Bijlagen

Circulaires gemeentefonds

Financieel effect van de decembercirculaire 2021

Terug naar navigatie - Financieel effect van de decembercirculaire 2021
EFFECTEN GEMEENTEFONDS: DECEMBERCIRCULAIRE 2021
(bedragen x € 1.000)
2022
Uitkeringsfactor
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor 38
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Ontwikkeling uitkeringsbasis 38
Hoeveelheidsverschillen 192
Corona steunpakket
Gemeenteraadsverkiezingen 51
Taakmutaties
Salarislasten zorgdomein (wmo) 99
Salarislasten zorgdomein (jeugd) 79
Subtotaal centraal 497
Taakmutaties
Robuust rechtsbeschermingssysteem 41
Versterking ondersteuning wijkteams 74
Impuls integraal werken 9
Systeemleren 11
Subtotaal decentraal 135
Totaal effecten decembercirculaire 2021 632

Toelichting op de decembercirculaire 2021

Terug naar navigatie - Toelichting op de decembercirculaire 2021

Decembercirculaire 2021 voor boekjaar 2022
De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. In de decembercirculaire worden de laatste zaken van het betreffende uitkeringsjaar afgewikkeld. Bij wijze van uitzondering bevatte de circulaire van december 2021 ook enkele mutaties die voor uitkeringsjaar 2022 en verder. De effecten van 2022 worden in deze halfjaarrapportage verwerkt en de effecten voor 2023 en verder zijn meegenomen in de Kaderbrief 2023.

Ontwikkeling uitkeringsbasis
De genoemde financiële effecten betreft de actualisatie van de maatstaven. Het actualiseren van deze maatstaven heeft een positief effect voor Gemeente Coevorden.

Corona steunpakket 
In de decembercirculaire is in verband met Covid-19 extra middelen beschikbaar gesteld voor de extra kosten die gemaakt dienen te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Taakmutaties
Na aanleiding van de decembercirculaire ontvangen wij extra middelen voor de uitvoering van enkele taakmutaties.

Salariskosten zorgdomein
het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Wmo en Jeugd) mogelijk te kunnen maken. Dit effect komt tot uitdrukking in hogere lasten voor de zorg. Wij dekken de lasten van de Wmo en Jeugdzorg uit algemene dekkingsmiddelen. Het effect van deze taakmutaties verwerken wij daarom ook centraal.

Versterking dienstverlening gemeenten
De Rijksoverheid geeft aan dat naast de hersteloperatie voor getroffen ouders en kinderen kinderopvangtoeslag, er ook maatregelen nodig zijn die structureel tot verbeteringen in beleid en uitvoering moeten leiden. Het kabinet heeft besloten voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 een bedrag van € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Dit bedrag bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Robuust rechtsbeschermingssysteem; 
- Versterking ondersteuning wijkteams; 
- Impuls integraal werken; 
- Systeemleren.

Financieel effect van de meicirculaire 2022

Terug naar navigatie - Financieel effect van de meicirculaire 2022
EFFECTEN GEMEENTEFONDS: MEICIRCULAIRE 2022
(bedragen x € 1.000)
2022
Uitkeringsfactor
Plafond BTW-compensatiefonds 239
Nominaal deel accres 1.061
Nominaal effect i.v.m. constante prijzen
Volume deel accres 940
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor 31
Ontwikkeling uitkeringsbasis
Ontwikkeling uitkeringsbasis -77
Corona steunpakket
Handhaving quarantaine 1
3D's in het sociaal domein
Participatie 99
Voogdij/18+ 75
Subtotaal centraal 2.369
Taakmutaties
Energietoeslag 1.091
Subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg -17
Toezicht en handhaving voor EPBD III 3
Prenataal huisbezoek -4
IU/DU/SU
Jeugdhulp kinderen in een AZC -5
Gezond in de stad 14
Inburgering 10
Einde lening inburgeringsplicht 5
Uitvoeringskosten klimaatakkoord 250
Extra capaciteit BOA’s 35
Subtotaal decentraal 1.382
Totaal effect meicirculaire 2022 3.751

Toelichting op de meicirculaire 2022

Terug naar navigatie - Toelichting op de meicirculaire 2022

Uitkeringsfactor

BTW-Compensatie Fonds (BCF) 
Het BCF-plafond bedraagt € 3,6 miljard voor gemeenten in 2022. Als de gezamenlijke declaraties onder het plafond blijven wordt het verschil in het gemeentefonds gestort. Bij overschrijding van het plafond volgt een uitname. Het plafond muteert jaarlijks met het accrespercentage. 
In de septembercirculaire 2021 is een voorschot voor het jaar 2021 van € 216 miljoen verstrekt. In deze circulaire volgt de afrekening voor het jaar 2021 een plus van € 119 miljoen. Gemeenten hebben minder gedeclareerd bij het BCF, waardoor de ruimte onder het plafond groter is geworden. De afrekening over 2021 vindt plaats in 2022 als incidentele compensatie. 

Accressen
Via de normeringsystematiek ‘samen trap op en samen de trap af’ wordt de algemene uitkering van het gemeentefonds geïndexeerd, ook wel het accres genoemd. 
In de meicirculaire 2022 zijn de accressen vanaf 2022 bijgewerkt. Voor alle jaren vanaf 2022 is sprake van een hoge opwaartse bijstelling van het accres. De accressen zijn hoger dan aangekondigd in de voorgaande circulaires en ook hoger dan aangekondigd in de startnota van het kabinet. Het cumulatieve effect voor het jaar 2022 is € 1.008 miljoen. In deze halfjaarrapportage verwerken wij de mutaties voor boekjaar 2022.

Splitsing accres in nominaal deel en volumedeel
Wij hebben het accres bij deze circulaire gesplitst in een zogeheten nominaal deel en een volumedeel. Dit hebben wij op basis van een berekend percentage o.b.v. macrobedragen gedaan. 
1. Het nominale deel is ter compensatie van loon- en prijsstijging. 
2. Het volumedeel is ter compensatie van bevolkingstoename en reëel accres.

Ontwikkeling uitkeringsbasis
Bij het begrip ontwikkeling van de uitkeringsbasis praten we over de mutaties van de landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. In de veronderstelling dat het te verdelen bedrag niet toeneemt als de hoeveelheid (Q) stijgt, dan zal per maatstaf het maatstafgewicht (P) evenredig moeten dalen. Dat is een ingewikkelde methode en daarom wordt gekozen voor een eenvoudiger oplossing, in casu, de daling van de uitkeringsfactor. Gemeenten kunnen deze korting goedmaken door evenredig te stijgen met de aantallen. Groeigemeenten lukt dat gemakkelijk, de plattelandsgemeenten moeten hier veelal een veer laten, om helemaal niet te spreken over krimpgemeenten.

3D’s in het sociaal domein
Belangrijk om te benoemen is tevens dat vanaf 2023 het deel participatie en Voogdij 18+ is overgeheveld vanuit de integratie-uitkering naar de algemene uitkering. De mutaties voor 2022 betreft de loon- en prijscompensaties in het sociaal domein.

Taakmutaties

Energietoeslag
Met het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. De bedragen van € 800 per huishouden zijn leidend. Minister Schouten heeft aangegeven dat gemeenten gecompenseerd worden als ze tekort komen. 

De overige taakmutaties betreffen kleine verschillen.

Integratie-uitkeringen / Decentralisatie-uitkeringen / Specifieke uitkeringen (IU/DU/SU)
In de meicirculaire zijn diverse, met name relatief kleine, mutaties inzake de decentralisatie-uitkeringen opgenomen. Voor gemeente Coevorden geldt dat wij extra middelen krijgen voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord.

Voor de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord wordt in 2022 een totaalbedrag van € 112,591 miljoen aan gemeenten beschikbaar gesteld. Er vinden nog gesprekken plaats tussen onder andere VNG, IPO en het  Rijk over de resterende middelen die in het Coalitieakkoord zijn gereserveerd voor de uitvoeringskosten van medeoverheden voor het klimaatakkoord en aanvullend klimaatbeleid. 

Totaal effecten circulaires

Terug naar navigatie - Totaal effecten circulaires
EFFECTEN GEMEENTEFONDS
(bedragen x € 1.000)
2022
Uitkeringsfactor 2.309
Ontwikkeling uitkeringsbasis 153
Coronasteunpakket 52
Taakmutaties centraal 178
3D's in het sociaal domein 174
Subtotaal centraal 2.866
Taakmutaties 1.208
IU/DU/SU 309
Subtotaal decentraal 1.517
Totaal effecten december en meicirculaire 4.383

Recapitulatie

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
RECAPITULATIE
Bedragen x € 1.000
Primitieve Reeds geaccordeerde Halfjaar- Begroting
begroting begrotings- rapportage na wijzigingen
wijzigingen
Lasten (exclusief toevoegingen reserves)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur 4.443 726 924 6.093
PR 2. Werk, jeugd en zorg 45.842 756 46.598
PR 3. Ruimte en leefomgeving 9.699 2.792 1.211 13.702
PR 4. Openbare ruimte 11.138 155 1.004 12.297
PR 5. Bestuur en organisatie 34.044 1.643 5.526 41.213
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 1.740 -529 248 1.458
Totaal lasten 106.906 4.787 9.669 121.362
Baten (exclusief onttrekkingen reserves)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur 1.351 575 1.926
PR 2. Werk, jeugd en zorg 12.627 -267 12.360
PR 3. Ruimte en leefomgeving 6.204 1.405 -8 7.602
PR 4. Openbare ruimte 9.051 9.051
PR 5. Bestuur en organisatie 566 3.300 3.866
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 81.156 4.383 85.539
Totaal baten 110.955 1.405 7.984 120.344
Saldo (exclusief reservemutaties)
PR 1. Economie, onderwijs en cultuur -3.092 -726 -349 -4.167
PR 2. Werk, jeugd en zorg -33.215 -1.023 -34.238
PR 3. Ruimte en leefomgeving -3.495 -1.387 -1.219 -6.100
PR 4. Openbare ruimte -2.087 -155 -1.004 -3.246
PR 5. Bestuur en organisatie -33.478 -1.643 -2.226 -37.347
PR 6. Financiering en dekkingsmiddelen 79.416 529 4.136 84.081
Saldo exclusief reservemutaties 4.049 -3.382 -1.685 -1.018
Toevoegingen reserves 2.534 2.534
Onttrekkingen reserves 693 1.174 3.216 5.083
Saldo reservemutaties -1.841 1.174 3.216 2.549
Saldo inclusief reservemutaties 2.208 -2.208 1.531 1.531

Verloop algemene reserve

Overzicht

Terug naar navigatie - Overzicht
VERLOOP ALGEMENE RESERVE
(bedragen x € 1.000) Prognose Begroting
2022 2023 2024 2025
Stand algemene reserve begin boekjaar 34.267 36.937 38.479 40.479
Toevoegingen aan de reserve
Conform Programmabegroting 2021:
- Structurele versterking vermogenspositie 2.000 2.000 2.000 2.000
Resultaat jaarrekening 2021 na resultaatbestemming* 3.780
Resultaat halfjaarrapportage 2021 n.n.t.b.
Totaal toevoegingen 5.780 2.000 2.000 2.000
Onttrekkingen aan de reserve
Conform Programmabegroting 2022
- ambities en ontwikkelingen -132
Individueel raadsvoorstel voormalige synagoge Coevorden -20
Individueel raadsvoorstel NewAge Industries -60
Individueel raadsvoorstel Kasteelpark Weeshuisweide -800
Individueel raadsvoorstel Programma Binnenstad 2e fase -300
Individueel raadsvoorstel Project van Gogh in Drenthe -50 -50
Individueel raadsvoorstel fundaties Bentheimerpoort -612 -408
Overlopende budgetten jaarrekening 2021* -1.136
Resultaat halfjaarrapportage 2022 n.n.t.b.
Totaal onttrekkingen -3.110 -458
Stand algemene reserve eind boekjaar 36.937 38.479 40.479 42.479
* Omdat de coronacompensatie (€ 754.000) via de resultaatbestemming verloopt, valt dit bedrag niet onder de overlopende budgetten.

Investeringskredieten

Nieuwe investeringskredieten 2022

Terug naar navigatie - Nieuwe investeringskredieten 2022
OVERZICHT INVESTERINGEN 2022
Bedragen x € 1.000
Jaartal afronding Krediet Realisatie
Onderwijshuisvesting
CBS Paul Kruger, brandtrap 2022 100 0
Totaal onderwijshuisvesting 100 0
Riolering
Riolering; Pompen en gemalen 2022 2022 300 112
Riolering; Oosterhesselen 2022 300 0
Riolering; Oude Coevordenweg Dalen 2022 600 37
Riolering; Nieuwe Krim 2022 30 0
Riolering; Molenbelt Coevorden 2022 200 0
Riolering; Reparaties Coevorden 2022 2022 300 0
Riolering; Vervanging en optimalisatie 2022 2022 95 0
Totaal riolering 1.825 149
Facilitair
Bedoeking Raad- en Theaterzaal 2022 35 0
Vervanging ivm vrijval 2021, inrichting Kasteel 1 2022 1.000 11
Totaal facilitair 1.035 11
Openbare ruimte
Vervanging lichtmasten en armaturen 2022 2022 358 7
Vervanging brug Klenckerweg 2022 178 8
Vervanging brug Ruimsloot 2022 102 0
Van asfalt naar beton 2022 200 0
Totaal openbare ruimte 838 15
Tractie
VW Crafter Gesloten 6-VVV-60 2022 55 0
VW Gesloten Transporter 4-VTR-87 2022 40 0
VW Crafter Pickup - 7-VXF-48 2022 75 0
VW Crafter Pickup - 2-VXN-95 2022 95 0
VW Pickup - 6-VZF-67 2022 80 0
VW Transporter Pickup VJ-280-K 2022 50 0
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-279-K 2022 50 0
VW Transporter Pickup met hydr. Kraan VJ-117-G 2022 50 0
VW Transporter Pick Up met huif VJ-115-G 2022 40 0
VW Transporter Pick Up met huif VJ-116-G 2022 40 0
VW Transporter Gesloten VH-829-Z 2022 35 0
VW Crafter Gesloten VH-828-Z 2022 38 0
Fendt 210 Vario 2022 120 0
Fendt 210 Vario 2022 120 0
Toro GM4010S 2022 95 0
Toro GM4010S 2022 95 0
Toro GM5910 2022 120 0
Totaal tractie 1.198 0
Totaal investeringen 2022 4.996 175

Lopende investeringen

Terug naar navigatie - Lopende investeringen
LOPENDE INVESTERINGEN
Bedragen x € 1.000
Realisatie Realisatie
Jaartal afronding Krediet tm 2021 2022 Restant
Riolering
Riolering; optimalisering Oosterhesselen 2022 332 65 266 1
Riolering; Pompen en gemalen 2021 2021 300 138 162 -
Riolering; Centrumplan 2021 500 443 - 57
Riolering; De Bente te Dalen 2021 125 125 - -
Riolering; Reconstructie Dalerpeel 2022 1.250 326 432 492
Riolering; Rioolvervanging Noord-Sleen 2022 400 301 1 98
Totaal riolering 2.907 1.398 861 648
Huisvesting
Renovatie brandweerkazerne Zwinderen 2022 265 334 - -69
Totaal huisvesting 265 334 - -69
Infrastructurele projecten
Project N34/Klooster 2022 700 549 - 151
Project N34/Zuidelijke ontsluitingsweg 2023 380 89 40 251
Fietspad Hengstmeerweg 2022 130 99 20 11
Fietspaden van asfalt naar beton 2022 70 - - 70
Fietspad Geeserstroom 2022 380 -120 467 33
Project Mepperstraat, Meppen 2022 450 18 39 393
Project Achterste Erm 2022 100 - - 100
Totaal infrastructurele projecten 2.210 635 566 1.009
Onderwijshuisvesting
IHP 2020 Burg. Wessels Boer School, Dalen 2022 1.380 767 645 -32
IHP scholen Schoonoord, voorbereid. nieuwbouw 2023 160 - - 160
1.540 767 645 128
Bruggen
Vervanging brug Brugstraat 2022 356 48 - 308
Vervanging brug Verlengde Hoogeveense vaart 2022 111 2 - 109
Totaal bruggen 467 50 - 417
Overige investeringen
Wandelknooppuntensysteem 2022 300 125 - 175
Kwaliteitsimpuls sport, onderbouw 2022 1.055 781 - 274
Kwaliteitsimpuls sport, toplaag 2022 780 841 - -61
Kwaliteitsimpuls sport, ledveldverl. 2022 598 682 - -84
Kwaliteitsimpuls sport, toegankelijkheid 2022 474 373 - 101
Kwaliteitsimpuls sport, fase 2 2023 1.173 1.065 - 108
Totaal overige investeringen 4.380 3.867 - 513
RSP
RSP: stationsomgeving 2022 2.875 3.862 4 -991
Totaal RSP 2.875 3.862 4 -991
Totaal 14.644 10.913 2.076 1.655

Overlopende budgetten

Overlopende budgetten uit 2020 en 2021

Terug naar navigatie - Overlopende budgetten uit 2020 en 2021

In de onderstaande tabel treft u de budgetten aan die vanuit de jaarrekening 2021 zijn meegenomen als overlopend budget naar 2022. Per onderwerp is de besteding in 2022 tot nu toe weergegeven en de prognose voor de uitgaven in heel 2022.

OVERLOPENDE BUDGETTEN 2020-2021
Bedragen x € 1.000
Programma en product Onderwerp Overlopend 2022 Prognose besteding 2022
1. Economie, onderwijs en cultuur
Kunst en cultuur Pakket maatregelen Corona 85 85
4. Openbare ruimte
Milieu Klimaatmiddelen duurzaamheid 153 153
5. Bestuur en organisatie
Bedrijfsvoering VTH Backoffice 90 90
Totaal 328 328

De voortgang op deze overlopende budgetten is als volgt:

Kunst en cultuur: pakket maatregelen Corona
Het overlopende coronabudget 2021 hebben wij ingezet in de subsidieregeling stimulering cultuurmakers. Deze regeling is eind mei 2022 in werking getreden. Zij is bedoeld voor cultureel ondernemers gevestigd of actief in de gemeente Coevorden. Subsidie kan worden aangevraagd voor het organiseren van een kunstzinnige of culturele activiteit, voor studie of opleiding of voor het coronaproof maken van een activiteit. Er kan één aanvraag worden ingediend voor maximaal € 5.000. 

Milieu: klimaatmiddelen duurzaamheid
De start van het programma is vertraagd na het vaststellen van de Duurzaamheidvisie. De overlopende klimaatmiddelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord welke zijn ontvangen in 2021, zijn en worden de komende jaren ingezet om invulling te geven aan het klimaatakkoord. Binnen het programma Duurzaamheid is met de tijdelijke inhuur van derden invulling gegeven aan het programmateam, deze kosten gaan ten laste van de klimaatmiddelen. 

Bedrijfsvoering: VTH Backoffice
Voor het ondersteunen van het VTH-domein (vergunningen, toezicht en handhaven rondom bouwen) is in 2021 gestart met een nieuwe applicatie. In 2022 zijn wij bezig met de migratie van data en het optimaliseren. Werkprocessen voor de nieuwe omgevingswet worden in het 2e halfjaar 2022 ingericht in de VTH-applicatie.

Ambities en ontwikkelingen overlopend 2019-2021

Terug naar navigatie - Ambities en ontwikkelingen overlopend 2019-2021

In de onderstaande tabel treft u de budgetten aan van bestaande ambities en ontwikkelingen, die vanuit de jaarrekening 2021 zijn meegenomen als overlopend budget naar 2022. Per onderwerp is de besteding in 2022 tot nu toe weergegeven en de prognose voor de uitgaven in heel 2022.

AMBITIES EN ONWIKKELINGEN 2019-2021: overlopende budgetten naar 2022
Bedragen x € 1.000
Programma en product Onderwerp Overlopend 2022 Prognose besteding 2022
1. Economie, onderwijs en cultuur
Recreatie en toerisme Ontwikkeling 2020.11 Vitale vakantieparken, externe expertise 50 50
Recreatie en toerisme Ontwikkeling 2021.3 Vitale vakantieparken, projectleiding 50 50
Kunst en cultuur Ontwikkeling 2021.1 Culturele gemeente 2021-2022 64 64
2. Werk, jeug en zorg
Preventie Ontwikkeling 2021.6 Intergenerationele armoede 138 138
3. Ruimte en leefomgeving
Ruimtelijke ontwikkeling Ambitie 2019.10 Omgevingswet, omgevingsvisie en -plan 207 207
4. Openbare ruimte
Groen en landschap Ambitie 2019.17 Boomonderhoud 27 27
Groen en landschap Ontwikkeling 2020.13 Begroeiing bosplantsoenen 199 199
Milieu Ontwikkeling 2020.14 Aanjaagbudget duurzaamheid 45 45
5. Bestuur en organisatie
Bedrijfsvoering Ontwikkeling 2020.14 Regiefunctie warmtetransitie 28 28
Totaal 808 808

De voortgang op deze overlopende budgetten is als volgt:

Recreatie en toerisme: Vitale vakantieparken
Binnen een aantal projecten van VVPC, onder andere Ermermeer, is externe juridische expertise gewenst. Voor de bemensing wordt een juriste ingehuurd, Het juridische proces met betrekking tot toezicht en handhaving is opgezet. De blauwdruk van dit juridische proces kan ook worden toegepast in andere projecten en/of situaties.

Zuidenveld stond nog niet op de planning om ten uitvoer te worden gebracht, alleen kwamen er wel vragen van eigenaren en bewoners. Om wel grip op de situatie te houden is besloten externe projectleiding in te huren. Momenteel worden er gesprekken gevoerd en wordt gewerkt om het park terug naar recreatie te brengen. Dat wil zeggen weer te laten voldoen aan de huidige bestemming (recreatie).

Kunst en cultuur: Culturele gemeente 2021-2022
Dit overlopende budget werd grotendeels veroorzaakt doordat in december 2021 bekend werd dat de organiserende partij afzag van het organiseren van het muziektheaterspektakel De List van Coevorden. Begin 2022 is echter een doorstart gegeven aan dit project. Productiemaatschappij Home Made Productions realiseert dit muziektheaterspektakel alsnog in een bijzondere setting en met een prachtig script. Voor deze productie hebben wij de eerder gereserveerde bijdrage van € 60.000 als subsidie toegekend aan Home Made Productions. 

Preventie: Intergenerationele armoede
Er is een aantal bestedingsdoeleinden voor ogen die passen bij het doel van het programma Kansrijk opgroeien om ervaring op te doen met andere werkwijzes. Gedacht wordt aan een extra aanpak voor het versterken van ouderbetrokkenheid en structuur in het leven van kinderen bij de Brede School. Wat hier nodig én mogelijk is op korte en lange termijn wordt met de partners nader onderzocht. Verder wordt gedacht aan de mogelijkheid om meer capaciteit in te zetten op het versterken van de preventie op schulden en het verbeteren van de maatregelen schuldhulp. De mogelijkheden hiervoor kunnen pas worden onderzocht als de vacature minima/armoedebeleid is ingevuld en de medewerker is ingewerkt. Mogelijk kan met het budget ook een bijdrage worden geleverd aan de aanpak van energiearmoede. Voor de uitvoering van de activiteiten kan het wenselijk zijn dat de middelen langer dan 2022 beschikbaar zijn. Deze invullingen passen bij de strategische doelstellingen van het programma Kansrijk opgroeien.

Ruimtelijke ontwikkeling: Omgevingsvisie en -plan
In het proces om te komen tot een Omgevingsvisie is een extern specialistisch bureau ingeschakeld. Zij schrijven de visie en hebben ook een rol tijdens de momenten met het college en de raad. Per 1 januari 2023 zal naast de Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging (hierna Wkb) in werking treden. Ter voorbereiding daarop heeft een proefproject Wkb plaatsgevonden, waarbij een lokale bouwbedrijf bereid is gevonden om deel te nemen aan de pilot. 

Groen en landschap: Boomonderhoud
De resterende werkzaamheden inzake het boomonderhoud overlopend uit 2021 zijn uitgevoerd. De eindafrekening heeft in het 2e kwartaal 2022 plaatsgevonden.

Groen en landschap: Begroeiing bosplantsoenen
Het snoeien en dunnen van beplanting en het aanplanten van inheemse struiken en bomen in singels en houtwallen heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden hebben in het eerste halfjaar plaatsgevonden. 

Milieu: Aanjaagbudget duurzaamheid
Het aanjaagbudget gaan we inzetten als aanvulling op het budget voor de bewustwordingstrategie en als stimulansmiddelen voor de WUP’s (wijkuitvoeringsplan) waar geen subsidie van derden voor beschikbaar is.

Bedrijfsvoering: Regiefunctie warmtetransitie
Dit overlopende budget is benut in het kader van personeel binnen het programma duurzaamheid.

Compensatiepakket Corona

Terug naar navigatie - Compensatiepakket Corona
Coronacompensatie: overlopende budgetten naar 2022
Bedragen x € 1.000
Restant 2021 Compensatie Werkelijk effect Verschil
Maatschappelijke partners en inwoners 263 158 106
Sociaal domein 320 205 115
Gemeentelijke organisatie 171 51 45 177
Totaal 754 51 408 398

Maatschappelijke partners en inwoners
De compensatiemiddelen zijn (tot nu toe) ingezet voor de Frisse Start-regeling (€ 50.000), de Subsidieregeling Stimulering Cultuurmakers 2022 (€ 15.000) en diverse Compensatieregelingen voor Ondernemers Corona. 

Sociaal Domein
De compensatiemiddelen zijn (tot nu toe) ingezet voor extra inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen en een extra casemanager Jeugd (€ 110.000), voor compensatie en meerkosten van zorgondernemers (€ 85.000) en hogere vervoerskosten als gevolg van vaccinatieritten (€ 10.000).

Gemeentelijke organisatie
Voor 2022 hebben wij via de decembercirculaire een bedrag van € 51.000 ontvangen voor de extra kosten van verkiezingen. Op dit moment hebben wij € 25.000 meer uitgegeven dan begroot. 
<aanvulling overige extra kosten gemeentelijke organisatie>

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Activiteiten op mondiale doelstellingen (global goals)

Terug naar navigatie - Activiteiten op mondiale doelstellingen (global goals)

Activiteit halfjaarrapportage Belangrijkste doelstelling Daarnaast doelstelling
Programma 1 Economie, onderwijs en cultuur
Goed onderwijs
Inhoudelijke kwaliteitsslag VVE 4 Onderwijs van goede kwaliteit 1, 3, 10
Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs 4 Onderwijs van goede kwaliteit 1, 4, 10
Toegankelijk en bereikbaar onderwijs
Integraal Huisvestingsplan (IHP) 4 Onderwijs van goede kwaliteit 3, 11
Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland
Clustervorming en ondernemerschap 8 Waardig werk en economische groei 9, 17
Naamsbekendheid en Regiobranding 8 Waardig werk en economische groei 9, 17
Onderwijs en arbeidsmarkt 8 Waardig werk en economische groei 1, 4, 9, 10, 11, 17
Versterken economische structuur
Ondernemersdienstverlening 8 Waardig werk en economische groei 9, 11, 16
Toekomst bedrijventerreinen 9 Industrie, innovatie en infrastructuur 8, 11, 13, 15, 17
Verbinding arbeidsmarkt-onderwijs 8 Waardig werk en economische groei 1, 4, 9, 10, 11, 12, 17
Versterken ondernemersklimaat 8 Waardig werk en economische groei 9, 11, 12, 17
Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector
Verbeteren toeristische fiets- en wandelinfrastructuur (beleving en voorzieningen) 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 15
Vitaliseren vakantieparken 11 Duurzame steden en gemeenschappen 1, 3, 7, 8, 10, 15, 16, 17
Vrijetijdsnota 2022-2026 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 8, 14, 15
Een bloeiend cultureel leven
Culturele gemeente 2021-2022 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 8, 17
Nieuwe kaders kunst en cultuur 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 17
Programma 2 Werk, jeugd en zorg
Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk
Integrale ondersteuning Sociaal domein 3 Goede gezondheid en welzijn 1, 2, 4, 8, 10, 17
Waarborgfonds- Saneringskredieten 1 Geen armoede 2, 3, 17
Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving
Accommodatiebeleid 3 Goede gezondheid en welzijn 7, 11, 17
Breed offensief 3 Goede gezondheid en welzijn 1, 2, 8, 10, 12, 17
Kansen 4 kinderen 10 Ongelijkheid verminderen 1, 3, 4, 17
Kansrijke start/ goede start 3 Goede gezondheid en welzijn 1, 2, 3, 10, 17
Kwaliteitsimpuls Sport 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 13
Nieuwe wet inburgering 3 Goede gezondheid en welzijn 1, 2, 10, 11
Sport- en preventieakkoord Gezond Coevorden 3 Goede gezondheid en welzijn 3, 5, 10, 11, 12, 17
Voorveld jeugd 3 Goede gezondheid en welzijn 1, 2, 4, 10, 11, 16, 17
We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners
Terugdringen tekorten bij jeugd 3 Goede gezondheid en welzijn 11, 16
Terugdringen tekorten bij Wmo 3 Goede gezondheid en welzijn 11, 16
We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen
Implementatie beschermd wonen 3 Goede gezondheid en welzijn 10, 11, 17
Pilot begeleiding gezinnen 1 Geen armoede 2, 3,
Pilot vroegsignalering problematische schulden 1 Geen armoede 2, 3
Programma Kansrijk opgroeien 1 Geen armoede 2, 3, 4, 8, 10, 11, 17
Verbetering ketensamenwerking en toegang tot jeugdhulp 3 Goede gezondheid en welzijn 17
Programma 3 Ruimte en Leefomgeving
Een aantrekkelijke binnenstad
Bentheimerpoort 11 Duurzame steden en gemeenschappen
Markt, haven, citadelpunt en Weeshuisweide 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 8, 13, 14, 15, 17
Voormalig Bogas gebied 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 9, 12, 13, 17
Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente
Herstructureringsfonds 11 Duurzame steden en gemeenschappen 11
Prestatieafspraken woningcorporaties 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 11, 17
Regiodeal 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 11, 17
Uitvoering woonvisie 11 Duurzame steden en gemeenschappen 9, 10, 13, 14, 15, 17
Goede bereikbaarheid voor leefbaarheid en toerisme
Fietsnota 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 9, 15, 17
Mobiliteitsplan 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 9, 15, 17
Zuidelijke ontsluitingsweg 9 Industrie, innovatie en infrastructuur 8, 11
Zuidelijke rondweg 9 Industrie, innovatie en infrastructuur 8, 11
Goede digitale bereikbaarheid
Aanleg glasvezelnetwerk 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 9
Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk
Inrichting werkprocessen vergunningverlening mbv digitaal stelsel omgevingswet 16 Vrede, Justitie en Sterke publieke diensten 9, 11
Omgevingsvisie 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17
Pilot omgevingsplan binnenstad Coevorden 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17
Programma 4 Openbare ruimte
Duurzaam afvalbeheer
Realisatie VANG-doelstellingen 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 17
Een prettig woonklimaat
Begraafplaatsenbeleid 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 16
Biodiversiteit 13 Klimaatactie 3, 4, 11, 12, 14, 15
Klimaatadaptatie 13 Klimaatactie 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15
Een veilige woonomgeving
Aanpak ondermijning 16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten 3, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17
Integraal Veiligheidsbeleid 16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17
VTH 16 Vrede, Justitie en sterke publieke diensten 3, 9, 11, 12, 14, 15, 17
Energieneutraal in 2040
Duurzaamheidsvisie 13 Klimaatactie 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17
Pilot energieneutrale wijk/dorp 13 Klimaatactie 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12,13, 17
Regionale Energie Strategie 13 Klimaatactie 7, 9, 11, 12, 13, 17
Warmtevisie 13 Klimaatactie 7, 9, 11, 12, 13, 17
Programma 5 Bestuur en organisatie
Echt goed worden in Verbindend Besturen
Coevorden Verbindt: onze Visie 11 Duurzame steden en gemeenschappen 16, 17
Gebiedskompas 11 Duurzame steden en gemeenschappen
Samenwerken wijken en dorpen 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 17
Stimuleringsfonds 11 Duurzame steden en gemeenschappen 3, 17
Inspraak jongeren
Betrekken Jongerenraad 11 Duurzame steden en gemeenschappen 10, 17
Passende dienstverlening
Implementatie Wet Open Overheid 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Interne dienstverlening 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Verbetering online dienstverlening 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten
Programma 6 Financiering en dekkingsmiddelen
Financieel gezond blijven
Monitoring financiële kengetallen 8 Eerlijk werk en economische groei 16
Passende tarieven 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten 10, 1