Ter inleiding

Inleiding en samenvatting

De kaderbrief is het eerste document in de jaarlijkse planning- & controlcyclus. In deze Kaderbrief 2022 schetsen wij de ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het aanstaande begrotingsjaar 2022 en het meerjarenperspectief voor de jaren 2023 tot en met 2025. De verdere uitwerking van de kaders vindt plaats in de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

Bestuurlijke hoofdlijnen 
In deze  kaderbrief nemen wij u aan de hand van de volgende vier thema’s mee in de ontwikkelingen in 2022:

• Aantrekkelijk Coevorden; 
• Duurzaamheid;
• Voorkomen;
• Coevorden Verbindt.

Deze ontwikkelingen schetsen wij in het bestuurlijke hoofdstuk. Wij gaan onder andere in op het herstel van de lokale economie en de toekomstige woningvoorraad. In het kader van duurzaamheid werken wij de duurzaamheidsvisie verder uit, onder andere in onze eigen organisatie. In het sociaal domein lopen tekorten op. Dat vraagt om een meerjarige aanpak en het herijken van ons beleid.  Tegelijkertijd komen er in 2022 nieuwe taken op ons af, zoals de nieuwe Wet inburgering en de decentralisatie van beschermd wonen. Wij blijven hierbij gebiedsgericht en in verbinding met de samenleving werken. Omdat de verhouding tussen overheid en samenleving in beweging is en blijft, is ook de manier waarop wij verbindend besturen nooit af. 

Financiële hoofdlijnen
In het financiële hoofdstuk schetsen wij een eerste doorkijk naar de financiën voor 2022 tot en met 2025. Voor 2022 zijn de inkomsten en uitgaven in evenwicht en is de begroting sluitend. Vanaf 2023 laat deze eerste doorkijk negatieve bedragen zien. In de aanloop naar de Programmabegroting 2022 verwachten wij meer duidelijkheid vanuit het Rijk over structurele extra middelen voor Jeugd en beoordelen wij welke extra stappen nodig en passend zijn om enerzijds een meerjarige gezonde financiële positie te behouden en anderzijds op de lange termijn te kunnen blijven investeren in ambities. 

Leeswijzer

De kaderbrief kent de volgende hoofdstukken die onder 'tegels' zijn geplaatst:
  • Bestuurlijke hoofdlijnen;
  • Ontwikkeling financiën; 
  • Ontwikkelingen met een beleidsmatig en/of financieel effect; 
  • Uitgangspunten voor 2022-2025;
  • Afsluiting.