Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Terug naar navigatie - Bestuurlijke samenvatting

Gemeente Coevorden heeft een gezonde financiële positie. In de Programmabegroting 2019 zijn veel ambities in onze programma’s opgenomen. Hierbij zijn de doelen die wij willen bereiken, leidend. Wel is het hebben en op orde houden van een gezond huishoudboekje een voorwaarde. Wij zoeken voortdurend naar de balans tussen investeren in ambities en het behouden van een gezonde financiële positie.

Onze algemene reserve kent bij aanvang van dit boekjaar een omvang van omvang van bijna € 24 miljoen. Wij verwachten dit jaar de geraamde toevoegingen, zoals € 2 miljoen ter versterking van de vermogenspositie,  ongewijzigd te effectueren. Voor de dekking van de ambities en een aantal incidentele impulsen zoals voor grijs en groen onttrekken wij dit jaar ongeveer € 7 miljoen. De onttrekkingen aan de algemene reserve dalen in het meerjarenperspectief. De toevoeging van € 2 miljoen is daarentegen structureel. Dit is een goed teken.
Wij proberen onze uitgaven zoveel mogelijk vanuit onze lopende rekening te bekostigen. Nu ons ambitieniveau en daarmee ons investeringsniveau toeneemt, bestaat de mogelijkheid dat wij dit najaar tot herfinanciering over moeten gaan om het totale uitgavenvolume af te dekken.  

De meicirculaire van het gemeentefonds laat veel financiële ontwikkelingen zien. Het accres, de nominale ontwikkeling, de extra uitname vanwege het BTW-compensatiefonds en de middelen voor jeugdhulp zorgen voor afwijkingen van het verwachte resultaat.  Voor het jaar 2019 is het centrale effect € 212.000 negatief. De jaren hierna pakt het effect voordelig uit, hierover hebben wij u in de Kaderbrief 2020 geïnformeerd.

Voor het sociaal domein wordt nog eenmalig een loon-en prijscompensatie verstrekt. Dit gebeurt omdat onderdelen pas vanaf een jaar na de overheveling naar de algemene uitkering accres genereren. Vanaf 2020 tellen de middelen van het sociaal domein mee in de berekening van het accres. Van de ontvangen loon- en prijscompensatie is een bedrag van € 378.000 benodigd voor het sociaal domein. Het surplus laten wij vrijvallen in de algemene middelen.

Voor het onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid hebben wij voor de zomer het eindrapport over de mogelijkheden voor tariefdifferentiatie bij onze onroerende zaakbelasting met uw raad gedeeld. Dit jaar doen wij onderzoek naar de mogelijkheden voor nieuw beleid voor de begraafplaatsrechten. 

Financiën

De financiële afwijkingen zijn als volgt:

Terug naar navigatie - De financiële afwijkingen zijn als volgt:
PROGRAMMA 6
Bedragen x € 1.000
Product Onderwerp 2019 2020 2021 2022
Financiering en dividend Dividend uitkering BNG Bank 195
Inning gemeentelijke belastingen Voorziening dubieuze debiteuren 100
Algemene uitkering Gemeentefonds Meicirculaire -212
Totaal 83

Toelichting op de financiële afwijkingen

Financiering en dividend

Terug naar navigatie - Financiering en dividend

Dividend, incidenteel voordeel € 195.000
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van BNG Bank N.V. is ingestemd met het voorstel van de BNG Bank om per aandeel € 2,85 aan dividend uit te keren. Wij hebben ruim 94.000 aandelen. Voor ons komt de dividenduitkering daarmee op € 270.000. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een dividendopbrengst van € 75.000. Het incidentele voordeel bedraagt € 195.000 in 2019. Het structurele voordeel vanaf 2020 is € 150.000, deze is verwerkt in de Kaderbrief 2020 en nemen wij op in de Programmabegroting 2020.

Algemene uitkering

Terug naar navigatie - Algemene uitkering
Meicirculaire, incidenteel nadeel € 212.000
In de Kaderbrief 2020 informeerden wij u over de effecten van de meicirculaire voor de jaren 2020 tot en met 2023 en hebben wij deze toegelicht. In onderstaande tabel richten wij ons op de effecten voor het begrotingsjaar 2019. Voor het overgrote deel zijn de elementen in de meicirculaire die tot wijzigingen leiden, in de jaren 2019 en 2020-2023 aan elkaar gelijk. De verschillen betreffen met name het BTW-compensatiefonds en een aantal taakmutaties in 2019. Wij hebben de volledige toelichting op de meicirculaire opgenomen onder de tegel met bijlagen. 

De effecten binnen de algemene uitkering hebben een effect op het saldo van de halfjaarrapportage. Dit betekent een nadeel van € 212.000.  De effecten die rechtstreeks een relatie hebben met een beleidsterrein verwerken wij één op één in de budgetten en hebben dus geen effect op het saldo van de halfjaarrapportage. Dit betreft de integratie-uitkeringen (IU)/decentralisatie-uitkeringen (DU)/specifieke uitkeringen (SU), de taakmutaties en de 3D’s in het sociaal domein. De financiële effecten voor de jaren 2020 en verder nemen wij mee bij de samenstelling van de Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. 

EFFECTEN MEICIRCULAIRE
(bedragen x € 1.000)
2019
Uitkeringsfactor -580
Ontwikkeling uitkeringsbasis 174
Sociaal domein 194
Subtotaal centraal -212
Taakmutaties 22
IU/DU/SU 193
3D's in het sociaal domein 336
Subtotaal decentraal 551
Totaal effecten meicirculaire 339

Inning gemeentelijke belastingen

Terug naar navigatie - Inning gemeentelijke belastingen

Voorziening dubieuze debiteuren, incidenteel voordeel € 100.000
Wij hebben een voorziening voor dubieuze debiteuren. In de meerjarenraming hebben wij begroot dat wij jaarlijks € 125.000 aan deze voorziening toevoegen om deze op peil te houden. Deze voorziening dekt het financiële risico van openstaande vorderingen af. Jaarlijks analyseren wij onze openstaande vorderingen om te bepalen of de voorziening toereikend is. Uit onze analyse blijkt dat een storting van € 125.000 dit jaar niet nodig zal zijn. Wij stellen de raming daarom bij naar € 25.000. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 100.000. Bij de jaarrekening analyseren wij nogmaals de openstaande vorderingen en bepalen dan de daadwerkelijke mutatie in de voorziening. 

Overige ontwikkelingen

Algemene baten en lasten

Terug naar navigatie - Algemene baten en lasten

Post onvoorzien
Voor uitgaven die onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onvermijdbaar zijn, beschikken wij over een post onvoorzien. Dit betreft een structureel bedrag van € 100.000 per jaar. Op deze post is in 2019 een beroep gedaan van € 30.000 voor een extra bijdrage aan de voetbalvereniging VIOS voor de renovatie en verduurzaming van het clubgebouw. Hierdoor resteert op deze post nog een bedrag van € 70.000 voor de resterende maanden van 2019.

Stelpost vervangingsinvensteringen
Voor onvoorziene investeringen in bijvoorbeeld (onderwijs)huisvesting beschikken wij over een stelpost vervangingsinvesteringen met een omvang van € 99.000 . Voor 2019 is er nog geen beroep gedaan op deze post.

Gelet op het karakter van de post onvoorzien en de stelpost vervangingsinvesteringen houden wij het restant volume in stand. Dit geeft de mogelijkheid om onvoorziene uitgaven en investeringen te doen in de tweede helft van dit jaar, mocht dit noodzakelijk blijken. Het positieve resultaat van beide posten valt vervolgens vrij in het resultaat van de jaarrekening.