Visie en kaders

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De gemeenteraad heeft de kaderstellende rol inzake het gemeentelijke beleid. Om hier invulling aan te geven heeft de raad verschillende mogelijkheden. Een van de mogelijkheden is het vaststellen van beleid.

Voorliggende nota financieel beleid geeft invulling aan duidelijke kaderstelling op het gebied van financiën. In deze nota zijn de algemene kaders voor het financieel beleid vastgelegd. Het beleid dat gericht is op specifieke onderwerpen hebben in separate nota’s opgenomen. Het betreft de volgende nota’s, die in samenhang met deze nota financieel beleid dienen te worden gelezen:
• Nota activabeleid;
• Nota grondbeleid
• Nota lokale heffingen;
• Nota reserves en voorzieningen;
• Nota risicomanagement en weerstandsvermogen;
• Nota verbonden partijen.

Aanleiding voor een nieuwe nota Financieel beleid
De huidige nota dateert van 2017. Dat is nog zeer recent. Echter, wij zien voldoende reden om deze nota wel te actualiseren, zoals onze gezonde financiële positie aan het begin van deze bestuursperiode, opgedane ervaringen en wijzigingen in wet- en regelgeving. Zo kiezen wij ervoor om de structurele toevoeging aan de algemene reserve ter versterking van onze financiële positie te continueren maar op een vast bedrag van € 2 miljoen. Met de introductie van de stelpost vrije begrotingsruimte denken wij een bijdrage te kunnen leveren in het inzichtelijk maken van onze vrije begrotingsruimte.

Wat verstaan wij onder financieel beleid?
Onder financieel beleid verstaan wij een set van uitgangspunten c.q. kaders die gericht zijn op het verwerven en/of behouden van een gezonde financiële positie. Een gezonde financiële positie is onder andere af te lezen aan het evenwicht in de meerjarenbegroting en aan een stabiele en beheersbare vermogenspositie. De provincie  beoordeelt als toezichthouder jaarlijks na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad of er sprake is van een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Naar aanleiding van haar onderzoek bepaalt de provincie de wijze van toezicht op onze
gemeente.

Wat willen wij met ons financiële beleid bereiken?
Met deze nota beogen wij een aantal doelstellingen te realiseren:
• het actualiseren van het financiële beleid van onze gemeente;
• het formuleren van duidelijke financiële kaders;
• het nader invullen van de financiële verordening en de beleidsvrijheid binnen het BBV.

Looptijd van voorliggende nota
Deze nota wordt voor onbepaalde tijd vastgesteld. Indien er wijzigingen in wet- en regelgeving optreden of als er sprake is van veranderende inzichten op basis van  ervaringen uit de praktijk, passen wij de nota aan.

Leeswijzer
In deze nota zijn diverse uitgangspunten opgenomen ten aanzien van financieel beleid. Na vaststelling van de nota en de hierin opgenomen beslispunten gelden deze als uitgangspunten voor het te voeren financiële beleid. In de Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 zijn de effecten hiervan financieel vertaald, toegelicht en verwerkt. 

Visie

Terug naar navigatie - Visie

Op het gebied van algemeen financieel beleid hebben wij de volgende visie:

“Binnen de kaders van wet- en regelgeving willen wij de gezonde financiële positie behouden om zo een optimale bijdrage aan het gemeentelijke beleid en de realisatie van de bestuurlijke ambities te leveren en risico’s financieel te kunnen dekken.”

Op het gebied van financieel beleid is de belangrijkste doelstelling het behouden van een gezonde financiële positie. Dit wordt bereikt door het stellen van duidelijke kaders gericht op verantwoord financieel beleid en het naleven van deze kaders.

Op het gebied van specifiek financieel beleid, bijvoorbeeld inzake vaste activa, weerstandsvermogen en reserves en voorzieningen zijn separaat diverse doelstellingen benoemd. Deze zijn opgenomen in de betreffende beleidsnota’s.

Kaders en criteria

Terug naar navigatie - Kaders en criteria

Wettelijke kaders
Op het gebied van de gemeentelijke financiën zijn er diverse wettelijke kaders. De belangrijkste hiervan zijn vastgelegd in:
• de Gemeentewet (GW);
• het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
• Wet Financiering decentrale overheden (FIDO);
• Financiële verhoudingswet (FVW).

Deze voorschriften zijn voor een deel procedureel van aard en bepalen bevoegdheden en verantwoordelijkheden en schrijven de inrichting van bijvoorbeeld de programmabegroting voor.

Inhoudelijk hebben wij op het gebied van financieel beleid een grote beleidsvrijheid. In de volgende paragrafen worden de verschillende te maken beleidskeuzes verder uitgewerkt en toegelicht.

Financiële verordening gemeente Coevorden
In onze financiële verordening is in artikel 2 opgenomen dat wij zorgdragen voor een nota financieel beleid:

“Het college draagt zorg voor een nota financieel beleid; deze nota stelt kaders met als uitgangspunt een verantwoord financieel beleid.”


In deze verordening is eveneens de inrichting van onze planning- & controldocumenten opgenomen. Wij kennen de volgende documenten in deze cyclus, waar in voorliggende nota enkele malen aan wordt gerefereerd:
• Kaderbrief;
• Programmabegroting en meerjarenraming;
• Halfjaarrapportage;
• Jaarverslag en jaarrekening.