Realisatie ambities

Inleiding

Voortgang ambities Programmabegroting 2019

Terug naar navigatie - Voortgang ambities Programmabegroting 2019

In de Programmabegroting 2019 hebben wij uw raad voorstellen gedaan voor nieuwe ambities. Vanuit een stabiele financiële basis en onze ambities voor deze bestuursperiode, hebben wij geformuleerd op welke beleidsterreinen wij willen investeren, hervormen en/of innoveren. Uw raad heeft ingestemd met dit omvangrijke pakket met 28 ambities en hiervoor meerjarig middelen beschikbaar gesteld. Wij informeren u graag over de voortgang van deze ambities.

Onderstaand treft u per programma een overzicht aan van de ambities, de daarbij beschikbaar gestelde middelen en een toelichting op de stand van zaken. 

1| Economie, onderwijs en cultuur

Overzicht ambities

Terug naar navigatie - Overzicht ambities
Nr. Omschrijving beleidsvoornemen 2019 2020 2021 2022
bedragen x € 1.000
1 Versterken en uitdragen cultuuraanbod 187 202 236 251
2 Actualisatie integraal onderwijshuisvesting programma (IHP) 55 55 55 55
3 Intensivering van de leerplicht- en RMC-functie incl. administratie 85 85 85 85
4 Vitale vakantieparken 27 27 27 p.m.
5 UNESCO Global Geopark 13 18 27 27
6 Realisatie vier camperplaatsen 25 -7 -8 -9
Totaal programma 1 392 380 422 409

Toelichting voortgang ambities

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ambities

1. Versterken en uitdragen cultuuraanbod
Voor de heroriëntatie op de gemeentelijke rol op het terrein van kunst en cultuur is begin dit jaar een verkenning opgestart. Deze verkenning bevat onderstaande onderdelen:

  • Inventarisatie van de huidige culturele sector in Coevorden op basis input van betrokkenen uit de samenleving met betrekking tot de gewenste heroriëntatie
  • Plan voor acties gericht op kandidaatstelling voor het zijn van Culturele gemeente in 2021- 2022.
  • Een advies over de structurele aanpak in de komende jaren (collegeperiode) binnen de kaders van de begroting.

Ons college heeft in de vergadering op 25 juni 2019 besloten om onze gemeente kandidaat te stellen voor het zijn van Culturele gemeente. Wij zullen uw raad bij de Programmabegroting 2020 voorstellen de hiervoor noodzakelijke (aanvullende) middelen beschikbaar te stellen. De volgende stap is om snel een aanjaagteam te formeren om invulling en uiteindelijk uitvoering te gaan geven aan het programma.

2. Actualisatie Integraal onderwijs Huisvesting Programma (IHP)
Uw raad heeft het IHP vastgesteld en daarmee is de verwachte investering in de huisvesting in het primair onderwijs voor de komende jaren indicatief bekend. De verschillende plannen zullen nu gefaseerd uitgewerkt en vervolgens uitgevoerd worden. Voor de renovatie van het Esdalcollege - in combinatie met de inhuizing van de bibliotheek in Oosterhesselen - is door uw raad krediet beschikbaar gesteld. Voor de Nieuwe Veste zijn de gesprekken nog gaande om te komen tot goede planvorming. De extra beschikbare gestelde formatie voor de uitvoering van het IHP wordt ingezet voor begeleiding door bureau HEMM. Bureau HEMM heeft tevens de opdracht gekregen te adviseren hoe de uitvoering van onderwijshuisvesting geborgd kan worden in de organisatie.

3. Intensivering van de leerplicht- en RMC-functie
Met ingang van het tweede kwartaal van dit jaar is de uitbreiding van de leerplicht gerealiseerd. Er zijn door Menso twee leerplichtambtenaren aangesteld die ook de intensivering van de leerplichtfunctie richting het basisonderwijs gaan oppakken. Op dit moment zijn zij bezig met een kennismaking met het basisonderwijs waarin ook de preventieve inzet onderwerp van gesprek is. Onderling is er een verdeling gemaakt van de scholen zodat er een vast aanspreekpunt is voor de basisscholen.

4. Vitale vakantieparken
De bijdrage 2019 voor het taskforce Vitale vakantieparken is beschikbaar gesteld.

5. UNESCO Global Geopark
De extra middelen zijn middels een subsidie beschikbaar gesteld voor het Geopark.

6. Realisatie vier camperplaatsen
Wij hebben als college een besluit genomen waarmee is vastgesteld dat de camperplaatsen zullen worden gerealiseerd op het EDS-plein. De hiervoor noodzakelijke (vergunningen)procedures lopen nog.


2| Werk, jeugd en zorg

Overzicht ambities

Terug naar navigatie - Overzicht ambities
Nr. Omschrijving beleidsvoornemen 2019 2020 2021 2022
bedragen x € 1.000
7 Het voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid 50 50 50 50
8 Innovatie zorg 1.000
9 Sport- en maatschappelijke accommodaties 1.067 117 167 217
Totaal programma 2 2.117 167 217 267

Toelichting voortgang ambities

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ambities

7. Laaggeletterdheid
Wij hebben ons als ambitie gesteld dit jaar 124 laaggeletterden te bereiken met een passend taaltraject. Een ambitie waarvan wij weten dat deze erg ambitieus is, omdat laaggeletterden relatief lastig te bereiken zijn. Wij lopen helaas nog achter op het behalen van deze taakstelling. Wij blijven daarom met onze gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid inzetten op het bevorderen van bewustwording over dit onderwerp en het actief bereiken van laaggeletterden. Daarnaast nemen wij deel aan het ‘Monitoronderzoek naar de aanpak laaggeletterdheid in Drenthe’. Doel van het monitoronderzoek is om het bereik van laaggeletterde doelgroepen, de gekozen aanpak en de inzet van middelen en de betrokken stakeholders in kaart te brengen. Hiermee verwachten wij ook meer inzicht te krijgen in de effectiviteit van onze aanpak.

8. Innovatie zorg

Voor de realisatie van deze ambitie is een bestemmingsreserve van € 1 miljoen gevormd om (sociale) innovatie in het sociaal domein te stimuleren. De besteding hiervan is voorzien in deze bestuursperiode. Bij de besluitvorming over de Regio Deal in uw raad op 21 mei 2019 is besloten om € 143.000 te onttrekken uit de reserve innovatie. Dit gebeurt in de jaren 2019 tot en met 2022 voor een jaarlijks bedrag van € 35.700. Daarmee wordt onze bijdrage aan de pijler 'Welzijn' in de Regio Deal bekostigd.
In de reserve is nog € 857.000 vrij besteedbaar. Voor de besteding van deze innovatiemiddelen is een voorstel in voorbereiding. 
Innovatie kan bestaan uit technische en sociale innovatie. We constateren dat er in het sociaal domein nieuwe technieken zijn die echter op beperkte schaal worden toegepast. Organisaties zijn om allerlei redenen niet in staat om deze technieken toe te passen. Enerzijds vanwege de regels die worden opgelegd, anderzijds omdat de werkwijzen binnen en tussen organisaties onvoldoende zijn aangepast op nieuwe mogelijkheden. De uitdaging ligt daarmee meer te liggen op het vlak van sociale innovatie. 

9. Sport- en maatschappelijke accommodaties
Bij de Programmabegroting 2019 zijn middelen toegekend voor een kwalitatieve investering van de buitensportaccommodaties en de maatschappelijke accommodaties. Voor deze impuls is ook ambtelijke inzet beschikbaar gesteld. Dit is een halve formatieplaats (0,5 fte). Wij zijn gestart met overleggen met betrokken verenigingen om te komen tot uitgangspunten voor investeringen in de buitensportaccommodaties. De werving voor de extra formatieplaats is succesvol afgerond en na de zomer zal een nieuwe collega starten.


3| Ruimte en leefomgeving

Overzicht ambities

Terug naar navigatie - Overzicht ambities
Nr. Omschrijving beleidsvoornemen 2019 2020 2021 2022
bedragen x € 1.000
10 Omgevingswet 372 447 135 60
11 Zuidelijke ontsluitingsweg 55 54
12 Zuidelijke rondweg 25 50
13 Fietsnota Coevorden 13
14 Mobiliteitsplan 25
15 Herstructureringsfonds 1.000 1.000 p.m. p.m.
Totaal programma 3 1.385 1.497 240 114

Toelichting voortgang ambities

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ambities

10. Omgevingswet
Begin 2019 is een inventarisatie gemaakt van de gemeentelijke beleidsregels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Op basis van die inventarisatie is een vervolganalyse opgestart die helder maakt of en hoe deze regels een plek kunnen krijgen bij de implementatie van de omgevingswet. In BOCE-verband is een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een gezamenlijke omgevingsvisie. Deze verkenning is gepresenteerd tijdens de gezamenlijke radenbijeenkomst op 18 maart. Dit heeft geresulteerd in de conclusie dat het de voorkeur verdient dat elke gemeente (uiteraard in goede onderlinge afstemming) zijn eigen omgevingsvisie gaat opstellen. Dit proces om te komen tot een eigen Omgevingsvisie voor het grondgebied van onze gemeente is direct daarna opgestart. Tegelijkertijd is een start gemaakt met een pilot om te komen tot een Omgevingsplan voor de binnenstad van Coevorden.

11. Zuidelijke ontsluitingsweg
De voorbereidingen voor het aanleggen van de N34/Zuidelijke ontsluitingsweg zijn opgestart en het voorlopige ontwerp is gereed. Het doortrekken van de ontsluitingsweg tot een rondweg rondom Coevorden naar het zuiden zal hierna volgen.

12. Zuidelijke rondweg
De businesscase voor de 2e fase - het volledig doortrekken van de Zuidelijke ring rond Coevorden – wordt nader uitgewerkt. Het onderzoek en de voorbereiding zal worden opgestart in 2020 en zijn doorloop hebben in 2021.

13. Fietsnota Coevorden
Het opstellen van de fietsnota is in afrondende fase. Er dienen nog enkele keuzes gemaakt worden. Ook zal de fietsnota nog voorgelegd worden aan onze stakeholders.

14. Mobiliteitsplan
Het huidige mobiliteitsplan loopt in 2020 af. In 2020 zullen wij het onderzoek opstarten. Hierbij wordt rekening gehouden met de initiatieven vanuit inwoners en de gerelateerde onderwerpen in het bestuursprogramma.

15. Herstructureringsfonds
Een deel van het herstructureringsfonds wordt ingezet als cofinanciering voor de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe. Dit is besloten in uw raadsvergadering op 21 mei 2019. In de jaren 2019 tot en met 2022 wordt jaarlijks € 107.100 uit deze reserve onttrokken. Dit is totaal € 428.000 en komt ten goede aan de pijler 'Wonen' in de Regio Deal. Dit betekent dat er nog € 572.000 vrij besteedbaar is voor herstructurering. Met een eigen regeling voor de benutting van het herstructureringsfonds is nog geen aanvang gemaakt.


4 | Openbare ruimte

Overzicht ambities

Terug naar navigatie - Overzicht ambities
Nr. Omschrijving beleidsvoornemen 2019 2020 2021 2022
bedragen x € 1.000
16 Kunstwerken onderhoud (bruggen) 143 79 143 68
17 Bomenonderhoud 225 225 225 125
18 Budget facilitering ruimtelijke ontwikkelingen dorpen en wijken 200 200 200 200
19 Alle asbestdaken in de gemeente zijn vervangen in 2024 23 11 11 10
20 Energie neutrale gemeente in 2040 193 133 133 133
Totaal programma 4 784 648 712 536

Toelichting voortgang ambities

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ambities

16. Kunstwerken onderhoud (bruggen)
De voorbereidingen voor het vervangen en onderhouden van de bruggen zijn gestart. Door resultaten vanuit flora- en fauna onderzoek zal de planning van de vervanging van de brug over het Oranjekanaal in Wezuperbrug wijzigen van 2019 naar 2020. Groot en klein onderhoud van diverse bruggen zal, conform planning, wel in 2019 uitgevoerd worden.

17. Bomenonderhoud
Om de achterstanden in het onderhoud van straat- en laanbomen (bomen in bossingels, bosplantsoen en bossen zijn hierin niet meegenomen) in te halen is € 100.000 per jaar in de periode van 2019 tot en met 2021 beschikbaar gesteld. De onderhoudswerkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd en de achterstanden worden zoveel mogelijk in drie jaar ingelopen. De verdere uitwerking wordt later dit jaar in het bomenbeheerplan inzichtelijk gemaakt.

18. Budget facilitering ruimtelijke ontwikkelingen dorpen en wijken
In 2019 is er voor diverse zaken beslag gelegd op het beschikbaar gestelde budget. Dit is onder andere voor het plaatsen van graskeien, het aanleggen parkeerplaatsen en het herinrichten van een groenstrook. Op dit moment zijn er diverse wensen en verzoeken vanuit de dorpen en wijken gekomen die in aanmerking komen voor het beschikbaar gestelde budget. Wij zullen per aanvraag beoordelen hoe wij het budget gaan inzetten.

19. Alle asbestdaken in de gemeente zijn vervangen in 2024
De ambitie om alle asbestdaken uiterlijk in 2024 te laten vervangen kwam voort uit het aangekondigde verbod op astbestdaken. In Drents verband, namelijk in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD), is een interactieve kaart ontwikkeld waarop gebouweigenaren zelf kunnen zien waar er sprake is van asbestdaken. Aan de hand van ingediende sloopmeldingen en –vergunningen wordt de kaart geactualiseerd. Het voldoen aan het asbestverbod is de verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar. Door de provincie is een subsidieregeling in het leven geroepen om de sanering van asbestdaken te stimuleren. Onlangs is duidelijk geworden dat het aangekondigde verbod op asbestdaken geen meerderheid heeft behaald in de Eerste kamer van de Staten Generaal. Het asbestverbod is uitgesteld. Hoe we hier als gemeente mee om moeten gaan moet nog worden bepaald. Het lijkt voorstelbaar in RUD-verband een koers te bepalen.

20. Energie neutrale gemeente in 2040
Dit jaar zijn wij aan de slag gegaan met het opstellen van de duurzaamheidsvisie. Om een organisatiebrede en integrale visie te creëren is er breed expertise opgehaald uit de organisatie. De verwachting is dat er in het derde kwartaal van dit jaar een eerste visiedocument in proces wordt gebracht. Dit document bevat de visie en doet een aantal ambitievoorstellen. In het derde tot vierde kwartaal van dit jaar zullen nog een aantal onderzoeken moeten plaatsvinden. Naar verwachting zal in het vierde kwartaal van dit jaar een document met de resultaten van deze onderzoeken volgen, die de ambities valideren of aanscherpen. De onderzoeken betreffen onder andere de verwachte nulmeting van het gemeentelijk vastgoed en de duiding van data ten aanzien van CO2 emissies in onze gemeente. Samen met woningcorporaties en netbeheerders wordt een plan opgesteld voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Hiermee geven wij ook invulling aan de ambitie uit het Bestuursprogramma waarin is aangegeven dat wij voor 2021 willen beginnen met een pilot voor de wijkaanpak.


5| Bestuur en organisatie

Overzicht ambities

Terug naar navigatie - Overzicht ambities
Nr. Omschrijving beleidsvoornemen 2019 2020 2021 2022
bedragen x € 1.000
21 Subsidiecoördinator annex fondsenwerver 109 109 109 109
22 Optimalisatie formatie en processen VTH 139 94 94 94
23 Optimalisatie formatie en processen Burgerzaken 200 200 200 200
24 Bestuurlijke Vernieuwing: Raadsakkoord 50 50 50 50
25 Verkiezingen 2022 3 25
26 Uitvoering BOCE-Beleidsagenda 144 118 82 82
27 Instroom jonge vakmensen 55 55 55 55
Totaal programma 5 697 626 593 615

Toelichting voortgang ambities

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ambities

21.  Subsidiecoördinator annex fondsenwerver
In de door uw raad aangenomen motie 2018-16 is verzocht om spoedig invulling te geven aan een ambtelijke functie van een subsidiecoördinator. Gelet op de vele ambities en de daarmee samenhangende investeringen is de vraag actueel en interessant te onderzoeken welke aanknopingspunten er zijn om aan te sluiten bij regionale, nationale en EU-programmalijnen voor subsidies. PNO consultants is opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. In de loop van het jaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht, inclusief aanbevelingen of en op welke wijze de gemeente een effectieve organisatie voor verwerving en verantwoording kan vormgeven.

22. Optimalisatie formatie en processen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)
Deze ambitie betreft een formatieplaats voor een toezichthouder voor bouwtoezicht. Deze vacature is ingevuld.

23.  Optimalisatie formatie en processen Burgerzaken
Binnen het team Burgerzaken is de doorontwikkeling van de huidige dienstverlening, de digitalisering van producten en het borgen en uitbreiden van kennis het speerpunt de komende jaren. Het natuurlijke verloop van medewerkers is de komende jaren in verband met pensionering van een groot deel van de huidige bezetting een belangrijk aandachtspunt. Om de kennis te borgen wordt nu al ingezet op continuering van de expertise op dit gebied. De eerste stappen zijn gezet door het aantrekken van nieuw personeel en het investeren in opleidingen. Een trend is dat de gemeentelijke producten voor wat betreft Burgerzaken een afname laat zien. Daarentegen zijn de vragen meer complex dan voorheen en wordt er meer en meer een beroep gedaan op expertise van de medewerkers. Vragen en verzoeken krijgen door onder andere de multiculturele samenleving een meer complexe aard.

24. Bestuurlijke vernieuwing: Raadsakkoord
In het kader van het raadsakkoord is uw raad opzoek gegaan naar een wijze om hier invulling aan te geven. Het thema Duurzaamheid uit het raadsakkoord is als eerste opgepakt. Eén thema binnen duurzaamheid is biodiversiteit. Hiervoor is een werkconferentie georganiseerd waar deskundigen en belangstellende inwoners en organisaties voor zijn uitgenodigd om samen in gesprek te gaan. Deze eerste proeve van bekwaamheid om de dialoog met de samenleving aan te gaan monde uit in een kaderstellend raadsvoorstel over biodiversiteit. Om de zichtbaarheid van de raad te vergroten is er een bakfiets aangeschaft met het logo “De raad op straat”. Deze kan worden ingezet voor verschillende doeleinden waarbij uw raad zichtbaar wil zijn voor de inwoners. Begin dit jaar werd een dialoog training georganiseerd. De verschillende rollen tussen uw raad, college en ambtelijke organisatie en de dilemma’s kwamen hierbij uitgebreid aan de orde.

26.  Uitvoering BOCE-Beleidsagenda
Met de beschikbare middelen wordt invulling geven aan de uitvoering van de BOCE-beleidsagenda op de onderwerpen: Toerisme & Recreatie, de Omgevingswet, Bereikbaarheid en Leefbaarheid. 

27. Instroom jonge vakmensen
Bij het Team Openbare Ruimte Noord hebben wij één van de twee beschikbaar gestelde BBL plaatsen (beroeps begeleidende leerplaats) ingevuld. Wij verwachten in 2019 ook de andere BBL plaats in te vullen.


6| Financiering en dekkingsmiddelen

Toelichting voortgang ambitie afvalstoffenheffing (nr. 28)

Terug naar navigatie - Toelichting voortgang ambitie afvalstoffenheffing (nr. 28)

28. Afvalstoffenheffing
Met uw raadsbesluit bij de Programmabegroting 2019 heeft u ingestemd met deze ambitie om het afvalbeleid aan te passen. De inzamelfrequentie van restafval en PMD is gewijzigd. Daarmee besparen wij kosten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. Door deze besparing is het tarief van de afvalstoffenheffing met ingang van 1 januari 2019 aangepast aan de besluitvorming van deze ambitie.
Om de realisatie van de VANG-doelstelling mogelijk te maken en kosten te reduceren is in het eerste half jaar van 2019 de frequentie voor afvalinzameling gewijzigd en is de milieupas voor de toegang van de milieustraten ingevoerd. Het komende half jaar wordt gewerkt aan het uitbreiden van het aantal ondergrondse mini-sorteerstraten binnen Coevorden, een optimalisatie van de glascontainers en wordt het systeem voor inzameling van oud papier en karton onderzocht.


Voortgang overige ambities

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

1. Integraal Huisvestingsplan (IHP)
Wij hebben de toelichting op het IHP opgenomen in programma 1.

2. Onderwijsachterstanden
Wij willen er voor zorgen dat alle peuters de kans krijgen zich te ontwikkelen op een zodanige manier, dat zij hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een startkwalificatie en zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Een voorstel over dit onderwerp is in voorbereiding. Hierin wordt geen aanspraak gemaakt op de inzet van extra middelen. 

3. Vitale vakantieparken
Wij hebben de toelichting opgenomen in programma 1.

4. Economisch beleid
Uw raad heeft inmiddels de economische visie met een dynamische agenda vastgesteld. De gevraagde investering is voor 2019 beschikbaar gesteld en de investeringen voor de jaren 2020-2022 worden meegenomen bij de programmabegroting 2020. Inmiddels is een start gemaakt met de uitvoering van de eerste projecten.

5. Vervolg Dutch Tech Zone
De impuls in onze regio om de sociaal-economische structuur te ontwikkelen, vraagt een meerjarige aanpak. Dit kan betekenen dat wij ook na de looptijd van het huidige programma van Dutch TechZone investeren. Het vraagstuk over het vervolg is op dit moment nog niet aan de orde. 

6. Fietspaden
De fietsnota is in een afrondende fase. Er dienen nog enkele keuzes gemaakt te worden. Afhankelijk van het bestuurlijke ambitieniveau hierin vraagt dit om aanvullende middelen.

7. Duurzaamheid
Wij hebben de toelichting op dit onderwerp opgenomen in programma 4.

8. Optimalisatie formatie en processen VTH
Het meerjarenbeleidsprogramma is in een vergevorderd stadium. De oorspronkelijke planning was het programma begin 2019 ter kennisneming aan uw raad aan te bieden. Vanwege het rekenkameronderzoek is besloten het programma later aan te bieden en de uitkomsten van het rekenkameronderzoek erin mee te nemen. In het meerjarenbeleidsprogramma zijn de feitelijke inzet en bestuurlijke, wettelijke en beleidsmatige speerpunten opgenomen. Voor de te maken beleidskeuzes hebben wij risicoanalyses opgesteld die samen met de speerpunten van invloed zijn op de uitvoering van onze wettelijke taken. Op basis hiervan stellen wij in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma de prioriteiten en doelen vast. De gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn meegenomen. Voor het project Vitale Vakantieparken is nog niet inzichtelijk te maken voor welke VTH-taak extra inzet voor de uitvoering van de gekozen aanpak per park nodig is.