Bijlagen

Meicirculaire gemeentefonds

Financieel effect van de meicirculaire

Terug naar navigatie - Financieel effect van de meicirculaire

In deze bijlage gaan wij dieper in op de effecten van de meicirculaire 2019. Onder de tabel lichten wij u de diverse effecten toe. 

EFFECTEN MEICIRCULAIRE
(bedragen x € 1.000)
2019
Uitkeringsfactor
Accresontwikkeling -420
Plafond BTW-compensatiefonds -145
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor -15
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Ontwikkeling uitkeringsbasis 109
Hoeveelheidsverschillen 82
WOZ-waardering en aanpassing rekentarieven -17
Sociaal domein
Loon- en prijscompensatie 378
Extra middelen jeugdhulp 850
Inzet middelen loon- en prijscompensatie en jeugdhulp -1.228
Surplus loon- en prijscompensatie 194
Subtotaal centraal -212
Taakmutaties
Compensatieregeling Voogdij/18+ 17
Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen 5
Waterschapsverkiezingen 25
DigiD en Mijn Overheid -7
GDI Voorzieningen -4
Landelijke vreemdelingenvoorzieningen -14
IU/DU/SU
Schulden en armoede -17
Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches 11
Gezond in de stad 14
Bonus beschut werken 15
Jeugdhulp kinderen in een AZC 79
Maatschappelijke begeleiding 50
Verhoging taalniveau statushouders 41
3D's in het sociaal domein
Participatie 298
Voogdij/18+ 38
Subtotaal decentraal 551
Totaal effecten meicirculaire 339

Toelichting op de meicirculaire 2019

Terug naar navigatie - Toelichting op de meicirculaire 2019

Uitkeringsfactor
De hoogte van de algemene uitkering wordt vooral bepaald door de ontwikkeling van de uitgaven van het Rijk. Als het Rijk meer uitgeeft, dan ontvangen gemeenten meer middelen. Als het Rijk minder uitgeeft, ontvangen gemeenten ook minder. Dit systeem van 'samen de trap op, samen de trap af' betekent dat de hoogte van de algemene uitkering schommelt. De toename of afname van het gemeentefonds heet 'accres'.  Het accres is meerjarig fors negatief. Een oorzaak hiervoor is dat de uitgaven van het Rijk lager uitvallen dan gedacht ten tijde van septembercirculaire. Vanaf 2020 dalen de accressen ten opzichte van de september circulaire 2018 verder, vooral als gevolg van een lagere loon- en prijsontwikkeling in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Plan Bureau. Echter, omdat wij onze begroting baseren op constante prijzen, corrigeren wij dit effect. In de Kaderbrief 2020 hebben wij u over het meerjarig effect geïnformeerd. 

De afrekening van het BTW-Compensatiefonds (BCF) over 2018 is nadelig. Gemeenten hebben meer gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire  2018, waardoor de ruimte onder het plafond kleiner is geworden. De afrekening vindt plaats in 2019 als een incidentele uitname van € 145.000.

De overige ontwikkelingen met een negatief bedrag van € 15.000 betreft een uitname uit het gemeentefonds voor een verhoging van de raadsledenvergoeding. Dit is van toepassing voor gemeenten tot 24.000 inwoners. Bij de septembercirculaire 2019 wordt dit bedrag nog iets naar boven bijgesteld vanwege een omissie in de meicirculaire. 

Ontwikkeling uitkeringsbasis 
In deze circulaire zijn de nieuwe ramingen verwerkt van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. De mutaties worden voornamelijk veroorzaakt door nieuwe landelijke ramingen  van de aantallen bijstandsontvangers en de ontwikkeling van de OZB-maatstaven.  De jaarlijkse aanpassing van de gewichten van de maatstaf Ozb is doorgevoerd. Dit wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenoemde rekentarief. 

Sociaal domein
Voor het sociaal domein wordt nog eenmalig loon-en prijscompensatie verstrekt. Dit is € 572.000 in 2019. Dit gebeurt omdat onderdelen pas vanaf een jaar na de overheveling naar de algemene uitkering accres genereren. Vanaf 2020 tellen de middelen van het sociaal domein mee in de berekening van het accres. Van de ontvangen loon- en prijscompensatie in 2019 is een bedrag van € 378.000 benodigd voor het sociaal domein. Het surplus van € 194.000 laten wij vrijvallen in de algemene middelen. 
Het kabinet heeft besloten extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulpbudget. Dit is € 850.000 in 2019. Aanvullend aan de middelen voor de jaren 2019, 2020 en 2021 wordt onderzoek verricht om te kunnen bepalen of, en zo ja in welke mate, gemeenten structureel extra middelen nodig hebben. Daarnaast worden de komende maanden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over hoe het jeugdhulpstelsel effectiever, efficiënter en beter kan gaan functioneren. Wij voegen de extra middelen voor jeugdhulp toe aan de daarvoor bestemde budgetten. De benodigde middelen voor loon- en prijscompensatie en jeugdhulp in 2019 zijn samen  € 1.228.000. 

Taakmutaties 
Er is sprake van een aantal taakmutaties in 2019.
-  Compensatieregeling Voogdij/18+. In totaal 23 gemeenten gecompenseerd omdat het budget voogdij en/of 18+ dat zij hebben ontvangen niet toereikend is voor de kosten die zij hebben gemaakt. De compensatie vloeit voort uit een driejarige compensatieregeling die voor de jaren 2017, 2018 en 2019 met gemeenten is overeengekomen dit betekent voor toevoeging van € 17.000 in 2019.
- Verhoging leeftijdsgrenzen gezinshuizen: vooruitlopend op afspraken om vanaf 1 juli 2018 pleegzorg standaard te verlengen worden extra financiële middelen aan het jeugdhulpbudget toegevoegd. Dit is € 5.000 in 2019 en loopt op tot structureel € 24.000 voor Coevorden in 2023. 
- Voor de kosten die de Gemeente maakt inzake de Waterschapsverkiezingen ontvangen wij een bedrag van € 25.000.
- Eind 2017 hebben de VNG en het Ministerie van BZK afgesproken dat de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid via de algemene uitkering uit het gemeentefonds verloopt, dit betekent een uitname van € 7.000.
- De doorbelasting van de niet-transactiegerichte voorzieningen in de generieke digitale infrastructuur (GDI) verloopt via een uitname uit de algemene uitkering van het gemeentefonds. Een uitname van € 4.000 in 2019.
- Landelijke vreemdelingenvoorzieningen: Het Rijk en gemeenten hebben samenwerkingsafspraken gemaakt voor de ontwikkeling van Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV) waar vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang begeleid worden naar een bestendige oplossing voor hun situatie, waarbij hen onderdak wordt geboden. Dit betekent voor Coevorden een bedrag van uitname € 14.000 in 2019. 

IU/DU/SU
- Schulden en armoede; De afrekening in 2019 betekent een uitname van € 17.000.
- Brede impuls combinatiefuncties/buursportcoaches: Deze middelen zijn met name beschikbaar gesteld om extra in te zetten op het versterken van sport- en beweegaanbieders, het mogelijk maken van sporten en bewegen voor mensen die hierbij belemmeringen ervaren en het ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Voor Coevorden is dit structureel € 11.000. 
- Gezond in de stad: In het actieprogramma 'Kansrijke start' heeft de Minister van VWS aangegeven dat via een DU middelen beschikbaar worden gesteld aan GIDS-gemeenten die een coalitie willen vormen rond de eerste 1000 dagen van kinderen. De middelen in deze circulaire, € 14.000, zijn de eerste tranche van deze impuls. De tweede tranche volgt bij de decembercirculaire 2019. 
- Bonus beschut werken; hiervoor zullen wij een financiële tegemoetkoming van € 15.000 ontvangen in 2019.
- Jeugdhulp aan kinderen in een AZC: Wij zijn vanaf 2019 volledig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp aan kinderen in een AZC. Op basis van het aantal kinderen dat in een AZC verblijft, is een voorlopige verdeling bepaald. In de decembercirculaire 2019 zal een definitieve verdeling bekend worden gemaakt. 
- Maatschappelijke begeleiding; Dit betekent een toevoeging van € 50.000.
- Verhoging taalniveau statushouders: In aanloop naar het nieuwe inburgeringsstelsel hebben Rijk en gemeenten bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige Wet inburgering inburgeren. Wij ontvangen in 2019 hiervoor € 41.000. 

Sociaal domein
De omvang van de integratie-uitkering voor Participatie en Voogdij/18+ wijzigt door toekenning van de loon- en prijscompensatie. Het bedrag voor Participatie wordt bij de septembercirculaire bijgesteld vanwege een omissie van het Ministerie van BZK in de meicirculaire.

Recapitulatie

Recapitulatie

Terug naar navigatie - Recapitulatie

In onderstaand overzicht vatten wij de wijzigingen van de begrotingswijziging bij deze halfjaarrapportage samen en geven wij de nieuwe ramingen weer. De begrotingswijziging bevat de financiële verschillen van deze rapportage en de budgettair neutrale wijzigingen.
In de kolom 'reeds geaccordeerde begrotingswijzigingen' zijn de wijzigingen van dit voorjaar opgenomen. De financiële verwerking van de ambities van de Programmabegroting maken hier ook onderdeel van uit. Deze zijn door uw raad geaccordeerd in begrotingswijziging 1 van 2019. 

RECAPITULATIE
Bedragen x € 1.000
Primitieve begroting Reeds geaccordeerde begrotings- wijzigingen Halfjaar- rapportage Begroting na wijzigingen
Lasten (exclusief toevoegingen reserves)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur 5.470 399 1.719 7.588
PR 2. Werk, jeugd en zorg 40.261 -9 245 40.497
PR 3. Ruimte en leefomgeving 11.378 148 663 12.188
PR 4. Openbare ruimte 12.447 675 273 13.395
PR 5. Bestuur en organisatie 30.048 1.085 182 31.315
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 2.027 -1.694 795 1.127
Totaal lasten 101.631 603 3.876 106.111
Baten (exclusief onttrekkingen reserves)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur 1.570 6 884 2.459
PR 2. Werk, jeugd en zorg 12.622 -70 -473 12.079
PR 3. Ruimte en leefomgeving 6.819 750 7.569
PR 4. Openbare ruimte 9.027 9.027
PR 5. Bestuur en organisatie 997 -100 897
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 69.192 1.820 71.012
Totaal baten 100.226 -64 2.881 103.043
Saldo (exclusief reservemutaties)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur -3.901 -393 -835 -5.129
PR 2. Werk, jeugd en zorg -27.638 -62 -718 -28.418
PR 3. Ruimte en leefomgeving -4.559 -148 87 -4.619
PR 4. Openbare ruimte -3.421 -675 -273 -4.369
PR 5. Bestuur en organisatie -29.051 -1.085 -282 -30.418
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 67.164 1.694 1.026 69.884
Saldo exclusief reservemutaties -1.405 -668 -995 -3.068
Toevoegingen reserves 5.186 3.000 1.766 9.952
Onttrekkingen reserves 6.501 3.758 2.762 13.021
Saldo reservemutaties 1.315 758 995 3.068
Saldo inclusief reservemutaties -90 90

Verloop algemene reserve

Verloop algemene reserve

Terug naar navigatie - Verloop algemene reserve

In onderstaand overzicht laten wij het verwachte verloop van de algemene reserve zien. Ten opzichte van het overzicht zoals wij deze in de Programmabegroting 2019 presenteerden, is de beginstand van de reserve op 1 januari 2019 gewijzigd op basis van de  definitieve mutaties in 2018. Ook zijn de onttrekkingen in 2019 gewijzigd vanwege het raadsvoorstel over de economische visie en de jaarrekening 2018. 

VERLOOP ALGEMENE RESERVE
(bedragen x € 1.000)
Begroting
2019 2020 2021 2022
Stand algemene reserve begin boekjaar 23.894 21.279 22.397 24.584
Toevoegingen aan de reserve
Conform Programmabegroting 2019:
Rente 1,5% 381 396 448 508
Structurele versterking vermogenspositie 2.000 2.000 2.000 2.000
Overige stortingen 2.097
Totaal toevoegingen 4.478 2.396 2.448 2.508
Onttrekkingen aan de reserve
Conform Programmabegroting 2019:
- Reguliere onttrekkingen -3.112 -75 -75 -75
- Dekking ambities -3.221 -1.137 -186
- Saldo Programmabegroting 2019 incl. amendement rekenkamer -382 -66
Raadsbesluit economische visie, voorjaar 2019 -155
Resultaat jaarrekening 2018 -223
Totaal onttrekkingen -7.093 -1.278 -261 -75
Stand algemene reserve eind boekjaar 21.279 22.397 24.584 27.017

Indicatoren Waar Staat Je Gemeente

Indicatoren Waar Staat Je Gemeente

Terug naar navigatie - Indicatoren Waar Staat Je Gemeente
BELEIDSINDICATOREN WAAR STAAT JE GEMEENTE
Indicator Eenheid Jaar Waarde Coevorden
Programma 1. Economie, onderwijs en cultuur
Banen per 1.000 inw 15-65jr* 2018 656,4
Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 0,19
Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr 2017 38,1
Demografische druk % 2018 81,7%
Vestigingen per 1.000 inw 15-65jr* 2018 144,3
Functiemenging % 2018 47,9%
WOZ-waarde woningen 2014 € 191.000
WOZ-waarde woningen 2015 € 187.000
WOZ-waarde woningen 2016 € 185.000
WOZ-waarde woningen 2017 € 188.000
WOZ-waarde woningen 2018 € 192.000
Programma 2. Werk, jeugd en zorg
Werkloze jongeren % 2015 1,9%
Kinderen in uitkeringsgezin % 2015 6,44%
Niet sporters % 2016 57%
Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inw 15-65jr* 1e hj 2018 44,3
Personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inw 18jr eo 2e hj 2018 35,1
Jongeren met delict voor rechter % 2015 0,86%
Jongeren met jeugdbescherming % 2e hj 2018 0,9%
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2e hj 2018 9,4%
Jongeren met jeugdreclassering % 2e hj 2018 0,3%
Netto arbeidsparticipatie % 2018 64,4%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar aantal per 10.000 inwoners 2018 103
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2016-2017 1,4%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 1.000 inwoners 2e hj 2018 50
Programma 3. Ruimte en leefomgeving
Hernieuwbare elektriciteit % 2017 21,9%
Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2016 1,8
Programma 4. Openbare ruimte
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2017 223,0
Programma 5. Bestuur en organisatie
Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2018 3,1
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2018 3,7
Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2018 3,8
Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2018 0,6
Programma 6. Financiering en dekkingsmiddelen
Woonlasten éénpersoonshuishouden 2019 € 813
Woonlasten meerpersoonshuishouden 2019 € 862
* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie

Investeringskredieten

Investeringskredieten

Terug naar navigatie - Investeringskredieten
OVERZICHT INVESTERINGEN 2019
Bedragen x € 1.000
Tractie Krediet Realisatie
Vervanging S2B32396, gladheidsbestrijdingsapp. (doorgeschoven uit 2018) 45
Vervanging S2B32397, gladheidsbestrijdingsapp. (doorgeschoven uit 2018) 60
Opel Astra SW 10-GD-ZR 30
VW Caddy 8-VSZ-75 30
VW Caddy 8-VSZ-85 30
John Deere 6330 / incl. Maaiarm Herder Grenadier JD 6330 240 265
Maaiarm Herder Grenadier JD 6330 0 -
Zoutstrooier Stratos B35-30 AVCLN 50
Zoutstrooier Stratos B40-36 PCLN 50
Kipper Tompson TB45 45
Schliessing 480MXF 65
Rioned Multijet 150/75 (WP-FX-13) 45
Subtotaal 690 265
Riolering
Riolering; Pompen en gemalen 2019 300 63
Riolering; vervanging en optimalisatie 2019 1.246 0
Totaal rioleringen 1.546 63
Openbare ruimte
Vervanging openbare verlichting 428 225
Totaal openbare ruimte 428 225
Ambities Programmabegroting 2019
Vervanging brug Brugstraat 356 0
N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 380 2
Totaal ambities 736 2
Totaal investeringen 2019 3.400 555
OVERZICHT LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
Begroting Werkelijk t/m 2018 Realisatie 2019 Restant
Riolering
Riolering: reconstructie Wachtum 1.300 787 518 -5
Riolering: optimalisering Oosterhesselen 332 14 0 318
Totaal riolering 1.632 801 518 313
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen 265 0 0 265
Renovatie brandweerkazerne Zweeloo 135 19 0 116
Totaal huisvesting 400 19 0 381
Infrastructurele projecten
Project N/34 Klooster 700 464 0 236
Fietspaden Daleralle en Dalerpeel 270 187 0 83
Totaal infrastructurele projecten 970 651 0 319
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem 300 100 0 200
Totaal overige investeringen 300 100 0 200
RSP
RSP: stationsomgeving 15.180 6.819 541 7.820
RSP: stationsomgeving, bijdrage provincie -12.144 -6.819 0 -5.325
Totaal stationsomgeving 3.036 0 541 2.495
Totaal 6.338 1.571 1.059 3.708