Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
De kaderbrief is het eerste document in de jaarlijkse planning- & controlcyclus. In deze Kaderbrief 2020 schetsen wij de ontwikkelingen op hoofdlijnen voor het aanstaande begrotingsjaar 2020 en het meerjarenperspectief voor de jaren 2021 tot en met 2023. De verdere uitwerking van de kaders vindt plaats in de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Vorig jaar hebben wij het bestuursprogramma 'Ruimte om te doen!' vastgesteld en in november in uw raad laten bekrachtigen. Voorliggende kaderbrief is de eerste beleidsinhoudelijke kaderbrief van deze bestuursperiode. De kaderbrief voor 2019 was een beleidsarme kaderbrief.

De doelen die wij in deze bestuursperiode willen bereiken, zijn opgenomen in het bestuursprogramma. In de afgelopen periode hebben wij een vertaling gemaakt van dit omvangrijke pakket aan ambities; welke rode draad loopt door al onze ambities heen en met welke doelen gaan we als eerste aan de slag? Deze vertaling heeft haar plek gevonden in de 'Strategische agenda 2019-2022. In deze kaderbrief schetsen wij de belangrijkste speerpunten en ontwikkelingen waar wij in 2020 mee aan de slag gaan. Dit werken wij vervolgens concreter uit in de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. 

In de afgelopen maanden hebben wij de Programmabegroting 2019 en het Jaarverslag 2018 voor het eerst via Pepperflow samengesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Deze kaderbrief is de eerste 'digitale' kaderbrief. De opbouw van de kaderbrief is zoals u gewend bent gelijk aan voorgaande jaren. Via de button 'meer' aan de rechterzijde van het scherm is de optie aanwezig om een PDF-versie van het document te downloaden. 

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De kaderbrief kent de volgende hoofdstukken die onder 'tegels' zijn geplaatst:
  • Bestuurlijke hoofdlijnen;
  • Ontwikkeling financiën; 
  • Uitgangspunten voor 2020-2023;
  • Afsluiting