Programma 5 | Bestuur en Organisatie

Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Terug naar navigatie - Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Echt goed worden in Verbindend Besturen

Terug naar navigatie - Echt goed worden in Verbindend Besturen

In onze visie op onze rol als gemeente en vanuit de gedachte van verbindend besturen kiezen wij ervoor om per thema en per onderwerp onze rol te bepalen. Soms nemen wij het initiatief en soms komt het initiatief uit de samenleving. De ene keer zijn wij coördinerend of maken de uiteindelijke keuze, de andere keer ligt de coördinatie en de keuze meer in de samenleving. En vaak er ergens tussenin. Medewerkers schakelen tussen deze rollen. Ze weten de rol te vervullen als partner, beslisser, regisseur, expert, of kijken op afstand mee. Gericht op het realiseren van het initiatief en rekening houdend met individuele belangen en het algemeen, maatschappelijk belang. Gebiedscoördinatoren hebben een belangrijke rol in het signaleren, informeren, verbinden en soms zelfs regisseren van vraagstukken uit de samenleving. Aanbevelingen uit 'Buiten-Spel' bieden mogelijkheden om de verbinding en samenwerking nog beter vorm te geven. Vanuit de doelstellingen van onze organisatieontwikkeling werken wij aan:

  • Rolbewustheid bij medewerkers; die van partner, regisseur, expert of juist op afstand;
  • Vraaggericht werken binnen de kaders van wet- en regelgeving en met de verantwoordelijkheid voor het algemeen belang;
  • Interne en externe samenwerking.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Inspraak jongeren

Terug naar navigatie - Inspraak jongeren

We bevorderen en stimuleren de brugfunctie van de Jongerenraad tussen de gemeente en de jongeren in de gemeente.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Passende dienstverlening

Terug naar navigatie - Passende dienstverlening

Wij zijn als gemeente de eerste overheid en willen nabij, toegankelijk en gemakkelijk benaderbaar zijn voor iedereen, ook voor inwoners die minder digi-vaardig zijn. Een nabije, toegankelijke en gemakkelijk benaderbare overheid en een inclusieve samenleving sluiten aan bij Coevorden Verbindt, één van de speerpunten uit de strategische agenda.

Wat betekent dit voor onze dienstverlening? Hoe ziet goede dienstverlening er bij onze gemeente uit; ook als we, bijvoorbeeld vanuit wet- en regelgeving of vanuit het algemeen belang, niet meewerken aan een verzoek? Wat voor afspraken maken we over wat goede dienstverlening is? Hoe zetten we in op kanaalsturing, passend bij Coevorden Verbindt? Waar valt winst te behalen, met name als het gaat om het leveren van onze standaardproducten? Dat zijn de vragen die centraal staan bij het (continue) verbeteren van onze dienstverlening.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Formatie Fte per 1.000 inwoners 2022 7,85
Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2022 7,81
Apparaatskosten Kosten per inwoner 2022 € 669
Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen 2022 3,45%
Overhead % van totale lasten 2022 10,69%
Indicatoren o.b.v. Programmabegroting 2022, actualisatie vindt plaats bij het Jaarverslag 2022.

Voortgang nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid programma 5

Bij de Programmabegroting 2022 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES
(Bedragen x € 1.000) Beschikbaar Prognose Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
2022 besteding 2023 2024 2025
Onderwerp
9. Toekomstbestendige organisatie 1.500 1.350 1.250 1.000 750
10. Arbo aanpassingen 63 63 - - -
11. Diversiteitsplatform 10 10 10 10 10
Totaal 1.573 1.423 1.260 1.010 760

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

9. Toekomstbestendige organisatie
In het programma zijn de volgende zaken opgepakt:

  • Opdracht en contracten zijn opgesteld voor de 2 sporen Personeel en Processen & Data. Daarnaast is het ondersteunende team samengesteld.
  • De teamscans voor het bepalen van de personele samenstelling in kwaliteit en capaciteit lopen en worden in september afgerond. Dat is enkele weken later dan gepland.  Dit is gevolg van de werkdruk in de reguliere dienstverlening en inzet op urgente programma’s en projecten.
  • De digitale volwassenheidsscan is afgerond. Deze scan heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die worden gewogen en meegenomen in de verdere aanpak. De nulmeting maakte inzichtelijk dat er nog een aanzienlijke kloof bestaat tussen het wensbeeld van de toekomstbestendige gemeente en de dagelijkse praktijk. Er is een strategie uitgewerkt en plan opgesteld met acties op basis van prestatie-indicatoren ten aanzien van de dienstverlening aan de inwoners; ontwikkeling en verbetering van leiderschap; de medewerkerstevredenheid en het inrichten van efficiënte processen.


De balans tussen bestuurlijke ambities en de draagkracht van de ambtelijke organisatie blijft een aandachtspunt. Tijdens de verbouwing moet de verkoop gewoon doorgaan, maar eenvoudig is dat natuurlijk niet. In de komende periode zal de manier van werken en de processen binnen onze organisatie centraal staan.  Hierdoor zal ook de manier waarop uitvoering gegeven wordt aan de bestuurlijke opgaven veranderen. We willen de aanpak daarvan met behulp van datagericht procesmanagement organiseren. Vanzelfsprekend willen we graag vaste medewerkers plaatsen om kwaliteit en continuïteit in de dienstverlening te kunnen blijven bieden. Door de situatie op de arbeidsmarkt moeten we creatief zijn in het op orde brengen en houden van onze bezetting. Bijvoorbeeld door het stimuleren van interne mobiliteit, inzetten van potentials en investeren in begeleiding en extra inhuur in capaciteit en deskundigheid om terwijl de winkel open blijft zoveel mogelijk rust en ruimte te creëren om te werken aan duurzame oplossingen. Dat heeft een effect op de uitputting van middelen, maar omdat het tijd vraagt ook op de realisatie van onze doelen en ambities. Met name in het ruimtelijke domein is de krapte en concurrentie op de arbeidsmarkt zeer groot en hebben we meerdere interventies in dit kader gepleegd (doorstroming van medewerkers, aannemen van junioren met inzet/inhuur van senioren, inzetten / aanpassen (secundaire) arbeidsvoorwaarden.

10. Arbo aanpassingen
Werkzaamheden in het kader van ARBO zijn nog niet uitgevoerd. Prioriteit heeft in het eerste half jaar van 2022 bij de opvang van vluchtelingen gelegen. De voorbereidingen van de uitvoering van de werkzaamheden hebben wel plaatsgevonden. Uitvoering zal in 2022 nog plaatsvinden.

11. Diversiteitsplatform
Het Diversiteitsplatform Coevorden organiseert diverse activiteiten i.s.m. culturele en maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken, scholen en ondernemers o.a. in de Drentse Regenboogweek en speciale dagen.  Het Diversiteitsplatform is tevens actief bezig met belangenbehartiging van de LHBT-ers en het tegengaan van discriminatie/pesten op welke grond dan ook. Dit om invulling te geven aan het zijn van een Regenbooggemeente. Het Diversiteitsplatform moet nog doorontwikkelen op een aantal punten, o.a. het borgen van de doelstellingen van de Regenbooggemeente binnen andere beleidsterreinen en het meer betrekken van inwoners.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 5
Bedragen x € 1.000
Product Onderwerp 2022 2023 2024 2025
Burgemeester en wethouders Uitbreiding college -114
Burgemeester en wethouders Kosten oud-bestuursleden -190
Bedrijfsvoering CAO verhoging effect 2021 -53
Bedrijfsvoering CAO verhoging effect 2022 -34 -34 -34 -34
Bedrijfsvoering CAO verhoging effect 2023 e.v. -123 -123 -123
Bedrijfsvoering Tractie brandstoffen -100
Bedrijfsvoering Tractie onderhoud -120
Bedrijfsvoering Personele kosten -900
Bedrijfsvoering Onderzoeken toekomst openbare ruimte -75
Bedrijfsvoering Bodemonderzoek i.v.m. drugslaboratoria -60
Veiligheidsbevorderende maatregelen RUDD -200
Totaal -1.846 -157 -157 -157

Burgemeester en wethouders
Bij de coalitiebesprekingen is de keus gemaakt om met drie partijen en vier wethouders een college te vormen. Naast de extra (loon)kosten voor de vierde wethouder zelf, is ook sprake van kosten voor de ondersteunende functies en overhead. In totaal leidt dit voor 2022 tot een toename van € 114.000. 
In verband met het stoppen van twee bestuursleden is er sprake van een wachtgeldregeling. Daarnaast is de begeleiding van oud-bestuursleden als plicht vastgelegd in de regeling Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdrager (APPA). Deze plicht gaat samen met de sollicitatieplicht. Gezamenlijk betreft dit voor 2022 een kostenpost van € 190.000.

Bedrijfsvoering 

CAO verhoging salariskosten incidenteel nadeel van € 53.000, structureel nadeel van € 157.000
Bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022 zijn wij uitgegaan van een verhoging van het salaris met 3,1%. In November 2021 hebben de bonden een principeakkoord bereikt. In dit principeakkoord is onder andere opgenomen dat; 1,5% loonverhoging per 01-12-2021, 2,4% per 1 april 2022 en een eenmalige uitkering van € 1.200 bruto. De balanspost ter dekking van deze kosten is niet toereikend. Incidenteel dit er € 53.000 toegevoegd te worden, structureel bedragen de kosten € 34.000 en € 123.000  hoger uitvallen.

Onderhoud en brandstof tractie, incidenteel € 220.000.
De onderhoudskosten voor onze tractiemiddelen stijgen hard. Door schaarste op de markt stijgen de prijzen. Ook het feit dat diverse tractiemiddelen in afwachting van het onderzoek 'toekomst bestendig werken in de openbare ruimte' en door vertraagde levering nog niet zijn vervangen veroorzaakt een stijging van het onderhoud. De prijzen van brandstof zijn ook extreem gestegen. Of deze kosten structureel omhoog moeten wordt bij de Programmabegroting 2023 herzien.

Personele kosten, inhuur
Op de personele kosten is sprake van een overschrijding van ongeveer € 900.000. Voor een aantal opgaven is het lastig gebleken om geschikte menskracht in huis te halen. Dit leidt op een aantal plaatsen tot druk op de organisatie. Op basis van de huidige gegevens en cijfers zien we een overschrijding van de personele kosten bij het team Maatschappelijke Organisatie (MO) en het team Klantcontactcentrum, Burgerzaken & Belastingen (KBB). In het sociaal domein is sprake van een hoog ziekteverzuim en veel inhuur. Daarnaast zijn er achterstanden in het verwerken van zorgaanvragen. Het is inmiddels gelukt om een behoorlijk aantal vacatures in te vullen. In de tweede helft van 2022 zijn we daarom beter op sterkte. Het langdurig verzuim is echter nog niet op alle plaatsen opgelost.

Onderzoeken toekomstbestendig werken in de openbare ruimte, incidenteel € 75.000.
In het kader van het onderzoek naar toekomstbestendig werken in de openbare ruimte ziet het er naar uit dat  wij voor het jaar 2022 nog deelonderzoeken moeten gaan uitvoeren. Deze onderzoeken zijn nodig om de haalbaarheid van nieuwe huisvesting te kunnen toetsen en om een goede besluitvorming later in het proces mogelijk te maken. Het bureau Buitenorganisatieadvies heeft aanbevelingen gedaan over voorkeurslocaties. Ook de samenwerking met Area vraagt nader onderzoek. We denken daarbij aan onder andere; taxaties van gronden en opstallen, verkennend stikstofonderzoek, archeologisch onderzoek en overige zaken die nodig zijn  Naar aanleiding van deze onderzoeken kan het wensbeeld op het gebied van huisvesting verder vormgegeven worden. 

Bodemonderzoek drugslaboratoria
In 2022 hebben wij extra ondersteuning gehad voor de afwikkeling van het druglab in Dalen. Deze extra kosten kunnen niet opgevangen worden binnen de huidige beschikbare budgetten op de kostenplaats.  


Veiligheidsbevorderende maatregelen, RUDD incidenteel nadeel 200.000
Op basis van de ontwerpbegroting 2022 betaalt de gemeente Coevorden een deelnemersbijdrage van €1.002.596. Hier is de begrotingswijziging 2022 in meegenomen. In juni ontvingen we de voorjaarsrapportage van de RUDD met daarin een prognose op ons vastgestelde jaarprogramma. Deze rapportage liet zien dat we op een aantal begrote posten meerwerk kunnen verwachten. We krijgen flink meer klachten binnen dan we hebben begroot, er worden er meer vergunningen aangevraagd, ook hebben we een aantal complexe handhavingszaken die meer inzet van de RUDD vergen, daarnaast zijn er in de gemeente Coevorden twee drugslabs opgerold die met zware bodemverontreiniging gepaard gaan. We hebben bij het opstellen van het jaarprogramma 300 uur extra begroot om complexe handhavingszaken te kunnen opvangen. Echter is er een nieuw geval bijgekomen en is de verwachting dat dit jaar 1200 uur extra benodigd zal zijn om hier adequaat mee om te gaan. Daarnaast kost de afhandeling en sanering van de verontreiniging veroorzaakt door de drugslabs op dit moment veel inzet van de RUDD. Deze verwachten we overigens (gedeeltelijk) terug te kunnen vorderen op de overtreders. Tot slot vragen we als gemeente meer inzet van de RUDD op klachtenafhandeling, asbesttoezicht en adviezen omtrent vergunningverlening. Dit alles leidt tot een overschrijding van ons jaarplan van 2000 uur. In de praktijk betekent dit een overschrijding van €200.000 op onze deelnemersbijdrage. Dit is exclusief BOA-inzet, frictiekosten en eindafrekening.   

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's programma 5

Veiligheidsbevorderende maatregelen, RUDD
De RUDD pleegt inzet voor ons op de afhandeling en sanering van de in Coevorden opgerolde drugslabs. Dit kost ons als gemeente uren op de post bodem in ons jaartaak. Er is bij beide drugslabs sprake van ernstige verontreiniging van de bodem. Dit betekent dat er sanering plaats zal vinden op beide percelen. We weten nog niet wat de sanering gaat kosten maar de prognose voor het ene pand loopt tussen € 400.000 en € 600.000 en voor het andere pand tussen € 300.000 en € 500.000. De kosten van deze saneringen zullen verhaald worden op de overtreders. Er zijn inmiddels stappen gezet om tot beslaglegging te komen. Hier schuilt echter een risico in, we hebben onvoldoende in beeld in welke mate deze beslaggingen kostendekkend zullen zijn. 

Vluchtelingenopvang
In opdracht van het Rijk maken wij in het kader van de vluchtelingenopvang op dit moment kosten voor de inrichting en huur van de opvanglocaties, de verstrekking van leefgeld, inhuur extern personeel, beveiliging en allerlei gerelateerde zaken. Hiervoor hebben wij een voorschotdeclaratie van circa € 3,3 miljoen ingediend bij het Rijk conform de afspraken hierover. De einddeclaratie volgt in 2023. De voorschotdeclaratie nemen wij op in de begrotingswijziging behorend bij de Halfjaarrapportage 2022. In hoeverre onze kosten in zijn volledigheid zullen worden vergoed door het Rijk is op dit moment nog niet zeker. Uiteraard komen wij hier bij u op terug als hier duidelijkheid over bestaat.