Uitgangspunten 2021-2024

Financieel beleid in de komende jaren

Terug naar navigatie - Financieel beleid in de komende jaren

Om onze gezonde positie te bewaken en te behouden, hebben wij een aantal beleidslijnen geborgd in de nota financieel beleid. Dat zijn onder andere het begrotingsevenwicht en een passende solvabiliteit. Het begrotingsevenwicht betekent dat onze inkomsten en uitgaven elk jaar met elkaar in evenwicht zijn. Onder een passende solvabiliteit verstaan wij een stabiele en beheersbare vermogenspositie. Dat komt tot uitdrukking in de verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen. Deze verhouding mag tussen de 30% en 40% zijn. Dit zijn belangrijke toetspunten in onze financiële beoordeling en advisering. 

Ruimte om tegenvallers op te vangen 
Het saldo van deze kaderbrief is negatief. De financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente zijn nog onzeker. In de paragraaf 'overige ontwikkelingen' hebben wij onderwerpen genoemd waarbij het onzeker is wat de financiële effecten en/of gevolgen zullen zijn.
Het is daarom goed om te weten dat onze financiële positie tegen een stootje kan. Verderop in dit hoofdstuk gaan wij in op de ontwikkeling van de algemene reserve en onze solvabiliteit. Naast deze twee graadmeters over onze financiële positie, hebben wij in de begroting structurele budgetten waar wij nog geen verplichtingen voor zijn aangegaan. Het zijn stelposten om in de toekomst uitgaven op te doen. De stelposten geven ruimte om keuzes te maken als het tij keert. In de samenvatting van het financiële deel noemden wij al de stelpost vrij begrotingsruimte. Deze loopt op naar € 1,1 miljoen in 2024. Wij hebben een stelpost onvoorzien om tijdens het begrotingsjaar tussentijdse tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de uitvoering van ons beleid onder druk komt te staan. Deze stelpost bevat elk jaar € 100.000. Voor toekomstige vervangingsinvesteringen hebben wij een stelpost die oploopt naar € 349.000 in 2023. Naast deze drie stelposten storten wij elk jaar € 2 miljoen in de algemene reserve om onze vermogenspositie gezond te houden. 

Ontwikkeling reservepositie

Terug naar navigatie - Ontwikkeling reservepositie

Onze reservepositie is gezond en dat willen wij zo houden. Dat geeft ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en invulling te geven aan ambities. Ook stelt dit ons in staat om tegenvallers op te vangen, zonder dat de uitvoering van ons bestaande beleid in het gedrang komt. In deze kaderbrief gingen we in de vorige hoofdstukken hier op in. Hoe onze algemene reserve zich naar verwachting ontwikkelt, hebben we in onderstaand overzicht weergegeven. 

VERLOOP ALGEMENE RESERVE
(bedragen x € 1.000) Prognose Begroting
2020 2021 2022 2023 2024
Stand algemene reserve begin boekjaar 21.825 33.042 34.856 36.856 38.856
Toevoegingen aan de reserve
Conform Programmabegroting 2020:
Structurele versterking vermogenspositie 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Vrijval reserve verkoop aandelen Essent 8.667
Vrijval voorziening riolering 1.000
Resultaat jaarrekening 2019 na resultaatbestemming 1.270
Resultaat halfjaarrapportage 2020 p.m.
Totaal toevoegingen 12.937 2.000 2.000 2.000 2.000
Onttrekkingen aan de reserve
Conform Programmabegroting 2020, inclusief ontwikkelingen -1.720 -186
Resultaat halfjaarrapportage 2020 p.m.
Totaal onttrekkingen -1.720 -186
Stand algemene reserve eind boekjaar 33.042 34.856 36.856 38.856 40.856

Ontwikkeling solvabiliteit

Terug naar navigatie - Ontwikkeling solvabiliteit

Aan het begin van dit hoofdstuk noemden wij al de solvabiliteit als belangrijke indicator van onze financiën. De solvabiliteit is een kengetal dat de verhouding tussen het eigen vermogen (algemene reserves en bestemmingsreserves) en ons totale vermogen (het balanstotaal) weergeeft. De gekozen bandbreedte van 30% - 40% geeft ruimte om risico's af te dekken. Ook geeft het ruimte om ambities van dekking te voorzien. 
Wij hebben in het jaarverslag 2019 de solvabiliteit berekend. Deze treft u onderstaand aan. Bij de Programmabegroting 2021 berekenen wij de solvabiliteit voor de komende vier jaren.

De solvabiliteit heeft zich tot en met 2019 als volgt ontwikkeld. 

SOLVABILITEIT
2016 2017 2018 2019
Jaarverslag 2019 25% 31% 31% 31%