Visie, kaders en begrippen

Visie en doelstellingen

Terug naar navigatie - Visie en doelstellingen

In dit hoofdstuk schetsen wij onze visie en doelstellingen, kaders en de gehanteerde begrippen. 

Op het gebied van weerstandsvermogen hebben wij de volgende visie: 

“Wij streven naar beheersing van de risico’s en een goede balans tussen de bestuurlijke ambities en de daarmee gepaarde gaande risico’s. Uitgangspunt hierbij is een ruim voldoende weerstandsvermogen.”

Op het gebied van weerstandsvermogen hebben wij de volgende doelstellingen geformuleerd:
1.    Het realiseren van een gezonde financiële positie;
Een gezonde financiële positie wordt bereikt, door een ‘ruim voldoende’ ratio te hanteren.
2.    Voorkomen dat ingrijpende beleidswijzigingen noodzakelijk worden bij het zich voordoen van niet afgedekte risico’s.
Dit wordt gerealiseerd door middel van:
        a.    Beheersing van de risico’s;
Door beheersmaatregelen te treffen worden de risico’s beperkt.
        b.    Een positief weerstandsvermogen.
Dit wordt gerealiseerd door de weerstandscapaciteit op voldoende niveau te brengen om het totaal aan risico’s af te kunnen dekken.

Kaders en criteria

Terug naar navigatie - Kaders en criteria

De wettelijke kaders op het gebied van weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In de artikelen 9, 11 en 26 is opgenomen dat de begroting respectievelijk jaarstukken de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bevatten. 

In onze financiële verordening is vastgelegd dat wij zorgdragen voor een nota weerstandsvermogen. Met voorliggende nota geven wij hier invulling aan. De nota is, conform de financiële verordening, voor onbepaalde tijd van kracht. Indien er wijzigingen in wet- en regelgeving optreden of als er sprake is van veranderende inzichten op basis van ervaringen uit de praktijk, passen wij de nota aan. 

Begrippenkader

Terug naar navigatie - Begrippenkader

Wij hanteren in deze nota de volgende begrippen.  

Risico
Onder een risico verstaan wij de kans op verliezen of verplichtingen waarvan de omvang onzeker is en die, in het geval ze zich voordoen, van materiële invloed zijn op  onze organisatiedoelstellingen, continuïteit, bedrijfsvoering en/of financiële positie.

Er is een diversiteit aan risico’s waar wij als gemeente mee te maken kunnen krijgen. Risico’s zijn in te delen naar onder andere aansprakelijkheidsrisico’s, risico’s op eigendommen, risico’s van de bedrijfsvoering, financiële risico’s, grondexploitaties, verbonden partijen, openeinderegelingen, grote projecten en externe factoren. Daarnaast zijn risico’s in te delen naar juridisch, organisatorisch, technisch, ruimtelijk, financieel, maatschappelijk, politiek, imago en milieu.

Risicomanagement
Onder risicomanagement verstaan wij een cyclisch proces van identificeren, beoordelen en kwantificeren van risico’s, het bepalen en uitvoeren van activiteiten en maatregelen die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, te dekken, zonder dat de begroting en het beleid hoeven worden aangepast.

Weerstandscapaciteit is nodig om bij incidentele of structurele tegenvallers niet direct over te moeten gaan tot maatregelen als:
•    het heroverwegen van het bestaande beleid;
•    het bijstellen van het bestuurlijke ambitieniveau;
•    het vinden van structurele ruimte in de begroting.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s die als ze zich voordoen van materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie.