Jaarrekening 2019

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Terug naar navigatie - Toelichting grondslagen

Algemeen
Wij hebben de jaarrekening opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) daarvoor aan provincies en gemeenten geeft.
De waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarden.
Uitgangspunt is dat baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten nemen wij op voor zover wij deze op de balansdatum hebben gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar nemen wij in acht indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Dividendopbrengsten nemen wij als bate op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld of de algemene vergadering van aandeelhouders daarover een besluit heeft genomen.

Personeelslasten
Personeelslasten rekenen wij in principe toe aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen met een vergelijkbaar volume rekenen wij sommige personele lasten echter toe aan de periode waarin de uitbetaling plaatsvindt; daarbij denken wij bijvoorbeeld aan componenten als overlopende vakantiegeldverplichtingen en verlofaanspraken.

Vaste activa              
De vaste activa waarderen wij tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen. Ten aanzien van de afschrijvingstermijnen hanteren wij de volgende uitgangspunten.

 1. Materiële vaste activa met economisch nut worden lineair afgeschreven in de volgende termijnen:
 • 60 jaar: aanleg rioleringen;
 • 50 jaar: Wegen, fiets- en voetpaden(beton);
 • 40 jaar: nieuwbouw bedrijfsgebouwen;
 • 30 jaar: Aanleg plantsoenen, parken en onderbouw kunstgrasvelden;
 • 25 jaar: renovatie, restauratie en groot onderhoud woonruimten, bedrijfsgebouwen, bruggen en archiefinstallaties;
 • 15 jaar: technische installaties van bedrijfsgebouwen en zonnepanelen;
 • 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, meubilair, tractoren, gladheidsbestrijdingsmaterieel en toplaag kunstgrasvelden;
 • 8 jaar: vrachtauto’s en verzamelcontainers voor ondergrondse opslag;
 • 7 jaar: bestel- en personenauto’s;
 • 5 jaar: automatiseringsapparatuur, werktuigen en gereedschappen;
 • 3 jaar: softwarepakketten.

  Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

  2.  Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut, zoals wegen, bruggen en parken, worden geactiveerd en over de verwachte toekomstige levensduur afgeschreven. Deze verwerkingswijze is van kracht op nieuwe investeringen na 1 januari 2017 en is conform de gewijzigde richtlijnen van het BBV per genoemde datum. De enige uitzondering op het verplicht activeren zijn kunstvoorwerpen met een cultuurhistorische waarde. Deze mogen niet worden geactiveerd.

  Bijdragen van derden worden direct op een activum in mindering gebracht.  Ingeval van activering wordt een actief lineair afgeschreven in maximaal de volgende termijnen:

 • 40 jaar: aanleg en vervanging van bruggen;
 • 20 jaar: aanleg, vervanging en reconstructie van wegen, fiets- en voetpaden en openbare verlichting;
 • 10 jaar: verkeer remmende maatregelen, verkeersregelinstallaties en straatmeubilair.

  Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 25.000 worden niet geactiveerd. Een uitzondering geldt voor gronden en terreinen; deze worden altijd geactiveerd.

Voorraden
De voorraden bouwgrond in exploitatie hebben wij gewaardeerd tegen de netto contante waarde (NCW). Winsten uit grondexploitaties nemen wij slechts indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd kunnen worden aangemerkt. Zolang daarvan geen sprake is, brengen wij de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering. De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van ultimo 2019 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen.

Wij zijn van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in het jaarverslag. Met betrekking tot de gehanteerde uitgangspunten en risico inschattingen merken wij het volgende op:

De belangrijkste nog te maken kosten (> € 0,8 miljoen) betreffen:

 • Ossehaar
 • Dalen Molenakkers II

De belangrijkste te realiseren opbrengsten (> € 0,8 miljoen) betreffen:

 • Aelderhooghe
 • Leeuwerikenveld II
 • Europark
 • Ossehaar
 • Dalen Molenakkers II
 • Sleen Jongbloed
 • ROC

Wij hanteren voor de grondexploitaties de volgende uitgangspunten:

Rente
In de afgelopen jaren is gerekend met een interne rekenrente van 3%. Deze is toegepast voor de toerekening van de financieringslasten per project. Voor het contant maken van de toekomstige kasstromen hanteren wij, conform BBV, 2%. Het resultaat van ieder project is weergegeven in een netto contante waarde (NCW).

Kostenstijgingen
De hoogte van de kosten in de toekomst is gebaseerd op het huidige niveau met jaarlijks een verhoging op basis van de verwachte inflatie. De kosten op het huidige niveau worden bepaald op basis van externe offerte(s) en kengetallen. De kengetallen zijn gebaseerd op productprijzen en productienormen. De prijzen zijn afkomstig van fabrikanten en de normen komen uit de boekenreeks GWW-kosten.

Opbrengsten en opbrengstenstijgingen
De opbrengsten van de grondexploitaties zijn gebaseerd op gemaakte afspraken met externe partijen of op de jaarlijks door ons vastgestelde uitgifteprijzen. De uitgifteprijzen in de toekomst zijn gebaseerd op de huidige prijs, verhoogd met een index van 1% tot en met het jaar 2024.
In de toekomstige uitgaven zijn geen subsidies opgenomen omdat deze al zijn ontvangen en beschikt.

Inflatie
De verwachte inflatie die in de grondexploitatiemodellen wordt toegepast is gebaseerd op voorspellingen van het centraal planbureau voor de periode 2019-2022.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
Wij baseren het accres van het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2018. Dit is het publicatiemoment van de Miljoenennota op Prinsjesdag. Eventuele gevolgen van de ontwikkeling van de rijksuitgaven via de trap-op-trap-af systematiek, die bekend worden na de septembercirculaire, worden nog niet doorvertaald in het accres. De decembercirculaire is geen bijstellingsmoment voor het accres. Het definitieve accres voor afgelopen jaar wordt volgens de gebruikelijke systematiek bekend in de meicirculaire van dit jaar en ook in 2019 verwerkt als afwikkelingsverschil.

Uitvoering grondbeleid in 2019
Uw raad heeft in december 2017 de woonvisie “Hier wil je wonen” vastgesteld. Deze is in overleg met alle belanghebbenden opgesteld en zal de komende jaren op basis van een uitvoeringsagenda verder worden uitgewerkt.
De woonvisie zet de woningbouw echter niet op slot. Voor kwalitatief goede nieuwbouwplannen blijft –zowel in de dorpen als in de stad- nog enige ruimte bestaan. Daarnaast zijn de grondprijzen daar waar nodig geactualiseerd en aangepast aan de meest recente marktomstandigheden.
Ondanks onze minder actieve en meer terughoudende gemeentelijke rol houden wij de verplichtingen van de bestaande projecten en de daarbij behorende risico’s.
Bij nieuwe projecten wegen wij goed af wat de rol van de gemeente het best kan zijn en welke instrumenten (zelf aankopen, pps-constructie / andere samenwerkingsvorm, exploitatieplan / anterieure overeenkomst) hiervoor kunnen worden ingezet. Voor nieuwe projecten kopen wij slechts in uitzonderlijke situaties gronden aan en zal onze rol in de regel meer faciliterend en regisserend zijn. Omvangrijke nieuwe woningbouwprojecten zullen zich – mede gelet op de nog resterende plancapaciteit voor nieuwbouw én gelet op de demografische ontwikkelingen- naar verwachting niet of nauwelijks nog voordoen.
De risico’s binnen de grondexploitaties bepalen wij op basis van de volgende  onderdelen:

1. Marktrisico

Dit risico wordt bepaald door voor alle in exploitatie genomen  plannen een negatief scenario te bepalen. Hierin worden factoren als verkooptempo en prijsniveau veranderd en worden de gevolgen ervan, indien deze leiden tot een negatief resultaat, als risico opgenomen. Dit is bepaald door voor alle plannen door te rekenen wat het betekent als alle verkopen drie jaar worden uitgesteld. Dit komt neer op een risico van in totaal € 1.300.000.

2. Indicatoren uit de grondexploitaties

Door het veranderen van rente en inflatie in onze grondexploitatiemodellen kan het resultaat veranderen. Het verhogen van de rente en de inflatie en het verlagen van de prijsstijgingen van de opbrengsten leiden samen tot een lager resultaat. Dit komt neer op een risico van € 291.000.

3. Projectspecifieke risico’s

Naast de marktrisico’s en de risico’s van verandering van rente en inflatie kunnen zich in projecten risico’s voordoen die specifiek betrekking hebben op het project. Deze worden op de volgende manier bepaald. Eerst wordt de mogelijke schade per project bepaald. Deze wordt bepaald door de volgende formule:

Schade = (kans op een onverwachte gebeurtenis met schade) x schadebedrag.

De risico’s die kunnen ontstaan hangen samen met de demografische ontwikkelingen in onze gemeente. Deze kunnen voor meerdere projecten aanzienlijke gevolgen hebben. Zowel in volume als in soort woningen die mogelijk niet gebouwd gaan worden. Hierdoor wordt ook de onderliggende grond niet verkocht. Daarnaast bestaat het risico dat de gronden op werklocaties niet matchen met de vraag vanuit de markt waardoor wij terreinen niet meer kunnen verkopen.

De risico’s in woningbouwprojecten nemen het grootste deel van de projectrisico’s voor hun rekening. Het totaal van de projectrisico’s komt neer op € 1.014.000. Zoals eerder aangegeven kan de herijking van de woonvisie in de toekomst ook effect hebben op de gemeentelijke grondexploitaties.

De bovenstaande risico’s zijn bepaald door voor ieder risico-onderdeel te bekijken hoeveel verlies ontstaat indien het worst-case scenario zich voordoet. De bovenstaande risico’s bedragen in totaal € 2.605.000.

Bestemmingsreserve grondexploitatie
Het saldo van bestemmingsreserve grondexploitatie is ultimo 2019 € 0. 


Niet in exploitatie genomen gronden
Conform BBV hebben wij de boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden overgebracht naar materiële vaste activa.

Voorziening pensioen wethouders
De voorziening wethouders is bepaald op basis van recente actuariële berekeningen. 

Uitzettingen korter dan één jaar
De vorderingen waarderen wij tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid hebben wij op de vorderingen een voorziening in mindering gebracht.

Overlopende activa en liquide middelen
De overlopende activa en de liquide middelen waarderen wij tegen de nominale waarde.

Vaste schulden
De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer. De vaste schulden waarderen wij tegen de nominale waarde, verminderd met de betaalde aflossingen. Voorzieningen worden gevormd op basis van de omvang van verplichtingen en/of risico’s die redelijkerwijs zijn in te schatten.

Vlottende passiva
De posten opgenomen onder de vlottende passiva waarderen wij tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen
Voor zover leningen door de gemeente zijn gewaarborgd, hebben wij buiten de telling van de balans het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per ultimo boekjaar opgenomen. In de toelichting op de balans hebben wij nadere informatie hierover opgenomen.

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten

Wij geven in onderstaand overzicht de volgende informatie weer:

 • Gerealiseerde baten en lasten per programma;
 • Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen; 
 • Gerealiseerde kosten van overhead; 
 • Het bedrag van de heffing voor Vennootschapsbelasting; 
 • Het saldo van baten en lasten vòòr de reservemutaties; 
 • De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves; 
 • Het gerealiseerde resultaat over 2019 na de reservemutaties. 

  Wij verwijzen u voor een toelichting op de verschillen naar het jaarverslag. De zes programma's sluiten wij af met de beantwoording van de vraag 'Wat heeft het gekost?' en de toelichting op de significante verschillen. De wijze waarop wij de post 'onvoorzien' hebben ingezet, hebben wij toegelicht bij de verschillen van programma 6 en de informatie onder de tegel 'financiën'. 

RECAPITULATIE
Bedragen * € 1.000
Primitieve Begroting Rekening Resultaat
begroting na wijziging 2019
Lasten (exclusief toevoegingen reserves)
1 Economie, onderwijs en cultuur 5.470 7.488 4.919 2.568
2 Werk,jeugd en zorg 40.261 40.596 40.658 -62
3 Ruimte en leefomgeving 9.977 11.194 9.877 1.317
4 Openbare ruimte 12.447 13.395 13.952 -556
5 Bestuur en Organisatie 20.624 21.792 21.720 72
Totaal lasten 88.779 94.465 91.126 3.339
Baten (exclusief onttrekkingen reserves)
1 Economie, onderwijs en cultuur 1.570 2.459 1.495 -965
2 Werk,jeugd en zorg 12.622 12.079 12.775 695
3 Ruimte en leefomgeving 6.819 7.689 7.426 -264
4 Openbare ruimte 9.027 9.027 9.194 167
5 Bestuur en Organisatie 896 796 977 182
Totaal baten 30.933 32.050 31.866 -184
6 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Lasten 2.027 1.138 222 916
6 Financiering en alg. dekkingsmiddelen Baten 69.192 71.006 70.781 -225
Overhead Lasten 10.825 10.913 11.059 146
Overhead Baten 102 102 402 300
Saldo voor reservemutaties -1.405 -3.359 642 4.001
Storting in de reserve 5.186 10.102 11.290 1.188
Onttrekking aan de reserve 6.501 13.461 12.159 -1.302
Totaal reservemutaties 1.315 3.359 869 -2.490
Saldo na reservemutaties -90 0 1.511 1.511

Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur

Terug naar navigatie - Programma 1: Economie, onderwijs en cultuur
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2019 Begroting na wijzigingen 2019 Werkelijk 2019 Resultaat
Lasten
Kunst en cultuur 871 1.073 1.066 7
Onderwijs 783 1.245 1.040 205
Leerlingenvervoer 600 680 682 -2
Recreatie en toerisme 478 477 456 21
Economische structuurversterking 2.739 4.013 1.675 2.338
Totaal Lasten 5.470 7.488 4.919 2.568
Baten
Kunst en cultuur 125 125 153 -28
Onderwijs 579 956 824 132
Leerlingenvervoer 4 4 2 2
Recreatie en toerisme 0 6 0 6
Economische structuurversterking 862 1.369 515 854
Totaal Baten 1.570 2.459 1.495 965
Saldo voor reservemutaties -3.901 -5.029 -3.425 -1.604
Onttrekkingen
Kunst en cultuur 0 15 15 0
Onderwijs 81 81 0 81
Recreatie en toerisme 0 0 0 0
Economische structuurversterking 1.473 2.357 1.029 1.329
Totaal Onttrekkingen 1.554 2.453 1.044 1.410
Stortingen
Onderwijs 0 0 0 0
Economische structuurversterking 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 0 0
Totaal reservemutaties 1.554 2.453 1.044 1.410

Programma 2: Werk, jeugd en zorg

Terug naar navigatie - Programma 2: Werk, jeugd en zorg
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2019 Begroting na wijzigingen 2019 Werkelijk 2019 Resultaat
Lasten
Sport 952 1.159 1.243 -83
Gezondheidszorg 556 593 547 46
Algemene voorzieningen 1.943 2.013 1.982 31
Preventie 1.223 1.231 1.175 56
Inkomen 14.634 13.112 12.599 513
Participatie 5.908 6.249 6.128 121
Individuele voorzieningen 15.044 16.240 16.984 -745
Totaal Lasten 40.261 40.596 40.658 -62
Baten
Sport 0 50 113 -63
Algemene voorzieningen 0 0 0 0
Preventie 0 0 0 0
Inkomen 12.183 11.710 12.191 -481
Participatie 12 12 159 -147
Individuele voorzieningen 428 308 312 -4
Totaal Baten 12.622 12.079 12.775 -695
Saldo voor reservemutaties -27.638 -28.517 -27.884 -633
Onttrekkingen
Sport 25 330 340 -10
Algemene voorzieningen 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 25 330 340 -10
Stortingen
Sport 0 1.200 1.200 0
Algemene voorzieningen 0 1.000 1.000 0
Totaal Stortingen 0 2.200 2.200 0
Totaal reservemutaties 25 -1.870 -1.860 -10

Programma 3: Ruimte en leefomgeving

Terug naar navigatie - Programma 3: Ruimte en leefomgeving
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2019 Begroting na wijzigingen 2019 Werkelijk 2019 Resultaat
Lasten
Ruimtelijke ontwikkeling 107 242 169 73
Wonen en leefomgeving 150 436 428 8
Bouwvergunningen 115 115 140 -24
Grondexploitatie 4.119 4.119 3.646 473
Centrumplan Coevorden 812 963 563 400
Mobiliteit 57 69 88 -19
Structuur en ontwikkelplannen 155 155 68 87
RSP 76 76 77 -1
Vastgoed 5.788 6.420 6.144 276
Totaal Lasten 11.378 12.594 11.322 1.272
Baten
Ruimtelijke ontwikkeling 99 99 97 2
Wonen en leefomgeving 80 80 72 8
Bouwvergunningen 823 823 1.127 -304
Grondexploitatie 4.119 4.119 3.364 755
Mobiliteit 150 150 57 93
Structuur en ontwikkelplannen 87 87 104 -17
RSP 160 160 160 0
Vastgoed 1.301 2.171 2.516 -345
Totaal Baten 6.819 7.689 7.497 192
Saldo voor reservemutaties -4.559 -4.905 -3.825 -1.080
Onttrekkingen
Ruimtelijke ontwikkeling 149 25 25 0
Wonen en leefomgeving 0 1.185 1.185 0
Grondexploitatie 0 0 754 -754
Centrumplan Coevorden 284 435 139 296
Mobiliteit 0 0 0 0
Structuur en ontwikkelplannen 75 75 7 68
RSP 90 90 90 0
Vastgoed 158 637 549 88
Totaal Onttrekkingen 756 2.447 2.749 -302
Stortingen
Ruimtelijke ontwikkeling 0 1.000 1.000 0
Wonen en leefomgeving 0 1.000 1.000 0
Grondexploitatie 0 0 472 -472
Centrumplan Coevorden 0 0 104 -104
Mobiliteit 150 150 57 93
RSP 378 378 378 0
Vastgoed 76 793 1.334 -542
Totaal Stortingen 604 3.320 4.345 -1.025
Totaal reservemutaties 152 -874 -1.596 723

Programma 4: Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 4: Openbare ruimte
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2019 Begroting na wijzigingen 2019 Werkelijk 2019 Resultaat
Lasten
Bovengrondse infrastructuur 4.657 5.000 4.971 29
Groen en landschap 1.051 1.549 1.647 -98
Afvalverwijdering en -verwerking 3.609 3.609 4.112 -503
Riolering 2.795 2.795 2.775 20
Milieu 50 157 137 19
Begraafplaatsen 285 285 309 -24
Heffingen 0 0 0 0
Totaal Lasten 12.447 13.395 13.952 -556
Baten
Bovengrondse infrastructuur 65 65 126 -61
Groen en landschap 68 68 71 -3
Afvalverwijdering en -verwerking 521 651 759 -108
Riolering 163 163 117 46
Milieu 35 35 24 10
Begraafplaatsen 2 2 4 -2
Heffingen 8.173 8.043 8.092 -49
Totaal Baten 9.027 9.027 9.194 -167
Saldo voor reservemutaties -3.421 -4.369 -4.758 389
Onttrekkingen
Bovengrondse infrastructuur 1.500 1.500 1.721 -221
Groen en landschap 500 673 673 0
Riolering 0 0 0 0
Heffingen 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 2.000 2.173 2.394 -221
Stortingen
Bovengrondse infrastructuur 0 0 221 -221
Riolering 0 0 0 0
Totaal Stortingen 0 0 221 -221
Totaal reservemutaties 2.000 2.173 2.173 0

Programma 5: Bestuur en organisatie

Terug naar navigatie - Programma 5: Bestuur en organisatie
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2019 Begroting na wijzigingen 2019 Werkelijk 2019 Resultaat
Lasten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 3.014 3.045 3.064 -19
Gemeenteraad en commissies 625 685 647 39
Burgemeester en wethouders 778 778 995 -217
Bestuurlijke samenwerking 216 360 282 78
Burgerzaken 312 337 312 25
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 710 760 501 259
Bedrijfsvoering 24.393 25.340 25.533 -193
Totaal Lasten 30.048 31.305 31.333 -28
Baten
Veiligheidsbevorderende maatregelen 48 48 48 0
Gemeenteraad en commissies 0 0 0 0
Burgemeester en wethouders 106 106 106 0
Bestuurlijke samenwerking 0 0 10 -10
Burgerzaken 508 508 418 89
Stimuleringsfonds dorpen en wijken 0 50 50 0
Bedrijfsvoering 336 186 676 -490
Totaal Baten 997 897 1.308 -411
Saldo voor reservemutaties -29.051 -30.408 -30.025 -382
Onttrekkingen
Bedrijfsvoering 166 365 166 199
Stortingen
Bedrijfsvoering 0 0 0 0
Totaal reservemutaties 166 365 166 199

Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Programma 6: Financiering en dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Exploitatie Primitieve begroting 2019 Begroting na wijzigingen 2019 Werkelijk 2019 Resultaat
Lasten
Financiering en dividend 36 36 36 0
Algemene uitkering gemeentefonds 0 50 50 0
Algemene baten en lasten 1.784 944 0 944
Heffing gemeentelijke belastingen 66 66 96 -30
Saldo jaarrekening na bestemming 0 0 0 0
Inning gemeentelijke belastingen 142 42 40 2
Totaal Lasten 2.027 1.138 222 916
Baten
Financiering en dividend 1.441 1.636 1.556 79
Algemene uitkering gemeentefonds 57.126 58.687 58.750 -63
Heffing gemeentelijke belastingen 10.570 10.628 10.410 218
Inning gemeentelijke belastingen 55 55 64 -9
Totaal Baten 69.192 71.006 70.781 225
Saldo voor reservemutaties 67.164 69.868 70.559 -691
Onttrekkingen
Algemene baten en lasten 2.000 5.693 5.467 226
Resultaat bestemming 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 2.000 5.693 5.467 226
Stortingen
Financiering en dividend 485 485 427 58
Algemene baten en lasten 4.000 4.000 4.000 0
Resultaat bestemming 97 97 97 0
Totaal Stortingen 4.582 4.582 4.524 58
Totaal reservemutaties -2.582 1.111 943 168

Gebeurtenissen na balansdatum

Terug naar navigatie - Gebeurtenissen na balansdatum

Tussen 31 december 2019 en het moment waarop uw raad het jaarverslag en de jaarrekening vaststelt, kunnen zich gebeurtenissen voordoen die materiële effecten kunnen hebben op de balans en/of de resultatenrekening. Indien zich belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum voordoen, dient dit vermeldt te worden in het verslag of, afhankelijk van de omvang van het effect, geven ze aanleiding om de balans en/of de resultatenrekening van het boekjaar aan te passen. Deze informatie is voor uw raad van belang om inzicht te bieden in de financiële positie van onze gemeente.

In dit kader schenken wij hier aandacht aan de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. 

Coronacrisis
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening 2019 zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de gemeente Coevorden. Echter in de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van het COVID-19 virus. Medio februari 2020 is dit virus in heel Europa (waaronder ook Nederland) doorgedrongen. Om het virus zo goed mogelijk te bestrijden heeft het Kabinet maatregelen getroffen, waaronder het verbieden van bijeenkomsten van (grote) groepen mensen, diverse reisverboden en de sluiting van eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs, scholen en kinderdagverblijven tot in ieder geval 28 april 2020. Vergaande maatregelen zijn op dit moment niet uitgesloten. Dit heeft een aanzienlijke impact op de economie en werkgelegenheid in zowel binnenland als het buitenland. De uiteindelijke gevolgen hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien.

Ook voor onze gemeente heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, op het moment van het opmaken van de jaarrekening, directe organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden. Deze organisatorische gevolgen c.q. onzekerheden bestaan rondom onze besturingsfilosofie Verbindend besturen en de doorlooptijd van projecten.
Wij werken volgens het principe Verbindend besturen. Dit houdt in dat wij de samenleving - maatschappelijke partners, ondernemers, inwoners – betrekken bij het bepalen van de koers van onze gemeente.  Vanwege de maatregelen kunnen wij onze besturingsfilosofie niet in volle omvang uitoefenen. Op een lager tempo blijven wij verbindend besturen. Daarbij zoeken wij naar creatieve oplossingen die passen binnen de mogelijkheden. 
De maatregelen hebben ook effect op projecten. Dit zijn niet alleen projecten van onze eigen organisatie, maar ook projecten in samenwerking met derden, bijvoorbeeld werkzaamheden in de openbare ruimte. We moeten bezien in welke mate dit effect heeft op de doorlooptijd van de bestaande projecten.

Naast de bovenstaande organisatorische gevolgen heeft dit direct dan wel indirect ook financiële gevolgen c.q. onzekerheden voor onze gemeente. Voor het boekjaar 2019 zijn er geen directe gevolgen van toepassing. Echter vanaf het boekjaar 2020 kunnen de volgende financiële gevolgen van toepassing zijn voor onze gemeente, voor zover wij kunnen overzien op het moment van het opmaken van de jaarrekening:
a. ontwikkeling baten (toeristenbelasting, verkopen van gronden, lagere dividendinkomsten);
b. ontwikkeling lasten (kosten voor de bijstand aan zelfstandigen (Bbz), tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo), ontwikkeling van het beroep op de bijstandsuitkeringen (zoals Wwb) );
c. ontwikkeling liquiditeit (kosten lopen regulier door, inkomsten komen later binnen);
d. ontwikkeling organisatie (mogelijke extra druk op de organisatie vanwege de uitvoering van extra werkzaamheden).

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft geen (significante) invloed op de cijfers over het boekjaar 2019. De directie heeft passende maatregelen genomen c.q. zorgt ervoor dat passende maatregelen worden genomen om de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen. Het college van de gemeente Coevorden acht een duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten derhalve niet onmogelijk. De jaarrekening is dan ook opgemaakt uitgaande van de veronderstelling van continuïteit van de gemeente.

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van incidentele baten en lasten in 2018

In onderstaand overzicht laten wij zien van welke incidentele baten en lasten sprake was in 2019. Om uw raad inzicht te geven in en vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht, is het van belang dat er inzicht is in het deel van de baten en lasten die incidenteel zijn. Daarom nemen wij dit overzicht op, waarin de incidentele baten en lasten limitatief zijn opgesomd.

In het algemeen geldt dat wij structurele taken uitvoeren en daarvoor structurele lasten begroten. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering op deze regel. Het incidentele karakter zit in eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies die een tijdelijk karakter hebben met een duidelijke einddatum. 

OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Bedragen x € 1.000
2019
Programma en omschrijving Lasten Baten
Economie, onderwijs en cultuur
Dutch TechZone 293 -
Onttrekking reserve Dutch TechZone - 357
Centrumvisie 992 -
Incidentele subsidies voor Centrumvisie - 496
Onttrekking algemene reserve voor Centrumvisie - 496
Economische visie 41 -
Onttrekking algemene reserve voor Economische visie - 155
Werk, jeugd en zorg
Vrijval van de middelen reserve sociaal domein - 2.000
Storting in de algemene reserve 2.000 -
Onttrekking algemene reserve - 1.000
Storting in nieuwe bestemmingsreserve Innovaties zorg 1.000 -
Onttrekking algemene reserve - 1.000
Storting in nieuwe bestemmingsreserve Accommodaties in de samenleving 1.000 -
Sport, Drostenhal, groot onderhoud en verduurzaming 80 -
Sport, onttrekking reserve Sportcomplex de Swaneburg - 80
Sport, groot onderhoud Sportcomplex de Swaneburg 91 -
Sport, onttrekking reserve Sportcomplex de Swaneburg - 91
Sport, project gasloos de Swaneburg, onttr. Algemene reserve - 150
Sport, storting reserve Sportcomplex de Swaneburg 150 -
Sport, afkoopsom coating zwembad - 50
Sport, storting afkoopsom coating reserve Sportcomplex de Swaneburg 50 -
Incidentele jaarrekeningresultaten 370 1.318
Ruimte en leefomgeving
Bouw- en woonrijp maken Bogas A en D 139 -
Onttrekking reserve stedelijke vernieuwing - 139
Verhoging voorziening grondexploitaties 754 -
Onttrekking reserve grondexploitaties - 472
Onttrekking algemene reserve voor grondexploitaties - 282
Incidentele bijdrage derden mobiliteit - 57
Storting in reserve Mobiliteit 57 -
RSP, storting in reserve RSP 378 -
RSP, onttrekking reserve RSP - 90
RSP, bijdragen derden - 160
Vrijval restant reserve nieuwbouw gemeentehuis - 446
Storting vrijgevallen saldo reserve nieuwbouw in alg. reserve 446 -
Incidentele jaarrekeningresultaten - 350
Openbare ruimte
Onderhoud wegen 1.500 -
Onttrekking algemene reserve - 1.500
Duurzaam groenonderhoud 500 -
Onttrekking algemene reserve - 673
Vrijval restant reserve wegen - 221
Storting vrijgevallen saldo reserve wegen in alg.reserve 221 -
Incidentele jaarrekeningresultaten 489 90
Bestuur en organisatie
Ambitiedocument omgevingswet 90 -
Onttrekking uit algemene reserve - 90
Bedrijfsvoering: Toezicht en handhaving 60 -
Bedrijfsvoering, ICT: projecten informatiebeleidsplan 76 -
Onttrekking algemene reserve voor ICT - 76
Storting voorziening oud-wethouders 238 -
Incidentele jaarrekeningresultaten 64 444
Financiering en dekkingsmiddelen - -
Incidentele jaarrekeningresultaten 249 781
Totaal incidentele baten en lasten 11.328 13.064

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Terug naar navigatie - Structurele reservemutaties

Onder de tegel 'Financiën' hebben wij een toelichting gegeven op de verschillen in de reservemutaties. In onderstaand overzicht laten wij zien welk deel van de reservemutaties een structureel karakter heeft. 

TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting S I Werkelijk S I
Toevoegingen
Algemene reserves
Algemene reserve 4.924 2.478 2.446 5.122 2.455 2.667
Bestemmingsreserves
Decentralisatie sociaal domein 0 0 0 0 0 0
Stedelijke vernieuwing 4 4 0 112 0 112
Nieuwbouw gemeentehuis 274 0 274 274 0 274
Wegen 3 3 0 3 3 0
Vastgoed 7 0 7 557 0 557
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 280 54 226 279 0 279
Mobiliteit 158 8 150 68 0 68
Regio Specifiek Pakket (RSP) 388 388 0 380 0 380
Plopsaland 2 2 0 2 2 0
Kapitaallasten Hof van Coevorden 3 3 0 3 3 0
Dutch TechZone 15 15 0 18 18 0
Reserve grondexploitatie 2 2 0 472 0 472
Herstructureringsfonds 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Innovaties zorg 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Accommodaties in de samenleving 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Regiodeal 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000
Voorzieningen
Vordering op Attero 0 0 0 0 0 0
Rioleringen 0 0 0 0 0 0
Voorziening oud-wethouders 0 0 0 238 0 238
Voorziening derde WW-jaar 0 0 0 10 10
Totaal toevoegingen 10.059 2.957 7.102 11.538 2.481 9.057
Onttrekkingen
Algemene reserves
Algemene reserve 8.492 75 8.417 7.192 0 7.192
Bestemmingsreserves
Decentralisatie sociaal domein 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000
Stedelijke vernieuwing 435 0 435 139 0 139
Nieuwbouw gemeentehuis 446 0 446 446 0 446
Wegen 0 0 0 221 0 221
Vastgoed 88 88 0 0 0 0
Onderhoud sportcomplex De Swaneburg 155 0 155 170 0 170
Mobiliteit 0 0 0 0 0 0
Regio Specifiek Pakket (RSP) 90 90 0 90 90 0
Plopsaland 20 20 0 20 20 0
Kapitaallasten Hof van Coevorden 70 70 0 70 70 0
Dutch TechZone 884 0 884 786 0 786
Reserve grondexploitatie 0 0 0 472 0 472
Herstructureringsfonds 428 0 428 428 0 428
Innovaties zorg 143 0 143 143 0 143
Accommodaties in de samenleving 25 0 25 20 0 20
Regiodeal 186 0 186 186 0 186
Voorzieningen
Vordering op Attero 0 0 0 0 0 0
Rioleringen 163 163 0 110 0 110
Voorziening oud-wethouders 38 38 -1 38 0 38
Voorziening derde WW-jaar 0 0 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen 13.662 544 13.118 12.530 180 12.350

WNT-verantwoording 2019 Gemeente Coevorden

Terug naar navigatie - Wet Normering Topinkomens
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de gemeente Coevorden. Het voor de gemeente Coevorden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.
 
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 
Bij onze gemeente gaat het bij de topfunctionarissen om de gemeentesecretaris en de griffier. In de tabel hieronder is de bezoldiging van deze topfunctionarissen weergegeven.
Gegevens 2019 B.M. de Vries J. Kuipers-Meijering
Functiegegevens Algemeen directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 [01/01] – [31/12] [01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 98.826 79.298
Beloningen betaalbaar op termijn 17.623 13.224
Subtotaal 116.449 92.522
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 194.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 116.449 92.522
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2018 B.M. de Vries J. Kuipers-Meijering
Functiegegevens Algemeen directeur Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018 [01/01] – [31/12] [01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 96.280 78.491
Beloningen betaalbaar op termijn 14.724 11.983
Subtotaal 111.004 90.474
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 189.000
Totale bezoldiging 111.004 90.474

Balans per 31 december 2019

Terug naar navigatie - Balans
Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018
(bedragen* € 1.000)
Vaste activa Vaste financieringsmiddelen
Immateriële vaste activa 0 0 Eigen vermogen 39.607 38.965
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen - Algemene reserve 30.492 32.561
en saldo van agio en disagio 0 0 - Bestemmingsreserves 7.604 6.627
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0 - Resultaat voor bestemming programmarekening 1.511 0
- Bijdragen aan activa in eigendom derden - Resultaat na bestemming programmarekening 0 -223
Materiële vaste activa 94.703 95.608 Voorzieningen 2.584 2.484
- Investeringen met economisch nut 46.870 48.399 - Voor verplichtingen, verliezen en risico's 980 769
- Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding - Onderhoudsegalisatievoorzieningen 0 0
van de kosten een heffing kan worden geheven 33.775 33.513 - Door derden beklemde middelen 1.604 1.714
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
een maatschappelijk nut 14.058 13.696 Langlopende schulden 67.842 66.866
Onderhandse leningen van:
Financiële vaste activa 7.196 6.824 - Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 1.983 805 - Binnenlandse banken en financiële instellingen 67.828 66.851
- Idem aan gemeenschappelijke regelingen 0 0 - Binnenlandse bedrijven 0 0
- Idem aan overige verbonden partijen 0 0 - Overige binnenlandse sectoren 0 0
- Leningen aan woningbouwcorporaties 288 895 - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz. 0 0
- Idem aan deelnemingen 0 364 - Door derden belegde gelden 0 0
- Idem aan overige verbonden partijen 2.500 2.511 - Waarborgsommen 14 15
- Overige langlopende leningen u/g 2.403 2.229
- Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer 21 21
Totaal vaste activa 101.899 102.432 Totaal vaste financieringsmiddelen 110.034 108.315
Vlottende activa Vlottende passiva
Voorraden 11.712 12.978 Kortlopende schulden 9.328 4.161
- Bouwgronden in exploitatie 13.365 13.879 - Kasgeldleningen 0 0
- Voorziening risico's -1.653 -901 - Banksaldi 5.157 11
- Overige schulden 4.171 4.150
Uitzettingen korter dan één jaar 9.114 8.002
- Vorderingen op openbare lichamen 6.922 5.311
- Verstrekte kasgeldleningen 0 0
- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd
van één jaar of korter 0 0
- Overige vorderingen 2.192 2.691
- Overige Uitzettingen 0 0
Overlopende activa 2.325 1.895 Overlopende passiva 6.772 13.256
- Verplichtingen 5.620 5.379
- Nog te ontvangen Europese overheidslichamen 0 0 - Vooruit ontvangen Europese overheidslichamen 0 0
- Nog te ontvangen van het Rijk 373 217 - Vooruit ontvangen van het Rijk 119 0
- Nog te ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 520 384 - Vooruit ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 1.032 7.865
- Nog te ontvangen overig 798 621
- Vooruitbetaalde bedragen 596 599
- Overige overlopende activa 38 74 - Overige overlopende passiva 1 12
Liquide middelen 1.084 426
- Kassaldi 2 2
- Banksaldi 1.083 424
Totaal vlottende activa 24.235 23.300 Totaal vlottende passiva 16.100 17.417
Totaal generaal 126.134 125.732 Totaal generaal 126.134 125.732
Borg- en garantstellingen 97.030 97.207

Toelichting op de balans

Vaste activa

Terug naar navigatie - Vaste activa

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Materiële vaste activa 2019 2018
Investeringen met economisch nut 46.870 48.399
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 33.775 33.513
Investeringen in de openbare ruimte
met uitsluitend een maatschappelijk nut 14.058 13.696
Totaal 94.703 95.608

De materiële activa die in erfpacht is uitgegeven, is nihil. 

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, gedurende 2019.

Specificatie boekwaarde Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
investeringen economisch nut 01-01 van derden 31-12
Gronden en terreinen 10.010 0 -70 -64 0 0 9.876
Woonruimten 29 0 0 -1 0 0 28
Gebouwen 32.131 322 -609 -1.345 0 0 30.499
Grond-, weg- en waterbouwkundige
werken 1.059 495 0 -41 -60 0 1.453
Vervoermiddelen 3.153 421 0 -582 0 0 2.992
Machines, apparaten en installaties 1.324 96 0 -121 0 0 1.299
Overige materiële vaste activa 693 204 -1 -172 0 0 723
Totaal 48.399 1.537 -680 -2.326 -60 0 46.870

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waar een heffing voor kan worden geheven. Dit betreft de investeringen in riolering waarvoor wij de rioolheffing opleggen.

Specificatie boekwaarde investeringen Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
economisch nut (riolering) 01-01 van derden 31-12
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 33.513 983 0 -720 0 0 33.775
Totaal 33.513 983 0 -720 0 0 33.775

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut weer. Er is sprake van een investering met een maatschappelijk nut indien geen bate in de bedrijfseconomische zin uit deze activa kan worden gegenereerd. Dit zijn bijvoorbeeld wegen, bruggen en andere investeringen waarvoor geen markt is in het private verkeer.

Specificatie investeringen openbare ruimte Boekwaarde Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
met maatschappelijk nut 01-01 van derden 31-12
Gronden en terreinen 54 0 0 0 0 0 54
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 13.567 7.574 0 -661 -6.541 0 13.940
Overige materiële vaste activa 75 0 0 -12 0 0 64
Totaal 13.696 7.574 0 -672 -6.541 0 14.058

Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa was gedurende 2019 als volgt.

Specificatie financiële vaste activa Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Aflossingen Bijdragen Afwaarderingen Boekwaarde
01-01 van derden 31-12
Kapitaalvertrekkingen aan:
- deelnemingen 805 1.178 0 0 0 0 1.983
- gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0 0
- overige verbonden partijen 0 0 0 0 0 0 0
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 895 0 0 -607 0 0 288
- deelnemingen 364 0 0 -364 0 0 0
- overige verbonden partijen 2.511 -11 0 0 0 0 2.500
Overige langlopende leningen u/g 2.229 405 0 -230 0 0 2.403
Overige uitzettingen, looptijd > 1 jaar 21 0 0 0 0 0 21
Totaal 6.824 1.572 0 -1.200 0 0 7.196

Vlottende activa

Terug naar navigatie - Vlottende activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de voorraden en nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten weer.

Boekwaarden voorraden, nog te maken kosten Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde Te maken Te realiseren Geraamd resultaat
en te realiseren opbrengsten 01-01 31-12 kosten opbrengsten
Bouwgronden in exploitatie 13.879 1.629 -2.143 13.365 5.381 -21.704 -2.958
Voorziening risico's -901 -754 2 -1.653 0
Totaal 12.978 875 -2.141 11.712 5.381 -21.704 -2.958

De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van ultimo 2019 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en risico’s. Wij zijn van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste inschatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden. Voor de berekening van het eindresultaat van de grondexploitaties is de Netto Contante Waarde (NCW) methode toegepast. 

GRONDEXPLOITATIES IN 2019
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Winst Verlies
Winst- en verliesnemingen afgesloten projecten
Steenwijksmoer 19
Wachtum Koematen 41
Verkoop snippergroen/overige 171
Subtotaal winst- en verliesnemingen 231 -
Actualisaties lopende grondexploitaties
Aalden Paardelandsdrift 50
Dalerpeel Steigerwijk 58
Sleen Jongbloed 447
Europark 16
Leeuwerikenveld II 298
Holwert Zuid 2
Toekomstige effecten bedrijventerreinen 754
Subtotaal actualisaties 555 1.070
Totaal 786 1.070
Saldo winst- en verliesnemingen -284
Dekking
Inzet verliesvoorziening 2
Inzet bestemmingsreserve grondexploitatie -
Inzet algemene reserve 282
Totaal 284

Uitzettingen korter dan één jaar

Terug naar navigatie - Uitzettingen korter dan één jaar

Onderstaand geven wij het verloop van de uitzettingen met een looptijd tot en met één jaar weer.

Uitzettingen korter dan één jaar Saldo Voorziening Netto saldo Netto saldo
2019 2019 2019 2018
Vorderingen op openbare lichamen 6.922 0 6.922 5.311
Verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0
Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen 0 0 0 0
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische
looptijd van één jaar of korter 0 0 0 0
Overige vorderingen 3.116 -925 2.192 2.691
Overige uitzettingen 0 0 0 0
Totaal 10.039 -925 9.114 8.002

In de paragraaf financiering hebben wij informatie opgenomen over schatkistbankieren. Op 31 december 2019 bedroeg het saldo van schatkistbankieren € 0,00. Dit bedrag is in bovenstaande tabel opgenomen onder het kopje ‘Uitzettingen in ’s Rijks schatkist’. Op de balans zijn de netto saldi van de uitzettingen weergegeven. Het betreft hier de vorderingen op openbare lichamen en op openstaande debiteuren. Bij de openstaande debiteuren (€ 3,1 miljoen) hebben wij conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving de voorziening voor oninbaarheid van € 925.000 in mindering gebracht. Het netto saldo eind 2019 is € 2,1 miljoen. Dit netto saldo bedroeg eind 2018 € 2,6 miljoen.

Overlopende activa

Terug naar navigatie - Overlopende activa

Het verloop van de overlopende activa was gedurende 2019 als volgt.

Overlopende activa 2019 2018
Nog te ontvangen Europese overheidslichamen 0 0
Nog te ontvangen van het Rijk 373 217
Nog te ontvangen overige Nederlandse overheidslichamen 520 384
Nog te ontvangen overig 798 621
Vooruitbetaalde bedragen 596 599
Overige overlopende activa 38 74
Totaal 2.325 1.895

De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op opgevoerde vorderingen die in 2019 zijn ontstaan, maar waarvan de afwikkeling in 2020 plaatsvindt. Van de nog te ontvangen bedragen in bovenstaande tabel geven wij onderstaand weer welke bedragen wij van het Rijk verwachten te ontvangen. Dit betreffen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

Nog te ontvangen bedragen van het Rijk Stand per Ontvangen Toevoegingen Stand per
01-01 bedragen 31-12
Ministerie SZW; vangnetregeling 2017 59 59 0
Ministerie SZW: Declaratiedeel Bbz 2018 108 108 0
Ministerie SZW: Maatschappelijke Begeleiding 50 50 0
Ministerie SZW: Aanvullende uitkering art. 52 Bbz 45 45
Ministerie SZW: Declaratiedeel Bbz 2019 48 48
Ministerie SZW: AU 2018 25 25
Ministerie SZW: Correctie AU 2019 255 255
Totaal 217 217 373 373
Nog te ontvangen bedragen van overige overheden Stand per Ontvangen Toevoegingen Stand per
01-01 bedragen 31-12
Diverse gemeenten, verrekening kosten PMT 135 135 0
Emco, afrekening bijdrage 2018 103 103 0
Prov. Drenthe; Herstructurering Poppenhare 60 60 0
Gemeente Emmen; afrekening uitvoeringskosten 2018 39 39 0
Gemeente Emmen; ESF-afrekening 2018 35 35 0
Gemeente Emmen en Borger-Odoorn; afrek Boce academie 12 12 0
Emco, afrekening bijdrage 2019 238 238
Diverse gemeenten, verrekening kosten PMT 252 252
Gemeente Hoogeveen, afrekening jeugdhulp Drenthe 30 30
Totaal 384 384 520 520

Aan het begin van het boekjaar boeken wij de te ontvangen bedragen vanaf de balans naar onze exploitatie. Gedurende het jaar monitoren wij het verloop van deze te ontvangen bedragen. Aan het einde van ieder boekjaar boeken wij de nog te ontvangen bedragen naar de balans. Eventuele verschillen komen niet op de balans tot uitdrukking, maar op de programma’s één tot en met zes in de exploitatie. Significante verschillen lichten wij derhalve daar toe indien ze van toepassing zijn.

Vaste financieringsmiddelen

Terug naar navigatie - Vaste financieringsmiddelen
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
Eigen vermogen 2019 2018
Algemene reserve 30.492 32.561
Bestemmingsreserve 7.604 6.627
Resultaat jaarrekening voor bestemming 1.511 0
Nog te bestemmen resultaat jaarrekening 0 -223
Totaal 39.607 38.965

In het onderstaand overzicht geven wij het verloop van het eigen vermogen in 2019 weer.

Verloop reserves Saldo 01-01 Toevoeging Onttrekking Bestemming Vermindering Saldo 31-12
resultaat ter dekking
2018 van afschrijving
Algemene reserves 32.561 5.122 7.192 0 0 30.492
Bestemmingsreserves 6.627 6.168 5.191 0 0 7.604
Resultaat voor bestemming programmarekening 0 1.511 0 0 0 1.511
Resultaat na bestemming programmarekening -223 0 0 223 0 0
Totaal 38.965 12.802 12.382 223 0 39.607

Meer informatie over het verloop van de reserves is weergegeven in de staat van reserves en voorzieningen. Dit overzicht is opgenomen onder de tegel 'Bijlagen'.  Een toelichting van de verschillen tussen de begrote en werkelijke reservemutaties maken onderdeel uit van de tegel 'Financiën'. De aard en reden van de reserves zijn opgenomen in onze Nota reserves en voorzieningen . 

Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in het boekjaar is als volgt:

Verloop voorzieningen Saldo Toevoeging Vrijval Aanwending Saldo
01-01 31-12
Voor verplichtingen, verliezen c.a. 769 248 0 -38 980
Onderhoudsegalisatievoorzieningen 0 0 0 0 0
Door derden beklemde middelen 1.714 0 0 -110 1.604
Totaal 2.484 248 0 -147 2.584

De voorzieningen betreffen riolering, pensioenen oud-wethouders,  vordering op Attero en de voorziening 3e ww jaar. Deze voorzieningen staan in de staat van reserves en voorzieningen. 

De voorziening grondbedrijf en de voorziening dubieuze debiteuren maken geen onderdeel uit van dit overzicht. Deze staan aan de activazijde van de balans: de voorziening grondbedrijf onder 'voorraden' en de voorziening dubieuze debiteuren onder 'overige vorderingen'. 

Langlopende schulden

Terug naar navigatie - Langlopende schulden

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Langlopende schulden 2019 2018
Onderhandse leningen van:
- pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en financiële instellingen 67.828 66.851
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, enz.
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen 14 15
Totaal 67.842 66.866

In onderstaand overzicht geven wij het verloop van de langlopende schulden in 2019 weer.

Verloop langlopende schulden Saldo 01-01 Vermeerderingen Aflossingen Saldo 31-12
Onderhandse leningen 66.851 10.000 9.022 67.828
Door derden belegde gelden
Waarborgsommen 15 1 2 14
Totaal