Uitgaven

4,17%
€ -4.746
x €1.000
4,17% Complete

Inkomsten

66,18%
€ 76.248
x €1.000
66,18% Complete

Saldo

4731,75%
€ 71.502
x €1.000

Programma 6 | Financiering en alg. dekkingsmiddelen

Uitgaven

4,17%
€ -4.746
x €1.000
4,17% Complete

Inkomsten

66,18%
€ 76.248
x €1.000
66,18% Complete

Saldo

4731,75%
€ 71.502
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Zoals in voorgaande Planning & Controldocumenten gemeld, is een herziening van het totale Gemeentefonds op komst. Dit kan per gemeente grote gevolgen hebben. In 2019 hebben wij zitting genomen in een werkgroep die namens de Verenging Drentse Gemeenten de belangen behartigt van de Drentse gemeenten bij de herziening van het Gemeentefonds. Het streven van de fondsbeheerders, de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Financiën, was om met ingang van 1 januari 2021 een nieuwe verdeling van het gemeentefonds te hanteren. Deze streefdatum is met één jaar uitgesteld. De werkgroep zal de belangen van de Drentse gemeenten ook in 2020 blijven benadrukken.

In 2019 hebben wij circa € 9 miljoen afgelost op onze bestaande leningenportefeuille. Tegenover deze aflossing staat het aantrekken van een langlopende geldlening van € 10 miljoen. Het rentetarief voor deze lening bedraagt 0,03%.

Ons eigen vermogen is verder toegenomen. Eind 2019 is ons eigen vermogen ongeveer € 40 miljoen. In lijn met onze nota financieel beleid koersen wij op een solvabiliteitsratio tussen de 30% en 40%. Eind 2019 is de solvabiliteit 32%. Daarmee ligt de solvabiliteit in de lijn van de Programmabegroting en beweegt deze binnen de afgesproken bandbreedte. 

Algemene uitkering gemeentefonds

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar informatie over de hoogte van de gemeentefondsuitkeringen: in mei op basis van de voorjaarsnota, in september op basis van de miljoenennota en in december op basis van de najaarsnota. Per saldo was het resultaat in 2019 € 63.000 positief.

In 2019 hebben wij zitting genomen in een werkgroep die namens de Verenging Drentse Gemeenten de belangen behartigt van de Drentse gemeenten bij de herziening van het Gemeentefonds. Periodiek is er overleg om de actualiteiten en vervolgstappen inzake de herziening van het Gemeentefonds te bespreken. De werkgroep is opgericht om de belangen van de Drentse gemeente te benadrukken en zal dit ook in 2020 vervolgen. Het streven van de fondsbeheerders, de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Financiën, was om met ingang van 1 januari 2021 een nieuwe verdeling van het gemeentefonds te hanteren. Deze streefdatum is met één jaar uitgesteld. 

Algemene baten en lasten

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Onder de algemene baten en lasten vallen de stelpost vrije begrotingsruimte, de stelpost vervangingsinvesteringen, de stelpost onvoorzien en een aantal mutaties in de algemene reserve.  De eerstgenoemde stelpost hebben wij bij de Programmabegroting 2019 ingesteld. Voorheen werden de voordelige en/of nadelige saldi van de begroting gestort of onttrokken aan de algemene reserve. Door de stelpost vrije begrotingsruimte in te stellen is het voor uw raad en ons college eenvoudiger en transparanter de aanwezige ruimte in de begroting te monitoren. De begrotingsruimte is niet meer aanwezig binnen het totaal van alle reservemutaties, maar expliciet binnen de begroting inzichtelijk. Na instemming van uw raad met de door ons voorgestelde ambities, was de vrije begrotingsruimte bij aanvang van 2019 nihil. Gedurende het jaar hebben wij het positieve saldo van de Halfjaarrapportage 2019 aan de stelpost vrije begrotingsruimte toegevoegd. In 2019 hebben wij u geen individuele raadsbesluiten voorgelegd die een beroep op deze stelpost hebben gedaan. Het saldo van € 799.000 op de stelpost maakt daarom onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. Terugkijkend op 2019 kunnen wij constateren dat wij met het instellen van deze nieuwe stelpost hebben bereikt wat wij voor ogen hadden: eenvoud en transparantie. 
 
De inzet van de stelposten vervangingsinvesteringen en onvoorzien komen in de verschillenanalyse van dit programma aan bod. 

Heffing gemeentelijke belastingen

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Inkomsten uit gemeentelijke belastingen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel. De gemeente mag zelf bepalen waarvoor zij deze opbrengst gebruikt. De paragraaf Lokale Heffingen geeft inzicht in het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen met betrekking tot de lokale heffingen van de gemeente.

Financiering en dividend

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

In 2019 hebben wij extra ingezet op de monitoring van onze financieringsbehoefte. In het voorgaande jaarverslag hebben wij aangegeven in 2019 een langdurige lening af te moeten sluiten. Omdat wij er naar streven om zo weinig mogelijk langlopende financieringsmiddelen aan te trekken is het van belang om onze financieringsprognose goed te monitoren. Op 2 december 2019 hebben wij een lening van 10 miljoen euro hebben aangetrokken.

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen
Verschillen programma financiering en algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reserve- Reserve- Saldo na reserve-
mutaties mutaties mutaties
Algemene baten en lasten 944 -226 718
Algemene uitkering gemeentefonds 63 0 63
Financiering en dividend -79 58 -21
Heffing gemeentelijke belastingen -249 0 -249
Inning gemeentelijke belastingen 11 0 11
Resultaat bestemming 0 0 0
Totaal 691 -168 523


Algemene baten en lasten, incidenteel voordeel € 718.000

Dit voordeel betreft met name een aantal centraal begrote stelposten:
- Het positieve resultaat van de Halfjaarrapportage 2019 was € 799.000 en dit bedrag is toegevoegd aan de stelpost vrije begrotingsruimte. Dit voordeel maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat.
- Bij het pakket aan nieuwe ambities was een dekkingsvoorstel om € 3,2 miljoen uit de algemene reserve te onttrekken. Voor een aantal ambities zijn de werkzaamheden niet volledig in 2019 uitgevoerd en daardoor zijn de uitgaven ook achtergebleven. Het bedrag dat wij uit de algemene reserve hebben onttrokken is daarom lager, namelijk € 226.000. Het gaat om de volgende twee ambities die wij eerder in de vijf andere programma’s ook al hebben benoemd, namelijk de omgevingswet (toegelicht in programma 3) en asbestdaken (programma 4). In de Halfjaarrapportage 2020 onttrekken wij deze € 226.000 uit de algemene reserve.
- De omvang van de stelpost vervangingsinvesteringen bedroeg in 2019 € 99.000. Dit is de omvang na de inzet voor een drietal ambities. Gedurende het jaar is er geen beroep gedaan op deze stelpost. Dit leidt tot een voordeel.
- De stelpost onvoorzien kent eind 2019 nog een restant van € 70.000. Er was € 100.000 beschikbaar, waarvan € 30.000 is ingezet voor een extra bijdrage aan de voetbalvereniging VIOS voor de renovatie en verduurzaming van het clubgebouw. Dit is in de Halfjaarrapportage 2019 opgenomen en financieel verwerkt.
- Tot slot is er een voordeel van € 24.000 vanwege afrondingsverschillen.

Algemene uitkering gemeentefonds, incidenteel voordeel € 63.000

Septembercirculaire, nadeel € 365.000
De septembercirculaire van het gemeentefonds verscheen nadat de Halfjaarrapportage was samengesteld. Over de inhoud van deze circulaire is uw raad per brief geïnformeerd. Het nadeel van de circulaire is € 365.000. Mutaties van de septembercirculaire hebben wij verwerkt in de laatste begrotingswijziging van 2019 voor zover zij budgettair neutraal zijn.
Decembercirculaire, voordeel € 422.000
De decembercirculaire van het gemeentefonds verscheen nadat de gemeenteraad de laatste begrotingswijziging van het jaar had vastgesteld. Ook over deze circulaire is uw raad per brief geïnformeerd. De verschillen in deze circulaire resulteren per saldo in een voordeel van € 422.000.
Overige mutaties, voordeel € 6.000
In 2020 heeft een verrekening van een tweetal maatstaven plaatsgevonden met betrekking het jaar 2019. Het gaat hierbij om de maatstaven “ouders met langdurig psychisch medicijngebruik” en “medicijngebruik met drempel”. De gecorrigeerde bedragen hebben wij verwerkt in boekjaar 2019. Per saldo betekent dit een nadelig effect van € 30.000. Tevens hebben er diverse kleinere correctie over de boekjaren 2017 en 2018 plaatsgevonden, per saldo levert dit een voordelig effect op van € 36.000. Het totaal van alle verrekeningen komt hierdoor op een circa € 6.000 positief.

Heffing gemeentelijke belastingen, incidenteel nadeel € 249.000
De totale Ozb-inkomsten zijn in 2019 ongeveer € 200.000 lager dan begroot. De totale werkelijke WOZ-waarde is lager dan medio 2018 berekend ten tijde van de samenstelling van de begroting. Dit is het gevolg door verschillen in de waardeontwikkeling van objecten, verminderingen van voorgaande jaren en effecten van bezwaar en beroep. Een deel van dit effect heeft een structureel karakter, waar wij bij de Programmabegroting 2020 op hebben geanticipeerd. Daarnaast is er een overschrijding in de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Dit is een nadeel van € 48.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een verdere toename in kosten voor externe bureaus die namens inwoners bezwaar maken op de WOZ-beschikking. Wanneer een inwoner bezwaar of beroep instelt, en in het gelijk wordt gesteld, komt men in aanmerking voor een vergoeding van de gemaakte kosten.

Daarnaast zijn de inkomsten uit heffing voor de BIZ (Bedrijven Investeringszone) lager dan begroot. Hier staat echter ook een lagere subsidieverlening tegenover. Per saldo is het resultaat op dat onderdeel nihil. Deze subsidie wordt echter verantwoord onder Programma 1. Ook zijn er enkele kleine voordelige verschillen op de toeristenbelasting en de kosten die gemaakt worden voor de feitelijke heffing.