Inleiding

Begrip, doelstelling en leeswijzer

Terug naar navigatie - Begrip, doelstelling en leeswijzer

In 2004 werd het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vastgesteld. In dit besluit is bepaald dat elke gemeente en provincie bij de jaarstukken en begroting verplicht is een paragraaf weerstandsvermogen weer te geven. In deze paragraaf dienen risico’s in beeld te worden gebracht en afgezet te worden tegen de weerstandscapaciteit, de zogenoemde ruimte om risico’s op te vangen. Hieruit is op te maken dat de paragraaf weerstandsvermogen een sterke relatie heeft met risicomanagement. In juni 2013 is het BBV op dit punt aangepast en heet de paragraaf vanaf dat moment paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. 

Wat verstaan wij onder risicomanagement?
Onder risicomanagement verstaan wij een cyclisch proces van identificeren, beoordelen en kwantificeren van risico’s, het bepalen en uitvoeren van activiteiten en maatregelen die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar houdt. 
In het kort komt het er op neer dat risicomanagement uit drie stappen bestaat:
1.    Een risicoanalyse (identificeren en beoordelen van risico’s);
2.    Het kwantificeren van risico's;
3.    Het sturen en beheersen van risico’s.

In 2017 heeft uw raad de nota risicomanagement en weerstandsvermogen vastgesteld. In onze financiële verordening hebben wij vastgelegd dat wij zorgdragen voor een nota weerstandsvermogen. Ook is in deze verordening vastgelegd dat de nota’s voor onbepaalde tijd worden vastgesteld. Indien er wijzigingen in wet- en regelgeving optreden of als er sprake is van veranderende inzichten op basis van ervaringen uit de praktijk, passen wij de nota hier op aan.  

In mei 2017 hebben wij een stresstest uit laten voeren door een externe partij. Conclusie van de stresstest is dat onze weerbaarheid voldoende is en de prognose voor de komende jaren laten verdere verbeteringen zien. In de stresstest zijn de volgende aanbevelingen gedaan die een relatie hebben met risico’s en weerstandsvermogen:
•    Risico’s in het grondbedrijf zijn afgenomen maar dit vraagt de komende jaren nog wel aandacht;
•    Blijf de financiële kengetallen goed monitoren;
•    Neem geen stille- en bestemmingsreserves meer op in het weerstandsvermogen.

De uitkomsten van de stresstest laten duidelijk zien dat wij meer in control zijn en dat wij weten waar wij nog verder kunnen optimaliseren. Hiermee realiseren wij een hogere mate van voorspelbaarheid van risico’s en zijn wij eerder in staat hierop te anticiperen. Dit levert een positieve bijdrage aan de continuïteit van onze organisatie, met de uitvoering van het vastgestelde beleid in het bijzonder. 
Wij zijn in staat uw raad beter te informeren in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in onze planning- & controldocumenten. Met een meer juiste presentatie van ons weerstandsvermogen krijgt uw raad een volledig beeld van onze financiële positie als gemeente, waarmee u een betere afweging kunt maken bij het nemen van besluiten omtrent beleid. 

Doelstelling
De doelstelling van deze nota is een bijdrage te leveren aan beter risicomanagement. Daarnaast geven wij met deze nota invulling aan een groot scala aan onderliggende doelstellingen, zoals de kaderstellende rol van de raad, het formuleren van beleidsuitgangspunten, het verhogen van risicobewustzijn, betere beheersing van projecten, reductie van de gevolgen van risico’s en het voldoen aan wet- en regelgeving. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 presenteren wij het huidige beleid, waaronder visie en doelstellingen, kaders, criteria en begrippen. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 wordt achtereenvolgens dieper in gegaan op risicomanagement, weerstandscapaciteit en de relatie tussen risicomanagement en weerstandsvermogen. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 een korte samenvatting gegeven. Om de leesbaarheid van deze nota te vergroten, hebben wij de meer inhoudelijke informatie over processen en de weerstandscapaciteit opgenomen in de bijlagen 1 t/m 3. 

Figuur 1. Relatie begrippen en hoofdstukopbouw