Afsluiting

Van Kaderbrief naar Programmabegroting

In deze kaderbrief hebben wij u geïnformeerd over onze speerpunten en de eerste financiële doorkijk naar het jaar 2022. Wij hebben een hoog ambitieniveau met daarbij een grote en structurele financiële opgave. Ons uitgangspunt is en blijft een gezonde meerjarenbegroting voor de komende jaren. De cijfers en financieel-bestuurlijke verhoudingen geven aanleiding voor voorzichtigheid. Op de lange termijn liggen er keuzes voor, over bijvoorbeeld de centrumontwikkeling en de Nieuwe Veste. Bij deze keuzes willen wij niet te veel varen op 'dagkoersen' uit gemeentefondscirculaires, maar veel meer oog hebben voor de lange termijn trends, patronen en onze solvabiliteit. Hierbij horen ook in keuzes in temporisering en de financieringsmethodiek. Die zullen wij uw raad te zijner tijd voorleggen. 

Samenstelling van de Programmabegroting 
Deze kaderbrief en de besluitvorming in uw raad is voor ons de eerste stap naar de samenstelling van de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

De samenstelling van de Programmabegroting 2022 betekent dat wij de speerpunten in de kaderbrief vertalen naar concrete werkzaamheden in 2022. We hebben in deze Kaderbrief aangegeven wat wij willen bereiken, in de Programmabegroting vertellen we hoe we dit willen bereiken en wat dit mag gaan kosten. Wij betrekken daarbij de besluitvorming over de kaderbrief en de invulling van de financiële opgave voor de komende jaren. Als er zich in de tussentijd nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan betrekken wij deze bij de samenstelling van de begroting. Dat is bijvoorbeeld de publicatie van de septembercirculaire van het gemeentefonds. Deze circulaire geeft meer duidelijkheid over ons financieel meerjarenperspectief. 

Op 13 oktober 2021 zullen wij u de Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 aanbieden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 


Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, 

was getekend, 

de secretaris                                                                   de burgemeester


B.M. de Vries                                                                  B.J. Bouwmeester