Bijlagen

Bijlage 1. Begrippenkader

Terug naar navigatie - Bijlage 1. Begrippenkader

Kapitaallasten
De som van de jaarlijks terugkerende afschrijvingen en rentelasten met betrekking tot investeringen in activa. De kapitaallasten komen ten laste van de exploitatierekening.

Meerjareninvesteringsprogramma
Een plan waarin de geplande investeringen over meerdere jaren worden weergegeven.

Reserve
Een reserve is een vermogensbestanddeel dat als eigen vermogen is aan te merken. Reserves zijn als volgt onder te verdelen:
1.    algemene reserve;
        Alle reserves zonder voorwaarden of bepaalde bestemming vormen tezamen de algemene reserve.
2.    Bestemmingsreserves
        Een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. De raad kan deze bestemming ook weer veranderen.

Stille reserve
Indien bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde is sprake van een stille reserve, die niet op de balans tot uitdrukking komt.

Voorzieningen
Een voorziening is dat deel van het vreemd vermogen dat wordt aangewend ter dekking van verplichtingen die redelijkerwijs zijn in te schatten. Een voorziening heeft een planmatig karakter en is in principe eindig.
Voorzieningen worden gevormd wegens:
a.    verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker, maar redelijkerwijs in te schatten is;
b.    risico’s terzake van verplichtingen of verliezen waarvan omvang redelijkerwijs is in te schatten;
c.    kosten te maken in volgend begrotingsjaar met oorsprong in (voorafgaand) begrotingsjaar en voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van de lasten over aantal begrotingsjaren;
d.    de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.

Bijlage 2. Wettelijk kader

Terug naar navigatie - Bijlage 2. Wettelijk kader

Gemeentewet
De gemeentewet schrijft voor dat gemeenten een begroting, meerjarenraming, jaarrekening en jaarverslag maken en geeft enkele vereisten waaraan deze documenten dienen te voldoen.

Artikel 186 bepaalt dat de begroting, de begrotingswijzigingen, de meerjarenraming, het jaarverslag en de jaarrekening voldoen aan krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen regels.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Vanaf begrotingsjaar 2004 geldt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. In deze "boekhoudregels" zijn ook regels ten aanzien van omgang en verantwoording van reserves en voorzieningen vastgelegd. 

Artikel 27
1. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat:
a.  per programma, of per programmaonderdeel als bedoeld in artikel 8, vierde lid, de  gerealiseerde baten en lasten per programma;
b.  het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen, de gerealiseerde kosten van de overhead en het bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting;
c.  het gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten, volgend uit de onderdelen a en b;
d.  de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
e.  het gerealiseerde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d.
2.  Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat van de onderdelen genoemd in het eerste lid ook de ramingen uit de begroting voor en na wijziging.

Artikel 42
1.  Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening;
2.  Het in het eerste lid bedoelde resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen.

 Artikel 43
1. In de balans worden de reserves onderscheiden naar:
a. de algemene reserve;
b. de bestemmingsreserves.
2.  Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan provinciale staten respectievelijk de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven.

Artikel 44
1. Voorzieningen worden gevormd wegens:
a.  verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten;
b.  op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
c.  kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
d.  de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b.
2. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen, bedoeld in artikel 49, onderdeel b.
3.  Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume.

Artikel 45
Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan. 

Bijlage 3. Overzicht van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Bijlage 3. Overzicht van reserves en voorzieningen
OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN
Naam reserve / voorziening Doel Type Voeding Eventueel plafond Eventuele einddatum
Algemene reserves
Algemene reserve De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen van onvoorziene incidentele uitgaven. Algemene reserve De algemene reserve wordt met name gevoed door begrotings- en rekeningoverschotten. Tekorten komen ten laste van deze reserve. nvt nvt
Bestemmingsreserves
Grondexploitatie De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen van onvoorziene incidentele uitgaven. Egalisatiereserve Wordt aangevuld bij winstnemingen van grondexploitaties. nvt nvt
Stedelijke vernieuwing De reserve is gevormd voor het dekken van kosten die gemaakt worden in het kader van stedelijke vernieuwing. Reserve ter realisatie van bestuurlijke ambities De reserve wordt gevoed vanuit de overschotten in de exploitatie van het product Centrumplan Coevorden. nvt nvt
Vastgoed * schommelingen in de uitgaven voor planmatig onderhoud aan vastgoed dat tot het kernbezit behoort, te egaliseren; * incidentele uitgaven voor groot onderhoud aan vastgoed dat niet tot het kernbezit behoort te bekostigen, zodat dit vastgoed exploiteerbaar/verkoopbaar blijft; * incidentele uitgaven voor sloop van vastgoed dat niet tot het kernbezit behoort te bekostigen, zodat de instandhoudingskosten van dit vastgoed verlaagd worden en/of de gronden verkocht kunnen worden. Egalisatiereserve / reserve ter realisatie van bestuurlijke ambities De bestemmingsreserve wordt gevoed met: * Eventuele onderschrijdingen op het planmatig onderhoud van het vastgoed dat tot het kernbezit behoort; * Netto verkoopopbrengsten van vastgoed dat tot het niet-kernbezit behoort. nvt nvt
Stichting sportcomplex De Swaneburg De reserve wordt gebruikt voor reserveringen voor groot onderhoud aan zwembad de Swaneburg en de Drostenhal. Daarnaast wordt de bestemmingsreserve gebruikt voor de dekking van de kapitaallasten behorend bij de eigen bijdrage aan het project gasloos. Egalisatiereserve Deze reserve wordt jaarlijks gevoed vanuit de exploitatie met € 76.000 voor het groond ondehoud aan het zwembad en de Drostenhal. Daarnaast is de bestemmingsreserve eenmalig gevoed met € 150.000 vanuit de algemene reserve voor de dekking van de kapitaallasten voor het project gasloos. nvt nvt
Innovatie zorg Het stimuleren van innovatie, onder andere door middel van: a) het volgen, onderzoeken en gebruik maken van digitale en technologische ontwikkelingen; b) het betrekken van voorlopers die al gebruik maken van nieuwe technieken; c) het stimuleren van inwoners, ondernemers, partners en aanbieders om te innoveren. Reserve ter realisatie van bestuurlijke ambities De reserve is eenmalig gevoed in 2019 met € 1 miljoen. nvt nvt
Accommodaties in de samenleving Het versterken van de leefbare en vitale dorpen en wijken door middel van het investeren in en onderhouden van sport- en maatschappelijke accommodaties, zoals bijvoorbeeld door de aanleg van kunstgrasvelden en investeringen in duurzaamheidsmaatregelen. Reserve ter realisatie van bestuurlijke ambities De reserve is gevoed in 2019 met € 1 miljoen. nvt n.v.t.
Herstructureringsfonds Het verbeteren van de woon- en leefomgeving in dorpen en wijken, met uitzondering van het centrum van Coevorden, en/of het tegengaan van verpaupering door middel van aankoop, verbetering of het slopen van woningen en/of investeringen in de openbare ruimte (groen en grijs). Reserve ter realisatie van bestuurlijke ambities De reseve is in 2019 gevoed met € 1 miljoen en wordt in 2020 gevoed met € 1 miljoen. nvt n.v.t.
Regiodeal Deze reserve wordt gebruikt voor de bijdragen die gedurende vier jaar beschikbaar worden gesteld voor de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe. Reserve ter realisatie van bestuurlijke ambities Deze reserve wordt eenmalig gevoed vanuit het budget voor Dutch TechZone en de drie bestemmingsreserves Dutch TechZone, Herstructureringsfonds en Innovatie zorg. nvt Einde looptijd 2022 evalueren en beoordelen.
Mobiliteit Het doel van deze reserve is om infrastructu-rele projecten waarvoor wij een BDU-subsidie ontvangen van de provincie te kunnen cofinancieren. Reserve ter realisatie van bestuurlijke ambities De reserve is bij de vorming gevoed met een bedrag van € 223.000 uit de algemene reserve. De reserve wordt nu gevoed met de BDU-subsidies die wij achteraf ontvangen. nvt nvt
Regiospecifiek pakket (RSP) Het doel van deze reserve is het om de kapitaallasten die volgen uit het activeren van de spoorboog en de stationsomgeving van dekking te voorzien. Egalisatiereserve Jaarlijks is € 349.200 vanuit de exploitatie toegevoegd aan de reserve. In 2022 vindt voor de laatste keer voeding van de reserve plaats vanuit aflossing lening van de Bentheimer Eisenbahn van € 160.000. nvt 2022
Plopsaland Deze reserve is gevormd na een bijdrage van de provincie Drenthe. Doel is een dekking van de uitgaven voor Plosaland tbv reclameuitingen. Egalisatiereserve Deze reserve wordt niet meer gevoed. nvt 2030
Kapitaallasten Hof van Coevorden De reserve is gevormd om de effecten van de componentenbenadering op te vangen. Egalisatiereserve Deze reserve wordt niet meer gevoed. nvt 2022
Dutch TechZone Deze reserve is gevormd om hieruit de kosten voor Dutch TechZone uit te bekostigen. Reserve ter realisatie van bestuurlijke ambities Voeding van deze reserve is afhankelijk van de looptijd en de inhoud van het programma. nvt nvt
Naam reserve / voorziening Doel Type Voeding Eventueel plafond Eventuele einddatum
Voorzieningen
Grondexploitaties Deze voorziening heeft als doel het opvangen van eventuele toekomstige verliezen op de grondexploitaties. Onzekere verplichtingen en verliezen Voeding vindt plaats vanuit de reserve grondexploitaties, indien deze niet toereikend is, vanuit de algemene reserve. nvt nvt
Oud-wethouders Deze reserve is gevormd om de pensioenuitkeringen van oud-wethouders te bekostigen. Egalisatie van kosten Deze reserve wordt gevoed met de pensioenuitkeringen die wij ontvangen van de verzekeraar(s). nvt nvt
Riolering De voorziening riolering heeft een spaar- en egalisatiefunctie. Egalisatie van kosten en bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen Er wordt naar gestreefd om op begrotingsbasis kostendekkende tarieven te hanteren. In 2020 is dit gerealiseerd. Bij de jaarrekening worden eventuele verschillen op realisatiebasis in deze voorziening gestort en of onttrokken. Pieken in ons investeringsvolume dekken wij uit deze voorziening. Indien nodig wordt gespaard voor toekomstige investeringen door een overdekking uit de inkomsten van de rioolheffing toe te voegen aan de voorziening. Daarmee kunnen wij toekomstige vervangingsinvesteringen bekostigen. nvt nvt
Voorziening 3e ww jaar In deze voorziening worden middelen gereserveerd om ook ontslagen medewerkers in het 3e ww jaar een ww-uitkering te kunnen verstrekken. Onzekere verplichtingen en verliezen De voorziening wordt gevoed door het inhouden van 0,1% op het salaris van werknemers die binnen de cao vallen. nvt nvt