Kaderbrief

Geachte leden van de raad,

In deze brief beschrijven we welke ontwikkelingen op de gemeente afkomen in het komende jaar en wat deze voor ons betekenen. Wat heeft mogelijk financiële consequenties? Wat verwachten we te kunnen realiseren? In het bestuursprogramma 2022-2026 zijn de lijnen voor de komende jaren uitgezet. Hier houden we aan vast. De kaderbrief geeft aan waar aanpassingen nodig zijn, welke afwijkingen zich voordoen en waar extra accenten aangebracht moeten worden. We doen dat door de indeling van het bestuursprogramma te volgen. Zaken die op schema liggen, benoemen we niet in deze kaderbrief.  In de programmabegroting 2024 vindt de verdere verdieping van activiteiten plaats en worden waar nodig middelen aangevraagd. 

Focus en ambitie

Voor 2024 kiezen wij een beperkt aantal onderwerpen waar wij ons op richten. Dit helpt om koersvast te blijven. Van deze onderwerpen weten we dat ook u hierin een grote ambitie heeft. Wij hebben getracht daarin uw koers te verwoorden en vragen u om deze koers mee te wegen in contacten in de samenleving en in de afweging van besluiten. 

De volgende thema’s hebben voor ons prioriteit in 2024:

  • het realiseren van de woonambitie met oog voor het eigen karakter van dorpen en wijken. Daarbij hebben we aandacht voor ruimtelijke kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaam wonen in een leefbare omgeving.
  • het verder zetten van stappen in het versterken van duurzaamheid, klimaatbestendigheid en biodiversiteit in onze gemeente;
  • samen met onze ondernemers, partners en inwoners werken aan een toekomstbeeld voor het buitengebied;
  • bestaanszekerheid en kansengelijkheid als randvoorwaarden voor prettig leven. Dit betekent inzet op brede preventie;
  • het scheppen van randvoorwaarden voor een veilige samenleving. Dit gaat om zowel  toezicht en handhaving als cybersecurity en ondermijning;
  • de continue doorontwikkeling van de organisatie. Dit is nodig om bovenstaande thema’s goed en toekomstbestendig te kunnen doen. Het programma Toekomstbestendige Organisatie (TBO) is voor ons momenteel de manier om aan deze opgave te werken. Hierover gaan wij met u in gesprek na de zomer van 2023.

In al deze onderwerpen staat onze inwoner centraal. We werken daarbij zoveel mogelijk samen met inwoners en partners in de regio en over de grens. Als eerste overheid willen wij zichtbaar en bereikbaar zijn. Daarom gaan we in 2024 met verschillende vormen van participatie aan de slag, maken we optimaal gebruik van de jongerenraad en gaan we door op de ingeslagen weg van gebiedsgericht werken.

Externe ontwikkelingen

De wereld is op allerlei vlak in beweging en dat brengt onzekerheid met zich mee voor ons allen. We blijven alert op actualiteiten en ontwikkelingen. De realiteit is dat er in de omgang met wat er op ons afkomt dikwijls een verschil is tussen de overheid die we willen  en die we kunnen zijn. 

Naar verwachting blijft de huisvesting van ontheemden ook in 2024 een belangrijke opgave. Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid die van ons als gemeente extra inzet vragen maar ook kansen kunnen bieden. Denk hierbij aan de woondeals, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de uitvoering van de Omgevingswet en wetswijzigingen in het sociaal domein. Het is nog onzeker wat de effecten zullen zijn van het landelijk stikstofbeleid: op de toekomst van de agrarische sector en het landelijk gebied, op woningbouw en bedrijventerreinen. 
Ook benoemen wij hier onze gemeenschappelijke regelingen. Prijsontwikkeling, maar ook keuzes in beleid en serviceverlening zorgen ervoor dat er binnen deze regelingen extra middelen nodig zijn. 

We zijn blij om te kunnen zeggen dat de gemeente Coevorden financieel gezond is. Tegelijkertijd zien we naar de toekomst toe ook onzekerheden. Zo hebben we rekening te houden met het feit dat de kabinetsplannen reiken tot en met 2025. Tot dat jaar leidt dit tot hogere baten uit het Gemeentefonds. In 2026, in het zogenoemde ravijnjaar, vallen de baten sterk terug. We vinden het noodzakelijk om de vinger aan de pols te houden en ontwikkelen daarom een instrument dat inzicht geeft in onze financiële positie. Deze gebruiken we bij voorstellen die financiële consequenties hebben.

Keuzes

Als gemeentelijke overheid hebben we ambities en verantwoordelijkheden. Deze hebben we te realiseren binnen een knellende arbeidsmarkt. Meer middelen uittrekken voor personeel biedt daardoor vaak geen oplossing. Daarnaast werken we binnen financiële kaders en met bestaande systemen en processen. We hebben de afgelopen jaren al ontwikkelingen in gang gezet en zijn verplichtingen aangegaan waar we ons als betrouwbare overheid aan willen houden. Denk hierbij aan de nieuwbouw van De Nieuwe Veste, de huisvesting van de gemeentewerf, MFC Schoonoord, de verschillende inhoudelijke programma’s en de actualisatie van het meerjarig onderhoud. Dit vraagt om heldere keuzes en afwegingen.

 

Bouwen voor onze samenleving

Terug naar navigatie - Bouwen voor onze samenleving

Wonen

Ondanks stijgende prijzen en een krappe arbeidsmarkt maken we flinke stappen in toekomstbestendig, duurzaam en betaalbaar wonen in de gemeente Coevorden. Met het programma Wonen geven we invulling aan deze voor onze samenleving zo urgente opgave. In lijn met de Woonvisie komen we met stimuleringsmaatregelen en mogelijkheden om knelpunten op te lossen. Naast de reeds geplande activiteiten verwachten we in 2024 extra inzet op de huisvesting van statushouders. De taakstelling wordt naar verwachting flink verhoogd. 

Vitale vakantieparken

Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in onze gemeente. Hierom is het van belang om als Coevorden in Drenthe voorop te blijven lopen met het programma Vitale Vakantieparken, zodat recreatie en toerisme optimaal kunnen floreren. Sommige parken transformeren naar wonen. Wij zien dat betrokkenen bereid zijn om mee te denken en mee te doen en we willen die ruimte ook geven. Dat vraagt soms om meer tijd, waardoor het tempo vertraagt. Hetzelfde geldt voor de beëindiging van permanente bewoning. In 2024 leggen we besluiten aan u voor over de verlenging van het programma. 

Werken

Onderdeel van bouwen voor de samenleving is het maken van ruimte voor ondernemers om te ondernemen. Dit geldt ook in fysieke zin. Daarom hebben we onderzoek gedaan naar uitbreidingsmogelijkheden van onze bedrijventerreinen. De eerdere scan wordt verder verfijnd. Dit leidt in 2024 tot bestuurlijke keuzes, ook in afstemming met provincie en buurgemeenten. Naast nieuwe bedrijventerreinen heeft ook de kwaliteit van de bestaande terreinen onze aandacht.  

We zien in meerdere opgaven het belang van samenwerking in de regio en zetten onze samenwerkingen onverminderd voort. De Regio Deal krijgt een vervolg. Mede hierdoor zijn we in staat de komende jaren te zorgen voor een versterking van de brede welvaart. 

Programma Binnenstad

Voor de realisatie van de Markt en Haven in 2024-2025 zullen wij bij uw raad met kredietvoorstellen komen. Met de realisatie van de plannen stevenen we af op de afronding van de grote fysieke ingrepen in de binnenstad. Dat draagt bij aan een uitnodigende binnenstad waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van historie, water en gezelligheid en waar het fijn wonen is. 

Infrastructuur

De inspecties van onze wegen laten zien dat we de komende jaren keuzes hebben te maken in vervanging en groot onderhoud. We deden in de afgelopen jaren een inhaalslag op het wegenonderhoud, maar dit blijkt niet voldoende te zijn. Er is meer nodig. In 2024 komen we met voorstellen op basis van een geactualiseerd wegenbeheerplan. De voor 2023 aangekondigde nieuwe visie op mobiliteit leveren wij in 2024 op. 

Fysieke leefomgeving/Omgevingswet

De Omgevingswet treedt in januari 2024 in werking. We zien de invoering van de nieuwe wet als kans om onze dienstverlening te optimaliseren en zetten daarin stappen. Er zijn (Rijks-)middelen beschikbaar voor het maken van een gemeentebreed Omgevingsplan. Deze middelen zetten we in de periode 2024-2029 in. Om inwoners en initiatiefnemers goed van dienst te kunnen zijn is er echter meer nodig. Denk daarbij aan actualisatie van RO-beleid, het uitvoeren van het omgevingsprogramma buitengebied en het up-to-date maken van bestemmingsplannen. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld de bestemmingsplannen Bedrijventerreinen stad Coevorden en Kernen. Om hierop de gewenste slag te maken en de invoering van de nieuwe wetgeving soepel te laten verlopen is extra inzet van middelen nodig.  

Duurzaamheid

Terug naar navigatie - Duurzaamheid

Programma duurzaamheid

Vanaf 2023 biedt het Rijk ons met de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid tot 2030 de mogelijkheid de inzet voor de uitvoering van beleid te vergroten. Dit geeft ons de mogelijkheid om de uitvoering te versnellen, vooral in de energietransitie, de verduurzaming van sport- en maatschappelijke accommodaties en de groene leefomgeving. 

Afval

Waar we ook tot een versnelling gaan komen is het afvalbeleid. Wel moeten er nog keuzes worden gemaakt om tot een duurzamere afvalinzameling in onze gemeente te komen. 

Toekomstbestendig beheer openbare ruimte

Een grote opgave in dit thema is de huisvesting van de gemeentewerf. Het haalbaarheidsonderzoek van 2023 is de opmaat voor de volgende fase en de besluitvorming daarover in 2024. 

Samen

Terug naar navigatie - Samen

We zitten midden in een meerjarige aanpak om de volledige keten in het sociaal domein te versterken. Het doel is de zorgvraag om te buigen. Dat doen we door meer en breed preventief te werken. We verwachten dat deze aanpak op termijn bijdraagt aan het beheersbaar houden van de gemeentelijke budgetten. Deze aanpak gaat voor nieuwe of extra taken of projecten zorgen. Hierbij wegen we af of er in 2024 een incidentele versnelling of intensivering van activiteiten -en daarmee capaciteit- moet plaatsvinden.  

In 2024 is de beoogde inwerkingtreding van de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (WAMS). Deze wet maakt het mogelijk om de vier wetten in het sociaal domein (Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) makkelijker uit te voeren. Bij de aanpak van meervoudige problematiek worden dankzij deze nieuwe wet knelpunten in relatie tot gegevensdeling en privacy weggenomen. Dit biedt mogelijkheden voor een doorontwikkeling van de teams in het sociaal domein. 


Bestaanszekerheid en kansengelijkheid

Met het programma Kansrijk Opgroeien beogen we het fundament te leggen om generatiearmoede te doorbreken en te voorkomen. Het programma loopt eind 2024 af. De problematiek vraagt echter een langdurige inzet om de doelstelling te realiseren. Daarom is het wenselijk om het programma met twee jaar te verlengen. De succesvolle elementen kunnen dan beter geborgd worden en er kan tegelijkertijd een verbreding plaatsvinden, bijvoorbeeld richting de zorgsector. De eindevaluatie van Kansrijk Opgroeien verschuift daarmee met twee jaar.

De uitvoering van het armoede- en schuldenbeleid vindt in 2024 en daarna plaats. Het uitbreiden van het pakket aan schuldhulpverlening, waaronder het plan van aanpak over het adviesrecht bij beschermingsbewind, wordt uitgesteld naar 2024. De prioriteit ligt nu op de wettelijke eisen om door de halvering MSNP en WSNP (minnelijke en wettelijke schuldsanering natuurlijke personen) een nazorgtraject te implementeren na een (verkort) schuldhulptraject. Dit is nieuw en vergt extra capaciteit en tijd. 

Kunst en cultuur

Vanaf 2024 staat het kind centraal in kunst en cultuur. De doelstelling hierbij is de mogelijkheid om cultureel kansrijk op te groeien te vergroten. Met dit uitgangspunt kiezen we voor een andere benadering binnen het cultuurbeleid.

Jeugd en onderwijs

De Hervormingsagenda en Toekomstscenario kind en gezinsbescherming (voorheen Geweld hoort nergens thuis) en de werkagenda Route naar inclusief onderwijs 2035 gaan van invloed zijn op prioriteiten binnen het sociaal domein. De eerste prioriteit blijft voor ons preventie en daarmee het versterken van het normale leven.

Fundering voor de toekomst

Terug naar navigatie - Fundering voor de toekomst

Financieel gezond

Wij willen onze financiële situatie gezond en stabiel houden. Dit doen wij door de algemene reserve te blijven versterken door jaarlijks structureel toe te voegen en incidentele voordelen in deze reserve te storten. Ook willen wij onze minimale solvabiliteit van 30% behouden.

Vanuit het principe 'geen plan, geen geld' zullen wij bij beleidsontwikkelingen vaker separaat met voorstellen bij uw raad komen. Hierbij zullen wij als bijlage een overzicht voegen met daarin het verloop van de reserves, voorzieningen, stelposten en solvabiliteit. Dit zullen middels een nog te ontwikkelen dashboard presenteren. Dit stelt uw raad nog beter in staat uw controlerende taak uit te voeren.

Toekomstbestendige organisatie

We zetten stevige stappen naar een toekomstbestendige organisatie. We ontwikkelen ons op het gebied van informatisering en automatisering, processen en data, leiderschap en het vinden en binden van onze medewerkers. Om deze ontwikkeling door te zetten en hier invulling aan te (blijven) geven is ook in 2024 stevige (extra) inzet nodig van budget en menskracht. ‘Gewoon doen’ is ook hierin ons motto. 

Financieel perspectief

Terug naar navigatie - Financieel perspectief

Wij hebben een nieuw meerjarenperspectief voor 2024 tot en met 2027 samengesteld. Wij baseren ons daarbij op de bestaande meerjarenraming voor 2023 tot en met 2025. Daar hebben wij de jaarschijf 2027 aan toegevoegd. Ontwikkelingen die effect hebben op dit meerjarenperspectief zijn met name de meicirculaire van het gemeentefonds en de prijsontwikkeling. 

De meicirculaire 2023 is een belangrijke circulaire. Deze circulaire bevat informatie over de actualisatie van het accres op basis van de Voorjaarsnota 2023 en een structurele rijksbijdrage van € 1 miljard vanaf 2027.  Tevens is in de financiële doorrekening de correctie van de WOZ- waarde doorgevoerd en heeft de verwerking van enkele beleidswijzigingen binnen het sociaal domein plaatsgevonden.

De samenvatting van ons nieuwe meerjarenperspectief is opgenomen in de onderstaande tabel. In 2024 is het saldo € 1,2 miljoen positief. In de jaren 2025 (€ 1,2 mln) en 2027 (€ 1,3 mln) is het saldo eveneens positief. In 2026 is het saldo van de Kaderbrief 0,4 miljoen negatief. Dit wordt het ravijnjaar genoemd.

In de bijlage Ontwikkeling financiën is een uitgebreide toelichting opgenomen op de inkomsten en uitgaven. Het effect van de meicirculaire krijgt daarbij ruime aandacht. Daarnaast worden (o.a.) de gehanteerde prijsindexcijfers, de hoge inflatie en de (financiële) ontwikkelingen rondom de Verbonden partijen toegelicht.

ACTUALISATIE MEERJARENPERSPECTIEF
(Bedragen x € 1.000)
2024 2025 2026 2027
Ontwikkeling inkomsten
Meicirculaire 2023 4.573 4.558 2.865 4.478
Belastingen en huren 425 425 425 425
Ontwikkeling uitgaven
Loon- en prijsontwikkelingen -2.815 -2.815 -2.815 -2.815
Autonome ontwikkelingen - - - -
Verbonden partijen -954 -966 -900 -776
Saldo Kaderbrief 1.229 1.202 -425 1.312

Van Kaderbrief naar Programmabegroting

Terug naar navigatie - Van Kaderbrief naar Programmabegroting

Wij geven in deze Kaderbrief weer wat wij willen bereiken. In de Programmabegroting laten we zien hoe we dit willen bereiken en wat dit mag gaan kosten. De besluitvorming over de Kaderbrief is daar onderdeel van, evenals de invulling van de financiële opgave voor de komende jaren. Ook de publicatie van de septembercirculaire van het Gemeentefonds is van groot belang voor de samenstelling van de Programmabegroting.

Op 11 oktober 2023 zullen wij u de Programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2026 aanbieden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 


Hoogachtend,
Het college van burgemeester en 
wethouders van Coevorden,
de secretaris,                                                           de burgemeester,

 


G. Dekker (loco-secretaris)                             R. Bergsma