Afsluiting

Van Kaderbrief naar Programmabegroting

Terug naar navigatie - Van Kaderbrief naar Programmabegroting

Kaders voor ons college
In deze kaderbrief hebben wij u geïnformeerd over actuele ontwikkelingen zoals de gevolgen van de coronacrisis en de onderwerpen waar in 2021 onze inspanning op is gericht. Daarnaast hebben wij een aantal financiële effecten doorgerekend zoals de ontwikkeling van lonen en prijzen, autonome ontwikkelingen en de inzet door onze verbonden partijen. Dit geeft een eerste doorkijk naar het nieuwe begrotingsjaar en biedt de gelegenheid om met uw raad te spreken over waar wij in 2021 onze energie en aandacht op richten. Welke richting geeft u ons college mee als opmaat naar de  samenstelling van de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024?

Samenstelling van de Programmabegroting 
De samenstelling van de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 betekent onder andere een concrete vertaling van onze doelen naar de wijze waarop wij deze willen bereiken. We hebben in deze Kaderbrief aangegeven wat wij willen bereiken, in de Programmabegroting vertellen we hoe we dit willen bereiken; vertaald naar tastbare activiteiten en/of maatregelen. Als er zich in de tussentijd nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan betrekken wij deze bij de begroting. Één van de ontwikkelingen is de publicatie van de septembercirculaire van het gemeentefonds, waarin het Rijk kenbaar maakt welke middelen wij ontvangen. Deze circulaire geeft meer duidelijkheid over ons financieel meerjarenperspectief. Wij verwerken de effecten van deze circulaire in de begroting. 
Op 21 oktober 2020 zullen wij u de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 aanbieden. 

Tot slot 
Ondanks de crisis staan onze doelen onveranderd overeind. Hoe wij deze doelen bereiken, is een dynamisch vraagstuk: afhankelijk van onder andere het tempo van onze partners en inwoners en wat passend is in deze bijzondere tijd. Wij zijn er van overtuigd dat het zeker in deze tijd belangrijk is om met elkaar in verbinding te blijven om hier samen succesvol invulling aan te geven. Wij dagen uw raad uit om met ons het debat te voeren over hoe wij hier het beste invulling aan kunnen geven. 

Uit de wapenspreuk van onze gemeente spreekt onze kracht: "Ik overleef ondanks vele gevaren". Deze kracht verbindt ons. Onze rijke historie kent vele uitdagingen die wij te boven zijn gekomen. Ook deze coronacrisis komen wij met elkaar te boven. Dat is mede dankzij de inzet door bijvoorbeeld vrijwilligers, ondernemers, de zorg, het onderwijs, maar ook de vele inwoners en partners die minder zichtbaar in onze gemeente de schouders er onder zetten om er het beste van te maken. Iets dat wij als eerste overheid zien en onze waardering voor uitspreken. 


Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 


Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, 

was getekend, 

de secretaris                                                                   de burgemeester


B.M. de Vries                                                                  B.J. Bouwmeester