Afsluiting

Van Kaderbrief naar Programmabegroting

Terug naar navigatie - Van Kaderbrief naar Programmabegroting

In deze kaderbrief hebben wij u geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en de onderwerpen waar in 2020 onze inspanning op is gericht. Daarnaast hebben wij een aantal financiële effecten doorgerekend zoals de ontwikkeling van lonen en prijzen, autonome ontwikkelingen en de inzet door onze verbonden partijen. Dit geeft een eerste doorkijk naar het nieuwe begrotingsjaar en biedt de gelegenheid om met uw raad te spreken over waar wij in 2020 onze energie en aandacht op richten. Graag gaan wij met uw raad hierover het gesprek aan. 

Op basis van de beleidsmatige en financiële uitgangspunten die in deze kaderbrief staan, gaan wij aan de slag met de samenstelling van de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023. Dat betekent onder andere een concrete vertaling van onze doelen naar de wijze waarop wij deze willen bereiken. We hebben in deze Kaderbrief aangegeven wat wij willen bereiken, in de Programmabegroting vertellen we hoe we dit willen bereiken; vertaald naar tastbare activiteiten en/of maatregelen. Als er zich in de tussentijd nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan betrekken wij deze bij de begroting. Één van de ontwikkelingen is de publicatie van de septembercirculaire van het gemeentefonds, waarin het Rijk kenbaar maakt welke middelen wij ontvangen. Deze circulaire geeft meer duidelijkheid over ons financieel meerjarenperspectief. Wij verwerken de effecten van deze circulaire in de begroting. 

Op 23 oktober 2019 zullen wij u  de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 aanbieden. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 


Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, 

was getekend, 

de secretaris                                                                   de burgemeester


B.M. de Vries                                                                  B.J. Bouwmeester