Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Strategische agenda als kop op het bestuursprogramma
In 2018 zijn wij van start gegaan met het bestuursprogramma Ruimte om te doen! Daar stonden veel ambities in, van concrete tot abstracte. Dit jaar hebben we in de strategische agenda een kop boven op die ambities gezet. Daarmee willen we die ambities concretiseren in realiseerbare stappen. Het betekent dat we de komende tijd investeren in een gezamenlijk beeld wat die stappen zijn. We brengen focus aan omdat we met onze beperkte middelen de meest belangrijke resultaten eerst willen boeken. De strategische agenda helpt met andere woorden om prioriteiten te stellen. Daarom hebben we vier thema’s benoemd die ons richting geven: Aantrekkelijk Coevorden, Voorkomen, Duurzaamheid  en Coevorden verbindt. Onderdeel van de strategische agenda is monitoring; we willen weten of we onze doelstellingen behalen, en wat onze bijdrage er dan aan is.

Aantrekkelijk Coevorden
We willen een aantrekkelijke gemeente zijn om in te wonen, te werken en om te bezoeken. Samen met zes andere gemeenten gaan we onze regio een impuls geven op het gebied van wonen, werken en welzijn middels de Regio Deal. Passend bij deze pijlers hebben we al diverse projecten in de planning staan die we kunnen indienen als projecten voor de Regio Deal, zodat we slim omgaan met beschikbare capaciteit. Samen met diverse partijen bouwen we verder aan onze binnenstad. Er is gewerkt aan een ruimtelijke visie voor de Markt, Haven, Citadelpunt en Weeshuisweide en er is ingestemd met de visie voor de positionering van de centrumstraten. We liggen op koers met de woonvisie en er is een integraal plan voor onderwijshuisvesting opgeleverd. Dit jaar is ook de economische visie - Coevorden Onderneemt - geactualiseerd. En wij hebben ons kandidaat gesteld om Culturele Gemeente van Drenthe 2022 te worden. Na een inventarisatie in BOCE-verband naar een gezamenlijke omgevingsvisie, in het kader van de omgevingswet, is besloten deze visie afzonderlijk van elkaar op te stellen. Hier hebben we een start mee gemaakt. Daarnaast zijn we begonnen met de voorbereidingen om te komen tot een omgevingsplan voor de binnenstad van Coevorden.

Voorkomen
We zitten in een transformatie waarin we onze activiteiten en werkwijzen steeds meer inzetten om problematiek te voorkomen. Door in te zetten op preventie en toegankelijke voorzieningen zorgen we ervoor dat inwoners snel geholpen worden en problemen vroegtijdig worden opgelost. Dit doen we door samen met ketenpartners te kiezen voor brede basisintake en we onderzoeken een gebiedsgerichte aanpak met een logische samenhang van activiteiten. We zijn in 2019 gestart met een pilotaanpak voor onze schuldhulpverlening. In deze pilot is er meer aandacht voor de reden(en) van het ontstaan van schulden en de houding en het gedrag van de inwoner. Zodat onze aanpak duurzamer wordt. In Zuid-Drents verband hebben we de voorbereidingen getroffen voor de inkoop van jeugdhulp voor de jaren 2020 en verder. We kiezen voor een gedifferentieerde inkoopstrategie, waarbij per vorm van jeugdhulp wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in het zorglandschap. We halen nog explicieter specialistische kennis naar voren om jeugdigen direct en tijdig op de juiste plek te behandelen. Gezondheid is een belangrijk speerpunt de komende jaren. De methodiek van de positieve gezondheid wordt omarmd in de pilot Gezond Coevorden. In dit meerjarige programma werken we,  samen met organisaties in het medische - en sociale domein, aan het verbeteren van de gezondheid van de inwoners ven de gemeente Coevorden. Daarnaast doen we mee met het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), een methodiek specifiek voor het voorkomen en verminderen van overgewicht bij kinderen en jongeren (0 - 19 jaar).

Duurzaamheid
In 2019 zijn wij gestart met het opstellen van de duurzaamheidsvisie. Om een organisatiebrede en integrale visie te creëren is er breed expertise opgehaald uit de organisatie. We streven ernaar de duurzaamheidsvisie voor de programmabegroting aan uw raad te presenteren. Samen met woningcorporaties en netbeheerders gaan wij aan de slag om een plan op te stellen voor het project Aardgasvrije Wijken. Hiermee geven we ook invulling aan de ambitie uit het Bestuursprogramma waarbij wij voor 2021 willen beginnen met een pilot voor de wijkaanpak. Als gemeente kiezen we voor duurzame oplossingen op natuurlijke momenten: bij de renovatie van gemeentelijk vastgoed stimuleren we duurzaamheidsmaatregelen, we faciliteren zonneparken en kleine windmolens en we zaaien bermen in met een wilde-bloemen-mengsel. 
De werkgroep duurzaamheid van uw raad heeft de kaderstellende opdracht over biodiversiteit voorbereid. Deze is in de raad van juni vastgesteld. Het samenspel tussen uw raad en ons college krijgt hiermee een extra dimensie. Wij verheugen ons in de zoektocht en resultaten die dit oplevert.

Coevorden Verbindt
We doen steeds meer ervaring op met verbindend besturen, waarbij we aansluiten op initiatieven in samenleving en een gezamenlijke aanpak stimuleren. We steken veel energie in het proces, dat vinden we soms belangrijker dan het resultaat. Hierdoor kan het zijn dat we uitlopen op onze planning of toch andere keuzes maken. Het is van belang dat we u tijdig hierover informeren en u hier in meenemen. In 2019 wilden we het accent leggen op de rol die onze gemeentelijke organisatie heeft ten aanzien van Coevorden Verbindt. Het programma Samen Doen ten behoeve van de organisatieontwikkeling is daarvoor opgestart. Daarnaast voeren we drie projecten uit die ons verder helpen: leren in de lokale democratie, samenwerken met dorpen en wijken waar geen georganiseerde gesprekspartners zijn, het gebiedskompas en betekenis geven aan het vervolg van verbindend besturen.

Stabiele financiële basis
De financiële basis is op orde. Financieel gezien liggen wij op koers. Dit is onder andere te zien aan het resultaat van deze Halfjaarrapportage, de verschillen ten opzichte van de begroting zijn relatief gering. Daarnaast verwachten wij dat de algemene reserve zich positief blijft ontwikkelen, ook in lijn met wat wij hebben begroot.

Financiën op hoofdlijnen

Financiën op hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Financiën op hoofdlijnen

Deze bestuursrapportage sluit af met een positief saldo van € 799.000. Het structurele effect vanaf 2020 is € 10.000 nadelig. Het financiële effect van deze rapportage is daarmee beperkt. De structurele effecten die wij al in de Kaderbrief 2020 hebben opgenomen, maken deel uit van het saldo van de Kaderbrief en hebben wij daarom niet meer meegenomen in deze Halfjaarrapportage over 2019. De verschillen zijn onderstaand op programmaniveau weergegeven:               

SAMENVATTING FINANCIËLE EFFECTEN
Bedragen x € 1.000
Programma 2019 2020 2021 2022
1 | Economie, onderwijs en cultuur -180
2 | Werk, jeugd en zorg 1.049
3 | Ruimte en leefomgeving
4 | Openbare ruimte -100
5 | Bestuur en organisatie
6 | Financiering en dekkingsmiddelen 83
Kleine verschillen -53 -10 -10 -10
Totaal 799 -10 -10 -10


Conform de beleidslijn in de 'Nota financieel beleid' verwerken wij deze resultaten op de stelpost vrije begrotingsruimte. Als deze stelpost niet toereikend is, betrekken wij de algemene reserve. Omdat de stelpost in 2020 niet toereikend is om het nadeel op te vangen, betekent dit dat we bij deze halfjaarrapportage:
- het voordelige resultaat van € 799.000 in 2019 toevoegen aan de stelpost;
- het nadeel van € 10.000 in 2020 in principe onttrekken aan de algemene reserve. Wij betrekken dit kleine verschil bij de samenstelling van de Programmabegroting 2020 en het meerjarenperspectief en is ons doel dit nadeel op te vangen in het totaal van de begroting. Het is dan niet nodig dit bedrag uit de algemene reserve te dekken. 

Samengevat is het verloop van de stelpost na de halfjaarrapportage als volgt. 
Wij merken daarbij op dat het saldo van de Kaderbrief 2020 niet is opgenomen in dit overzicht, omdat wij het saldo van de kaderbrief niet verwerken op de stelpost. Het kaderstellende karakter betekent dat de uitwerking plaatsvindt in de Programmabegroting 2020. 

STELPOST VRIJE BEGROTINGSRUIMTE
(Bedragen x € 1.000)
2019 2020 2021 2022
Stelpost vrije begrotingsruimte 716 1.225
Halfjaarrapportage 2019 799 -10 -10 -10
Vrije begrotingsruimte na halfjaarrapportage 799 -10 706 1.215