Uitgaven

13,78%
€ -15.667
x €1.000
13,78% Complete

Inkomsten

8,89%
€ 10.246
x €1.000
8,89% Complete

Saldo

358,76%
€ -5.421
x €1.000

Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Uitgaven

13,78%
€ -15.667
x €1.000
13,78% Complete

Inkomsten

8,89%
€ 10.246
x €1.000
8,89% Complete

Saldo

358,76%
€ -5.421
x €1.000

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Vastgoed
Het afstoten van niet kernbezit hebben wij in 2019 voortgezet. Voor zover het schoolgebouwen betreft hebben wij samen met de plaatselijke belangen gezocht naar passende invulling van de betreffende gebouwen. De uitgevoerde nulmeting in het kader van duurzaamheid zal worden betrokken bij de samenstelling van de nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting.

Bogas-gebied Coevorden
In het voormalig Bogas-gebied zijn  ontwikkelaars inmiddels begonnen met de ontwikkeling van de bouwplannen. Hierbij is de opgave om de fundaties van de Bentheimerpoort in te passen in de nog te realiseren bouwplannen.

Mobiliteit
Het mobiliteitsplan is in uitvoering. In Wachtum is de reconstructie voor het vervangen van het riool afgerond, hierbij is een nieuwe weginrichting toegepast.

Duurzaamheid
De duurzaamheidsvisie is eind 2019 door uw raad vastgesteld en vormt de basis om invulling te gaan geven aan onze ambities.

Omgevingswet
De voorbereidingen van onderdelen die voortvloeien uit de Omgevingswet, zijn weggezet in verschillende projecten die in 2020 verder uitgewerkt worden. Hiermee liggen we op schema om de dienstverlening te laten aansluiting bij de invoering van de wet in 2021.

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Wij hebben in het najaar een besluit genomen omtrent het beleidsplan VTH 2019 - 2023 en het ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Hiermee is het beleid weer actueel en voldoen wij aan de gestelde provinciale eisen met betrekking tot VTH.

Vastgoed

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Ons kernbezit willen wij optimaal en effectief inzetten als middel om (maatschappelijke) doelen te realiseren.  De uitvoeringsagenda van de Vastgoedvisie (2016) geeft aan waar de komende periode uitvoering aan wordt gegeven. Vooruitlopend op de uitvoeringsagenda duurzaamheid hebben wij aandacht voor het (verder) verduurzamen van ons vastgoed. Een aantal gebouwen uit de portefeuille "af te stoten" bezit zijn gesloopt. De komende periode zal gekeken worden hoe de herinvulling van deze locaties eruit moet komen te zien."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Kernbezit
In 2019 is het noodzakelijke onderhoud aan het gemeentelijk kernbezit uitgevoerd. Daarnaast is er een onderzoek opgestart naar verduurzamingsmogelijkheden. Daardoor zijn een aantal grotere onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Het voormalig pand waarin ABN AMRO was gevestigd (Kasteel 5) hebben wij als vergaderlocatie, genaamd Hofspot, in gebruik genomen. Voor de schoonmaakwerkzaamheden voor de sportlocaties en de gemeentelijke (kantoor)locaties is in 2019 een Europese Aanbesteding opgestart. In 2019 is besloten om de MFA Ravelijn Verbindt aan de Linthorst Homanlaan in Coevorden structureel in gebruik te houden. Het pand is opgenomen als gemeentelijk kernbezit.

Niet Kernbezit
Het afstoten van niet kernbezit, zoals opgenomen in de Vastgoedvisie, is in 2019 voortgezet. In 2019 zijn de volgende locaties verkocht en/of geleverd:

  • Voormalige kinderopvanglocatie aan de Noordwijk 4-6 in Dalen
  • Aantal woonwagenstandplaatsen Cornelie Huygensstraat in Coevorden
  • De voormalige Rehobothschool in Gees

De voormalige bibliotheek in Oosterhesselen aan de Burg. de Kockstraat gaat verkocht worden. Deze bibliotheek is verhuisd naar het Esdal College in Oosterhesselen. De laatste woning die nog in ons bezit is aan de Thyakkerstraat 22 in Dalen gaat verkocht worden. Voor het overige niet-kernbezit zijn de voorbereidingen voor verkoop getroffen. De voormalige inkorflocatie  van de duivenvereniging aan de Dalerveensestraat 30a in Dalen en twee schuilschuurtjes nabij de Europaweg 4 in Coevorden zijn in 2019 gesloopt. Daarnaast is de sloop van de voormalige Mijndert van der Thijnenschool en de voormalige locatie voor de postduivenvereniging aan de Prinses Julianalaan in Coevorden voorbereid en inmiddels in uitvoering.

De verkoopopbrengsten van circa € 532.000 zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve Vastgoed.

Ruimtelijke ontwikkeling

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Binnen het product Ruimtelijke ontwikkeling bevinden zich diverse onderwerpen. De belangrijkste onderwerpen lichten wij toe."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Wij informeren u achtereenvolgens over de realisatie van onze doelen ten aanzien van windmolens, molens, de actualisatie van bestemmingsplannen en de Omgevingswet. 

Windmolens

Terug naar navigatie - Windmolens

Nadat in 2018 de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor de windparken Weijerswold en De Hulteweg onherroepelijk werden, is in 2019 de bouw van twee molens aan De Hulteweg afgerond. De bouw van de overige molens ( 4 Weijerswold en 1 De Hulteweg) zal in de loop van 2020 worden gestart.

Molens

Terug naar navigatie - Molens

In 2018 is met de Stichting Het Drentse Landschap overeengekomen de zeven gemeentelijke molens gefaseerd aan haar over te dragen. Om toekomstig onderhoud te dekken voorziet de overeenkomst in een bruidsschat van € 1.500.000. Deze is in 2018 uitbetaald, gelijktijdig met de overdracht van de eerste molens, de Jantina Hellingmolen in Aalden en de Bente in Dalen. Op 13 december 2019 zijn er drie molens overgedragen, namelijk De Arend in Coevorden, de Albertdina in Noord-Sleen en De Hoop in Wachtum. In december 2020 volgen de laatste molens, namelijk de Jan Pol in Dalen en De Hoop in Sleen. Hiermee is de overdracht afgerond.

Actualisatie bestemmingsplannen

Terug naar navigatie - Actualisatie bestemmingsplannen

Als laatste in de actualisatieronde is in 2019 gestart met de actualisatie van de bestemmingsplannen van de kernen. De vigerende bestemmingsplannen van alle kernen worden gevat in één nieuw bestemmingsplan. De vaststelling van het plan wordt verwacht medio 2020.

Omgevingswet

Terug naar navigatie - Omgevingswet

Voor een goede invoering van de Omgevingswet moet op meerdere sporen actie ondernomen worden. In 2019 is voor elk van deze sporen een start gemaakt. Wat onze nieuwe beleidsproducten betreft is begin 2019 vastgesteld dat het in BOCE-verband gezamenlijk opstellen van een Omgevingsvisie onvoldoende meerwaarde heeft. Vanaf dat moment is gestart met een traject om tot een gemeentelijke Omgevingsvisie te komen. De eerste stap op weg daarnaar toe is het opstellen van een hoofdlijnendocument. Deze wordt begin 2020 ter vaststelling aangeboden. Onderdeel hiervan is een inventarisatie en analyse van al het bestaande gemeentelijke beleid en regelgeving voor de fysieke leefomgeving. In 2019 is tevens een plan van aanpak opgesteld om aan de slag te gaan met een pilot voor het Omgevingsplan Binnenstad.
Om onze werkprocessen en ICT ondersteuning tijdig op orde te brengen is 2019 benut om in beeld te brengen welke wensen en eisen uit de nieuwe wet voortvloeien. Tegelijkertijd is in het OmgevingsPlatform Drenthe (OPD) verkend in welke mate we hierin op Drents niveau kunnen samenwerken. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het ontwerp en implementatie van de nieuwe werkprocessen in 2020. De Omgevingswet vraagt ook een ontwikkeling van organisatie en medewerkers. Deze sluit aan op de organisatiebrede aanpak van de organisatieontwikkeling maar vraagt ook om specifieke kennis en vaardigheden. In 2019 is een aanpak opgesteld om hiermee aan de slag te gaan. Dit moet in de loop van 2020 leiden tot een aanbod van trainingen en bijeenkomsten.

Wonen en leefomgeving

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"In de woonvisie hebben we aangegeven dat wij een gemeente willen zijn waar het goed wonen is en dat wij dit graag willen behouden. Wij willen een woningmarkt waarin de vraag naar woningen meer in evenwicht is met het aanbod. Daarnaast willen wij de aantrekkelijkheid van ons woon- en leefklimaat versterken. Daarom geven wij verder uitvoering aan het ingezette beleid. Vanuit de woonvisie hebben wij prestatieafspraken met de corporaties over de huursector gemaakt. Hierin zetten wij vooral in op de betaalbaarheid, de energietransitie en de transformatie van sociale huurwoningen."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Deprogrammeren woningbouwcapaciteit
In het ontwerpbestemmingsplan kernen hebben we bestaande woningbouwcapaciteit geschrapt. Daarnaast zijn we in gesprek gegaan met diverse private ontwikkelaars om woningbouwplannen te reduceren.

Herstructureringsfonds
In 2019 hebben we reeds aangegeven dat we in 2020 nadere spelregels voor deze regeling gaan uitwerken.

Prestatieafspraken woningcorporaties
Afgelopen jaar hebben we samen met de corporaties een activiteitenoverzicht voor 2020 uitgewerkt. Afspraken die hierin zijn opgenomen gaan over: samenwerking binnen het sociaal domein, betrokkenheid van partijen bij duurzaamheid en energietransitie, nadere afspraken over vrijkomende verdunningslocaties, nadere analyses inzake leefbaarheid in Tuindorp en Schoonoord en een gezamenlijke inzet op de bewustwording rondom het langer thuis wonen van bewoners.

Regiodeal
We hebben in het afgelopen jaar de Regiodeal Zuid en Oost Drenthe met het Rijk kunnen sluiten. De eerste tranche van verschillende projecten is gehonoreerd en de benodigde middelen zijn vrijgemaakt. Binnen het eerste uitvoeringsprogramma zijn 24 diverse projecten op het gebied van wonen, werken en welzijn van start gegaan.

Grondexploitatie

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Komende jaren zullen we ons vooral richten op het verkopen en afronden van de bestaande woningbouwlocaties en bedrijventerreinen. De woonvisie en het nog te formuleren bedrijventerreinenbeleid zullen hierin leidend zijn. De risico's zijn voor zover mogelijk in beeld gebracht. We willen een goed woonklimaat realiseren in onze woningbouwplannen en de ondernemer zo goed mogelijk faciliteren. Daar waar mogelijk proberen we tegemoet te komen in de wensen van de potentiële koper."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Het afgelopen jaar zijn er over de verschillende nieuwbouwplannen kavels verkocht. Zo zijn er in Ossehaar Coevorden, Steigerwijk Dalerpeel, Jongbloed Sleen, Geesbrug, Aelderhoogde Aalden woningbouwkavels verkocht. In 2019 zijn er in totaal 27 woningbouwkavels verkocht. Ondanks een krappe woningmarkt valt op dat de periode tussen reservering/optie en daadwerkelijke aanschaf van een woningbouwkavel langer duurt. De stijging van woningbouwkosten maakt dat de betaalbaarheid van nieuwbouwprojecten onder druk staat.

Naar aanleiding van de woonvisie is de verkoop van nieuwe plannen Molenakkers II te Dalen en Jongbloed te Sleen aantal jaren opgeschort. De beschikbare capaciteit is niet geschrapt, enkel eerst opgeschort. Voor Ossehaar is de plancapaciteit reeds sterk gereduceerd. Wel zal er onderzocht worden of er nog belangstelling is voor een klein aantal kavels met grote oppervlakte (meer dan 2.500m2) op de locatie van Ossehaar fase C.

RSP

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Met  de in gebruik name van de Spoorboog is het rangeerspoor in de stationsomgeving overbodig geworden en is het ontwikkelperspectief van de Euroterminal verbeterd. Na opheffing van de overtollige sporen (is inmiddels in volle gang) kan het emplacement worden heringericht en wordt de barrière tussen de Holwert en het centrum verkleind.  De voetgangerstunnel verkleind de fysieke afstand verder en biedt ons de mogelijkheid een deel van het programma (P+R en deel van de fietsenstalling) aan de Holwert-zijde te realiseren. Hierdoor ontstaat er mogelijkheid de uitstraling van de stationsomgeving en de voorzieningen voor de reizigers te verbeteren. Daarnaast vormt het stationsgebied een 'stepping stone' tussen het EDS-plein en de binnenstad van Coevorden en is het voor bezoekers aan Coevorden een eerste kennismaking met de stad. Doordat de fysieke barrière wordt geslecht ontstaat er tevens de mogelijkheid om eventueel een deel van het langparkeren uit het centrum naar de Holwert te verplaatsen. Hier is bij de aanleg van het parkeerterrein ten Noorden van de voormalige van Gend & Loos loods al op geanticipeerd. Kortom de herinrichting van de stationsomgeving is van belang voor het comfort van de reizigers, de uitstraling van Coevorden en de verbinding tussen de Holwert en het centrum."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Bouwvergunningen

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Wij streven naar hoogwaardige dienstverlening die aansluit op de wensen van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Aanvragen willen wij snel en zoveel mogelijk digitaal af te handelen. Onze gemeentelijke informatie moet tegelijkertijd ook toegankelijk zijn voor wie dit (nog) niet op digitale wijze kan/wil doen. Als procedures langdurig zijn, onderzoeken wij hoe deze makkelijker en sneller kunnen verlopen. Wij maken het initiatiefnemers die zich inzetten voor de samenleving zo makkelijk mogelijk door kritisch te kijken naar lokale en landelijke wet- en regelgeving."

Wat hebben wij daar voor gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij daar voor gedaan?

Zowel het aantal nieuwe aanvragen als het aantal verleende bouwvergunningen was in 2019 vergelijkbaar met 2018. Ook voor de werkelijke legesinkomsten geldt dat er nauwelijks verschil is met het voorgaande jaar. Naast het afhandelen van aanvragen is een gericht ontwikkelingstraject doorlopen om effectiever en efficiënter invulling te kunnen geven aan het leveren van maatwerk en het verbeteren van dienstverlening.

Bentheimerpoort en Bogas (voormalig Centrumplan)

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Het opstellen van een ruimtelijke visie voor de herinrichting van de Markt, Haven en Citadelpunt is een van de projecten onder het programma Centrum. Deze visie moet inzicht geven in de ruimtelijk fysieke maatregelen die genomen moeten worden om de Markt de centrale plek te laten zijn voor bezoekers en de huiskamer te laten zijn voor de stad. Daarnaast worden kaders opgesteld voor de ontwikkeling van de Citadelpunt. De visie wordt vergezeld met een kostenraming voor de in de ruimtelijke visie voorgestelde maatregelen. 
De benodigde omgevingsvergunningen voor de ontwikkeling van woningen zijn voor een groot aantal locaties binnen het Bogasterrein reeds vergund. Op basis van de ontwikkelingsovereenkomsten maken wij het projectgebied bouw- en woonrijp. In overleg met de ontwikkelaars worden de werkzaamheden voor bouw- en woonrijp ingepland."

 

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Bentheimerpoort
Wij zijn in gesprek op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de opgave om de fundaties van de Bentheimerpoort te integreren in de nog te realiseren bouwplannen. De financiële onderbouwing voor deze werkzaamheden is ontvangen en een analyse hierop wordt uitgevoerd. Het vervolg van deze gesprekken en de uitwerking zal in 2020 plaatsvinden. Tevens is er een kunstenaar benaderd om de accenten van de Bentheimerpoort extra aandacht te geven.

Voormalig Bogas gebied
Het gehele gebied inclusief de bouwkavels zijn bouwrijp. De ontwikkelaars zijn begonnen met het ontwikkelen en het realiseren van de bouwplannen.

Mobiliteit

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"In 2019 gaan wij door met het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten zoals beschreven in het Mobiliteitsplan "Op weg naar Duurzame Mobiliteit".

  • Wij willen de verkeersveiligheid (en leefbaarheid) blijvend verbeteren  voor onze inwoners en bezoekers; 
  • Wij werken aan een goede bereikbaarheid ten behoeve van een goed woon- werk- en vestigingsklimaat voor alle modaliteiten, ook voor goederenvervoer;
  • Wij werken naar een samenhangende en duurzame mobiliteit."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

Verbreding N34
In 2019 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden en is er een start gemaakt met de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden-noord (N382) en knooppunt Holsloot (A37).

Zuidelijke ontsluitingsweg
De planologische procedure voor vaststelling van het bestemmingsplan "Zuidelijke Ontsluitingsweg" is gestart in 2019. Nadat het plan onherroepelijk is, zal worden gestart met het aanbestedings- en gunningstraject ter realisering van de zuidelijke ontsluitingsweg.

Fietsnota
In 2019 heeft uw raad de Fietsnota met (uitvoerings)agenda vastgesteld.

Mobilteit

Het Mobiliteitsplan is in uitvoering.

Reconstructie wegen in Wachtum 
In Wachtum is de reconstructie voor het vervangen van het riool afgerond, hierbij is een nieuwe weginrichting toegepast. De nieuwe weginrichting van het dorp is in goed overleg afgestemd met dorpsbelangen, middenstand en inwoners van Wachtum. In de maatregelen is rekening gehouden met de invulling van een verkeersveilige schoolomgeving.

Busroutes

Met het OV-bureau Groningen-Drenthe en de dorpen die de bus door het dorp willen hebben zijn in 2019 gesprekken gevoerd over de mogelijke invulling van de busroutes.

Structuur en ontwikkelplannen

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Onze doelstelling in de programmabegroting 2019 was als volgt:

"Wij willen zorgen voor goede vertaling van ons ruimtelijk beleid in onze structuur- en ontwikkelplannen. Daarnaast willen wij door een goede vertaling van ruimtelijk beleid planschades voorkomen."

Wat hebben wij gedaan?

Terug naar navigatie - Wat hebben wij gedaan?

In het verlengde van 2018 hebben wij meegedacht met ruimtelijke ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheid en energietransitie (wind- en zonneparken). Uitgangspunt bij ontwikkelingen is dat wij handelen vanuit verbindend besturen. Wij wegen alle belangen zorgvuldig af en we denken mee met initiatiefnemers over participatie voor omwonenden in dergelijke ontwikkelingen. We werken dan ook in de geest van de Omgevingswet en de mogelijkheden die de nieuwe wet ons biedt.

Toelichting op de belangrijkste verschillen

Terug naar navigatie - Toelichting op de belangrijkste verschillen
Verschillen programma ruimte en leefomgeving
Bedragen x € 1.000
Saldo voor reserve- Reserve- Saldo na reserve-
mutaties mutaties mutaties
Bouwvergunningen 279 0 279
Centrumplan Coevorden 400 -400 0
Grondexploitatie -282 282 0
Mobiliteit -112 93 -19
RSP -1 0 -1
Ruimtelijke ontwikkeling 71 0 71
Structuur en ontwikkelplannen 103 -68 35
Vastgoed 622 -630 -8
Wonen en leefomgeving 0 0 0
Totaal 1.080 -723 357

Bouwvergunningen, incidenteel voordeel € 279.000
In de begroting gingen wij uit van een ontvangst uit bouwleges van € 823.000. Er is € 1.127.000 binnengekomen, ruim € 304.000 meer. Hierdoor zijn ook wat extra kosten gemaakt, namelijk € 25.000. Per saldo zijn de inkomsten € 279.000 hoger. Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022 zijn de verwachte inkomsten voor 2019 neerwaarts bijgesteld van € 955.000 naar € 823.000. De neerwaartse bijstelling was gebaseerd op de realisatie van de eerste helft van 2018. Omdat in deze periode sprake was van een daling van de gemiddelde bouwsom per aanvraag hielden wij rekening met een daling van de legesinkomsten in 2019. Van een daling van de legesinkomsten is echter geen sprake geweest. Het feit dat de inkomsten hoger zijn, is toe te schrijven aan de inkomsten van een klein aantal vergunningen (2 zonneakkers) met een relatief hoge bouwsom in de tweede helft van 2019. Dit zijn incidentele voordelen.  

Ruimtelijke ontwikkeling, incidenteel voordeel € 71.000
Dit voordeel heeft vooral betrekking op de Omgevingswet. In de ambitie ‘Omgevingswet’ in de Programmabegroting 2019 is onder andere € 135.000 beschikbaar gesteld voor een hoofdlijnendocument, omgevingsvisie, het pakket ‘Grip op de Omgevingswet', een ontwikkelingslab en communicatie. Van de beschikbare middelen is € 78.000 ingezet. Het restant is € 57.000 en is in de memo onder de ‘Overlopende budgetten’ opgenomen. Andere elementen in de ambities voor de Omgevingswet zijn begroot en verantwoord in programma 5 in de bedrijfsvoeringsbudgetten.

Met overige kleine verschillen van per saldo € 13.000 is het voordeel op dit budget € 71.000.