Programma 2 | Werk, jeugd en zorg

Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Terug naar navigatie - Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk

Terug naar navigatie - Inwoners ervaren de dienstverlening als meer integraal en toegankelijk

We zijn er voor alle inwoners in de gemeente Coevorden. Als eerste overheid staan we dichtbij de inwoners. Het ‘sociaal domein’ is een verzamelnaam voor veel verschillende onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Vaak hangen ze sterk met elkaar samen. Wij werken zo integraal en samenhangend mogelijk om onze inwoners goed te ondersteunen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving

Terug naar navigatie - Inwoners nemen meer zelfstandig en actief deel aan de samenleving

Als inwoners het gevoel hebben dat ze meetellen, dan geeft dat vertrouwen en een positief gevoel. Door dichtbij te zijn en inwoners goed te kennen, kunnen we er zijn als dat nodig is. We vinden het belangrijk dat inwoners zelf hun leven inrichten, ook als het even niet zo goed met hen gaat. Daar waar dat voor korte of langere tijd niet lukt, zoeken we gezamenlijk naar een oplossing. Gezondheid, bewegen en mogelijkheden voor ontmoeting dragen daar aan bij. De leefbaarheid, ook ten aanzien van de accommodaties, zijn in en voor de dorpen en wijken erg belangrijk. Wij hebben hier nadrukkelijk aandacht voor.

Wat gaan wij daarvoor doen?

We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - We werken opgavegericht, financieel bewust en stimuleren innovatie, ook bij onze samenwerkingspartners

We stellen onze opgaves en ambities scherp om goed te weten wat we willen bereiken en wat we daarvoor doen. We werken al samen met veel organisaties en dat blijven we doen. We willen onszelf en anderen continu verbeteren door slimmer en effectiever te werken en zo ook het maximale uit de publieke middelen te halen. Onder deze doelstelling valt ook nadrukkelijk het terugdringen van de tekorten. Wij zien op dit moment landelijk, en zo ook binnen Coevorden bij de jeugd nog een kostenstijging. De oplopende taakstelling van € 200.000 in 2021 tot en met € 800.000 in 2024 betekent voor 2022 een taakstelling van € 400.000. U wordt door middel van de Stuur- & Verantwoordingscyclus geïnformeerd over de getroffen beheersmaatregelen en de effecten daarvan.

Wat gaan wij daarvoor doen?

We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen

Terug naar navigatie - We zetten in op het eerder signaleren en het voorkomen van problemen

We kunnen nooit alles voorkomen, maar wel meer; daar werken we samen met onze partners hard aan. Daar waar we niet, of nog niet, kunnen voorkomen, zorgen we ervoor dat problemen niet groter of erger worden.

 

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Indicatoren 'Waar staat je gemeente'
Indicator Eenheid Jaar Waarde
Coevorden
Werkloze jongeren % 2020 2,0%
Kinderen in uitkeringsgezin % 2020 7,0%
Niet sporters % 2020 55,8%
Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 2020 338,90
Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 2021 346,50
Jongeren met delict voor rechter % 2020 0,0%
Jongeren met jeugdbescherming % 2021 1,4%
Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2021 12,1%
Jongeren met jeugdreclassering % 2020 0,2%
Netto arbeidsparticipatie % 2020 65,2%
Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-18 jaar* per 1.000 jongeren* 2021 6,00
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2021 2,0%
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners 2021 700,00
* Meeteenheden zijn gewijzigd ten opzichte van vorige publicatie

Voortgang nieuw beleid

Financiën

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 2
Bedragen x € 1.000
Product Onderwerp 2022 2023 2024 2025
Individuele voorzieningen Eigen Bijdrage Wmo 65
Individuele voorzieningen Besparing PGB Tariefstelling, scherper indiceren 160 160 160 160
Individuele voorzieningen Taakstelling Sociaal Domein -160 -160 -160 -160
Inkomen Gebundelde uitkering (BUIG) 264
Sport Kapitaallasten kwaliteitsimpuls Sport fase 1 160
Totaal 489

Eigen bijdrage Wmo
Vanwege het toenemende beroep op de Wmo in de afgelopen tijd zijn (in mindere mate) ook de inkomsten uit eigen bijdragen gestegen. Dit leidt in de halfjaarrapportage tot een verwacht voordeel van € 65.000. Het meerjarige effect hebben wij verwerkt in de kaderbrief 2023.

Taakstelling
In 2020 en 2021 hebben wij in het kader van de taakstelling in het Sociaal Domein in onze verordeningen aanscherpingen doorgevoerd rondom de PGB's. Wij hebben hierbij een onderscheid ingevoerd op tarieven voor professionele inzet en het zogeheten 'verwantentarief'. Dit leidt tot een kostenbesparing bij nieuwe indicaties, en op de langere termijn ook op herindicaties. In 2022 zien wij een kostendaling optreden als gevolg van deze beleidswijziging. Voor jeugdhulp verwachten wij een structurele besparing van € 40.000 te realiseren. Voor de Wmo verwachten wij een structurele besparing van € 120.000 (huishoudelijk hulp, schoonmaakhulp en begeleiding). Het totaalbedrag van € 160.000 boeken wij af van de begrote taakstelling. In de halfjaarrapportage leidt dit daarom niet tot een effect op het saldo.

Gebundelde uitkering (BUIG)
Wij verwachten voor dit jaar een voordelig netto resultaat op het budget voor uitkeringsverstrekking in het kader van de PW, Bbz, IOAW en IOAZ (het 'BUIG-budget'). Het Rijk heeft op basis van de gebruikelijke methodiek (t-1) de inkomsten neerwaarts voorlopig bijgesteld met € 486.000. Medio september stelt het Rijk de definitieve bedragen vast. Op basis van de meest recente prognose stellen wij de begrote uitgaven bij met een bedrag van € 750.000. Naast de genoemde € 486.000 verlagen wij daarmee het afgedekte eigen risico in de begroting met een bedrag van € 264.000. Dit bedrag valt daarmee vrij in de halfjaarrapportage.

Sport, Kwaliteitsimpuls Sport, incidenteel voordeel 160.000
De Kwaliteitsimpuls fase 1 is in 2021 niet afgerond, omdat toen nog niet alle werkzaamheden door een externe partij zijn verricht. De verenigingen hebben een externe partij ingeschakeld voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze partij heeft door Corona, maar ook door interne problemen de werkzaamheden later uitgevoerd dan gepland. Daarnaast heeft deze partij nog enkele nazorgwerkzaamheden moeten verrichten, omdat de verenigingen niet tevreden waren met het resultaat. Deze werkzaamheden zijn nagenoeg verricht. Volledige afronding van de werkzaamheden en overstemming over de geleverde kwaliteit wordt voor fase 1 in 2022 verwacht. Het incidentele voordeel ontstaat doordat wij in de programmabegroting 2022 rekening hebben wij rekening gehouden met afronding in 2021 en daarmee kapitaallasten in 2022. 

Risico's

Terug naar navigatie - De volgende risico's zijn aan de orde

Hervormingsagenda Jeugd
Begin 2022 hebben de gemeenten het overleg met het Rijk in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd stilgelegd. De VNG gaf daarbij aan dat zij weer wil meewerken aan de Hervormingsagenda Jeugd, wanneer er een principeafspraak gemaakt wordt waarin het nieuwe kabinet toezegt de uitspraak van de arbitragecommissie te zullen respecteren. De genoemde extra besparingen in het coalitieakkoord niet ten koste gaan van het budget dat voor kwetsbare jeugd beschikbaar is gesteld. Daarnaast heeft de VNG uitgesproken dat alle maatregelen die het kabinet neemt om het jeugdstelsel te hervormen, vooraf financieel worden goedgekeurd en getoetst op hun uitvoerbaarheid. Maatregelen moeten bijdragen aan betere jeugdhulp en een beter financieel beheersbaar stelsel.

Inmiddels zijn de gesprekking weer opgestart. Dit najaar wordt de Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 vastgesteld. In de loop van november moet de hoofdlijnenagenda klaar zijn. Naast de vertraging in dit traject lijkt het er op dit moment op dat gemeenten zelf voor de uitvoeringskosten van de agenda gaan opdraaien.

Taakstelling Sociaal Domein
Een denkbaar risico is het niet realiseren van de taakstelling voor 2022. Oorzaken hiervoor zijn de ondercapaciteit en het daardoor oplopen van achterstanden die eerst weggewerkt moeten worden. Het jaar 2022 staat in het teken van de basisformatie op orde brengen en daarmee ook de primaire (werk)processen goed stevig verankeren. Voor zowel Jeugd als Wmo geldt dat er in de GGZ wachttijden zijn die nu voorliggend ingevuld worden, door bijvoorbeeld praktijkondersteuners huisartsen en maatschappelijk werk Coevorden. De tijd die hiermee gemoeid is, kan niet besteed worden aan meer preventief werken. Dit is een landelijk probleem. Maar het vertraagt de ombuiging die we in de gehele keten willen realiseren. Het is nu nog niet goed in te schatten in hoeverre we de taakstelling dit jaar wel of niet realiseren. We willen in elk geval inzichtelijk maken wat we doen om de kosten (op termijn) zoveel mogelijk beheersbaar te houden.  

Energietoeslag
Om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen in de stijgende kosten voor energie, heeft het kabinet besloten tot een eenmalige energietoeslag van €800 in het jaar 2022.
Voor de uitvoering en uitgifte van de energietoeslag heeft het kabinet een eenmalig budget van € 854 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen worden via de algemene uitkering verstrekt. In de meicirculaire is bekend geworden dat dit voor de gemeente Coevorden € 1.091.000,- betreft. Inmiddels heeft het rijk aangegeven dat deze taakmutatie niet juist is verwerkt in de meicirculaire en dat er meer geld beschikbaar is voor onze gemeente, naar verwachting is dat ruim €1.300.000 miljoen. De definitieve verwerking van deze correctie vindt plaats in de septembercirculaire. Dit is ook het moment waarin wij de correctie zullen doorvoeren. De septembercirculaire wordt verwerkt in de decemberwijziging.
Er zijn 1800 huishoudens binnen de gemeente Coevorden met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm. Indien deze allemaal in aanmerking komen voor de energietoeslag dan is hier €1.440.000 miljoen (excl. uitvoeringskosten) mee gemoeid.  Wat maakt dat we ruim € 100.000,-  tekort komen mits we alle huishoudens bereiken die we willen bereiken. 

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - De volgende risico's zijn aan de orde

Jeugd
De wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet is per 1 januari 2022 van kracht. Vooralsnog lijkt het effect van de invoering van het woonplaatsbeginsel beperkter dan verwacht. Wij blijven dit monitoren het komende half jaar. In de halfjaarrapportage boeken wij alvast 40.000 van de taakstelling af.

WMO
De kostentoename die we de afgelopen jaren zagen lijkt af te vlakken. De inzet van de beleidswijziging lijkt hiermee een positief effect te hebben. Zo is er bijvoorbeeld ingezet op anders indiceren bij de persoonsgebonden budgetten. In vergelijking met vorige jaren lijkt dat tot minder kosten te leiden, maar hier kunnen we pas eind van het jaar echt de balans van opmaken. Wij boeken wel alvast 120.000 van de taakstelling voor dit jaar af. 

Strafkorting
U heeft als raad de toezegging gehad om het aantal maatregelen in het kader van de particpatiewet te ontvangen via de rapportagecyclus. De stand op 1 juli 2022 is 4 maatregelen; dat wil zeggen dat de hoogte van de uitkering afgestemd is aan de hand van (niet nagekomen) verplichtingen. De 4 maatregelen variëren in hoogte van € 518,56 tot € 1.559,58.