OntwikkelingenIn dit hoofdstuk informeren wij u over ontwikkelingen, waarbij beleidsmatige en/of financiële effecten kunnen optreden.  Over deze ontwikkelingen heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden en zijn nog geen budgetten voor in de Programmabegroting opgenomen. 

Ontwikkelingen per thema

Aantrekkelijk Coevorden

Cultuurcoach
We bereiden nog in deze collegeperiode de hoofdlijnen van beleid op kunst en cultuur voor. In de stappen die we nu zetten zien we dat de nadruk komt te liggen op wat kunst en cultuur doet: met en tussen mensen en in gemeenschappen. Toegankelijkheid, participatie en educatie zijn belangrijke begrippen en we proberen verbanden te leggen met andere domeinen. Een van de vragen die daarbij hoort is of de culturele infrastructuur in de gemeente in staat is om hier samen met ons invulling aan te geven. Om verbindingen te leggen en bijvoorbeeld vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Uit gesprekken die wij met culturele partijen hebben wordt ons duidelijk dat daarvoor in de huidige infrastructuur iets ontbreekt. Diverse gemeenten in Drenthe en Nederland werken met cultuurcoaches als bruggenbouwer. We willen kijken of we gedurende het culturele jaar (september 2021 tot en met 2022) een cultuurcoach op tijdelijke basis kunnen aantrekken. Om ervaring op te doen met deze rol en functie binnen de gemeente Coevorden. Dit kan tevens onderdeel zijn van een frisse start binnen kunst & cultuur zodra de maatregelen rond corona dat toelaten. Bij de Programmabegroting 2022 komen wij hier bij u op terug.

Accommodaties
Samen met de schoolbesturen wordt gewerkt aan de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) welke door uw raad in april 2019 is vastgesteld. In 2022 willen we beginnen met de nieuwbouw van de scholen in Schoonoord. De voorbereidingen hiervoor zijn in mei 2021 gestart met een bijeenkomst met alle betrokken partijen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van een MFA, waarbij scholen, sport en ontmoeting samengevoegd worden. De bouw van de scholen hebben prioriteit. Bureau HEMM is ingehuurd om de initiatieffase te begeleiden. Voor de bouw van de scholen is een bedrag opgenomen in de begroting. Hierbij is geen rekening gehouden met de stijgende bouwkosten. Ook is er geen rekening gehouden met de kosten voor een MFA. Bij de Programmabegroting 2022 verwachten wij duidelijkheid te hebben of de ontwikkeling van een MFA doorgang kan hebben en welke eventuele aanvullende financiële consequenties dit heeft.

Voor De Nieuwe Veste worden in 2021 meerdere onderzoeken uitgevoerd betreffende renovatie of nieuwbouw en locatieonderzoek. De verwachting is dat eind 2021 besloten kan worden voor nieuwbouw of renovatie van De Nieuwe en welke locatie hiervoor het meest geschikt is. De vervolgonderzoeken zullen dan tevens duidelijkheid geven met welke aanvullende kosten rekening gehouden dient te worden. Op dit moment is de Nieuwe Veste bezig een programma van eisen op te stellen. In 2022 kan, afhankelijk van het besluit over de toekomstige huisvesting, begonnen worden met de ontwerpfase.

Volkshuisvesting 
Om te investeren in de verbetering van woonkwaliteit en daarmee in de leefomgeving van inwoners, heeft het Rijk een Volkshuisvestingsfonds ingesteld. Dit is een subsidieregeling voor gemeenten waarbij sprake is van cofinanciering. Wij hebben een aanvraag voor dit fonds ingediend. Rond de zomer verwachten wij bericht of onze aanvraag is toegekend. Als wij een positieve beschikking ontvangen, zullen wij daarna met passende voorstellen komen voor cofinanciering. 

De binnenstad van Coevorden
Projecten in de binnenstad realiseren we op basis van cofinanciering. Op dit moment voeren we gesprekken met de provincie Drenthe over een nieuwe subsidie voor de transformatie van privaat vastgoed en de openbare ruimte. Ook voeren we gesprekken met externen over de subsidiemogelijkheden voor de realisatie van het Kasteelpark. Zo blijven we werken aan onze programmadoelstellingen. Op basis van een uitwerking van de maatregelen en het onderzoeken naar baten en/of subsidies volgt een separaat advies voor dekking van de uitvoering van de benodigde (deel)projecten.

De Bentheimerpoort
De uitwerking van de opgave om de fundaties van de Bentheimerpoort te integreren in de nog te realiseren bouwplannen, hebben plaatsgevonden. De plannen zullen in 2021 worden afgerond. De kunstenaar heeft de opdracht om de fundaties van de Bentheimerpoort op te nemen in de 'stad als museum route' en aanvullende ideeën toe te voegen om het verhaal van de stad te vertellen. De financiële consequenties van het aanpassen van de gebouwen zijn aangeleverd en beoordeeld. Deze financiële consequenties worden, gezamenlijk met de kosten om de Bentheimerpoort op te nemen in de museumroute, nog ter besluitvorming voorgelegd.

Omgeving stationsplein
Het college heeft aan dhr. Khandekar de opdracht verstrekt om vanuit stedenbouwkundig perspectief mee te denken over de omgeving van het stationsplein. Extra aandacht gaat hierbij uit naar de entree naar de binnenstad via de Friesestraat en de oversteekplaats bij de Wilhelminasingel.

Vitale vakantieparken
Inmiddels zijn we in 2021 gestart met de vitalisering van onze vakantieparken. De ervaringen met de eerste vijf parken leert, dat het belangrijk is dat er financiële ruimte beschikbaar is voor het realiseren van deze vitalisering. Denk hierbij aan onderzoeken naar de mogelijkheden van een gebied of een park, het aanpassen van infrastructuur of het uitzoeken van specifieke vraagstukken waarvoor (externe) deskundigheid of inzet nodig is en het organiseren van meer toezicht en controle (handhaving). Naast eigen investeringen, is een deel van deze kosten voor de ondernemers die investeren in de verdiencapaciteit van hun park en moet een een deel van de kosten worden opgebracht door de vele vakantiehuisjeseigenaren op een park. Er zijn dwang- en stimuleringsmiddelen nodig om een beweging onder particulieren op gang te brengen. Bij de Programmabegroting 2022 komen we met een voorstel voor de benodigde financiële middelen.

Dutch TechZone
Dutch TechZzone is een samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. Het verband heeft een rol als aanjager van de regionale samenwerking voor kennis en innovatie en het gemeenschappelijke perspectief, dus van de relaties en de agenda. De programmaperiode van Dutch TechZone loopt na 2021 af. Continueren van de regionale samenwerking is van belang om ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt en economie te blijven aanjagen. Aan doorgaan met de samenwerking zijn kosten verbonden. Het gaat hierbij om de bijdrage van €1,- per inwoner (dus voor Coevorden ca. €35.000 in totaal per jaar), die ook Hardenberg, Hoogeveen en Emmen zullen leveren. Vanzelfsprekend zal een nieuwe strategische agenda de basis vormen voor de nieuwe programmaperiode. Deze kosten kunnen eventueel worden gedekt vanuit de Bestemmingsreserve Dutch Techzone omdat niet alle beschikbaar gestelde middelen in de afgelopen jaren zijn besteed. Bij de Programmabegroting 2022 werken wij dit verder uit.

Duurzaamheid

Vastgoed, Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP)
Uit de duurzaamheidsvisie is de ambitie gekomen om als gemeente toe te werken naar een energieneutrale gemeente in 2040. Om als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld te geven wordt gewerkt aan het verduurzamen van het eigen kernbezit. De ambitie daarbij is energieneutraal in 2030. Onderzoek heeft ons inzicht gegeven in verduurzamingsmaatregelen per pand, hierbij is nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden voor zon op dak. Deze verduurzamingsmaatregelen zijn verwerkt in een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) van ons kernbezit.
Op basis van het onderzoek naar de verduurzamingsmogelijkheden lijkt het reëel dat 90% van de doelstelling energieneutraal wordt bereikt in de periode 2022-2030. De keuze van de mate van verduurzamen en de bijbehorende investeringen zal nog ter besluitvorming aan college en raad worden aangeboden.

Actualisatie verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP)
In samenwerking met de gemeenten Borger Odoorn, Hardenberg en Ommen, het waterschap Vechtstromen en Waterleidingmaatschappij Drenthe zijn we bezig met het opstellen van een “Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2.0”. Het 2.0 aspect staat voor vernieuwing: enerzijds door aan te sluiten op de Omgevingswet, waarmee de planverplichting GRP vervalt, anderzijds de wens om de riolering en watertaken te verbinden aan de Sustainable Development Goals. Er ligt nu een algemeen en globaal conceptplan, dit plan gaan wij de komende maanden verder concretiseren. Onderdeel hiervan zijn onder andere de vervangingsplanning en de kostendekkingsberekening. De financiële effecten zullen na besluitvorming opgenomen worden in de Programmabegroting 2022.

Van afval naar grondstof (VANG)
De ambitieuze VANG-doelstellingen zijn in 2020 niet volledig behaald. Maar deze doelen blijven wel onverminderd belangrijk. Het is realistisch om in de toekomst onder de 100 kg restafval per inwoner te komen, maar dit vraagt vervolgstappen. Met behulp van een routekaart werken we conform een planning waarin is uitgewerkt hoe dit uitgevoerd en gerealiseerd wordt, zodanig dat we de oorspronkelijke doelstellingen van 2020 behalen.

Bedrijfsvoering

Toekomstbestendig werken in de openbare ruimte
Het onderzoek naar de toekomstige dienstverlening in de openbare ruimte is afgerond. In maart dit jaar hebben wij uw raad per brief geïnformeerd en het onderzoeksrapport beschikbaar gesteld. Met als doel in de toekomst effectief en servicegericht te werken, hebben wij de aanbevelingen in het onderzoeksrapport overgenomen. Wij gaan deze in de komende tijd uitvoeren en verder onderzoeken. Dit zijn aanbevelingen op organisatorisch vlak en in de interne bedrijfsvoering. Als eerste onderzoeken wij welke werkzaamheden wij zelf blijven uitvoeren en welke werkzaamheden wij uitbesteden. In deze onderzoeksfase hebben wij nog geen zicht op de financiële effecten van deze veranderingen. Mogelijk hebben de veranderingen effect op onze huisvesting en de invulling van formatie. 

Omgevingswet
Ondanks de onzekerheid over de landelijke invoering van de omgevingswet gaan wij per 01-01-2022 werken volgens de wet. Wij willen merkbaar anders om te gaan met initiatieven en ontwikkelingen en onze informatiehuishouding op orde hebben, hier gaan we actief mee aan de slag. De invoering van de omgevingswet brengt eenmalige invoeringskosten en structurele effecten met zich mee. Hier zitten zowel kostenverhogende als kostenverlagende effecten bij. Op dit moment kan, uitgezonderd voor het onderdeel ICT, nog niet worden geraamd hoe de balans voor ons in Coevorden er uit ziet. De bedragen worden in de loop van 2021 nader geraamd zodat deze betrokken kunnen worden bij de samenstelling van de Programmabegroting 2022.

Bij de start van de invoering van de omgevingswet is op landelijk niveau afgesproken dat er geen financiële compensatie voor gemeenten zou plaatsvinden. De gedachte daarachter was dat de gemeente hun deel van de invoering voor eigen rekening zouden uitvoeren en dit zouden terugverdienen als gevolg van de (veronderstelde) structurele baten. Recent verschenen landelijke studies zetten deze landelijke afspraken in een ander licht. De invoeringskosten voor gemeenten vallen substantieel hoger uit dan aanvankelijk geraamd en de terugverdienmogelijkheden als gevolg van positieve structurele effecten zijn nog behoorlijk onzeker. Het zou redelijk zijn als gemeenten hiervoor gecompenseerd worden.

Digitale dienstverlening, Databeheer, Dimpact en DSO
Om de digitalisering van onze dienstverlening te ondersteunen, werken we met een ‘Online team’. Dit team is ontstaan vanuit het project online dienstverlening en start in de tweede helft van 2021.

Als lid van de coöperatieve vereniging Dimpact maken we strategische keuzes voor een robuuste informatiehuishouding en werken we de komende twee jaar aan de modernisering van onze belangrijkste informatiesystemen.

Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is het geheel aan lokale en landelijke informatiesystemen dat het uitwisselen van gegevens over omgevingsplannen, vergunningsaanvragen en (interbestuurlijke) afhandeling en samenwerking mogelijk maakt. In BOCE-verband en met de RUDD werken we samen om deze digitalisering vorm te geven. Belangrijk hierbij is dat onze informatiehuishouding ‘omgevingswetproof’ wordt gemaakt en het beheer en gebruik van basisregistraties wordt versterkt .

Beleid Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH)
Om klaar te zijn voor de Omgevingswet wordt niet alleen gekeken naar beleidsinstrumenten en processen aan de voorkant (toestemming en afweging van initiatieven) maar ook naar het gehele VTH proces. 2021 wordt gebruikt om te komen tot nieuw VTH beleid. Dit wordt gekoppeld aan de brede opgave in de fysieke leefomgeving, opgaven rond ondermijning, duurzaamheid, dienstverlening en samenwerking met ketenpartners zijn onderdeel van dit nieuwe beleid. Ook wordt meegenomen hoe we omgaan met nadere implementatie van de Landelijke Handhavingsstrategie LHS. Op deze manier geven wij invulling aan de wet VTH. Op basis van het beleid, de prioriteiten en de taken zal de benodigde capaciteit worden bepaald.