Programma 1 | Economie, onderwijs en cultuur

Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Terug naar navigatie - Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Goed onderwijs

Terug naar navigatie - Goed onderwijs

Doel van het voorschoolse- en onderwijsachterstandenbeleid is dat alle kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen op een zodanige manier dat zij hun schoolloopbaan kunnen afsluiten met een startkwalificatie en zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom zetten wij in op beleidsontwikkeling en verdere implementatie nieuwe wetgeving Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) . 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

Terug naar navigatie - Toegankelijk en bereikbaar onderwijs

Wij willen aan alle kinderen toegankelijk en bereikbaar onderwijs kunnen bieden door het in stand houden van kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen in onze gemeente, dan wel in samenwerking met andere gemeenten.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

Terug naar navigatie - Dutch TechZone: de industriële hotspot van Nederland

Wij verwachten veel van Dutch TechZone (DTZ); het belangrijke regionale samenwerkingsproject tussen onze gemeente en de gemeenten Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, de provincie Drenthe en het rijk. Al sinds 2017 werken wij in dit samenwerkingsverband nauw samen met ondernemers en onderwijsinstellingen om onze regio te profileren als een regio die staat voor economische vitaliteit en excellent vakmanschap in met name de maakindustrie. Na de evaluatie in 2020 zal in 2021 het besluit tot verlenging DTZ moeten worden genomen. De doelstelling is om in 2030 dé industriële hotspot van Nederland te zijn. Dit realiseren wij dit door een krachtige samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Versterken economische structuur

Terug naar navigatie - Versterken economische structuur

Wij voorzien in de behoefte van de ondernemers. Wij scheppen ruimte voor ondernemerschap en dragen bij aan een omgeving waar het prettig ondernemen en werken is. Wij werken op structurele wijze samen met bedrijven en onderwijs om de lokale sociaal economische structuur te versterken. Wij versterken de band met onze agrariërs. Wij onderzoeken hoe wij innovatieve of startende ondernemers zo goed mogelijk de ruimte kunnen geven. Ook ondersteunen en stimuleren wij bedrijven in het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten in op kennis, inspiratie en innovatie en leggen de hiervoor nodige regionale en internationale verbanden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Terug naar navigatie - Het natuurschoon en de cultuurhistorische waarden benutten voor de recreatieve en toeristische sector

Wij laten ontwikkelingen in de binnenstad van Coevorden bijdragen aan een betere verbinding tussen stad en buitengebied. Voor de  versterking van de toeristische- recreatieve sector is van belang om te blijven investeren in een goede toeristisch-recreatieve infrastructuur (wandelen en fietsen), maar ook een kwaliteitsimpuls van de verblijfsrecreatie/vakantieparken is noodzakelijk. Samen met ondernemers, andere partijen en andere gemeenten gaan wij de kansen en mogelijkheden verkennen. 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Een bloeiend cultureel leven

Terug naar navigatie - Een bloeiend cultureel leven

In het bestuursakkoord is een heldere ambitie voor kunst en cultuur geformuleerd. Wij investeren in een bloeiend cultureel leven met een sterke culturele infrastructuur die het aantrekkelijk(er) maakt om in onze gemeente te wonen, te werken en te verblijven. Met als ultiem moment de viering van 350 jaar Ontzet van Coevorden als Culturele gemeente van Drenthe in 2022. Halverwege 2019 is dit als speerpunt voor kunst en cultuur gemarkeerd. Wij zijn er van overtuigd dat het samen met de sector en samenleving toewerken naar het zijn van Culturele gemeente van Drenthe een impuls geeft aan onze ambitie.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Banen per 1.000 inw 15-64jr 2021 692,70
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2021 0,00
Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2021 23,00
Demografische druk % 2022 83,20%
Vestigingen per 1.000 inw 15-65jr 2021 159,30
Functiemenging % 2021 48,80%
WOZ-waarde woningen 2017 € 187.000
WOZ-waarde woningen 2018 € 192.000
WOZ-waarde woningen 2019 € 197.000
WOZ-waarde woningen 2020 € 210.000
WOZ-waarde woningen 2021 € 224.000

Voortgang nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid programma 1

Bij de Programmabegroting 2022 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES
(Bedragen x € 1.000) Beschikbaar Prognose Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
2022 besteding 2023 2024 2025
Onderwerp
1. Vitale vakantieparken Coevorden 500 400 350 - -
2. Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein 60 20 - - -
3. Verlenging Dutch TechZone 36 36 36 36 36
Totaal 596 456 386 36 36

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

1. Vitale vakantieparken Coevorden
Het programma VVPC loopt nu een aantal jaren en er worden mooie stappengezet. In samenwerking met Noaber is actie gezet om ondermijnende activiteiten en niet gehandhaafde bewoning aan te pakken. Hiervoor heeft personeelsuitbreiding plaatsgevonden binnen de disciplines juridisch, toezicht en handhaving. Na informatie ophaaldag zijn vervolgstappen gezet in toezicht en handhaving. Actief in gesprek met diverse personen die onrechtmatig op de recreatieparken verblijven en handhaven op andere onrechtmatigheden. Communicatie is een essentieel onderdeel in het programma en in het bijzonder in het juridische traject, daarom is een communicatie adviseur ingehuurd. Consistente communicatie en communicatiestrategie draagt bij aan een breder draagvlak en correcte informatie verstrekking aan de betrokken partijen.

2. Onderzoek locatie nieuw bedrijventerrein
De afgelopen periode is een bureau geselecteerd dat de inventarisatie momenteel uitvoert. Dan gaat het om de vraag op welke wijze de behoefte aan bedrijventerreinen in de toekomst kan worden gefaciliteerd vanuit de gemeente. Dan gaat het om het aanbod, de omvang en concrete locaties. Het onderzoek bestaat uit verschillende fases waarbij er onder meer gesprekken plaatsvinden met zowel gemeentelijke medewerkers, maar ook met ondernemers. Eind 2022 wordt het advies en de onderzoeksresultaten aan ons opgeleverd.

3. Verlenging Dutch TechZone
De strategische koers van de Dutch Tech Zone is vastgesteld en alle stakeholders hebben ingestemd met verlenging van dit samenwerkingsverband. De gemeenteraad heeft in een motie opgeroepen om te kijken in hoeverre de ambities van de samenwerkende partners verstevigd kunnen worden. De komende periode zal het promotie- en acquisitieplan van DTZ worden vastgesteld en uitgevoerd. Dit moet helpen om de regio nadrukkelijker op de kaart te zetten. Dit geldt dan niet alleen voor de zichtbaarheid naar buiten de regio, maar ook in de regio moet DTZ een herkenbaar gezicht krijgen. Ons bestaande bedrijfsleven moet hier nadrukkelijk bij betrokken worden. Zij zijn immers belangrijke ambassadeurs. Hierin zoeken wij de versterking van de ambitie zoals de gemeenteraad heeft gevraagd. Qua financiering is de jaarlijkse bijdrage zoals het nu lijkt voldoende. De uitvoering van het promotie- en acquisitieplan kan worden gefinancierd uit vrijkomende gelden uit de bedrijvenregeling. Aangezien niet in alle gevallen door aanvragers kon worden voldaan aan de gestelde eisen, zijn er gelden vrijgevallen die hiervoor ingezet kunnen worden.

Financiën

Risico's

Terug naar navigatie - De volgende risico's zijn aan de orde

Culturele gemeente 2021-2022
Een van de grote activiteiten betreft het Bommen Berend-concert dat we in samenwerking met vele partijen organiseren, onder andere Groningen. Voor het realiseren van deze activiteit zijn diverse overheden en particuliere fondsen aangeschreven voor subsidie of een andere bijdrage. Ondanks goede aansluiting van dit project met de meeste fondsen, is er een aantal aanvragen afgewezen. De bijdrage van de diverse overheden is wel ruimhartig verstrekt.  Aanvankelijk bleek ook de kaartverkoop achter te lopen op de verwachtingen. Door extra investeringen in de promotie is de kaartverkoop flink aangetrokken. De tegenvallende bijdragen uit fondsen en extra kosten (promotie) leiden tot een tekort in het project en in de begroting culturele gemeente. De hoogte van het tekort is bij het opstellen van deze halfjaarrapportage nog niet aan te geven.