Programma 5 | Bestuur en organisatie

Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Strategische agenda
Bij aanvang van de bestuursperiode in 2018 hebben we als college het bestuursprogramma ‘Ruimte om te doen!’ gemaakt. Daarin staan de ambities voor de komende jaren. In november van dat jaar heeft uw raad bij de vaststelling van het bestuursprogramma een motie aangenomen om inzicht te krijgen in de mijlpalen bij het bestuursprogramma; wanneer doen we wat.

Met de motie als aanleiding, om meer focus aan te brengen in het bestuursprogramma, hebben we de strategische agenda opgesteld. Daarin benoemen we vier thema’s, of maatschappelijke opgaven, die te complex zijn om als individuele organisatie op te pakken. Het zijn de thema’s waar we als gemeente maximaal op inzetten: Duurzaamheid, Aantrekkelijk Coevorden, Voorkomen en Coevorden Verbindt. We richten ons hierop omdat deze thema’s belangrijk en ingewikkeld zijn, en we denken dat we door de regie te nemen het verschil kunnen maken. Deze opgaven hebben impact in de samenleving, op de leefomgeving van mensen en op de toekomst.

Eén van de onderdelen van de strategische agenda is het beter in beeld brengen van de voortgang. We willen monitoren of we de doelstellingen behalen en nagaan wat onze bijdrage daar aan is. Zodat we het gesprek hierover met uw raad en de samenleving kunnen voeren. Deze monitoring zullen we de komende jaren moeten ontwikkelen. In het sociaal domein hebben we hier al een start mee gemaakt.

Burgemeester en wethouders
Het eerste half jaar van 2019 heeft voor Verbindend besturen als soort verbindingsperiode gediend. De tijd is benut om op basis van de inzichten uit de eerste raadsperiode te bepalen hoe nu verder. De grootste thematieken uit Buiten-spel zijn benoemd en besproken met geledingen in de samenleving. De kern van gesprek was: waarmee gaan we samen aan de slag? Onderwerpen die we in de tweede helft van het jaar oppakken, zijn: leren in een lokale democratie (met andere gemeenten via Democratie in Actie), samenwerken met dorpen en wijken waar geen georganiseerde gesprekspartners zijn, het gebiedskompas en betekenis geven aan Verbinden besturen the next level.

Stimuleringsfonds dorpen en wijken
In de afgelopen periode zijn met betrokkenen (dorpen, wijken, maatschappelijke samenwerkingspartners en de vakjury) gesprekken gevoerd voor onder meer een nieuwe regeling voor de besteding van de beschikbare middelen in het Stimuleringsfonds. Gezocht wordt daarbij naar een regeling die voorziet in de diversiteit aan behoeften in de dorpen en de wijken en dat wordt aangesloten bij de aanbevelingen vanuit het evaluatierapport “Buiten-Spel”. Onlangs hebben wij een tussenregeling vastgesteld, waarmee projecten en dorps- en wijkbudgetten op basis van de bekende criteria doorgang kunnen blijven vinden. De tweede helft van het jaar benutten wij voor verder onderzoek en besprekingen met ook dorpen en wijken om te komen tot een definitieve nieuwe regeling.

Gemeenteraad en commissies
Uw gemeenteraad is aan de slag gegaan met het raadsakkoord Samen levend! in twee werkgroepen: bestuurlijke vernieuwing en duurzaamheid. Op het onderwerp biodiversiteit zijn - als eerste onderwerp van duurzaamheid - door uw raad kaders aan het college meegegeven om te komen tot beleid. Deze kaders zijn gebaseerd op gesprekken die de raadsleden in de samenleving hebben gehouden. Het verloop hiervan is in een tussenevaluatie tegen het licht gehouden, om er voor de andere onderwerpen van te kunnen leren. De zoektocht naar het samenspel tussen raad, college en organisatie krijgt hierdoor steeds meer vorm.


Bestuurlijke samenwerking
In de eerste helft van dit jaar zijn de Provincie Drenthe, de gemeenten Emmen,  Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg met het Rijk tot overeenstemming gekomen voor een regiodeal voor Zuid en Oost Drenthe. Met de regiodeal is een investering van in totaal €40 miljoen gemoeid voor projecten op het gebied van Werken, Wonen en Welzijn. In de komende periode zal een eerste bestedingsplan worden afgerond, zodat gestart kan worden met de eerste projecten.

Als laatste noemen wij hier de benchmark 'Waar Staat Je Gemeente'. Deze tweejaarlijkse benchmark is in het tweede kwartaal opgestart. Aan de hand van diverse vragen over onze dienstverlening krijgen wij inzicht in hoe inwoners onze dienstverlening en onze gemeente beoordelen. 

Overige ontwikkelingen

Stimuleringsfonds

Terug naar navigatie - Stimuleringsfonds

Voor het stimuleringsfonds is er voor 2019 nog geen subsidieregeling van kracht en zijn er dan ook nog geen subsidies verstrekt. Door de veelvoud aan wensen, verwachtingen en ambities van de verschillende partners vraagt het vaststellen van een nieuwe subsidieregeling meer tijd dan voorzien. De nieuwe concept-regeling zullen wij wederom bespreken met de dorps- en wijkverenigingen. Ter overbrugging van de periode tot vaststelling van de nieuwe subsidieregeling stellen wij een interim-regeling vast die gebaseerd is op de voorgaande subsidieregelingen Stimuleringsfonds leefbaarheid en Coevorden verbindt, op basis waarvan activiteiten kunnen worden gehonoreerd en in de resterende maanden van 2019 subsidies kunnen worden verstrekt. In overleg met de Drentse gemeenten heeft de provincie Drenthe in 2018 de subsidieregeling Dorpsinitiatieven geëvalueerd en op basis hiervan een vervolg ontwikkeld. Op grond hiervan hebben wij, evenals in de jaren 2016 tot en met 2018, een subsidie van € 50.000 van de provincie ontvangen die wordt ingezet voor het stimuleringsfonds.

 

 

Nieuwe cao gemeenteambtenaren

Terug naar navigatie - Nieuwe cao gemeenteambtenaren

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren hebben eind juni geresulteerd in een principeakkoord. Op hoofdlijnen zijn de uitkomsten van dit akkoord als volgt.  
Op 1 oktober 2019 stijgt het salaris met 3,25%. Op 1 januari 2020, 1 juli 2020 en 1 oktober 2020 telkens met 1%. In oktober 2019 krijgen medewerkers een eenmalige bruto uitkering van € 750 naar rato van het dienstverband.  De tegemoetkoming in de premie voor een ziektekostenverzekering geldt niet alleen wanneer men aangesloten is bij een in de cao genoemde zorgverzekeraar, maar geldt vanaf dit jaar voor alle medewerkers, ongeacht bij welke zorgverzekeraar zij hun zorgverzekering hebben afgesloten. Aan de vakbonden betalen werkgevers een bijdrage. Ook zijn er (proces-)afspraken gemaakt over sectorale normen voor verlof en vitaliteit en over onderwerpen die betrekking hebben op de nieuwe situatie na 1 januari 2020, wanneer het burgerlijk recht voor ambtenaren van toepassing is (invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren; Wnra). 

Wij hebben berekend wat het financiële effect van dit principeakkoord voor ons betekent. Omdat de stijging van de salarissen per 1 oktober ingaat, is het effect op jaarbasis omgerekend 0,8%. Dit effect is € 155.000. Samen met de eenmalige uitkering (totaal circa € 195.000) en de gewijzigde richtlijn over de tegemoetkoming ziektekostenpremie is het effect € 385.000.  In de Programmabegroting 2019 is al structureel 1,4% opgenomen voor de cao, te weten € 254.000. Het verschil van € 131.000 vangen wij op binnen de personeelsbegroting. 

Op 12 september wordt een besluit genomen over dit principeakkoord.