Programma 6 | Financiering en dekkingsmiddelen

Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Terug naar navigatie - Begrotingsdoelstellingen (Wat willen wij bereiken?)

Financieel gezond blijven

Terug naar navigatie - Financieel gezond blijven

Wij willen onze financiële situatie gezond en stabiel houden. Dit doen wij door de algemene reserve te blijven versterken door jaarlijks structureel toe te voegen en incidentele voordelen in deze reserve te storten. Ook willen wij onze minimale solvabiliteit van 30% behouden.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Passende tarieven

Terug naar navigatie - Passende tarieven

De lokale lastendruk is het bedrag dat inwoners jaarlijks betalen voor de onroerende zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. We willen de hoogte van die lokale lastendruk laten aansluiten bij het voorzieningenniveau dat we bieden en de lokale lasten beperken als dat mogelijk is. Ook willen we de totale opbrengst van de Ozb met maximaal het inflatiepercentage laten stijgen, voor zover dat mogelijk is.

Beleidsindicatoren

Financiën

Terug naar navigatie - Financiële afwijkingen

De financiële afwijkingen zijn als volgt.

PROGRAMMA 6
Bedragen x € 1.000
Product Onderwerp 2022 2023 2024 2025
Algemene uitkering Gemeentefonds Decembercirculaire 2021 446
Algemene uitkering Gemeentefonds Meicirculaire 2022 2.369
Totaal 2.815

Algemene uitkering Gemeentefonds
In de bijlage Circulaires gemeentefonds is een uitgebreide toelichting opgenomen over de effecten van de decembercirculaire 2021 en de meicirculaire 2022.