Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Recreatie en Toerisme
Op basis van de beleidsagenda vrijetijdseconomie geven wij invulling aan de versterking en ontwikkeling van de toeristische- en recreatieve sector. In het bijzonder kan worden gemeld dat afgelopen half jaar voor de eerste keer via het aanjaagfonds evenementen ondersteuning is gegeven aan evenementen die vernieuwend zijn en aantrekkingskracht hebben op bezoekers van ook buiten onze gemeente.

Dutch Techzone (DTZ)
Ter bevordering van de regionale economische structuurversterking werken we samen in DTZ-verband met ondernemers, onderwijs en andere overheden. Vanuit het samenwerkingsverband Dutch TechZone de voortgang gerapporteerd. In het oog springende projecten en resultaten zijn:
- Bedrijvenregeling DTZ; we hebben gewerkt aan de evaluatie van de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2018. Uiterlijk in het vierde kwartaal wordt besloten of een regeling voor 2019 wordt opengesteld;
- Techniekcampus; Het onderzoek naar de techniekcampus/hotspots was in het eerste kwartaal in volle gang. Uiterlijk in het derde kwartaal vindt besluitvorming plaats, waarna de uitvoering zal worden opgepakt;
- Hallo stage app; Dutch TechZone heeft in samenwerking met Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) Emmen gewerkt aan een stage-app waarmee bedrijven en studenten snel en makkelijk met elkaar in contact komen. De app is inmiddels live;
- Bidbook; we werken aan een gezamenlijk bidbook voor alle speerpuntsectoren van DTZ.

Economische visie
In het voorjaar is als sluitstuk van een gezamenlijk traject van ondernemers en gemeente door uw raad de economische visie, inclusief een dynamische werkagenda, vastgesteld met bijbehorende financiële investering. Inmiddels is gestart met (de voorbereidingen) voor de uitvoering van enkele (eerste) projecten: verbetering van de ondernemersdienstverlening, de herstructurering bedrijventerreinen, ondernemen in het dorp van de toekomst, ruimte voor pioniers en de realisatie van een fab-lab.


Financiën

Toelichting op de financiële afwijkingen

Kunst en cultuur

Terug naar navigatie - Kunst en cultuur

Bibliotheekwerk, nadeel € 100.000
In de Kaderbrief 2020 informeerden wij u over de ontwikkelingen in het bibliotheekwerk. De Stichting Openbare bibliotheken Coevorden heeft in 2016 een toekomstvisie vastgesteld. De toekomstvisie ging uit van een gemeentelijke bijdrage die € 100.000 hoger was dan het bedrag dat destijds opgenomen was in onze begroting. Op basis hiervan heeft uw raad besloten om bij de Programmabegroting 2017 de bijdrage aan de stichting structureel met € 100.000 te verhogen. Hierbij is eveneens afgesproken dat eventuele additionele inkomsten, bijvoorbeeld van de zijde van de provincie, verrekend worden met de structurele subsidieverhoging. In de Programmabegroting 2019 hebben wij de additionele inkomsten van de provincie, € 100.000, als structureel voordeel opgenomen. In de kaderbrief informeerden wij dat de verrekening van de additionele inkomsten onder druk staat. Dit is het gevolg van ontwikkelingen in de afgelopen jaren en dat blijkt dat de toekomstvisie te positief is ingestoken. Uit de gesprekken met de bibliotheek concluderen wij dat de bijdragen aan de bibliotheek verhoogd dienen te worden om het huidige niveau van dienstverlening in stand te houden. De in de begroting opgenomen middelen zijn voor de bibliotheek onvoldoende. Wij stellen daarom de gemeentelijke bijdrage voor 2019 naar boven bij. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 100.000. Bij de Programmabegroting 2020 komen wij met voorstellen om het structurele effect van dekking te voorzien. 

Leerlingenvervoer

Terug naar navigatie - Leerlingenvervoer

Nadeel € 80.000
In 2018 hebben wij het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. De basisprijs per leerlingkilometer is als gevolg hiervan met 10% gedaald. De kilometerprijs voor bijzonder vervoer is echter gestegen als gevolg van het nieuwe contract. Wij constateren dat het aantal personen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer is toegenomen. In het jaarverslag 2018 is uw raad reeds op  de hoogte gebracht van deze ontwikkeling. Daarnaast leidt de verhoging van het lage btw-tarief tot een toename in de kosten. Beide ontwikkelingen leiden per saldo tot een kostentoename van circa € 80.000. Als gevolg van deze ontwikkeling hebben wij in de Kaderbrief 2020 het structurele effect vanaf 2020 opgenomen. Dit verwerken wij in de Programmabegroting 2020. In deze halfjaarrapportage nemen wij daarom het incidentele effect voor 2019 op. 

Risico's

Kunst en cultuur

Terug naar navigatie - Kunst en cultuur

Culturele gemeente 2020-2021
De voorbereidingen voor het zijn van culturele gemeente 2020-2021 vinden plaats vanaf 2019. Te denken valt hierbij aan het vormen van een aanjaagteam en beleidsontwikkeling. Dit leidt mogelijk tot een budgetoverschrijding in 2019 waarvan de omvang op dit moment niet duidelijk is. Indien nodig komen wij hierop terug bij het Jaarverslag 2019.

 

Overige ontwikkelingen

Centrumvisie

Terug naar navigatie - Centrumvisie

Het realiseren van een mooie uitnodigende binnenstad, een binnenstad waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door wat Coevorden te bieden heeft. De drie doelstellingen van het Programma Binnenstad gaan over versterken van eigenheid, aanpak van winkelstraten en een uitvoeringsprogramma dat we samen met partners oppakken.

Op 19 december 2017 heeft uw raad ingestemd met de Toekomstvisie centrum Coevorden en de benodigde financiële middelen beschikbaar gesteld. Na overleg met de provincie Drenthe hebben we de uitvoeringstermijn voor de verkregen subsidie van € 1,5 miljoen uit het Binnenstadfonds tot 1 september 2020 verlengd. Ook de gemeentelijke bijdrage in dit project wordt in deze periode besteed. Voor het deelproject Markt, Haven, Citadelpunt is inmiddels een ruimtelijke visie in voorbereiding die uw raad in het najaar tegemoet kan zien. De daadwerkelijke uitvoering van deze visie en de fysieke maatregelen hierin zullen een forse investering vragen.

De huidige stand van zaken geeft geen aanleiding tot bijstelling van de begroting. De uitvoeringstermijn van de nu begrote activiteiten is verlengd tot september 2020. Als gevolg hiervan zal de begrote onttrekking aan de algemene reserve dit jaar kleiner zijn en doorschuiven naar 2020. In het jaarverslag 2019 komen wij hier op terug.