Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Omgevingswet
Begin 2019 is een  inventarisatie gemaakt van de gemeentelijke beleidsregels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Op basis van die inventarisatie is een vervolganalyse opgestart die helder maakt of en hoe deze regels een plek kunnen krijgen bij de implementatie van de omgevingswet. In BOCE-verband is een verkenning uitgevoerd naar de haalbaarheid van een gezamenlijke omgevingsvisie. Deze verkenning is gepresenteerd tijdens de gezamenlijke radenbijeenkomst op 18 maart. En heeft geresulteerd in de conclusie dat het de voorkeur verdient dat elke gemeente (uiteraard in goede onderlinge afstemming) zijn eigen omgevingsvisie gaat opstellen. Dit proces om te komen tot een eigen Omgevingsvisie voor het grondgebied van de gemeente is direct daarna opgestart. Tegelijkertijd is een start gemaakt met een pilot om te komen tot een Omgevingsplan voor de binnenstad van Coevorden.In een zogenaamd “ontwikkelingslab omgevingswet” worden ervaringen opgedaan aan de hand van concrete casussen met het werken in de geest van de omgevingswet.

V
astgoed
De vastgoedportefeuille is opgedeeld in kernbezit en af te stoten bezit (niet meer noodzakelijk voor gemeentelijke taken). Het aanbod is divers en wordt gefaseerd aangeboden. In het eerste half jaar 2019 zijn diverse woonwagenstandplaatsen aan de Cornelie Huygensstraat verkocht. 

Regio Specifiek Pakket (RSP)
Het plaatsen van de voetgangerstunnel is gerealiseerd. De inrichting van de toegang naar de tunnel is in ontwikkeling. De inrichting van de westzijde (Holwert-zijde) zal naar verwachting eind 2019 gereed zijn, zodat de tunnel op dat moment in gebruik kan worden genomen. Hierna kan gestart worden met de herinrichting van de oostzijde, het Stationsgebied. De werkzaamheden met betrekking tot het herstel van de stadsgracht aan de oostzijde zijn begonnen.

Mobiliteit

De ongelijkvloerse aansluiting op de N34 bij Klooster is in het eerste half jaar afgerond. De verdubbeling van de N34 is in voorbereiding. Op dit moment is dit het meest zichtbaar door de archeologische (graaf)werkzaamheden langs de N34. Verder hebben we het Voorlopig Ontwerp van de Zuidelijke Ontsluitingsweg Coevorden gepresenteerd. In samenwerking met de Bentheimer Eisenbahn, de Samtgemeinde Emlichheim, het OV bureau Groningen-Drenthe, Landkreis Grafschaft Bentheim en  het verkeersbureau Grafschaft Bentheim is de grensoverschrijdende internationale busverbinding, middels een Rufbus, Coevorden-Emlichheim geopend.

Op het gebied van verkeersveiligheid hebben we in Wachtum de straten opnieuw ingericht (30 km/u) en de omgeving van de school herkenbaar gemaakt. Samen met Veilig Verkeer Coevorden en andere partners hebben we ons ingezet voor activiteiten zoals de dode hoekvoorlichting, het praktisch verkeersexamen en  verkeersmarkten op Voorgezet Onderwijs scholen.  

Financiën

Vastgoed

Terug naar navigatie - Vastgoed

Verkoop Kasteel 4, budgettair neutraal
In mei heeft de overdracht en levering van het Kasteel 4 plaatsgevonden voor een bedrag van € 750.000. De netto boekwinst die resteert na aftrek van de boekwaarde van € 479.000 bedraagt circa € 271.000 en brengen wij, conform eerdere besluitvorming, ten gunste van de bestemmingsreserve Nieuwbouw gemeentehuis. Deze netto verkoopopbrengst ligt in lijn met de oorspronkelijke verwachting.