Uitgaven

12,47%
€ -14.173
x €1.000
12,47% Complete

Inkomsten

10,06%
€ 11.588
x €1.000
10,06% Complete

Saldo

171,06%
€ -2.585
x €1.000

Programma 4 | Openbare ruimte

Uitgaven

12,47%
€ -14.173
x €1.000
12,47% Complete

Inkomsten

10,06%
€ 11.588
x €1.000
10,06% Complete

Saldo

171,06%
€ -2.585
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Wegen
Wij zijn conform de afspraken bezig met de inhaalslag om het onderhoudsniveau terug te brengen naar het niveau van 2010. Het budget facilitering ruimtelijke ontwikkelingen dorpen en wijken blijkt in de behoefte te voorzien. Diverse wensen en behoeften vanuit de samenleving zijn hiermee gefaciliteerd. De focus in 2019 heeft gelegen op het inlopen van de achterstanden in het wegonderhoud. Verbetering van de fietspaden is in voorbereiding en zal worden bezien in combinatie met de in 2019 vastgestelde Fietsnota.

Groen en landschap
In 2019 is het bermbeheerplan vastgesteld. De aanbevelingen uit het Raadsakkoord betreffende biodiversiteit, als onderdeel van Duurzaamheid, gaan in 2020 geïmplementeerd worden.

Riolering
In 2019 hebben wij in de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen een stresstest uitgevoerd. De resultaten zijn bekend en vormen de basis voor verdere uitwerking van het te ontwikkelen beleid. Het huidige beleid, zoals verwoord in het gemeentelijke rioleringsplan dat per 2019 zou vervallen, is met één jaar verlengd.

Afvalverwijdering en -verwerking
De ingevoerde wijziging van de inzamelfrequentie vanaf april 2019 heeft effect gehad. De hoeveelheid aangeboden restafval is gedaald. De eindafrekening van de PMD inzameling laat echter een negatief financieel effect zien. Door invoering van het post-collection tarief en hogere afkeur van vervuilde PMD. Hierover zijn wij nog in gesprek met AREA Reiniging.

Milieu
De duurzaamheidsvisie “Samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst!” is ontwikkeld en vastgesteld. Er is een pilot gestart voor een pilot aardgasvrije wijken. In 2019 heeft er een interne nulmeting plaatsgevonden voor ons gemeentelijk vastgoed en voor onze facilitaire diensten.

Bovengrondse infrastructuur

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"De gemeente heeft de verplichting om als “goed rentmeester” om te gaan met haar bezittingen en te zorgen voor een leefbare en veilige omgeving voor haar inwoners. Doelmatig beheer en onderhoud van de openbare ruimte (bermen, perken en plantsoenen, wegen, riolering, water, openbare verlichting e.d.) leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Een deel van de zorg voor een veilige en prettige leefomgeving, kan als een gezamenlijke zorg van overheid en samenleving/inwoners gezien worden (kwaliteit openbaar groen bijvoorbeeld). Wat betreft het wegonderhoud ligt dit wat ons betreft anders; wij zien dit primair als een taak, waarbij de (lokale) overheid als taak en verantwoordelijkheid heeft het aan haar zorg toevertrouwde deel van het wegennet op een duurzame en veilige wijze in stand te houden en te onderhouden."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Wegen
In 2017 hebben wij uw raad via de bestuurlijke notitie “Wegonderhoud in Coevorden 2017-2021” voorstellen gedaan over het toekomstig wegonderhoud met de daarbij behorende financiële consequenties. Door uw raad is voor het wegonderhoud voor 2019 een krediet beschikbaar gesteld van € 2.685.000. In 2019 hebben wij deze middelen onder andere ingezet om de kwaliteit van de asfaltwegen bij industrieterreinen te verhogen, snelheidsremmende maatregelen in Achterste Erm en voor het herstellen en aanvullen van bermverhardingen langs de Verlengde Hoogeveense Vaart. Wij gaan op deze wijze het onderhoudsniveau van wegen terugbrengen naar het niveau van 2010.

Openbare verlichting
In 2017 is het nieuwe beleidsplan openbare verlichting vastgesteld. Duurzaamheid en (sociale en verkeers) veiligheid zijn de belangrijkste thema's van dit beleidsplan. In 2019 hebben wij uitvoering gegeven aan het beleidsplan. In 2019 zijn in de kernen Meppen, Wezuperbrug en enkele wijken in Coevorden (Buitenvree, Binnenvree, Lootuinen, Pikveld, Hege Noord en Poppenhare) armaturen vervangen door led verlichting. Alle nieuwe LED armaturen worden uitgerust met dimapparatuur en gedurende de nachtperiode wordt de openbare verlichting gedimd.

Oeververbinding
In 2018 is het beheerplan Civieltechnische kunstwerken 2019 t/m 2023 vastgesteld.  Bestaande achterstanden worden binnen drie jaar weggewerkt, waardoor een situatie ontstaat die goed beheersbaar is. Dit vergt wel een eenmalige investering van € 1,1 miljoen voor de komende drie jaar. Dit bedrag is door uw raad beschikbaar gesteld. In 2019 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Onder andere is in 2019 de Jan Kuipersbrug (Coevorden) gerenoveerd, de voorbereidingen voor de Brug Brugstraat (Wezuperbrug) zijn vertraagd door resultaten vanuit het Flora en Fauna onderzoek en voor de brug Ruimsloot (Dalerveen) zijn restauratiewerkzaamheden in voorbereiding. In het kader van grootonderhoud hebben wij schilderwerkzaamheden uitgevoerd aan de fietsbrug in Schoonoord en een slijtlaag aangebracht op de loopbrug tussen Kasteel en de Markt (Coevorden).

Groen en landschap

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Bermbeheer
Wij blijven de pilots van natuur technisch bermbeheer volgen en voeren zelf ook 1 pilot uit om van te leren. Met natuur technisch bermbeheer bereiken wij een grotere biodiversiteit. Dit ondersteunt ons ook in het beheersen van de eikenprocessierups en draagt bij aan de belevingswaarde voor de toeristen die onze gemeente bezoeken. Wij zullen het bermbeheerplan separaat aan uw raad aanbieden.
Bomenbeheer
Met het bomenbeheerplan gaan wij de achterstanden in het bomenbestand pragmatisch wegwerken en planmatig de bomen onderhouden. Hierdoor kunnen wij voldoen aan de wettelijke zorgplicht van boomeigenaren en zal het aantal stormschades en materiële schades afnemen. Hiermee werken wij ook naar een duurzaam bomenbestand met een hogere levensvatbaarheid. Uw raad zal hierover een voorstel ontvangen.
(Sociale) veiligheid
Wij verbeteren de sociale veiligheid door knelpunten op zichthoeken en achterpaden opener en overzichtelijker te maken zodat bewoners zich veiliger voelen in hun woonomgeving."

 

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Bermbeheerplan
In 2019 is het bermbeheerplan vastgesteld door uw raad. Voorafgaande aan de vaststelling heeft er een evaluatie plaatsgevonden met alle betrokken partijen over de resultaten vanuit de pilots ecologisch bermbeheer.

Renovatie perken
Een ander onderdeel van de notitie "Duurzaam Groenonderhoud Coevorden" is de renovatie van de heestervakken. Door verouderde beplanting zijn er veel open ruimtes in de perken waardoor onkruidgroei een betere voedingsbodem heeft om zich te ontwikkelen. Door renovatie van de heestervakken kan een betere, stabielere beeldkwaliteit gerealiseerd worden. Op termijn vraagt dit minder onderhoud en levert een fraaier beeld op. Een kanttekening hierbij is dat door de droogte in 2018 en 2019 het beoogde eindresultaat vertraagd. De renovatie is in 2019 afgerond.

Eikenprocessierups
De bestrijding van de Eikenprocessierups heeft ook in 2019 onze aandacht gehad. Wij blijven de ontwikkelingen rondom de Eikenprocessierups monitoren. In 2019 hebben wij ingezet op preventieve bestrijding van straat- en laanbomen op locaties waar veel mensen zich ophouden en op schoolroutes. Tevens hebben wij naar aanleiding van meldingen van inwoners nesten weggezogen.

Begraafplaatsen
Wij willen een integraal begraafplaatsenbeleid voor alle begraafplaatsen. Het begraafplaatsenbeleid is in concept gereed en zal in 2020 ter vaststelling worden aangeboden. De waardering en inventarisatie van de begraafplaatsen in Coevorden, Schoonoord en Oosterhesselen zijn gereed en de uitkomsten hiervan hebben input gegeven voor het begraafplaatsenbeleid. Na het vaststellen van het beleid kunnen de hiermee gemoeide kosten inzichtelijk worden gemaakt.

Afvalverwijdering en -verwerking

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

“Gestreefd wordt naar een duurzaam afvalbeheer, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen door bronscheiding uit het afval worden teruggewonnen, ten behoeve van hoogwaardig hergebruik”.
Deze visie streeft naar geoptimaliseerde productketens, die door middel van inzameling, scheiding en hergebruik zo min mogelijk grondstoffen lekken. Door de transitie 'van afval naar grondstof' blijft een minimale hoeveelheid restafval over die naar de afvalverbranding moet worden gebracht.
Om dit te bereiken worden de VANG-doelstellingen onderschreven.  Dit betekent dat in 2020 75% van het ingezamelde afval gescheiden dient te worden en dat er maximaal 100 kilo restafval per inwoner geproduceerd wordt."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

In 2019 hebben wij uitvoering gegeven aan de beleidsvoornemens zoals opgenomen in de “Beleidsnotitie Van Afval Naar Grondstof in 2020”.

Frequentiewijziging
Per 01-04-2019 is de frequentie van inzameling van de stromen PMD en restafval gewijzigd. De inzamelfrequentie van PMD is verhoogd om het scheiden van grondstoffen beter te faciliteren en de inzamelfrequentie van restafval is verlaagd. Dit om inwoners te prikkelen kritisch te kijken naar hun scheidingsgedrag.

Milieupassen
Per 01-04-2019 is de milieupas ingevoerd voor toegang tot de milieustraten in onze gemeente. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat enkel inwoners van onze gemeente toegang hebben tot deze voorziening.

Samenwerking
In samenwerking met de andere Drentse gemeenten en het samenwerkingsverband Markerein zijn de jaarlijkse sorteeranalyses en grondstofmonitor uitgevoerd. Daarnaast is er verder gewerkt aan de voorbereiding van de Drents brede communicatiecampagne die in 2020 gestart gaat worden. In 2019 is er vervolg gegeven aan het project om verwerkingscapaciteit betreffende luier- en incontinentiemateriaal.

Riolering

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Binnen de gemeentelijke voorzieningen speelt de riolering een prominente rol. Wij willen zorgen voor een goed systeem, want het rioleringssysteem draagt niet alleen bij aan de bescherming van de volksgezondheid, maar ook aan het voorkomen van wateroverlast en het aantrekkelijk maken van woon-, bedrijfs- en recreatieomgeving."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

DeltaProgramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA)
Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Binnen de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen hebben we in 2019 een gezamenlijke stresstest uitgevoerd. In deze stresstest zijn de potentiële kwetsbaarheden voor de verschillende klimaatthema’s (overstroming, hitte, droogte en wateroverlast) binnen een gebied geïdentificeerd. In 2020 zullen meerdere sessies worden georganiseerd om de dialoog aan te gaan met de verschillende stakeholders en een duidelijk beeld te krijgen van mogelijke risico’s en mogelijke oplossingen.

Afkoppelen hemelwater
Het afkoppelen van foutieve hemelwateraansluitingen is in 2019 nagenoeg afgerond.

Reconstructies Wachtum, Dalen en Oosterhesselen
De reconstructie van Wachtum is afgerond. Bij dit project hebben wij een betonnen put en een deel van de nieuwe persleiding voor het Waterschap geplaatst. Dit geeft voor beide partijen een voordeel omdat wij hierdoor geen nieuw gemaal hoeven te plaatsen. De voorbereiding van de reconstructie Schoolstraat (Dalen) is afgerond, de uitvoering start in 2020. De voorbereidingen voor de optimalisering van het riool in Oosterhesselen zijn opnieuw opgestart.

Overdracht stedelijk water
In 2019 zijn gesprekken gevoerd over de overdracht van stedelijk water van de Gemeente aan het Waterschap Vechtstromen. Door de discussie inzake PFAS en stikstof heeft de overdracht vertraging opgelopen. In 2020 zal de overdracht van stedelijk water plaatsvinden.

Milieu

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Wij gaan voor duurzaam! Klimaatveranderingen worden steeds duidelijker zichtbaar en de opdracht om te verduurzamen wordt daarmee steeds urgenter. Wij willen energieneutraal zijn in 2040 en zullen daarom in de komende periode onderzoeken wat ervoor nodig is om deze doelstelling te bereiken. Wij werken aan een plan van aanpak en wij voeren onderzoek uit om te kijken welke groene energiemix het beste past bij de wijken en dorpen, bij onze inwoners en bedrijven. Naast de energietransitie richten wij ons ook op klimaatadaptatie, biodiversiteit, afval en circulaire economie en groene mobiliteit. Met een aantal van deze thema's gaat uw raad in 2018/2019 aan de slag om kaders en doelstellingen te definiëren. Wij willen zelf ook het goede voorbeeld geven en formuleren daarom een plan om het voortouw te nemen in verduurzaming."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

In 2019 is de duurzaamheidsvisie "Samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst!" ontwikkeld en vastgesteld. Hierin hebben we vastgelegd wat onze visie op de lange termijn is voor de onderdelen energietransitie, duurzame gemeentelijke organisatie, circulaire economie en groene leefomgeving. Dit document is de basis voor een verdere uitwerking.

De energietransitie is een belangrijke pijler in de duurzaamheidsivisie. In 2019 hebben we de eerste stappen gezet voor een pilot wijkaanpakken, een ambitie uit ons bestuursprogramma. Samen met inwoners werken we aan een aanvraag voor de proeftuin aardgasvrije wijken. Om de kennis en bewustwording te vergroten ondersteunen wij het Drents Energieloket. Bij dit loket kunnen inwoners terecht voor onafhankelijk advies. In samenwerking met het Drents Energieloket hebben we een bespaarmarkt georganiseerd in Noord-Sleen. Inwoners van onze gemeente konden hier terecht voor informatie over het verduurzamen van hun woning en een bezoek brengen aan een bedrijvenmarkt. We hebben in 2019 verder gewerkt aan de Regionale Energiestrategie. In 2020 leveren wij de definitieve versie op.

Voor de pijler 'duurzame gemeentelijke organisatie' hebben we een aantal nulmetingen laten uitvoeren. Hiermee brachten we in kaart waar we nu staan en hoe wij verder aan de slag kunnen. Dertien panden van ons gemeentelijke kernbezit zijn grondig onder de loep genomen en er zijn verschillende ambitiescenario's in kaart gebracht. Dit gaat ons helpen om in 2020 te komen tot een stevig onderbouwde ambitie en agenda. We hebben ook onze facilitaire diensten, bijvoorbeeld schoonmaak en catering, in kaart gebracht en getoetst op duurzaamheid en circulariteit. Hier is een duurzaamheidsscore uitgekomen per onderdeel, gekoppeld aan een aantal aanbevelingen om onze bedrijfsvoering (verder) te verduurzamen. Ook hier gaan wij verder mee in 2020.

De raadswerkgroep is in 2019 aan de slag gegaan met het onderwerp biodiversiteit. De werkgroep heeft na een serie gesprekken met de samenleving een raadsvoorstel opgesteld. Dit voorstel wordt verder uitgewerkt. In het najaar is een start gemaakt met het onderwerp klimaatadaptatie.

Heffingen

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Heffingen hebben betrekking op rechten, tarieven en leges. Voorbeelden hiervan zijn rioolheffing, afvalstoffenheffing en de leges voor de omgevingsvergunningen. De gemeente kan hier alleen de totale kosten vergoed krijgen, die zij gemaakt heeft. De totale opbrengst van de heffingen mag niet hoger zijn dan de totale kosten die de gemeente hiervoor maakt. In de paragraaf Lokale Heffingen is extra informatie opgenomen ten aanzien van het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de lokale heffingen van de gemeente."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Heffingen hebben betrekking op rechten, tarieven en leges. Voorbeelden hiervan zijn rioolheffing, afvalstoffenheffing en de leges voor de omgevingsvergunningen. Wij kunnen hiervoor alleen de totale kosten die wij hebben gemaakt vergoed krijgen. De opbrengst van de heffingen mag dus niet hoger zijn dan de totale kosten die wij hiervoor maken. In de paragraaf Lokale Heffingen is extra informatie opgenomen ten aanzien van het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de lokale heffingen in 2019.

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen
Verschillen programma openbare ruimte
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reserve- Reserve- Saldo na reserve-
mutaties mutaties mutaties
Afvalverwijdering en -verwerking -394 0 -394
Begraafplaatsen -21 0 -21
Bovengrondse infrastructuur 90 0 90
Groen en landschap -95 0 -95
Heffingen 48 0 48
Milieu 9 0 9
Riolering -26 0 -26
Totaal -389 0 -389

Afvalverwijdering en -verwerking, incidenteel nadeel € 394.000
Per 1 april 2019 is de inzamelfrequentie van PMD- en restafval gewijzigd en is de extra PMD-container ingevoerd. Voorafgaand aan het begrotingsjaar is een inschatting gemaakt welk effect deze wijzigingen kunnen hebben op de ingezamelde tonnages restafval en PMD-afval. Het doel is uiteraard het afval beter te scheiden en daarmee (onbruikbaar) restafval te verminderen en meer herbruikbare materialen te sorteren. Uit cijfers over 2019 en de eindafrekening van Area Reiniging blijkt dat er in 2019 meer PMD is ingezameld dan in het jaar 2018. Ook is het aangeboden restafval minder dan in 2018. Dit ligt in lijn met onze verwachtingen. Het financiële beeld over 2019 laat echter andere uitkomsten zien. Een van de oorzaken is een hoog percentage afgekeurd PMD vanwege vervuiling in het aangeboden PMD. Dit leidt tot een lagere vergoeding voor het door ons aangeboden PMD.

Bovengrondse infrastructuur, incidenteel voordeel € 90.000
Het product bovengrondse infrastructuur omvat een groot aantal deelproducten, waaronder verhardingen, openbare verlichting, bruggen en gladheidsbestrijding. Per saldo is op dit product sprake van een incidenteel voordeel van € 90.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de volgende onderdelen:
Verhardingen: 
Het voordeel op dit onderdeel bedraagt circa € 56.000 en is voornamelijk ontstaan door een hoger ontvangen bedrag aan degeneratievergoedingen in 2019. Wij hebben hierop een administratieve inhaalslag gemaakt en dit resulteert in een hogere inkomst, circa € 20.000. Het overige voordeel betreft een incidenteel voordeel op regulier onderhoud.
Openbare verlichting:
Op dit onderdeel is sprake van een voordeel van € 35.000. Dit is een gevolg van lagere kosten voor het energieverbruik. Bij de besluitvorming over dit beleidsplan is een inschatting gemaakt dat de energiekosten in de toekomst zullen dalen als gevolg van de vervanging van armaturen. Het budget voor elektra is meerjarig naar beneden bijgesteld. Wij blijven dit in 2020 monitoren om te bepalen of dit voordeel een structureel karakter heeft. Tevens hebben wij meer kosten van schade aan lantaarnpalen verhaald op derden.
Gladheidsbestrijding: 
Op dit onderdeel is sprake van een incidenteel voordeel van € 37.000. In 2019 hebben wij in verband met de zachte winter geen grote hoeveelheden strooizout aan hoeven schaffen.

Op de overige deelproducten binnen het product Bovengrondse infrastructuur is sprake van een incidenteel nadeel van € 38.000. Dit bestaat uit diverse kleine verschillen.  

Groen en landschap, incidenteel nadeel € 95.000
Bestrijding eikenprocessierups:
In 2019 hebben wij veel extra kosten gemaakt inzake de bestrijding van de Eikenprocessierups. In de halfjaarrapportage 2019 hebben wij u geïnformeerd over de bestrijding van de Eikenprocessierups en aangegeven dat wij voorlopig uitgingen van een overschrijding van € 100.000. De kosten blijken echter door de lange en warme zomer hoger uit te vallen. Uw raad heeft toen structureel een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. De bestrijding van de eikenprocessierups heeft in 2019 totaal € 262.000 gekost. Dit is € 162.000 hoger dan het bedrag opgenomen in de Halfjaarrapportage 2019.
Langer groeiseizoen:
In 2019 is het plantsoenonderhoud een maand eerder begonnen en twee maanden langer door gegaan vanwege het zachte weer (groeiseizoen liep langer door). Hierdoor hebben wij meer personeel in moeten huren om de werkzaamheden op onderhoudsniveau C uit te kunnen voeren. Tevens hebben wij in 2019 de graskanten afgestoken om te voldoen aan niveau C, dit was 5 jaar niet gebeurd. Deze invloeden leveren een nadeel op van circa € 106.000.
Vrijval restant budget renovatie plantvakken:
Voor de renovatie van plantvakken was in 2018 en in 2019 totaal € 1 miljoen beschikbaar. De werkzaamheden zijn in 2019 afgerond. Bij de aanvraag van het budget is uitgegaan van de op dat moment bekende prijzen en aantallen. Het voordeel op dit project bedraagt circa € 173.000.