsten uit belastingen: onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting en forensenbelasting;
• rendement op geldleningen en beleggingen;
• bespaarde rente;
• overige reservemutaties.

De verdeling van onze algemene dekkingsmiddelen, met uitzondering van de reservemutaties, is als volgt.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Bedragen x € 1.000
Bedrag Verhouding
Algemene uitkering gemeentefonds 58.750 84%
Gemeentelijke belastingen 10.410 15%
Financiering en dividend 1.094 2%
70.254 100%

Reserves en voorzieningen

Ter inleiding

Terug naar navigatie - Ter inleiding
Wij hebben gedurende het jaar diverse toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwerkt op grond van de primitieve begroting, de halfjaarrapportage en de individuele begrotingswijzigingen. Daarbij werken wij conform onze beleidskaders in de nota 'Reserves en voorzieningen'. Wij presenteren onderstaand het totaaloverzicht van de mutaties en lichten vervolgens de belangrijkste afwijkingen toe. 

Terug naar navigatie - Overzicht toevoegingen

Wij hebben dit jaar diverse toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en voorzieningen verwerkt. Het budgetrecht hiervoor ligt bij uw raad. De mutaties in de reserves en voorzieningen zijn daarom gebaseerd op de primaire begroting voor 2019 en de separate raadsbesluiten en de daarbij behorende begrotingswijzigingen. Wij lichten u onderstaand de afwijkingen boven € 50.000 toe. 

TOEVOEGINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Verschil
Toevoegingen
Algemene reserves
Algemene reserve 4.924 5.122 -199
Bestemmingsreserves
Decentralisatie sociaal domein 0 0 0
Stedelijke vernieuwing 4 112 -108
Nieuwbouw gemeentehuis 274 274 0
Wegen 3 3 0
Vastgoed 7 557 -551
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 280 279 0
Mobiliteit 158 68 90
Regio Specifiek Pakket (RSP) 388 380 8
Plopsaland 2 2 0
Kapitaallasten Hof van Coevorden 3 3 0
Dutch TechZone 15 18 -3
Reserve grondexploitatie 2 472 -470
Herstructureringsfonds 1.000 1.000 0
Innovaties zorg 1.000 1.000 0
Accommodaties in de samenleving 1.000 1.000 0
Regiodeal 1.000 1.000 0
Voorzieningen
Vordering op Attero 0 0 0
Rioleringen 0 0 0
Voorziening oud-wethouders 0 238 -238
Voorziening derde WW-jaar 0 10 -10
Totaal toevoegingen 10.059 11.538 -1.479

Toelichting toevoegingen

Terug naar navigatie - Toelichting toevoegingen

Algemene reserve, verschil € 198.000
Wij hebben diverse bedragen in de algemene reserve gestort, zoals het jaarlijkse bedrag van € 2 miljoen om de reservepositie te versterken en op peil te houden. In onderstaand overzicht hebben wij de toevoegingen aan de algemene reserve opgenomen. De saldi van de bestemmingsreserves sociaal domein, wegen en nieuwbouw gemeentehuis zijn onttrokken en toegevoegd aan de algemene reserve. In het raadsvoorstel bij de vaststelling van dit jaarverslag stellen wij voor om deze drie reserves op te heffen. Dit in lijn met eerdere besluitvorming en de beleidskaders in de 'Nota reserves en voorzieningen'. 

OVERZICHT TOEVOEGINGEN ALGEMENE RESERVE
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Verschil
Risicobudget 2.000 2.000 0
Vrijval reserve sociaal domein 2.000 2.000 0
Begrotingsoverschot 97 97 0
Vrijval reserve nieuwbouw gemeentehuis 446 446 6
Vrijval reserve wegen 0 221 -221
Rentetoevoeging 381 358 23
Totaal 4.924 5.122 -198

Bestemmingsreserves 

Stedelijke vernieuwing, verschil € 108.000
Bij de ontmanteling van het Centrumplan is een deel van het budget voor nog te realiseren projectonderdelen opgenomen in de exploitatie. De uitgaven zijn in 2019 € 108.000 lager uitgevallen dan begroot. Conform de afgesproken methodiek is de onderuitputting toegevoegd aan de bestemmingsreserve Stedelijke vernieuwing.

Onderhoud gebouwen, verschil € 551.000
Wij hebben de onderuitputting op de kosten voor groot onderhoud teruggestort in de reserve vastgoed. Dit is een bedrag van € 10.000. Daarnaast is voor een bedrag van € 532.000 in de reserve gestort. Dit is het saldo van de verkoopopbrengsten minus de kosten voor sloop, verkoop en afwaardering. Het gaat om de voormalige Rehobothschool in Gees, Noordwijk 4-6 in Dalen en enkele woonwagenlocaties aan de Cornelie Huygensstraat in Coevorden. Daarnaast is er een klein verschil van € 9.000 in de toevoeging van rente aan de reserve.  

Mobiliteit, verschil € 90.000
De daadwerkelijk ontvangen subsidies van Provincie Drenthe voor de Brede Doel Uitkeringen (BDU) hebben wij in de bestemmingsreserve mobiliteit gestort. Het betreft subsidie voor het fietspad aan de Dalerallee in Coevorden en een subsidie voor verkeersveiligheid in Schoonoord.

Reserve grondexploitatie, verschil € 470.000
In 2019 hebben wij snippergroen en andere, relatief kleine, grondstukken verkocht. Ook hebben wij een aantal winsten op de grondexploitaties genomen.  Deze bedragen hebben wij in de reserve grondexploitatie gestort. Deze toevoegingen hebben wij in de paragraaf grondbeleid  gespecificeerd. De totale toevoeging is € 472.000. Omdat het saldo van de reserve grondexploitatie op 1 januari 2019 nihil was, is de begrote toevoeging van rente van € 2.000 niet verwerkt. Daarmee is het verschil van € 470.000 verklaard. 

Voorzieningen

Voorziening oud-wethouders, verschil € 238.000
Wij hebben in 2019 onze toekomstige verplichtingen voor pensioenen van oud-wethouders opnieuw doorgerekend. Dit is gebeurd aan de hand van zogenoemde actuariële berekeningen. De uitkomst van deze berekeningen betekende dat een extra storting van € 238.000 aan de voorziening oud-wethouders benodigd was. Dit leidt tot een incidenteel nadeel. 

Overzicht onttrekkingen

Terug naar navigatie - Overzicht onttrekkingen
ONTTREKKINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Verschil
Onttrekkingen
Algemene reserves
Algemene reserve 8.492 7.192 1.300
Bestemmingsreserves
Decentralisatie sociaal domein 2.000 2.000 0
Stedelijke vernieuwing 435 139 296
Nieuwbouw gemeentehuis 446 446 0
Wegen 0 221 -221
Vastgoed 88 0 88
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 155 170 -15
Mobiliteit 0 0 0
Regio Specifiek Pakket (RSP) 90 90 0
Plopsaland 20 20 0
Kapitaallasten Hof van Coevorden 70 70 0
Dutch TechZone 884 786 98
Reserve grondexploitatie 0 472 -472
Herstructureringsfonds 428 428 0
Innovaties zorg 143 143 0
Accommodaties in de samenleving 25 20 6
Regiodeal 186 186 0
Voorzieningen
Vordering op Attero 0 0 0
Rioleringen 163 110 53
Voorziening oud-wethouders 38 38 0
Voorziening derde WW-jaar 0 0 0
Totaal onttrekkingen 13.662 12.530 1.132

Toelichting onttrekkingen

Terug naar navigatie - Toelichting onttrekkingen

Algemene reserve, verschil € 1.300.000
Wij hadden begroot om € 8.492.000 uit de algemene reserve te onttrekken. Hoe dit bedrag is opgebouwd en wat wij daadwerkelijk hebben onttrokken, laten wij in onderstaande tabel zien. De verschillen lichten wij onder de tabel toe. 

OVERZICHT ONTTREKKINGEN ALGEMENE RESERVE
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk Verschil
Dekking ambities 3.221 2.995 226
Verhuizing ZO!34 15 15 0
Saldo begroting 472 472 0
Centrumvisie Coevorden 1.727 496 1.231
Project gasloos Swaneburg 150 150 0
Economische visie 155 155 0
IKC's en Asscher 33 33 0
Ambitiedocument omgevingswet 224 115 109
Planschade 75 7 68
Wegonderhoud 1.500 1.500 0
Openbaar groen 673 673 0
VTH-backoffice 90 0 90
Informatiebeleidsplan 76 76 0
Onderwijsachterstand 81 0 81
Verhoging voorziening Grondexploitatie 0 282 -282
Nadelig saldo jaarrekening 2018 0 223 -223
Totaal 8.492 7.192 1.300

Dekking ambities, verschil € 226.000
Bij de Programmabegroting 2019 heeft u ingestemd met een pakket van 28 ambities en de door ons voorgestelde dekking. Een bedrag van € 3.221.000 daarvan wordt gedekt uit de algemene reserve. Een aantal ambities is niet of niet volledig gerealiseerd in 2019. Daarom zijn de bedragen niet voor de volle omvang uit de algemene reserve onttrokken. Dit leidt tot een verschil. Omdat voor de betreffende ambities tijdelijke (incidentele) middelen beschikbaar zijn gesteld, stellen wij voor om de middelen beschikbaar te houden in de algemene reserve. De ambities vinden hun vervolg in 2020. Bij de halfjaarrapportage 2020 onttrekken wij de resterende middelen uit de algemene reserve. Dit zijn zogenoemde 'overlopende budgetten'. 
Het betreft de volgende ambities: 
- Omgevingswet (Ambitie 10), € 213.000
- Asbestdaken (Ambitie 19), € 13.000

Centrumvisie Coevorden, € 1.231.000
In totaal was begroot om € 1.727.000 te onttrekken aan de algemene reserve. Van dit bedrag was € 1.086.000 over vanuit 2018. In totaal is in 2019 € 496.000 ingezet voor de centrumvisie en onttrokken aan de algemene reserve. Het resterende deel dient beschikbaar te blijven voor de verdere uitvoering in 2020.

Economische visie: vrijval van het restant 
Voor de economische visie was in 2019 € 155.000 beschikbaar. We hebben na de goedkeuring van ‘Coevorden onderneemt!’ in april een mooie start gemaakt met de uitvoering van de dynamische werkagenda. Er is energie gestoken in onze relaties met ondernemers in het algemeen en Ondernemend Coevorden in het bijzonder. 2019 was in die zin een opstartjaar, waarbij de voorbereiding van verschillende projecten meer tijd kostte dan vooraf ingeschat. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de samenwerking met diverse partijen tegelijkertijd gestalte moest krijgen. We hebben ervoor gekozen dit zorgvuldig te doen. Dit betekent dat een deel van het beschikbare budget voor 2019 niet is besteed. Dit laten we vrijvallen in het resultaat.
Ook in de toekomst willen we graag op deze weg verder. Wij stellen daarom voor om de beschikbaar gestelde middelen voor het projectenbudget voor de jaren 2020-2022 van in totaal € 545.000 uit te smeren over de periode 2020-2024. De financiële verwerking hiervan nemen wij mee in de Halfjaarrapportage 2020.  

IKC's en Asscher: vrijval van het restant 
Vanuit 2018 hadden wij € 33.000 meegenomen. Dit jaar hebben wij € 11.000 besteed aan onderzoek naar onderwijshuisvesting in onze gemeente. Wij hebben het restant vrij laten vallen in het rekeningresultaat. Het IHP is in 2019 afgerond en voor het huisvestingsvraagstuk van De Nieuwe Veste heeft u bij de Programmabegroting 2020 € 50.000 beschikbaar gesteld voor onderzoekskosten. 

Ambitiedocument omgevingswet, verschil € 109.000
Voor het ambitiedocument voor de omgevingswet heeft u in 2018 (begrotingswijziging 2-2018) middelen beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019. Dit is in beide jaren € 149.000. Van het bedrag in 2018 hadden wij € 75.000 overgeheveld naar 2019 voor de inzet van een projectleider. Samen met dit overlopende budget was in 2019 totaal € 224.000 beschikbaar. Van dit bedrag is €  115.000 ingezet en resteert € 109.000. Wij stellen voor om dit bedrag mee te nemen naar 2020. 

Planschade, verschil € 68.000
Kosten voor planschade brengen wij ten laste van de algemene reserve. Hiervoor is in de begroting een onttrekking van € 75.000 opgenomen. De daadwerkelijke kosten voor planschade waren € 7.000. Omdat bij de actualisatie van bestemmingsplannen tegenwoordig planschadeovereenkomsten worden gesloten, komen eventuele planschadeclaims voor de rekening van de aanvrager van de bestemmingsplanwijziging. Hierdoor zijn de kosten voor planschade voor rekening van onze gemeente beperkt. Om die reden hebben wij in de Programmabegroting 2020 deze ramingen laten vervallen. 

Openbaar groen: vrijval van het restant 
Voor de renovatie van plantvakken heeft uw raad € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor 2018 en 2019. Vanuit 2018 hebben wij € 173.000 overgeheveld naar 2019. Voor 2019 was hierdoor in totaal € 673.000 beschikbaar. Het totale project is in 2019 afgerond en het financiële voordeel van € 170.000 hebben wij vrij laten vallen in het resultaat. 

VTH-backoffice, verschil € 90.000
Wij hadden een onttrekking van € 90.000 begroot voor de invoering van een VTH-pakket. Het is nog onduidelijk of dit pakket daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. Dit hangt af van de ontwikkelingen op provinciaal niveau. Er vindt onderzoek plaats betreffende een applicatie om onder andere met RUD en VRD gegevens uit te wisselen. De besluitvorming hierover vindt plaats in het voorjaar van 2020.  De dekking van deze applicatie is geregeld in het informatiebeleidsplan, dat (deels) via de algemene reserve verloopt.  Wij stellen voor om dit bedrag mee te nemen naar 2020. 

Onderwijsachterstandenbeleid, verschil € 81.000
Omdat de rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden verlaagd zou worden, hadden wij een onttrekking uit de algemene reserve begroot. Net zoals in 2018 viel ook in 2019 de rijksbijdrage hoger uit dan begroot. De onttrekking aan de algemene reserve van € 81.000 was daarom niet nodig. In de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 hebben wij geanticipeerd op de geactualiseerde (hogere) rijksbijdragen en houden wij geen rekening meer met onttrekkingen aan de algemene reserve. 


Verhoging voorziening grondexploitatie, verschil € 282.000
Wij hebben de grondexploitatieprojecten geactualiseerd. Dit doen wij elk jaar bij de jaarrekening. Één van de uitkomsten van de actualisatie is dat wij de verliesvoorziening moeten verhogen. De resultaten van de grondexploitatie worden toegevoegd of onttrokken aan de reserve grondexploitatie. Dit saldo is niet toereikend. Daarom hebben wij € 282.000 aan de algemene reserve onttrokken. De verdere toelichting leest u in de paragraaf grondbeleid. 

Nadelig saldo jaarrekening 2018, verschil € 223.000

Het resultaat van de jaarrekening 2018 was € 223.000 negatief. Bij de besluitvorming over de jaarrekening in uw raad heeft u ingestemd met ons voorstel om dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve. Dit besluit hebben wij in 2019 geëffectueerd.  

Bestemmingsreserves

Stedelijke vernieuwing, verschil € 296.000
De kosten die wij hebben gemaakt voor het bouw- en woonrijp maken van het Bogasterrein in Coevorden hebben wij ten laste van deze reserve gebracht. Het betreft kosten voor archeologisch onderzoek en sanering van de grond.
Wij hebben de kavels aan de Bentheimerstraat en de kavels aan de Oosterstraat bouwrijp gemaakt. Hiervoor zijn de oude fundaties verwijderd en verontreinigingen gesaneerd. Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden in de Oosterstraat begonnen en zijn de bouwwerkzaamheden in de Bentheimerstraat deels gereed en deels in de voorbereidende fase. Dit loopt vertraging op doordat wij hier rekening moeten houden met de fundaties van de oude Bentheimerpoort. De resterende middelen dienen beschikbaar te blijven voor de verdere uitvoering in 2020.

Wegen, verschil € 221.000
In de ‘Nota reserves en voorzieningen’ zijn onze beleidskaders over reserves en voorzieningen opgenomen. Hierin is onder andere een overzicht van reserves opgenomen met het doel, de voeding en de einddatum van een reserve. In dit kader hebben wij het saldo van de reserve Wegen vrij laten vallen en stellen wij voor deze reserve op te heffen. Het doel van de bestemmingsreserve ‘Wegen’ was om eventuele schommelingen in de uitgaven voor het onderhoud van wegen op te kunnen vangen. Na afronding van het project ‘Herinrichting openbare ruimte Poppenhare (Coevorden)’ kan de reserve kan worden opgeheven. Het saldo van de reserve is € 221.000.

Vastgoed, verschil € 88.000
Wij hadden een onttrekking van € 88.000 begroot voor het groot onderhoud aan gebouwen. Het uitgevoerde groot onderhoud hebben wij gedekt uit het budget voor groot onderhoud dat in de exploitatie aanwezig was. In 2019 is een onderzoek opgestart naar de verduurzamingsmogelijkheden van het gemeentelijk kernbezit. In afwachting van de resultaten zijn enkele grootonderhoudsprojecten uitgesteld. De aanvullende onttrekking uit de reserve was hierdoor niet benodigd. 

Dutch TechZone, verschil 98.000
Wij hebben de werkelijke kosten in 2019 onttrokken aan de bestemmingsreserve Dutch TechZone. De kosten voor het uitvoeringsplan organisatie vallen lager uit dan begroot en leiden tot dit verschil. Voor de bedrijvenregeling en het projectenbudget zijn de werkelijke kosten in lijn met de hiervoor begrote bedragen. 

Reserve grondexploitatie, verschil € 472.000
Zoals hierboven al bij de algemene reserve benoemd onder het kopje 'verhoging voorziening grondexploitatie', hebben wij de grondexploitatieprojecten geactualiseerd. Om de voorziening grondexploitaties naar het actuele niveau te brengen, hebben wij het saldo van de reserve grondexploitatie volledig onttrokken. Dit is € 472.000. Omdat dit niet toereikend is om de voorziening voldoende aan te vullen, hebben wij ook € 282.000 uit de algemene reserve onttrokken. 

Voorzieningen

Voorziening riolering, verschil € 53.000
Op basis van de werkelijke kosten voor rioleringswerkzaamheden en de gerealiseerde inkomsten uit de rioolheffing, hebben wij het benodigde bedrag onttrokken aan de voorziening riolering. De onttrekking is € 53.000 lager dan begroot. In de paragraaf lokale heffingen gaan wij nader in op het exploitatieoverzicht van riolering. 

Overige toelichtingen

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Vennootschapsbelasting

Op grond van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' moeten gemeenten vennootschapsbelasting betalen over eventuele winsten die met ondernemingsactiviteiten worden gerealiseerd. Deze wet is sinds 2016 van kracht. Evenals voorgaande jaren verwachten wij dat wij voor 2019 geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen. 

Stelpost onvoorzien

Terug naar navigatie - Stelpost onvoorzien

Voor uitgaven die onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar zijn, beschikken wij over een post onvoorzien. Dit bedrag is structureel € 100.000. In 2019 is hierop een beroep gedaan voor € 30.000. Dit betreft een extra bijdrage aan voetbalvereniging VIOS voor de renovatie en verduurzaming van het clubgebouw. In de Halfjaarrapportage 2019 hebben wij u hier over geïnformeerd. Nadien is de stelpost niet meer ingezet. Het resterende bedrag is € 70.000 en is vrijgevallen in het rekeningresultaat. 

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

In onderstaande tabel geven wij inzicht in de overhead in 2019. Overhead zijn kosten, die niet een directe relatie hebben met onze dienstverlening. Het gaat om kosten van ondersteunende functies in de bedrijfsvoering zoals leidinggevenden, secretariaat, post en archief, facilitaire kosten, huisvesting, ICT, medewerkers personeelszaken, inkoop, juridische zaken en overige personele kosten zoals werving en selectie, opleidingen en Arbo. 

In de tabel sluiten wij aan bij de verplichte indeling conform de taakvelden. Een weergave van de taakvelden is in de bijlage van dit jaarverslag opgenomen. Dit is een andere dwarsdoorsnede dan onze programma- en productenindeling.

OVERZICHT OVERHEAD
(bedragen x € 1.000)
Begroting Rekening Resultaat
na wijzigingen 2019
Ondersteuning organisatie 6.663 6.272 391
Automatiseringskosten 1.863 1.868 -5
Kosten facilitair 679 660 19
Huisvestingskosten 1.400 1.374 26
Overige personele kosten 451 483 -32
Totaal overhead 11.056 10.657 399

Toelichting

Het verschil op de ondersteuning van de organisatie heeft te maken met de kosten voor ziektevervanging. Vanuit de ondersteunende teams in de tweede lijn (die deel uitmaken van dit overzicht) is bijgedragen aan de continuïteit van de teams in de eerste lijn (die geen deel uitmaken van dit overzicht). Op deze wijze wordt binnen het totaal van de bedrijfsvoering ziektevervanging collegiaal opgevangen c.q van dekking voorzien. Omdat dit zoveel mogelijk collegiaal is opgevangen, is er dit jaar minder een beroep gedaan op het centrale budget voor ziektevervanging. Dat budget maakt eveneens onderdeel uit van de post 'Ondersteuning organisatie'. 

Incidentele en structurele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele en structurele baten en lasten

Een gezonde financiële positie is onder andere af te leiden van het begrotingsevenwicht. Dit betekent dat de inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. Daarbij is het van belang dat structurele uitgaven worden gedekt met structurele inkomsten. De meeste inkomsten en uitgaven zijn structureel. De uitzonderingen brengen wij in beeld: dat zijn de incidentele baten en lasten. Op programmaniveau zijn de volgende bedragen als incidenteel aan te merken. Een uitgebreider overzicht treft u aan in de jaarrekening: Incidentele baten en lasten

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2019
Programma Lasten Baten
Economie, onderwijs en cultuur 1.326 1.504
Werk, jeugd en zorg 4.741 5.689
Ruimte en leefomgeving 1.774 1.996
Openbare ruimte 2.710 2.484
Bestuur en organisatie 528 610
Financiering en dekkingsmiddelen 249 781
Totaal 11.328 13.064
Saldo 1.736

Structureel saldo

Terug naar navigatie - Structureel saldo

Wanneer we het saldo van de jaarrekening ontdoen van alle incidentele effecten, blijft het structurele resultaat over. Het saldo van de incidentele baten en lasten is € 1.736.000 positief. Daarmee kunnen we concluderen dat er in 2019 meer incidentele baten dan incidentele lasten waren. Daartoe rekenen wij ook de verschillen zoals wij die in programma 1 t/m 6 hebben toegelicht. De verschillen boven € 50.000 en waarvan is aangegeven dat ze incidenteel zijn, maken onderdeel uit van de tabel. 

Het structurele resultaat is € 225.000 nadelig. Dit betreft een globale inschatting van het nadeel op de individuele voorzieningen in programma 2 (die deels een incidenteel en deels een structureel karakter hebben) en overige kleine verschillen. 

STRUCTUREEL RESULTAAT
(bedragen x € 1.000)
Realisatie
2019
Jaarrekeningresultaat 1.511
Inclusief vrijval Stelpost vrije begrotingsruimte 799.000
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -1.736
Structureel saldo jaarrekening -225