Uitgaven

4,33%
€ -4.919
x €1.000
4,33% Complete

Inkomsten

2,2%
€ 2.538
x €1.000
2,2% Complete

Saldo

157,57%
€ -2.381
x €1.000

Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Uitgaven

4,33%
€ -4.919
x €1.000
4,33% Complete

Inkomsten

2,2%
€ 2.538
x €1.000
2,2% Complete

Saldo

157,57%
€ -2.381
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Economie en werkgelegenheid
Het vergroten en behouden van werkgelegenheid en de bedrijvigheid in onze regio blijft een van de  belangrijke opgaven voor Coevorden. In lijn met “verbindend besturen” werken we samen met het lokale bedrijfsleven aan de versterking van de economische structuur.  Daarnaast leveren we onze bijdrage in de regionale samenwerking met andere overheden, het onderwijs en het bedrijfsleven. Dit doen we onder meer in Dutch Tech Zone-verband en via de regiodeal Zuid en Oost-Drenthe. Op het terrein van de vrijetijdseconomie werken we samen met de gemeenten Borger-Odoorn en Emmen (BOCE) op basis van het ‘Regionale Beleidskader Recreatie en Toerisme Zuidoost Drenthe’.

Economische visie “Coevorden onderneemt”
Samen met lokale ondernemers is in 2019 een nieuwe economische visie opgesteld. Deze economische visie is samen met een meerjarige investering door uw raad in april 2019 vastgesteld. Een convenant met ondernemersvereniging Ondernemend Coevorden (OC) bevestigt onze gezamenlijke werkagenda. Naast investeringen in onze ondernemersdienstverlening zijn de eerste projecten gericht op de revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen en de oprichting van een zogenaamd Fablab vervolgens voortvarend van start gegaan.

Glasvezel
Na uitvoerige voorbereiding en dankzij de inspanning van vele vrijwilligers van glasvezel Zuidenveld, is in 2019 gestart met de aanleg van glasvezel in het hele buitengebied van Coevorden. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor economische activiteit en behoud van de leefbaarheid van het platteland.

Een aantrekkelijke binnenstad van Coevorden
In december 2017 heeft uw raad de toekomstvisie voor het centrum met bijbehorend uitvoeringsprogramma vastgesteld. Hier zijn in 2019 grote stappen gezet. Zo stond 2019 in het teken van het antwoord geven op de vraag: hoe ziet de toekomstige huiskamer (lees Markt) van de binnenstad eruit en welke functie krijgt deze? Bewoners, ondernemers, provincie, waterschap, college, raad en vele andere belanghebbenden en belangstellenden zijn betrokken bij dit onderwerp. Wij hebben gesproken, getekend, maquettes gemaakt, uitgangspunten vastgesteld en vervolgens is in uw raad de Ruimtelijke en Programmatische visie voor de Markt, Haven, Citadelpunt en de Weeshuisweide vastgesteld: de visie Kasteelpark Coevorden. De komende jaren staan in het teken van de realisatie van deze visie. Voorafgaand hebben wij uitgebreid met elkaar gesproken over onze identiteit, wat willen wij laten zien, wie is Coevorden. De provincie Drenthe heeft ons hierin ondersteund. In 2020 werken wij de marketingpositioneringsstrategie verder uit. Een andere belangrijke mijlpaal was de vaststelling van de Positionering van de Centrumstraten. Deze biedt ons richting en concrete handvatten voor de daadwerkelijke herinrichting van deze straten in 2020.

Een compact, aantrekkelijk en gezellig winkelgebied, dat is de toekomstvisie voor de binnenstad van Coevorden. Vastgoedeigenaren en ondernemers die aan deze ambitie willen bijdragen, kunnen een beroep doen op vier verschillende subsidies, waarbij de helft van de kosten tot een bepaald maximum worden vergoed. Het betreft een gevel-, stimulerings-, planontwikkelings-, transformatie- en een subsidie voor tijdelijke invulling. Deze zijn zeer succesvol. Iets dat niet alleen ons maar ook de provincie zeer verheugd. Het programma is ook verheugd dat zij begin 2019 de percelen Sallandsestraat 8 – 12 heeft kunnen aankopen. Met vasthoudendheid en daadkracht hebben wij dit bereikt. Middels een oproep in de krant en via zowel het formele als het informele circuit zijn ontwikkelaars uitgedaagd om op basis van een haalbaar en welstand technisch aansprekend ontwerp met de bestemming wonen deze grond van ons te kopen. Inmiddels worden hierover gesprekken met een ontwikkelaar gevoerd. Ook Sallandestraat 6 krijgt met hulp van onze planontwikkelings- en transformatiesubsidie een volgend leven. Andere eigenaren van vastgoed in de Sallandsestraat buigen zich ook over transformatie van de panden van gemengde bestemmingen naar uitsluitend een woonbestemming.

Het jaar 2019 stond ook in het teken van ‘uitproberen’ op de Weeshuisweide. Uit gesprekken met omwonenden en andere belanghebbenden van deze mooie plek in onze binnenstad kwam in 2018 nadrukkelijk naar voren dat mensen hier graag evenementen georganiseerd zien worden. Een projectgroep heeft vanuit het Programma Binnenstad samen met de horeca uit de stad en theater Hofpoort van april tot en met december verschillende evenementen georganiseerd. Hierbij hebben wij altijd in verbinding gestaan met de omwonenden. Gezien de veelal positieve geluiden geven wij hier in 2020 een vervolg aan.

Toerisme & recreatie
In 2019 is verder uitvoering gegeven de ‘Beleidsagenda Vrijetijdseconomie’. Er is opdracht gegeven voor de positionering van zowel de stad Coevorden als de kernen, waarbij de identiteit van de kernen gelieerd wordt aan hun ligging op de Hondsrug. Via ToReCO en in samenwerking met de andere Hondsruggemeenten wordt gewerkt aan een scherper toeristisch profiel en het toeristisch product. In investeringen in fiets- en wandelpaden zal worden voorzien via de fietsnota opgesteld en samen met het Recreatieschap wordt gewerkt aan de uitrol van het wandelknooppuntennetwerk. Na ondertekening van het convenant Vitale Vakantieparken is de planvoorbereiding opgepakt voor een integrale aanpak van de verschillende vakantieparken in Coevorden. Voor een aantal parken zijn reeds concrete stappen gezet op weg naar verbetering in kwaliteit.

Onderwijs
In oktober 2019 heeft uw raad de nieuwe opzet van het beleid voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) mede als gevolg van de landelijke herverdeling van middelen voor het onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Dit betekent dat samen met de kinderopvangpartijen voorzien wordt in een nieuwe werkwijze en extra middelen voor het verbeteren van de kwaliteit van VVE.

Onderwijshuisvesting
Samen  met de schoolbesturen is gewerkt aan een gezamenlijk Integraal Huisvestingsplan (IHP), welke door uw raad in april 2019 is vastgesteld. Met dit IHP hebben de schoolbesturen en de gemeente zich, gefaseerd en meerjarig gecommitteerd aan belangrijke investeringen voor renovatie en nieuwbouw in onderwijshuisvesting. Inmiddels is de uitvoering van het IHP opgepakt; gestart is met de planvoorbereiding voor Schoonoord en de renovatie van het Esdal College.

Coevorden: Culturele gemeente 2021-2022
Wij willen weer investeren in een bloeiend cultureel leven met een sterke culturele infrastructuur die het aantrekkelijk(er) maakt om in Coevorden te wonen, te werken en te verblijven.  Met de start van deze bestuursperiode hebben wij daarom voorgenomen onze rol en inzet ten aanzien van kunst en cultuur te herijken. Inmiddels heeft dit geleid tot een aantal concrete stappen. Verheugd zijn wij dat de provincie Drenthe Coevorden heeft aangewezen als culturele gemeente in 2021-2022. Ons cultureel jaar verbinden wij aan het thema “Verbonden in verhalen”. In het bijzonder zal er dan aandacht zijn voor de viering van 350 jaar Ontzet van Coevorden.

Economische structuurversterking

Bedrijventerreinen

Terug naar navigatie - Bedrijventerreinen

De economie heeft zich weer hersteld. Ook in de regio Zuidoost Drenthe is dat te merken; het investeringsniveau is toegenomen en er is grote vraag naar personeel. Het aantal informatieverzoeken voor de aankoop van percelen door gevestigde en nieuwe ondernemers zijn hoger dan voorgaande jaren. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in de gewenste verkopen. Goede ontwikkelingen zijn dat aan de Duitse zijde van het Europark Tuindeco in twee jaar tijd qua omvang de perceelgrootte heeft verdubbeld en dat de bouw van de Bio Energie Centrale Coevorden is afgerond. Na een periode dat het aantal treintransporten van en naar de Euroterminal stabiel was, is deze de afgelopen jaren gegroeid.

In 2019  is het project Revitalisering Bedrijventerreinen, voortkomend uit de economische visie, gestart. Samen met de ondernemers onderzoeken wij hoe de bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig en aantrekkelijk kunnen blijven. Een onafhankelijk onderzoeksbureau, die het revitaliseringsproject begeleidt, zal het rapport in het voorjaar 2020 afronden. Dit rapport geeft inzicht in de wensen, de toekomstige behoeftes van ondernemers en overheid op de bedrijventerreinen. Tevens wordt onderzocht wat de oorzaak is van de achterblijvende verkoopresultaten. Met die kennis, het binnenkort digitaal kunnen ontsluiten van de beschikbare percelen middels een internetapplicatie en meer aandacht voor acquisitie en promotie, onderscheiden wij onze waarde als vestigingsplaats voor (internationale) ondernemingen.

Centrumvisie

Terug naar navigatie - Centrumvisie

Het programmateam Coevorden werkt sinds 2018 aan haar opdracht, het realiseren van drie doelen uit de toekomstvisie centrum Coevorden:

 1. de eigenheid van Coevorden vergroten, versterken en de omstandigheden te creëren die maken dat bezoekers zich thuis voelen in het centrum van Coevorden en verrast worden door wat Coevorden te bieden heeft;
 2. de aanpak van leegstand, door de winkelstraten opnieuw te positioneren en het winkelgebied te concentreren rondom de Markt. Dit marktplein is het stadshart en vormt de huiskamer voor de bezoeker. Het aantal vierkante meters detailhandel zal fors worden teruggebracht;
 3. een uitvoeringsprogramma waarvoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid bestaat, dit geldt niet alleen voor Centrummanagement Coevorden en gemeente, maar juist ook voor vastgoedeigenaren, winkeliers en andere partijen. Zij worden opgeroepen om de handschoen op te pakken en met hun eigendom aan de slag te gaan.

Wij werken kortom aan een uitnodigende binnenstad waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van historie, water en gezelligheid en waar het prettig is om te wonen.

Een belangrijk onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het stimuleren van partijen om te verhuizen, te transformeren en de kwaliteit van de panden te vergroten. Marktpartijen worden geacht ook te investeren in de binnenstad. Voor deze programmaperiode (t/m september 2020) formuleerden we de volgende doelen die bijdragen aan de realisatie van de drie hoofdoelen:

 • Een aantrekkelijk en gevuld centrumgebied met een brede mix aan functies;
 • Zichtbaar maken van historie en water;
 • Markt als brandpunt voor ontmoeting, de huiskamer van Coevorden;
 • Markt als koppeling van de publieke ruimte (Friese- en Bentheimerstraat, Kasteel en het Arsenaal);
 • Focusgebied centrumfunctie (vanuit de Markt ‘naar buiten’);
 • Gemengd centrummilieu;
 • Goede bereikbaarheid.

Van winkelstad naar bezoekersstad
Het uitgangspunt is dat Coevorden een relevante stad is voor haar bezoekers. Bezoekers die in Coevorden en omgeving wonen en werken en in het bijzonder verblijfs- en dagtoeristen. We willen aantrekkelijk en onderscheidend zijn ten opzichte van de andere steden om ons heen. Daarom sturen we op eigenheid en bouwen we aan de merkidentiteit van Coevorden. We transformeren van winkelstad naar bezoekersstad.

Zo positioneren we het programmateam Binnenstad: Wij bouwen aan historie
Het programmateam Binnenstad werkt onder de titel Bouwen aan historie aan de gestelde doelen. Deze titel staat voor de identiteit van ons programmateam. Zo positioneren we onszelf. Bouwen aan historie laat zien dat er ontwikkeling is, dat we in beweging zijn en dat we letterlijk en figuurlijk aan het bouwen zijn. Ook staat deze titel voor de historie van Coevorden, een stad die door de geschiedenis heen altijd aan het bouwen is, dat doen we nu ook weer en dat zal zo blijven. We bouwen aan nieuwe historie en laten de waardevolle historische elementen en verhalen zien die Coevorden rijk is. Waar mogelijk versterken we deze elementen en lichten we deze uit in verbinding met de projecten binnen ons programma. De stad, zoals die nu tot ontwikkeling komt, is de geschiedenis van later. Onze positionering staat niet op zich. Bouwen aan historie is verbonden met de strategische gemeentelijke agenda en de merkidentiteit Coevorden.

We bouwen doelgroepgericht
In onze communicatie en aanpak zijn we doelgroepgericht. We segmenteren en kijken altijd met welke doelgroepen we te maken hebben. Welke aanpak en boodschap is passend? De boodschap is niet voor iedere doelgroep hetzelfde, maar is wel altijd gerelateerd aan het waarom, hoe en wat van het programma en haar doelen

We bouwen altijd samen
Voor ons staat voorop dat we het samen doen. Het gaat daarom niet alleen om de partijen die vertegenwoordigd zijn in ons Programmateam. Samen gaat voor ons over deze partijen en veelal zijn dit tegelijkertijd de doelgroepen waarmee we te maken hebben:

 • Ondernemers & andere organisaties;
 • Inwoners;
 • Bezoekers;
 • Centrummanagement (cultuurorganisaties / Toreco / CHV / KHN / De warenmarkt);
 • Domesta;
 • Provincie Drenthe;
 • Gemeente Coevorden.

Afhankelijk van het betreffende project kijken we wie we (moeten) betrekken op welk moment. Samen gaat voor ons veel verder dan informeren. Samen gaat over samenwerken en participeren.

We bouwen in verbinding met de gemeentelijke strategische agenda Coevorden
We staan voor voor verbindend besturen. Het programmateam is onderdeel van de gemeentelijke strategische agenda Ruimte om te doen. We vallen onder het agendapunt: aantrekkelijk. Waar het kan zorgen we daarnaast voor verbinding met en een bijdrage aan de andere agendapunten: voorkomen, duurzaamheid en verbinding. Zo heeft het thema duurzaamheid een belangrijke plek in ons hele programma. Als het gaat om verbinding dragen we bijvoorbeeld met onze participatie bij aan de lokale democratie en zetten we stimuleringsfondsen in om de binnenstad samen met winkeliers en eigenaren nog  uitnodigender te maken.

Economische visie

Terug naar navigatie - Economische visie

Uw raad nam in april ‘Coevorden onderneemt!’ aan: de gezamenlijke ambities van gemeente en ondernemers met als doel ervoor te zorgen dat het in Coevorden prettig ondernemen en werken blijft. We willen zo toegankelijk mogelijk zijn. Daarom hebben we de ondernemersdienstverlening onder de loep genomen, onder andere met een 'klantreis' en door verbetering van onze communicatie. We investeerden in de dialoog met ondernemers door het organiseren van bijeenkomsten. Een convenant met ondernemersvereniging Ondernemend Coevorden (OC) bevestigde dat we gezamenlijk onze dynamische werkagenda uitvoeren.

2019 was een ‘opstartjaar’ waarin meerdere projecten zijn gestart. Sommige, zoals Ruimte voor pioniers en Ondernemen in het dorp van de toekomst, vergen een gedegen voorbereiding waar tijd voor nodig is. Revitalisering bedrijventerreinen en Fablab zijn voortvarend van start gegaan. Daarnaast hebben we in samenwerking met OC en onderwijspartijen een succesvolle ‘Week van de ondernemer’ georganiseerd en zijn we in samenwerking met de Business Association Dryport Emmen Coevorden (BADEC) en NHL Stenden een onderzoek gestart rondom innovatiekracht in de logistiek.

Dutch Techzone

Terug naar navigatie - Dutch Techzone

Binnen Dutch TechZone hebben we in 2019 verder gebouwd aan de structurele samenwerking tussen de drie O’s (ondernemers, onderwijs en overheid) waarbij in het bijzonder aandacht is voor de positionering van Dutch TechZone binnen het speelveld van alle samenwerkingsverbanden en initiatieven.  Dutch TechZone is belangrijk voor het verbinden, versterken en faciliteren van initiatieven.  Daarnaast zorgt Dutch TechZone voor een bedrijvenregeling, naamsbekendheid en regiobranding, een gezamenlijk bidbook en het voorzittersoverleg ondernemersverenigingen.  

Bedrijvenregeling
De Bedrijvenregeling Dutch TechZone is voor de zomer geëvalueerd. In het Bestuurlijk Overleg is besloten dat de bedrijvenregeling wordt aangepast op basis van de aanbevelingen uit het evaluatierapport. De regeling zal door SNN worden aangepast, waarna - na goedkeuring van Gedeputeerde Staten - de vernieuwde regeling zal worden opengesteld voor bedrijven binnen Dutch TechZone.

Naamsbekendheid en Regiobranding
In 2019 is een start gemaakt met de regiobranding. In 2020 zal fors meer worden ingezet op branding van het merk Dutch TechZone. Deze branding zal moeten zorgen voor een vergroting van de naamsbekendheid van Dutch TechZone.

Voorzittersoverleg ondernemersverenigingen
Er vindt structureel overleg plaats met de voorzitters van de ondernemersverenigingen. Dit wordt vanuit beide kanten als erg positief ervaren. We hebben korte lijnen met ondernemers en proberen op die manier meer bekendheid, herkenbaarheid en een wij-gevoel te creëren.
Het project "Ondernemer helpt ondernemer" is als gevolg hiervan in 2019 opgepakt. Voorzitters van de verschillende ondernemersverenigingen zetten hun kennis in om in de regio beginnende ondernemers te helpen met vraagstukken. Door de verschillende voorzitters zijn de contacten gelegd. Niet alleen de kleinere en startende ondernemers, maar ook andere bedrijven blijken hier baat bij te hebben. Een succesvol project, dat op kleine schaal is gestart en in 2020 een vervolg zal krijgen.

Glasvezel

Terug naar navigatie - Glasvezel

Leerlingenvervoer

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Wij vinden het belangrijk dat elk kind het onderwijs volgt dat bij hem of haar past. Als het nodig is, wordt vervoer naar en van school verzorgd. Hierbij is oog voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van elk kind. Het uitgangspunt is dat elk kind, voor zo ver dat mogelijk is, zelfstandig reist."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs die gehandicapt zijn, kunnen in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Bij een aanvraag van leerlingenvervoer kijken wij onder andere naar de afstand tussen de woning en de school, de reistijd en de mogelijkheden van het kind. Leerlingenvervoer is een vergoeding voor het openbaar vervoer. Wanneer een kind niet in staat is om alleen te reizen, vergoeden wij de kosten voor de begeleider. Het komt voor dat er aangepast vervoer noodzakelijk is. Dat is wanneer kinderen te jong zijn om met het openbaar vervoer te reizen en vanwege een handicap niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.

Kunst en cultuur

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Bij de ambitie om in 2022 culturele gemeente van de provincie Drenthe te worden is een bloeiend cultureel leven in onze gemeente dat voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is van belang. In 2019 gaan we ervoor zorgen dat wij hiervoor de basis op orde krijgen en/of houden. Deze basis bestaat uit de amateurkunstorganisaties, de grote (professionele) culturele organisaties (Stedelijk Museum Coevorden, Theater Hofpoort, ZO!34 en de bibliotheek) en kleine, lokale, incidentele culturele activiteiten. Ook willen we ruimte geven aan grote culturele projecten en de overige culturele aspecten herijken/heroverwegen."

Wat hebben wij daar voor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij daar voor gedaan?

In het bestuursakkoord “Ruimte om te doen” hebben we een heldere ambitie voor kunst en cultuur geformuleerd; Wij willen weer investeren in een bloeiend cultureel leven met een sterke culturele infrastructuur die het aantrekkelijk(er) maakt om in Coevorden te wonen, werken en verblijven. In 2021-2022 zijn wij Culturele gemeente van Drenthe en in 2022 vieren wij de bevrijding van Coevorden. In dat jaar is het 350 jaar na het rampjaar 1672 en waarin uiteindelijk de stad Coevorden werd ontzet en zich bevrijd wist. Ons cultureel jaar verbinden wij aan deze belangrijke viering. In november zijn de voorbereidingen voor de invulling van het cultureel jaar gestart met een startbijeenkomst voor alle betrokkenen en belangstellenden. Parallel aan de voorbereidingen en de viering van het cultureel jaar werken wij aan de nieuwe beleidskaders voor kunst en cultuur. Dit vanzelfsprekend via de principes van verbindend besturen.
 

Onderwijs

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Onderwijsachterstanden
Wij willen zorgen dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen op een zodanige manier dat zij hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een startkwalificatie en zij kunnen deelnemen aan de samenleving zodat zij alles uit hun mogelijkheden kunnen halen.
Onderwijshuisvesting
Wij willen voor alle kinderen toegankelijk en bereikbaar onderwijs kunnen bieden door het in stand houden van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente, dan wel in samenwerking met andere gemeenten.
Leerplicht
Een goede uitvoering van het toezicht van de naleving van de Leerplichtwet waarbij niet alleen curatief en repressief wordt gehandeld maar ook meer ingezet wordt op het voorkomen van schoolverzuim; een goede verbinding gemaakt wordt met de sociale teams en de leerplichtambtenaar zichtbaar is in het primair onderwijs."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)
In 2019 is de nieuwe financiële verdeling van de GOAB middelen gestart. Dit betekent dat de gemeente Coevorden bijna drie keer zoveel middelen krijgt dan voorheen. De wetgeving aangaande de criteria rondom Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) is uitgesteld naar 1 augustus 2020. De minister vindt het echter wel wenselijk dat er al een start gemaakt wordt met de nieuwe aanpak. Samen met de kinderopvangpartijen is hiervoor in de gemeente Coevorden een plan gemaakt. Dit plan is de basis van de nieuwe werkwijze, die kinderopvangpartijen vanaf oktober 2019 mogen testen in een pilot. In de nieuwe regeling zijn ook extra middelen voor het verbeteren van de kwaliteit van VVE. In oktober 2019 heeft uw raad ingestemd met het plan.

Naast dit plan is er doorontwikkeld aan ingezette lijnen op het gebied van taalontwikkeling (LOGO 3000, boekstart in de kinderopvang, de bibliotheek op school en voor het ouders het ei van Columbus). Ook zijn we bezig met een doorlopend kindvolgsysteem van kinderopvang naar basisonderwijs. Het verdere budget van GOAB is besteed aan het schakelonderwijs, de zomerschool en taalontwikkeling voortgezet onderwijs. De jaarlijkse beoordeling van de inspectie van het onderwijs was ook in 2019 positief over het VVE beleid van de gemeente.

Onderwijshuisvesting
In april 2019 heeft uw raad ingestemd met het integraal huisvestingsplan. Een mooie basis voor komende ontwikkelingen. Inmiddels is het Esdalcollege bezig met aanpassingen, zodat de bibliotheek ook in de school gehuisvest kan worden.

Leerplicht / RMC-functie
Na de zomer is de pilot ‘Preventieve inzet verzuimadministratie Coevorden’ gestart. De looptijd van deze pilot is het schooljaar 2019-2020. Doel is dat alle basisscholen een sluitende verzuimadministratie hebben waarmee zij tijdig schoolverzuim melden bij de leerplichtambtenaar (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie). Onze leerplichtambtenaren ondersteunen de basisscholen hierbij. De resultaten van de pilot worden medio 2020 bekend. De meerwaarde van de intensivering van de leerplichtfunctie blijkt al wel. Er is vaker contact met basisscholen en hierdoor is de leerplicht ook eerder betrokken bij leerlingzaken.

Recreatie en toerisme

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Wij onderschrijven het grote maatschappelijke belang van toerisme en recreatie voor onze eigen inwoners en die van de regio, maar ook het economisch belang van de sector. Toerisme en recreatie zorgen voor het behoud van werkgelegenheid, het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in onze gemeente voor de toekomst. Daarmee is het één van de belangrijkste pijlers voor onze lokale economie.

 • Wij willen een aantrekkelijke gemeente zijn om in te recreëren en te ondernemen. Wandelen voor het plezier staat bovenaan de ranglijst van de meest ondernomen vrijetijdsactiviteiten. Wij maken Coevorden aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers en andere buiten(sport)activiteiten. Er is er voldoende kwaliteit van de toeristische infrastructuur. Ook op het gebied van beleving en voorzieningen; 
 • Sportieve en culturele evenementen en festivals dragen bij aan een goed woon- en leefklimaat. Wij zijn een bruisende gemeente waar voor inwoners en toeristen veel te doen is;
 • Een thema wat blijvend aandacht vraagt van de sector is de toeristenbelasting. Wij willen dat de opbrengst van de toeristenbelasting per saldo gelijk blijft;
 • Er is volop ruimte voor creatief en wendbaar ondernemerschap waarbij kansrijk ondernemerschap wordt geactiveerd om te excelleren en nieuwe waarde wordt gegeven aan niet-kansrijke parken met als doel meer ruimte voor ondernemerschap, meer bestedingen door toeristen, meer werkgelegenheid, meer grip op sociale problematiek en meer balans tussen vraag en aanbod;
 • Er zijn camperplaatsen in of nabij van het centrum waardoor het recreatieseizoen wordt verlengd en de naamsbekendheid van Coevorden wordt vergroot;
 • Kennis van en aandacht voor de rijke (cultuur)geschiedenis van onze stad en de dorpen vergroot de betrokkenheid van Coevordenaren bij hun directe omgeving en hun onderlinge verbondenheid. Het centrum en het buitengebied is sterker gepositioneerd en de ‘reason to visit’ van deze gebieden is voor zowel inwoners als toeristen meer aanwezig."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

In 2019 gaven wij uitvoering aan de ‘Beleidsagenda Vrijetijdseconomie. Hierbij hebben we ingezet op diversiteit en kwaliteit in het toeristisch product met als doel het aantal bezoekers te vergroten en de beleving te optimaliseren voor zowel toeristen als onze eigen inwoners.

Er is opdracht gegeven voor de positionering van zowel de stad Coevorden als de kernen, waarbij de identiteit van de kernen gelieerd wordt aan hun ligging op de Hondsrug. Samen met de andere Hondsruggemeenten wordt gewerkt aan een scherper toeristisch profiel. Er is een fietsnota opgesteld, met als doel de kwaliteit van onze gemeente als vijf sterren fietsgemeente te verbeteren. Ook is de uitrol van het wandelknooppunt in gang gezet in samenwerking met het Recreatieschap. Voor de eerste fase is het bestek reeds opgenomen. Aangezien vakantie vieren per camper steeds populairder wordt, zijn bij het EDS-parkeerterrein vier camperplekken aangewezen. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond zodat in 2020 de plekken in gebruik genomen kunnen worden.

Stichting ToReCo heeft in het verlengde van de beleidsagenda Vrijetijdseconomie ingezet op promotie, informatievoorziening en productontwikkeling. Ook zijn er avonden voor ondernemers georganiseerd met thema’s als gastvrijheid en social media.

In 2019 is het programma Vitale Vakantieparken, waarvan het convenant in 2018 is ondertekend, verder in gang gezet. Voor een aantal parken zijn concrete stappen gezet op weg naar verbetering in kwaliteit of excellentie.

De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen (BOCE) werken op basis van het ‘Regionale Beleidskader Recreatie en Toerisme Zuidoost Drenthe’ aan een verdergaande regionale en grensoverschrijdende samenwerking op het terrein van de vrijetijdseconomie. Dit komt onder meer tot uiting in een samenwerking met onderwijs, ondernemers en overheid. Speerpunten in de samenwerking zijn routenetwerken, informatievoorziening, evenementen en kennisdeling. Er is een brochure voor e-bike in Zuidoost Drenthe ontwikkeld en het Hondsrug magazine, waarin de drie gemeenten samen met gemeente Aa en Hunze gepromoot worden. Ook zijn wij in 2019 aangehaakt bij de kansen die het Recreatieschap Drenthe en Geopark de Hondsrug bieden voor het bevorderen van toerisme.

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen
Verschillen programma economie, onderwijs en cultuur
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reserve- Reserve- Saldo na reserve-
mutaties mutaties mutaties
Economische structuurversterking 1.484 -1.329 155
Kunst en cultuur 35 0 35
Leerlingenvervoer -4 0 -4
Onderwijs 73 -81 -8
Recreatie en toerisme 15 0 15
Totaal 1.604 -1.410 194

Economische structuurversterking, incidenteel voordeel € 155.000
Onder dit product vallen onder andere Dutch TechZone, Centrumvisie Coevorden en de economische visie. Het verschil betreft met name een voordeel op de economische visie. 

Economische visie, incidenteel voordeel € 114.000
Voor de economische visie was in 2019 € 155.000 beschikbaar. Het bedrag dat aan het eind van het jaar resteert is € 114.000. We hebben na de goedkeuring van ‘Coevorden onderneemt!’ in april een mooie start gemaakt met de uitvoering van de dynamische werkagenda. Er is energie gestoken in onze relaties met ondernemers in het algemeen en Ondernemend Coevorden in het bijzonder. 2019 was in die zin een opstartjaar, waarbij de voorbereiding van verschillende projecten meer tijd kostte dan vooraf ingeschat. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de samenwerking met diverse partijen tegelijkertijd gestalte moest krijgen. We hebben ervoor gekozen dit zorgvuldig te doen. Dit betekent dat een deel van het beschikbare budget voor 2019 niet is besteed. De dekking komt uit de algemene reserve. Wij hebben het bestede bedrag en het restant onttrokken aan de reserve. Het restant valt vrij in het rekeningresultaat.
Ook in de toekomst willen we graag op deze weg verder. Wij stellen daarom voor om de besteding van het projectenbudget van in totaal € 545.000 dat beschikbaar is gesteld voor de periode 2020-2022, uit te smeren over de periode 2020-2024. De financiële verwerking hiervan nemen wij mee in de Halfjaarrapportage 2020.  

Het resterende incidentele verschil van € 41.000 wordt veroorzaakt door een aantal kleine verschillen op de diverse deelproducten binnen het product Economische structuurversterking.