Sitemap

 1. Blz. 1 Halfjaarrapportage 2022
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 4 Inleiding
    2. Blz. 5 Leeswijzer
   2. Blz. 6 Bestuurlijke samenvatting
    1. Blz. 7 Beleid
     1. Blz. 8 Beleid
    2. Blz. 9 Financiën
     1. Blz. 10 Financiën op hoofdlijnen
     2. Blz. 11 Vrije begrotingsruimte
     3. Blz. 12 Verloop algemene reserve
   3. Blz. 13 Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 14 Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)
     1. Blz. 15 Goed onderwijs
      1. Blz. 16 Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE
      2. Blz. 17 Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs
     2. Blz. 18 Toegankelijk en bereikbaar onderwijs
      1. Blz. 19 Integraal Huisvestingsplan (IHP)
     3. Blz. 20 Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland
      1. Blz. 21 Clustervorming en ondernemerschap
      2. Blz. 22 Naamsbekendheid en Regiobranding
      3. Blz. 23 Onderwijs en arbeidsmarkt
     4. Blz. 24 Versterken economische structuur
      1. Blz. 25 Ondernemersdienstverlening
      2. Blz. 26 Toekomst bedrijventerreinen
      3. Blz. 27 Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs
      4. Blz. 28 Versterken ondernemersklimaat
     5. Blz. 29 Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector
      1. Blz. 30 Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen)
      2. Blz. 31 Vitaliseren vakantieparken
      3. Blz. 32 Vrijetijdsnota 2022-2026
     6. Blz. 33 Een bloeiend cultureel leven
      1. Blz. 34 Culturele gemeente 2021-2022
      2. Blz. 35 Nieuwe kaders kunst en cultuur
    2. Blz. 36 Beleidsindicatoren
     1. Blz. 37 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 38 Voortgang nieuw beleid
     1. Blz. 39 Nieuw beleid programma 1
    4. Blz. 40 Financiën
     1. Blz. 41 Financiële afwijkingen
    5. Blz. 42 Risico's
     1. Blz. 43 De volgende risico's zijn aan de orde
   4. Blz. 44 Programma 2 | Werk, jeugd en zorg
    1. Blz. 45 Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)
     1. Blz. 46 Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk
      1. Blz. 47 Integrale ondersteuning Sociaal domein
      2. Blz. 48 Waarborgfonds- Saneringskredieten
     2. Blz. 49 Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving
      1. Blz. 50 Accommodatiebeleid
      2. Blz. 51 Breed offensief
      3. Blz. 52 Kansen 4 kinderen
      4. Blz. 53 Kansrijke start/ goede start
      5. Blz. 54 Kwaliteitsimpuls Sport
      6. Blz. 55 Nieuwe wet inburgering
      7. Blz. 56 Sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden
      8. Blz. 57 Voorveld jeugd
     3. Blz. 58 We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners
      1. Blz. 59 Terugdringen tekorten bij jeugd
      2. Blz. 60 Terugdringen tekorten bij Wmo
     4. Blz. 61 We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen
      1. Blz. 62 implementatie beschermd wonen
      2. Blz. 63 Pilot begeleiding gezinnen
      3. Blz. 64 Pilot vroegsignalering problematische schulden
      4. Blz. 65 Programma Kansrijk opgroeien
      5. Blz. 66 Verbetering ketensamenwerking en toegang tot jeugdhulp
    2. Blz. 67 Beleidsindicatoren
     1. Blz. 68 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 69 Voortgang nieuw beleid
     1. Blz. 70 Nieuw beleid programma 2
    4. Blz. 71 Financiën
     1. Blz. 72 Financiële afwijkingen
    5. Blz. 73 Risico's
     1. Blz. 74 De volgende risico's zijn aan de orde
    6. Blz. 75 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 76 De volgende risico's zijn aan de orde
   5. Blz. 77 Programma 3 | Ruimte en leefomgeving
    1. Blz. 78 Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)
     1. Blz. 79 Een aantrekkelijke binnenstad
      1. Blz. 80 Bentheimerpoort
      2. Blz. 81 Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide
      3. Blz. 82 Voormalig Bogas gebied
     2. Blz. 83 Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente
      1. Blz. 84 Herstructureringsfonds
      2. Blz. 85 Prestatieafspraken woningcorporaties
      3. Blz. 86 Regiodeal
      4. Blz. 87 Uitvoering woonvisie
     3. Blz. 88 Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme
      1. Blz. 89 Fietsnota
      2. Blz. 90 Mobiliteitsplan
      3. Blz. 91 Zuidelijke ontsluitingsweg
      4. Blz. 92 Zuidelijke rondweg
     4. Blz. 93 Goede digitale bereikbaarheid
      1. Blz. 94 Aanleg glasvezelnetwerk
     5. Blz. 95 Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk
      1. Blz. 96 Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet
      2. Blz. 97 Omgevingsvisie
      3. Blz. 98 Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden
    2. Blz. 99 Beleidsindicatoren
     1. Blz. 100 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 101 Voortgang nieuw beleid
     1. Blz. 102 Nieuw beleid programma 3
    4. Blz. 103 Financiën
     1. Blz. 104 Financiële afwijkingen
    5. Blz. 105 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 106 Ontwikkelingen programma 3
   6. Blz. 107 Programma 4 | Openbare ruimte
    1. Blz. 108 Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)
     1. Blz. 109 Duurzaam afvalbeheer
      1. Blz. 110 Realisatie VANG-doelstellingen
     2. Blz. 111 Een prettig woonklimaat
      1. Blz. 112 Begraafplaatsenbeleid
      2. Blz. 113 Biodiversiteit
      3. Blz. 114 Klimaatadaptatie
     3. Blz. 115 Een veilige woonomgeving
      1. Blz. 116 Aanpak ondermijning
      2. Blz. 117 Integraal Veiligheidsbeleid
      3. Blz. 118 VTH
     4. Blz. 119 Energieneutraal in 2040
      1. Blz. 120 Duurzaamheidsvisie
      2. Blz. 121 Pilot energieneutrale wijk/dorp
      3. Blz. 122 Regionale Energie Strategie
      4. Blz. 123 Warmtevisie
    2. Blz. 124 Beleidsindicatoren
     1. Blz. 125 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 126 Voortgang nieuw beleid
     1. Blz. 127 Nieuw beleid programma 4
    4. Blz. 128 Financiën
     1. Blz. 129 Financiële afwijkingen
    5. Blz. 130 Overige ontwikkelingen
     1. Blz. 131 Ontwikkelingen
   7. Blz. 132 Programma 5 | Bestuur en Organisatie
    1. Blz. 133 Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)
     1. Blz. 134 Echt goed worden in Verbindend Besturen
      1. Blz. 135 Coevorden Verbindt: onze Visie
      2. Blz. 136 Gebiedskompas
      3. Blz. 137 Samenwerken wijken en dorpen
      4. Blz. 138 Stimuleringsfonds
     2. Blz. 139 Inspraak jongeren
      1. Blz. 140 Betrekken Jongerenraad
     3. Blz. 141 Passende dienstverlening
      1. Blz. 142 Implementatie Wet Open Overheid
      2. Blz. 143 Interne dienstverlening
      3. Blz. 144 Verbetering online dienstverlening
    2. Blz. 145 Beleidsindicatoren
     1. Blz. 146 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 147 Voortgang nieuw beleid
     1. Blz. 148 Nieuw beleid programma 5
    4. Blz. 149 Financiën
     1. Blz. 150 Financiële afwijkingen
    5. Blz. 151 Risico's
     1. Blz. 152 Risico's programma 5
   8. Blz. 153 Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 154 Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)
     1. Blz. 155 Financieel gezond blijven
      1. Blz. 156 Monitoring financiële kengetallen
     2. Blz. 157 Passende tarieven
    2. Blz. 158 Beleidsindicatoren
     1. Blz. 159 Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
    3. Blz. 160 Financiën
     1. Blz. 161 Financiële afwijkingen
   9. Blz. 162 Bijlagen
    1. Blz. 163 Circulaires gemeentefonds
     1. Blz. 164 Financieel effect van de decembercirculaire 2021
     2. Blz. 165 Toelichting op de decembercirculaire 2021
     3. Blz. 166 Financieel effect van de meicirculaire 2022
     4. Blz. 167 Toelichting op de meicirculaire 2022
     5. Blz. 168 Totaal effecten circulaires
    2. Blz. 169 Recapitulatie
     1. Blz. 170 Overzicht van baten en lasten
    3. Blz. 171 Verloop algemene reserve
     1. Blz. 172 Overzicht
    4. Blz. 173 Investeringskredieten
     1. Blz. 174 Nieuwe investeringskredieten 2022
     2. Blz. 175 Lopende investeringen
    5. Blz. 176 Overlopende budgetten
     1. Blz. 177 Overlopende budgetten uit 2020 en 2021
     2. Blz. 178 Ambities en ontwikkelingen overlopend 2019-2021
     3. Blz. 179 Compensatiepakket Corona
    6. Blz. 180 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
     1. Blz. 181 Activiteiten op mondiale doelstellingen (global goals)
  2. Activiteiten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap