Reserves

Soorten reserves

Terug naar navigatie - Soorten reserves

In dit hoofdstuk worden de verschillende beleidskeuzes voor reserves nader uitgewerkt. Hierbij wordt verder ingegaan op de vorming, de omvang en het opheffen van reserves. Ook wordt stilgestaan bij de rentetoerekening.

Het BBV onderscheidt twee soorten reserves, te weten de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Hieronder wordt weergegeven wat onder deze reserves wordt verstaan.

Algemene reserves
Algemene reserves zijn reserves waaraan geen bestemming is gegeven. Deze dienen om risico’s in algemene zin op te vangen en hebben daarmee een bufferfunctie. Twee keer per jaar actualiseren wij in het kader van risicobeheersing ons risicoprofiel, zoals beschreven in de Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bestemmingsreserves
Er zijn verschillende typen bestemmingsreserves te onderscheiden, waaronder:
•    reserves ter realisatie van bestuurlijke ambities;
•    egalisatiereserves; 
•    reserves ter dekking van kapitaallasten.

Reserves ter realisatie van bestuurlijke ambities
Omdat de financiële positie van de gemeente niet altijd voldoende ruimte biedt voor het realiseren van de bestuurlijke ambities is het soms noodzakelijk hiervoor te sparen. Hiervoor kunnen bestemmingsreserves worden gevormd. De noodzakelijke hoogte van deze reserves wordt bepaald door de verwachte kosten van de realisatie van de bestuurlijke ambities. 

Egalisatiereserves
Om grote schommelingen in de exploitatie op te vangen, kunnen egalisatiereserves worden gevormd.  

Reserves ter dekking van kapitaallasten
Een bijzondere soort bestemmingsreserve betreft de bestemmingsreserve ter dekking van de kapitaallasten van geactiveerde kapitaaluitgaven. Deze bestemmingsreserves dienen in stand te worden gehouden ter dekking van de kapitaallasten in de exploitatie. Dit is een gevolg van een verplichte bruto methode in het kader van afschrijving van activa.

Zie voor meer informatie de Nota Activabeleid 

Vorming en mutaties van reserves

Terug naar navigatie - Vorming en mutaties van reserves

Voor de vorming van en mutaties in de reserves is een besluit van uw raad nodig in verband met het budgetrecht van uw raad. Gedurende het jaar zijn er vaste momenten waarop voorstellen kunnen worden gedaan tot vorming van of mutaties in de reserves, namelijk bij de vaststelling van de begroting en bij de vaststelling van het jaarverslag. Daarnaast is het mogelijk om gedurende het jaar voorstellen aan uw raad te doen voor vorming van en mutaties in de reserves.

Opheffen bestemmingsreserves

Terug naar navigatie - Opheffen bestemmingsreserves

Om de inzichtelijkheid te waarborgen worden reserves opgeheven als:
1.    het doel waarvoor ze zijn ingesteld is gerealiseerd;
        Na realisatie van de bestuurlijke doelstellingen kan het restant vrijvallen.
2.    het tijdspad is verlopen;
        Gelet op het feit dat de bestemmingsreserves gevormd worden om bestuurlijke ambities te realiseren, hebben deze een bepaalde prioriteit. In de tijd kan door gewijzigde prioriteitstelling het belang voor de realisatie van het doel van de bestemmingsreserve wijzigen.

Daarnaast kunnen bestemmingsreserves geheel of gedeeltelijk worden opgeheven naar aanleiding van de jaarlijkse beoordeling naar nut, noodzaak en omvang van de bestemmingsreserves.

Voor bestemmingsreserves die gevormd worden ter realisering van activa geldt dat na realisatie van het activum de reserve wordt gebruikt ter dekking van de kapitaallasten. 

Het restantbedrag van bestemmingsreserves die opgeheven worden, kan terugvallen in de algemene reserve. Uw raad neemt hierover een besluit bij de planning en control-documenten.

Rente eigen financieringsmiddelen

Terug naar navigatie - Rente eigen financieringsmiddelen

Reserves worden gerekend tot de eigen financieringsmiddelen. Wij voegen rente toe aan onze bestemmingsreserves. Deze rente bedraagt 1,5%. Dit is een vorm van inflatiecorrectie om het volume van de reserves op het actuele prijspeil te houden. Onder de bestemmingsreserves liggen veelal meerjarige (onderhouds-)plannen en/of bestedingsvoorstellen.