Programma 3 | Ruimte en leefomgeving

Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Terug naar navigatie - Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Een aantrekkelijke binnenstad

Terug naar navigatie - Een aantrekkelijke binnenstad

Wij streven naar het realiseren van een mooie uitnodigende binnenstad, een binnenstad waar bezoekers en bewoners zich thuis voelen en worden verrast door wat Coevorden te bieden heeft. De drie doelstellingen van het Programma Binnenstad gaan over versterken van eigenheid, aanpak van winkelstraten en een uitvoeringsprogramma dat wij samen met onze partners Centrummanagement Coevorden en Domesta oppakken. Voor dit programma is het betrekken en inspireren van onze inwoners, ondernemers en andere partijen een belangrijke pijler voor succes. Met een nieuwe inrichting voor de stationsomgeving (RSP) wordt bovendien bijgedragen aan een aantrekkelijke binnenkomst van onze binnenstad.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Terug naar navigatie - Een goed woon- en leefklimaat in onze gemeente

Het bereiken van een goed woon- en leefklimaat pakken wij samen met onze woonpartners, de dorpsbelangenverenigingen en de wijkverenigingen van Coevorden op. Daarbij is de Woonvisie onze leidraad en streven wij naar een gezonde spanning tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Er blijft ruimte voor goede nieuwbouwplannen die kwalitatief een aanvulling zijn op de bestaande woningvoorraad. Het initiatief voor het ontwikkelen van nieuwbouwplannen kan zowel bij ons als bij de lokale gemeenschap liggen. Naast aandacht voor het kwantitatieve evenwicht op de woningmarkt, hebben wij aandacht voor de grote opgave in de bestaande woningvoorraad om kwalitatieve verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en langer thuis wonen door te voeren. Ook willen wij het goed wonen binnen onze gemeente bereikbaar maken voor alle doelgroepen, zo ook voor de lagere inkomens.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Goede digitale bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Goede digitale bereikbaarheid

Wij geven ruimte aan en ondersteunen goede initiatieven op het gebied van snel internet in het buitengebied door het bewonersinitiatief dat daarvoor is gestart te faciliteren.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Terug naar navigatie - Omgevingswet: meer eigen ruimte creëren voor initiatieven en lokaal maatwerk

Wij werken aan een goede invoering van de Omgevingswet. Wij voldoen (in ieder geval) aan de wettelijke verplichtingen, maar gebruiken de invoering van de wet vooral om een aantal onderliggende doelstellingen te realiseren:

  • meer afwegingsruimte; eigen ruimte voor het afwegen van de wenselijkheid van een initiatief of ontwikkeling;
  • transparantere regelgeving; onze inwoners en initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn;
  • snellere besluitvorming; kortere procedures en meer afstemming en participatie aan de voorkant van plannen en initiatieven;
  • integrale benadering; we maken een omgevingsvisie waarin alle relevante onderwerpen voor de fysieke leefomgeving in onderling verband worden meegenomen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Beleidsindicatoren

Voortgang nieuw beleid

Terug naar navigatie - Nieuw beleid programma 3

Bij de Programmabegroting 2022 heeft u ingestemd met de volgende nieuwe ontwikkelingen en ambities en de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld:

ONTWIKKELINGEN EN AMBITIES
(Bedragen x € 1.000) Beschikbaar Prognose Beschikbaar Beschikbaar Beschikbaar
2022 besteding 2023 2024 2025
Onderwerp
4. Volkshuisvestingsfonds 1.325 - - -
4. Bijdrage uit het volkshuisvestingsfonds -925 - - -
5. Woonvisie, uitvoeringsbudget 75 60 - - -
Totaal 475

De voortgang op deze ontwikkelingen en ambities is als volgt:

4.  Volkshuisvestingsfonds
Door de gemeente Emmen is een programmamanager voor het project aangetrokken. Momenteel wordt er een plan van aanpak voor het project uitgeschreven in afstemming met de andere betrokken gemeenten. In dit plan van aanpak is vooral aandacht voor het proces en hoe we de middelen als gezamenlijke gemeenten in de diverse projecten in gaan zetten. Dit jaar zijn en worden er geen kosten gemaakt voor dit project. De middelen kunnen dus doorgezet worden naar 2023. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor het project, in het proces is er namelijk ruimte om de projecten in 2023 te laten starten en binnen 10 jaar uit te voeren. 

5.  Woonvisie, uitvoeringsbudget
Op 7 december 2021 is de nieuwe woonvisie vastgesteld. Deze is uiterst ambitieus, er is actie nodig om te zorgen voor voldoende en toekomstbestendige woonruimte voor onze inwoners. Door een ernstig tekort aan menskracht en een tijdelijke herverdeling van deze menskracht in het kader van de oekraine-crisis is er vertraging opgelopen in de uitvoering van de woonvisie. De al lopende woonplannen, de lokale wooninitiatieven en de prestatieafspraken met de corporaties lopen volgens planning. De planning van complexe projecten als flexwonen, woonwagens, ontwikkeling van instrumentarium en ontwikkeling nieuwe woningbouwlocaties heeft vertraging opgelopen en staan voor de 2e helft van 2022 op de rol. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 3
Bedragen x € 1.000
Product Onderwerp 2022 2023 2024 2025
RSP Kapitaallasten RSP 130
Wonen- leefomgeving Leader bijdrage 2022 62
Totaal 192

Wonen- en leefomgeving, incidenteel voordeel € 62.000
Zoals in het Jaarverslag 2021 reeds aangegeven neemt de provincie Drenthe de gehele provinciale Leader bijdrage voor de jaren 2021 en 2022 voor haar rekening. In onze Programmabegroting hebben wij voor 2022 rekening gehouden met een Leader bijdrage van € 62.000. Derhalve ontstaat hierdoor een incidenteel voordeel van € 62.000.

RSP, incidenteel voordeel € 130.000
Zoals ook in het Jaarverslag 2021 aangegeven is het RSP project nog niet volledig afgerond in 2021. Hierdoor kunnen we nog niet beginnen met afschrijven per 2022. Dit heeft tot gevolg dat er in 2022 sprake is van een incidenteel voordeel op de kapitaallasten van het RSP project van circa € 130.000.

We zijn samen met de Provincie Drenthe nog in gesprek met NS Stations over eventuele grondruiling in combinatie met het vestigen van erfpacht op gebiedsdelen van het stationsgebied aan de zijde van het centrum. Wij streven een volledige (financiële) afronding in 2022 na. Daarna kunnen wij ook de eenmalige directe afschrijving van € 750.000 verwerken. Dit zijn de kosten voor onderdelen die niet geactiveerd mogen worden, maar gedekt worden uit de bestemmingsreserve RSP. Dit bedrag blijft in de bestemmingsreserve RSP en na afronding in 2022 zal deze eenmalige afschrijving plaatsvinden. Dit nemen wij op in de begrotingswijziging behorend bij deze rapportage. 

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen programma 3

RSP
We zijn samen met de Provincie Drenthe nog in gesprek met NS Stations over eventuele grondruiling in combinatie met het vestigen van erfpacht op gebiedsdelen van het stationsgebied aan de zijde van het centrum. Na afronding hiervan volgt definitieve afronding inclusief financiële verantwoording van het project.