Programma 4 | Openbare ruimte

Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Terug naar navigatie - Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Duurzaam afvalbeheer

Terug naar navigatie - Duurzaam afvalbeheer

We stimuleren het scheiden van afval zo veel mogelijk en willen echt een gedragsverandering bij onze inwoners realiseren. We willen de  hoeveelheid (grof) huishoudelijk restafval per inwoner terugbrengen naar 100 kilo per jaar en het afvalscheidingspercentage verbeteren naar minimaal 75%. Om dit te kunnen realiseren is bewustwording op het gebied van afvalscheiding van groot belang. Om te komen tot een duurzaam afvalbeheer werken we aan de volgende resultaten.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Een prettig woonklimaat

Terug naar navigatie - Een prettig woonklimaat

Door extra inspanningen te verrichten op de inrichting van openbare wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen en openbare verlichting zetten we in op het verbeteren van het woonklimaat. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Een veilige woonomgeving

Terug naar navigatie - Een veilige woonomgeving

Voor het opstellen en het uitvoeren van ons integrale veiligheidsbeleid gaan wij in overleg met wijken en dorpen en maken waar mogelijk gebruik van hun visies. In het beleid zal de nadruk liggen op preventie. Ook handhaving heeft prioriteit daar waar de risico's of de ervaren overlast het grootst is. Ondermijning krijgt prominenter aandacht. 

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Energieneutraal in 2040

In 2040 willen wij een energieneutrale gemeente zijn. Dit is een grote opgave die wij integraal moeten aanpakken. In 2020 zijn een aantal onderzoeken van start gegaan, die vertaald zijn in het Programma Duurzaamheid, in 2022 gaan we daar concreet mee aan de slag. Vanuit de Regionale Energiestrategie starten we het proces rondom de warmtetransitievisie en werken wij verder aan een pilot voor een energieneutrale wijk of dorp.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2020 152,0
Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2021 1
Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2021 3,3
Vernieling aantal per 1.000 inwoners 2021 5
Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2021 0,6

Voortgang nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid programma 4

Bij de Programmabegroting 2022 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES
(Bedragen x € 1.000) Beschikbaar Prognose Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
2022 besteding 2023 2024 2025
Onderwerp
6. Duurzaamheid, uitvoeringsbudget 200 160 200 200 200
7. Veilige schoolomgeving, plaatsen palen 25 25 25 25
8. Fietspad Schapendijk - - - 20 20
Totaal 225 185 225 245 220

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

6. Duurzaamheid, uitvoeringsbudget
Het toegekende budget voor het programma duurzaamheid  maakt het mogelijk om een goed fundament te leggen voor het programma waar de komende jaren op verder kan worden gebouwd. De bestaande duurzaamheidsprojecten (oa RES, Zonneroute A37 en Warmtevisie) zijn samengebracht onder de pijler energietransitie van het programma. Inzet op de andere pijlers krijgt vorm waardoor er hier ook de nodige stappen worden gezet.  Personele bezetting is een uitdaging, medewerkers met de benodigde kennis op dit vakgebied zijn schaars en worden ingehuurd. Een groot deel van het budget moet hiervoor worden ingezet.

7. Veilige schoolomgeving, plaatsen palen
De gesprekken met de basisscholen zijn opgestart. Het gaat hierbij om de volgende scholen; beide basisscholen in Sleen, Parkschool in Coevorden en de drie scholen in Buitenvree/Binnenvree.

8. Fietspad Schapendijk
Na de tracékeuze door het college zijn de voorbereidende gesprekken met Staatsbosbeheer en het waterschap gestart. De eerste gesprekken hierover zijn positief verlopen en de opdracht voor de voorbereidende werkzaamheden voor grondaankoop, wijzigen bestemmingsplan en het definitief maken van het ontwerp wordt binnenkort gegeven. De komende periode wordt deze opdracht uitgewerkt waarna de wijziging van het bestemmingsplan de volgende mijlpaal is.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 4
Bedragen x € 1.000
Product Onderwerp 2022 2023 2024 2025
Groen en landschap Groenonderhoud Ossehaar -30 -30 -30 -30
Verhardingen Actualisatie wegenlegger -50
Totaal -80 -30 -30 -30

Groenderhoud Ossehaar, structureel nadeel € 30.000
Voor het groenonderhoud van gebied Ossehaar zijn extra financiële middelen benodigd. In verband met garanties wordt het groenonderhoud in eerste instantie uitgevoerd door derden. Hierna zal het groenonderhoud als reguliere werkzaamheden behandeld worden. 

Actualiseren en digitaliseren wegenlegger
De gemeente heeft de wettelijke taak (vanuit de wegenwet) om te zorgen voor een actuele wegenlegger. De wegenlegger is een document waarin vermeld staat welke wegen openbaar zijn en wie de onderhoudsplicht van de openbare weg met de daarin gelegen kunstwerken heeft en welke instantie toezicht houdt op de uitvoering van de onderhoudsplicht. Het gaat hierbij om alle openbare wegen gelegen buiten de bebouwde kom. Naast het actualiseren wordt de wegenlegger ook gedigitaliseerd. Met het digitaliseren is de wegenlegger directer toegankelijk voor de eigen medewerkers maar eventueel ook voor inwoners en bedrijven.

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Structureel € 250.000 extra beschikbaar voor groenonderhoud
In 2022 wordt er invulling gegeven aan de motie "uitvoeren groenonderhoud op acceptabel niveau in dorpen en wijken" (2021-38). Het onderhoud groen (plantsoenen) in centra-gebieden wordt nu uitgevoerd op hoger niveau. Voor de renovatie van plantsoenen zetten wij jaarlijks € 50.000 van het beschikbare budget in om deze plantsoenen naar een hoger niveau te brengen. Ook zal worden getracht om binnen het beschikbare budget de veegcapaciteit omhoog te brengen, dit onderzoek loopt op dit moment. Voor de financiële verwerking van de effecten voor boekjaar 2022  van deze motie verwijzen wij naar de bijgevoegde begrotingswijziging. De structurele effecten verwerken wij bij de programmabegroting 2023.

Vervanging brug Wezuperbrug
In het Beheerplan Civieltechnische kunstwerken 2019 – 2023 gemeente Coevorden is onder meer het vervangen van de brug in Wezuperbrug (Brugstraat) opgenomen. In mei 2019 zijn wij het proces gestart. Wij zijn gestart met burgerparticipatie met inwoners van de directe omgeving. De belangenvereniging “Ons Belang” is hierin een belangrijke partner. Inmiddels zijn de ontwerpen compleet en is er een beeld van de gewenste nieuwe situatie. Dit heeft geleid tot wensen voor zowel de indeling, vormgeving als omgeving van de brug. Aangezien de brug vanuit de inspectie 2017 vervangen moest worden hebben wij een extra inspectie laten uitvoeren . Hieruit is gebleken dat de staat van de brug dusdanig achteruit is gegaan dat veiligheid in het geding komt. Door de uitkomsten van deze inspectie willen wij de brug vervangen. 

Door onder andere aanvullende wensen en hogere kosten in verband met de huidige markt is het huidige investeringskrediet (€ 355.600) niet meer toereikend. De geactualiseerde raming bedraagt € 570.000. Dit betekent dat er een aanvullend investeringskrediet van € 214.400 nodig is. De extra kapitaallasten (circa € 8.500 vanaf 2023) kunnen gedekt worden vanuit de stelpost vervangingsinvesteringen. De financiële consequenties hebben wij verwerkt in bijgaande begrotingswijziging.