Programma 4 | Openbare ruimte

Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Duurzaamheid
In 2019 zijn wij gestart met het opstellen van de duurzaamheidsvisie. Om een organisatiebrede en integrale visie te creëren is er breed expertise opgehaald uit de organisatie. In de tweede helft van dit jaar gaan wij enkele onderzoeken uitvoeren, zoals een nulmeting van het gemeentelijk vastgoed en de duiding van data ten aanzien van CO2-emissies in onze gemeente. Samen met woningcorporaties en netbeheerders gaan wij aan de slag om een plan op te stellen voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Hiermee geven we ook invulling aan de ambitie uit het Bestuursprogramma waarbij wij voor 2021  willen beginnen met een pilot voor de wijkaanpak. Tevens gaan wij ons de komende periode bezighouden met het thema klimaatadaptatie.

Wegen
Voor de jaren 2018 en 2019 is een incidenteel extra bedrag van € 1.500.000 beschikbaar gesteld om de achterstand in het wegonderhoud in te lopen. Daarnaast is het reguliere budget voor onderhoud vanaf 2018 structureel verhoogd met een bedrag van € 500.000. In totaal is voor 2019 een budget van ruim € 3,1 miljoen beschikbaar voor onderhoud. Voor de uitvoering van dit onderhoud zijn zes bestekken aanbesteed en inmiddels in uitvoering. Hierover hebben wij u in het voorjaar middels een brief geïnformeerd.

Openbare verlichting
Voor dit jaar 2019 is op basis van het beleidsplan Openbare Verlichting 2017–2021 een investeringskrediet van € 428.000 beschikbaar. In 2018 heeft de aanbesteding voor het vervangen van 5.000 bestaande armaturen door LED-armaturen plaatsgevonden. In een periode van vijf jaar gaat deze vervanging plaatsvinden. Het uitvoeren van de vervanging van de armaturen verloopt conform planning.

Bruggen
De voorbereidingen voor het vervangen en onderhouden van de bruggen zijn gestart. Door resultaten vanuit flora- en faunaonderzoek zal de planning van de vervanging van de brug over het Oranjekanaal in Wezuperbrug wijzigen van 2019 naar 2020. Groot en klein onderhoud van diverse bruggen zal, conform planning, wel in 2019 uitgevoerd worden.

Riolering
Binnen de Samenwerking Noordelijke Vechtstromen hebben we een gezamenlijke stresstest laten uitvoeren. In deze stresstest zijn de potentiële kwetsbaarheden voor de verschillende klimaatthema’s (overstroming, hitte, droogte en wateroverlast) binnen een gebied geïdentificeerd. De resultaten van de stresstest zijn bestuurlijk besproken en zullen intern via ateliers gedeeld worden. Hierna zullen ook de inwoners van Gemeente Coevorden door middel van inloopbijeenkomsten hierover geïnformeerd worden.

Reconstructies riolering
De reconstructie Wachtum is in het eerste halfjaar 2019 afgerond. Voorbereidingen voor de optimalisatie van het riool Schoolstraat in Dalen zijn opgestart. Bij deze reconstructie wordt aangesloten bij de werkzaamheden van de schoolomgeving in Dalen. Voor de reconstructies van het riool in Dalerpeel, Meppen en Oosterhesselen zijn de voorbereidingen opgestart.

Groen en landschap
Bij het vaststellen van de notitie Duurzaam Groenonderhoud in 2017 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld om in 2018 en 2019 perk- en plantvakken te renoveren. Deze werkzaamheden worden, met inachtneming van de weersomstandigheden, conform planning uitgevoerd.

De onderhoudswerkzaamheden om de achterstanden in het onderhoud van straat- en laanbomen in te halen, worden op dit moment uitgevoerd en de achterstanden worden zoveel mogelijk in drie jaar ingelopen. De verdere uitwerking wordt later dit jaar in het bomenbeheerplan inzichtelijk gemaakt.

Ondanks preventieve bestrijding van de eikenprocessierups op locaties waar in 2018 de hoogste concentratie nesten waren en waar veel inwoners samenkomen, hierbij valt te denken aan scholen, centragebieden en schoolroutes, is het aantal meldingen in 2019 explosief gestegen. De meldingen worden zowel door inwoners als door bedrijven die voor ons werken gedaan. We blijven de ontwikkeling rondom de eikenprocessierups monitoren. Op dit moment hebben wij geen structurele middelen in onze programmabegroting opgenomen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. In 2019 wordt het beleid inzake de bestrijding van de eikenprocessierups geformaliseerd en ter vaststelling aangeboden. Wij gaan voorlopig uit van een overschrijding van het budget van € 100.000. De structurele effecten hebben wij opgenomen in de Kaderbrief 2020.

Bermonderhoud
In 2019 zijn de pilots om ervaring op te doen met verschillende vormen van natuurtechnisch bermbeheer gestart. Deze pilots moeten ons inzicht geven in het gebruik van het materieel, de planning, de benodigde inzet van personeel en de hiermee gepaard gaande kosten. Wij staan bij de uitvoering open voor initiatieven van dorpen en wijken op dit gebied en willen deze initiatieven graag ondersteunen. Ook is het opstellen van een bermbeheerplan in voorbereiding.

Afvalverwijdering en –verwerking
Om de realisatie van de VANG-doelstelling mogelijk te maken is in het eerste half jaar van 2019 de frequentie voor afvalinzameling gewijzigd en is de milieupas voor de toegang van de milieustraten ingevoerd. Het komende half jaar wordt gewerkt aan het uitbreiden van het aantal ondergrondse mini-sorteerstraten binnen Coevorden, een optimalisatie van de glascontainers en wordt het systeem voor inzameling van oud papier en karton onderzocht.


Financiën

Toelichting op de financiële afwijkingen

Groen en Landschap

Terug naar navigatie - Groen en Landschap

Bestrijding eikenprocessierups
Ondanks preventieve bestrijding van de eikenprocessierups op locaties waar in 2018 de hoogste concentratie nesten waren en waar veel inwoners samenkomen, hierbij valt te denken aan scholen, centragebieden en schoolroutes, is het aantal meldingen in 2019 explosief gestegen. De meldingen worden zowel door inwoners als door bedrijven die voor ons werken gedaan. We blijven de ontwikkeling rondom de eikenprocessierups monitoren. Op dit moment hebben wij geen structurele middelen in onze programmabegroting opgenomen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. In 2019 wordt het beleid inzake de bestrijding van de eikenprocessierups geformaliseerd en ter vaststelling aangeboden. Wij gaan voorlopig uit van een overschrijding van het budget van € 100.000. De structurele effecten hebben wij opgenomen in de Kaderbrief 2020.