Uitgaven

27,56%
€ -31.333
x €1.000
27,56% Complete

Inkomsten

1,28%
€ 1.474
x €1.000
1,28% Complete

Saldo

1976%
€ -29.859
x €1.000

Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Uitgaven

27,56%
€ -31.333
x €1.000
27,56% Complete

Inkomsten

1,28%
€ 1.474
x €1.000
1,28% Complete

Saldo

1976%
€ -29.859
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Verbindend besturen is het centrale thema waarvan we hebben gezegd dat het een way of life moet worden. In verbinding staan met onze inwoners en samen aan de slag gaan in onze gemeente willen wij in gezamenlijkheid steeds meer vorm gaan geven.  We hebben een projectleider Verbindend Besturen die de aandacht heeft op 3 thema's: hoe versterken we de samenwerking met de dorpen en de wijken, pilot met het gebiedskompas en hoe zorgen we nu dat we écht goed worden in verbindend besturen.

Tevens heeft u terug kunnen zien dat Verbindend Besturen steeds meer in onze genen komt. Goede voorbeelden hiervan zijn o.a. het programma Binnenstad waar we samen met bewoners en samenwerkingspartners aan de slag zijn en ook het stimuleringsfonds hebben we samen met wijken en dorpen opnieuw vormgegeven.

In de organisatie ontwikkelen zich thema’s als strategische oriëntatie en concernsturing, programmasturing (opgavegericht werken) en het creëren van professionele handelingsruimte. Deze thema's krijgen steeds meer betekenis. Wij zijn er echter nog niet en moeten nog een slag maken om nog meer op een wijze te werken die past bij het toekomstbeeld Coevorden 2022.

Veiligheidsbevorderende maatregelen

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Het is wenselijk de inzet van handhaving toe te spitsen op waar de risico's dan wel de ervaren overlast in de samenleving het grootst is. Situationeel zal bekeken worden welke inzet van maatregelen passend is. Samenwerking met andere partners zoals de politie  en samenspraak met inwoners en betrokkenen ligt hierbij voor de hand."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

In 2019 is de 1.800 uur voor de Bijzondere Opsporingsambtenaren (Boa) ingezet voor toezicht en handhaving. Er zijn twee stagiaires van het Alfa College en het Drenthe College. De gemeente Coevorden is een leerwerkbedrijf voor de Boa. De Boa’s worden gericht ingezet op klachten en vormen van overlast. Afgelopen jaar is er specifiek inzet op jeugdoverlast in de wijk Poppenhare (Coevorden) en is er ook samengewerkt met de jeugdconsulenten en Maatschappelijk Welzijn Coevorden. Daarnaast worden de Boa’s onder andere ingezet op klachten over parkeren, vuilnis verkeerd aanbieden en honden overlast. Dit alles is proactief opgepakt.

Gemeenteraad en commissies

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Wij vinden het belangrijk  dat uw raad haar functie als volksvertegenwoordiging op een goede wijze kan invullen. Met het opgestelde raadsakkoord 'Samen Levend' is uw raad nog beter in staat  om deze volkvertegenwoordigende rol te vervullen. Uw raad gaat in gesprek met de samenleving over 'duurzaamheid', 'lokale zeggenschap en betrokkenheid' en 'bloeiend verenigingsleven en mensen in beweging'. We faciliteren uw raad in het proces van uitvoering. De (uitwerking van de) rollen van uw raad en die van ons college stemmen wij in goed overleg af."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Wij vinden het belangrijk dat uw raad zijn functie als volksvertegenwoordiger goed kan invullen. Uw raad is van start gegaan met het raadsakkoord, thema duurzaamheid. Onder het motto “de raad op straat” werd de dialoog aangegaan met inwoners over het onderwerp biodiversiteit. Er werd een werkconferentie georganiseerd over het onderwerp en daarnaast ging uw raad daadwerkelijk de straat op en organiseerde een aantal werkbezoeken.

De werkgroep bestuurlijke vernieuwing besteedde veel aandacht aan de rollen van uw raad, het college en ambtelijke organisatie en de samenhang daartussen. Met elkaar in gesprek blijven over deze  rollen wordt als essentieel ervaren. Onder leiding van Democratie in actie bespraken college, raad en organisatie deze rollen.  Daarnaast ging ook de raad zelf aan de slag tijdens een tweetal bijeenkomsten.

Burgemeester en wethouders

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"De afgelopen bestuursperiode hebben wij al veel bereikt in het samenwerken met inwoners, partners en andere betrokkenen in onze gemeente. Wij gaan volop verder met het ontwikkelen van verbindend besturen. Daarvoor benutten wij de energie, de kracht en de beweging die het proces van verbindend besturen in de voorgaande vier jaar heeft opgeleverd. Wij willen de goede ontwikkelingen in deze samenwerking behouden en aandacht besteden aan de aanbevelingen die wij hebben gekregen uit het beeld van waar wij nu staan. Dit is onder andere beschreven in het boek Buiten-spel.
Ons ideaal is een actieve samenleving met betrokkenheid voor haar eigen leefomgeving. Daar waar dit goed gaat ondersteunen wij, daar waar het minder vanzelf gaat investeren wij. Wij gaan het gesprek aan over wederzijdse verwachtingen, samen met (maatschappelijke) partners."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

In 2019 hebben we de samenwerking met de wijken en de dorpen verder vormgegeven. In het voorjaar hebben we samen met inwoners uit de wijken en dorpen twee bijeenkomsten gehad.  Als eerste hebben we samen met de voorzitters van de plaatselijk belangen verenigingen en buurt- en speeltuinverenigingen verkend hoe we tot een bredere deelname aan de wijk- en dorpenronde kunnen komen. We brainstormden over andere opzetten en maatwerk per dorp en wijk. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij jaarlijkse evenementen in het dorp of door presentaties van lokale vrijwilligers. In de tweede bijeenkomst hebben we in gemixte groepen gesproken over vier thema’s uit het onderzoek Buiten-spel: hoe betrekken we meer vrijwilligers (actieve inwoners), wat is leefbaarheid, hoe organiseren we wat belangrijk is (plaatselijke democratie) en wat hebben we als dorp/wijk nodig. Ook is met de dorpen/wijken samen verkend wat de kaders voor een nieuwe stimuleringsregeling moeten zijn. Dit laatste onderwerp bespraken we ook in een aparte sessie met de leden van de vakjury. Breed gedragen was de gedachte dat het stimuleringsfonds meer moet zijn dan een budget voor initiatieven maar wijken en dorpen ook moet faciliteren zelfstandig aan de slag te gaan met de leefbaarheid in hun woonplaats.

Daarnaast zijn de eerste stappen gezet in het maken van een gezamenlijke agenda voor de wijken en dorpen. Dat is een gezamenlijke agenda van een dorp of een wijk, met daarin thema’s/opgaven die voor dat dorp of die wijk belangrijk zijn. Bij die agenda horen ook afspraken over wie voor welk thema aan zet is en een cijfermatige ‘stand van zaken’ van het dorp of de wijk. De agenda komt tot stand met input van inwoners, maatschappelijke partners en ons als gemeente. In 2019 zijn we begonnen met het maken van een projectplan.

Ook hebben we in 2019 kennis en ervaring bij andere gemeenten opgehaald over het aansluiten bij de samenleving. Zo doen we met een aantal noordelijke gemeenten en de drie provincies mee aan het programma Organisatie Ontwikkeling van Democratie in Actie. Hier leren we wat de nieuwe verhouding tussen overheid en inwoners betekent en hoe we beter bij inwoners kunnen aansluiten.

Bestuurlijke samenwerking

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Het product Bestuurlijke samenwerking bestaat uit de deelproducten Bestuurlijke samenwerking en Internationale betrekkingen. Door samen te werken met zowel nationale en internationale partners willen wij kansen benutten die deze samenwerkingen bieden."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Internationale betrekkingen
Coevorden pakt in het grensgebied een voortrekkersrol in de samenwerking. We verbinden daarbij deelname in het strategische GROS-bestuurlijke netwerk van gemeenten, provincies en het rijk met tastbare regionale en lokale activiteiten.
Zo kreeg de ‘Grensnoabers’-samenwerking van vier Nederlandse en vier Duitse gemeenten op ons initiatief gestalte. Concreet werken de Grensnoabers met ondersteuning van de Euregio aan projecten op het gebied van toerisme, jongeren en veiligheid. Onze korte lijnen met de Samtgemeinde Emlichheim, de stedenband met Nordhorn en de goede verbinding met de Euregio zijn hierbij behulpzaam. Ook leverden we een bijdrage aan het proces dat zal leiden tot reactivering van de ‘Regiopa’-treinverbinding Emmen-Coevorden-Emlichheim-Rheine voor personenvervoer en versterkten we de verbindingen op het gebied van arbeidsmarkt door, samen met de arbeidsmarktregio, te werken aan de relatie met de Agentur für Arbeit.
Onze deelname aan de European Week of Regions and Cities in Brussel stond in het teken van de belangen van het grensgebied (onder meer door het mede-organiseren van een Euregio-werksessie) en de manier waarop ‘Brussel’ kan helpen de ambities voor het centrum van Coevorden te realiseren.

Dat onze Wit-Russische partnerstad Brest in 2019 haar 1000-jarig bestaan vierde, was aanleiding voor een bezoek met een uitgebreide delegatie en het aanbieden van het ontwerp voor een fietsvriendelijke rotonde. In onze contacten stond inhoudelijk het thema verkeer op de voorgrond. Samen met de provincie Drenthe legden we verbinding met het stadsdeel Xuizhou van Jiaxing in China en er vonden over en weer bezoeken plaats. Ook bezocht een delegatie uit Sichuan het Europark om samenwerkingsmogelijkheden in de logistiek te verkennen.

Regionale beleidsagenda voor Zuidoost Drenthe
In 2019 is verder invulling gegeven aan de vier thema’s van het uitvoeringsprogramma van de BOCE beleidsagenda. Voor het thema Omgevingswet is geconcludeerd dat een gezamenlijke omgevingsvisie voor heel Zuidoost Drenthe niet wenslijk is, wel zullen de BOCE-gemeenten beleidsmatig afstemming zoeken als het gaat om verwerking van keuzes in de afzonderlijke omgevingsvisie van iedere gemeente. Op programmaniveau blijft er ambtelijk contact tussen de programmamanagers, waarbij in het bijzonder wordt onderzocht of er samenwerking in de uitvoering van de Omgevingswet na 2021 schaalvoordelen op kan leveren. Voor het thema bereikbaarheid is gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijke strategische visie op bereikbaarheid voor Zuidoost -Drenthe. Hiervoor een expertisegroep  samengesteld die samenwerkt met een extern adviesbureau. Naar verwachting wordt de visie in de loop van 2020 opgeleverd. Voor het thema toerisme en recreatie zijn diverse gezamenlijke projecten en activiteiten opgepakt. Het gaat daarbij om zaken als   kennisondersteuning, routenetwerken, promotie & informatievoorziening en ondersteuning van evenementen. Voor het thema leefbaarheid is in maart 2019 een gefocuste aanpak gepresenteerd, voornamelijk gericht op de woningbouwopgave en de daaraan geboden leefbaarheidsvraagstukken. Met deze focus wordt een koppeling gelegd met de activiteiten, die binnen de Regiodeal op de pijler Wonen worden ontwikkeld.

Burgerzaken

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Wij hebben veel contact met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Ons doel is betrouwbaar, professioneel en vriendelijk zijn als zichtbare, bereikbare en moderne eerste overheid voor onze inwoners en andere relaties. Wij bieden de producten en diensten die onze inwoners nodig hebben aan op een persoonlijke, efficiënte en klantgerichte manier en op de meest logische plek. Wij gaan door met de digitalisering van de dienstverlening. Zowel de niet- of minder digitaal vaardige als de beter digitaal vaardige inwoners ervaren dezelfde kwaliteit dienstverlening."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Een deel van de gemeentelijke taken wordt in de vorm van een dienst individueel afgenomen door onze inwoners. Voorbeelden hiervan zijn paspoorten, rijbewijzen of een verstrekking verklaring omtrent gedrag. Afnemers van deze gemeentelijke diensten betalen leges om de gemeente tegemoet te komen in de kosten die zijn gerelateerd aan deze taken (ter dekking van personeels-, huisvesting- en materiaalkosten). De gemeente kan maximaal de totale kosten vergoed krijgen die zij gemaakt heeft. Het Rijk hanteert ook maximumtarieven voor sommige diensten, bijvoorbeeld bij de rijbewijzen en de paspoorten. De totale opbrengst van deze legesheffingen mag niet hoger zijn dan de totale kosten die de gemeente hiervoor maakt.

Bedrijfsvoering

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Onze gemeente heeft veel contacten met inwoners, bedrijven, (maatschappelijke) partners en bezoekers. Deze contacten hebben verschillende vormen en doelen. Informatievragen, ondersteuning bij de realisatie van bedrijven of ideeën, het leveren van producten als identiteitsbewijzen, het leveren van diensten zoals het groenonderhoud of het verstrekken van een vergunning voor een evenement. En nog veel meer. Al deze contacten vormen voor ons de essentie van dienstverlening. Het is onze ambitie om daadwerkelijk toegevoegde waarde te leveren en betrouwbare, professionele en vriendelijke dienstverlening te bieden. Dienstverlening blijft continu in ontwikkeling omdat de vraag en de wens in de samenleving continu verandert. Wij willen hier steeds bij blijven aansluiten en onze dienstverlening blijven optimaliseren. Dit betekent aandacht voor de toegankelijkheid van onze dienstverlening: op maat en op meerdere manieren, gericht op de behoeften van onze klanten en met  aandacht voor de snelheid en efficiency van onze dienstverlening. "

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Passende dienstverlening
Verbindend besturen betekent in Coevorden samenwerken met onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en bezoekers. Luisteren naar de vraag en behoefte en in gesprek welke mogelijkheden er zijn. Op die manier willen we ook onze dienstverlening verbeteren. Daarom zijn we in 2019 gestart met klantreizen. Met een klantreis brengen we samen met onze klant (inwoner) de ervaringen over een geleverde dienst in kaart om te zien wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden.  Inmiddels is de eerste klantreis afgerond, de klantreis: ‘Ondernemersdienstverlening’. Ondernemers gaven aan het onverwachte meedenken en de deskundigheid positief te vinden. Ook zijn er een aantal verbeterpunten opgehaald om ondernemersdienstverlening te verbeteren zoals de bereikbaarheid op vrijdagmiddag en onduidelijkheid over de afhandeltermijn. In 2020 gaan we verder met het verbeteren van onze dienstverlening met behulp van klantreizen. We zijn gestart met de klantreizen: “Wij gaan trouwen” en “Ik heb last van de eikenprocessierups”.

We werken in 2020 en in 2021 toe naar een optimale online dienstverlening die blijvend in ontwikkeling is, aansluit op (veranderende) wensen en behoeften van inwoners, veilig is en voldoet aan wet- en regelgeving. In 2019 is daartoe de eerste aanzet gedaan. Er is een webmaster aangesteld die is begonnen met het voldoen aan toegankelijkheidseisen (Europese regelgeving) voor inwoners met visuele of auditieve beperkingen waaraan onze website in september 2020 moet voldoen. Ook is er een eerste slag geslagen als het gaat om het aanbieden van producten en diensten via e-formulieren en met het actualiseren van onze website. Door onze online dienstverlening te versimpelen wordt het ook voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn, makkelijker om digitaal zaken met ons te doen.

Stimuleringsfonds dorpen en wijken

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Wij willen komen tot een gewijzigde opzet van het huidige stimuleringsfonds. Het stimuleringsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in onze wijken en dorpen te vergroten. Dit fonds kent nu drie onderdelen: eenmalige initiatieven, initiatieven met een structureel karakter en wijk- en dorpsbudgetten. Samen met de dorps- en wijkverenigingen willen wij onderzoeken hoe het beschikbare geld in dit fonds zo goed mogelijk kan worden ingezet. Ideeën die wij daarbij hebben zijn het breder openstellen van het stimuleringsfonds voor meer groepen in onze samenleving. Dit kunnen tijdelijke groepen enthousiaste mensen zijn en groepen mensen die samenwerken rondom een specifiek thema, naast de vaste verenigingen in de dorpen en wijken zoals het nu is georganiseerd. Ook is het mogelijk dat er een gedifferentieerde opzet komt met een maatwerkoplossing die past bij de situatie van een wijk, een dorp of een groep inwoners. Dus voor de ene partij een budget, voor de andere partij een initiatievenregeling en wellicht zelfs een geheel andere vorm. Daarvoor kijken wij ook naar voorbeelden in andere gemeenten."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

In 2019 hebben we de bouwstenen voor een nieuw Stimuleringsfonds geformuleerd. Daarvoor hebben wij input opgehaald bij de wijken en de dorpen en bij de vakjury. De nieuwe bouwstenen worden in 2020 omgezet in een nieuwe subsidieregeling. Nieuw in de regeling is onder andere dat andere inwoners dan de wijkverenigingen en de verenigingen van plaatselijk belang budget kunnen aanvragen. Ook is nieuw dat er middelen zijn om een hulplijn in te zetten. Wat die hulplijn is, is afhankelijk van het initiatief. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een opbouwwerker, de inzet van een andere organisatie of meedenkkracht van de ambtelijke organisatie. Een hulplijn kan ook bestaan uit onderzoek of studiedagen/bijeenkomsten.

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen
Verschillen programma bestuur en organisatie
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reserve- Reserve- Saldo na reserve-
mutaties mutaties mutaties
Bedrijfsvoering 297 -199 98
Bestuurlijke samenwerking 87 0 87
Burgemeester en wethouders -217 0 -217
Burgerzaken -64 0 -64
Gemeenteraad en commissies 39 0 39
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 259 0 259
Veiligheidsbevorderende maatregelen -19 0 -19
Totaal 382 -199 183

Bedrijfsvoering, voordeel € 98.000
Onderstaand lichten wij de diverse verschillen binnen de bedrijfsvoering toe.
Tractie, incidenteel voordeel € 82.000
Het vervangen van voertuigen begroten wij vanuit het meerjareninvesteringsprogramma (MIP). Daarbij houden wij rekening met de opbrengst van de verkoop van afgeschreven voertuigen. Wij zien dat in de praktijk de aanschaf en betaling van nieuwe voertuigen en de verkoop van oude voertuigen soms over de jaargrens heen loopt. In 2019 heeft dit tot een voordeel van ongeveer € 100.000 geleid. Dit is de verkoopopbrengst van een ingeruilde vrachtwagen en drie ingeruilde tractoren, waarvoor in 2018 nieuwe voertuigen zijn aangeschaft. 
Juridische advisering, incidenteel voordeel € 60.000
Wij hebben een structureel budget voor externe juridische advisering. Afhankelijk van de complexiteit van de lopende juridische zaken, schakelen wij advocaten in voor advies en vertegenwoordiging in de rechtbank. In 2019 hebben wij € 52.000 ingezet. Het voordeel is € 60.000. 
Overige kleine verschillen, nadeel € 44.000
Binnen de bedrijfsvoering doen zich tot slot een aantal kleine verschillen voor op o.a. communicatie en facilitair voor een totaalbedrag van € 44.000.

Bestuurlijke samenwerking,  incidenteel voordeel € 87.000.
Uitvoering BOCE Beleidsagenda
In 2019 is er een bedrag van € 144.000 beschikbaar gesteld in het kader van de uitvoering van de BOCE beleidsagenda. De werkelijke uitgaven daarvoor zijn in 2019 € 60.000 geweest. Het overschot wordt verklaard door meerdere redenen. Zo is er minder geld uitgegeven aan organisatiekosten (projectleider en ondersteuning). Daarnaast is er ook op de gezamenlijke projecten minder uitgegeven als gevolg van enige vertraging in de uitvoering.  Het gezamenlijke woningmarktonderzoek wordt uitgevoerd in 2020 en ook de doorlooptijd voor de realisatie van de gezamenlijke visie op bereikbaarheid zal later dan verwacht worden opgeleverd. Tenslotte is lopende 2019 besloten om de projectbegroting voor de gezamenlijke activiteiten op het gebied van Recreatie en Toerisme naar beneden bij te stellen. Dit mede als gevolg van noodzakelijke bezuinigingen bij de gemeente Emmen. Uw raad en de overige raden zijn over de voortgang van de BOCE-beleidsagenda middels brief eind 2019 geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders, incidenteel nadeel € 217.000
Wij hebben in 2019 onze toekomstige verplichtingen voor pensioenen van oud-wethouders opnieuw doorgerekend. Dit is gebeurd aan de hand van zogenoemde actuariële berekeningen. In 2019 is de sterftetabel en de rekenrente aangepast, dit heeft invloed op de hoogte van de berekening. Tevens hebben wij voor één extra oud-wethouder de actuariële berekening laten uitvoeren. De uitkomst van deze berekeningen betekende dat een extra storting van € 238.000 aan de voorziening oud-wethouders benodigd was. Dit leidt tot een incidenteel nadeel. De voorziening voldoet met deze extra storting aan de voorschriften van het BBV.

Burgerzaken, incidenteel nadeel € 64.000
Het nadeel op de kosten van Burgerzaken wordt voor een deel veroorzaakt door lagere inkomsten dan verwacht voor de Reisdocumenten. Dit nadelige effect is ongeveer € 32.000.  In de begroting houden wij rekening met landelijke prognoses en verwachte effecten als gevolg van wetswijzigingen. Zowel de verwachte inkomsten als de verwachte uitgaven passen wij hierop zo goed mogelijk op aan. De lokale situatie kan enigszins afwijken van de landelijke trends. Het bedrag van de gederfde inkomsten (circa € 66.000) is hiermee groter dan de gerealiseerde kostenbesparing (circa € 34.000). Naast het voornoemde verschil is er sprake van een aantal kleinere nadelige verschillen op de kosten van de Basisregistratie Personen, Rijbewijzen, Verkiezingen en Lijkschouwing.

Stimuleringsfonds dorpen en wijken, incidenteel voordeel € 259.000
De omvang van het Stimuleringsfonds dorpen en wijken bedroeg in 2019 € 710.000 (€ 750.000 minus amendement speelruimtebeleid € 40.000). Daarnaast hebben wij van de provincie een subsidie van € 50.000 ontvangen. De provincie stelde voor de periode 2016 t/m 2018 jaarlijks € 50.000 beschikbaar in het kader van het programma Vitaal Platteland. Deze regeling is geëvalueerd en er is een vervolg op ontwikkeld als subsidie voor dorpsinitiatieven. In totaal was in 2019 een bedrag van € 760.000 beschikbaar.

De bestedingen in 2019 zijn € 501.000. Deze middelen zijn als volgt ingezet.

Deel 1 betreffen de dorps- en wijkbudgetten die eenmaal per jaar, op aanvraag van de vereniging van plaatselijk belang, dorpsbelang, wijkvereniging of wijkteam, kan worden verstrekt. De aanvragen worden door een onafhankelijke vakjury beoordeeld en daarover brengt zij advies uit aan het college.

Deel 2 betreft subsidie voor projecten, die vernieuwend of experimenterend zijn. Dit kunnen kortlopende en meerjarige, structurele initiatieven zijn. Elke vereniging of stichting kan een aanvraag indien voor een project in het dorp of de wijk. De initiatieven komen voor subsidie in aanmerking als zij te maken hebben met de manier waarop inwoners de dagelijkse woonomgeving beleven (leefbaarheid). En op de manier waarop inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen meer zelf of met elkaar de regie nemen. Bijvoorbeeld het oplossen van maatschappelijke kwesties, eventueel in samenwerking met de gemeente (in verbinding).

Beleidskaders Stimuleringsfonds
In de Halfjaarrapportage 2019 hebben wij de raad geïnformeerd over de overbruggingsperiode tot de vaststelling van de nieuwe subsidieregeling. Er is een interim-regeling vastgesteld die gebaseerd is op de voorgaande subsidieregelingen Stimuleringsfonds leefbaarheid en Coevorden verbindt, op basis waarvan activiteiten kunnen worden gehonoreerd en in de resterende maanden van 2019 subsidies konden worden verstrekt.